Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5498. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 16470.

Na podlagi 164., 167., 173. in 174. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa ali ureja:
– kadrovske, prostorske, organizacijske in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, ki zagotavlja delo delavcev drugemu uporabniku (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) v času opravljanja te dejavnosti,
– postopek vpisa v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: register) ali v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: evidenca), trajanje vpisa in druga vprašanja povezana z vpisom v register in evidenco in
– način sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) in način poročanja delodajalca ministrstvu, pristojnemu za delo.
2. člen
(kadrovski pogoji)
(1) Delodajalec lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku (v nadaljnjem besedilu: dejavnost) le z osebo, ki je pri njem v delovnem razmerju in ima doseženo najmanj VI. raven izobrazbe ali njej enakovredno stopnjo ali raven izobrazbe in najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.
(2) Z osebo, ki pri delodajalcu opravlja dejavnost, mora delodajalec skleniti pogodbo o zaposlitvi najmanj za dve leti in najmanj za štiri ure na teden.
(3) Ustrezne delovne izkušnje so delo na kadrovskem področju in izobraževanju ter drugo delo na področju zaposlovanja, kakor je pedagoško, andragoško, psihološko in podobno delo.
(4) Administrativno-tehnično osebje lahko opravlja le pomožne naloge in ne sme samostojno izvajati dejavnosti.
(5) Delodajalec mora imeti na vsaki lokaciji, kjer izvaja dejavnost, zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
(6) Izpolnjevanje kadrovskih pogojev se dokazuje s predloženim organigramom zaposlitev in z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tega člena, ki jih ni mogoče preveriti v uradnih evidencah po uradni dolžnosti.
3. člen
(prostorski pogoji in oprema)
(1) Delodajalec, ki opravlja dejavnost, mora imeti ustrezne delovne in pomožne prostore za opravljanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poslovni prostori) ter ustrezno pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje evidenc ter pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v njegovo poslovanje.
(2) Delovni prostor predstavlja samostojna soba ali ločen prostor, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov delavcev. Pomožni prostor je od delovnega prostora ločeni predprostor, ki delavcem omogoča primerno čakanje. Delodajalec mora za delavce imeti tudi sanitarije.
(3) V poslovnih prostorih mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o vpisu delodajalca v register ali evidenco.
4. člen
(podružnice oziroma organizacijske enote)
Delodajalec, lahko opravlja dejavnost tudi v krajevno ločenih podružnicah oziroma organizacijskih enotah, ki morajo biti razvidne iz žiga delodajalca, pri čemer morajo biti za vsako podružnico oziroma organizacijsko enoto izpolnjeni vsi pogoji iz 2. in 3. člena tega pravilnika.
5. člen
(opravljanje dejavnosti)
(1) Pravna ali fizična oseba lahko opravlja dejavnost pod pogojem, da je vpisana v register ali v evidenco.
(2) Register in evidenca sta javni knjigi, ki ju vodi ministrstvo, pristojno za delo, in sta dostopni na spletni strani ministrstva, pristojnega za delo.
6. člen
(vloga za vpis v register)
(1) Delodajalec, ki želi opravljati dejavnost, vloži vlogo za vpis v register pri ministrstvu, pristojnemu za delo.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– firmo in sedež pravne osebe ali ime samostojnega podjetnika posameznika, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
– podatke o osebi, ki bo pri delodajalcu opravljala dejavnost, podatke o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in podatke o doseženi vrsti in ravni strokovne izobrazbe z opisom zahtevanih delovnih izkušenj,
– natančen naslov kraja opravljanja dejavnosti in opis prostorov s tlorisno skico ter dokazili ali podatki o pravici do razpolaganja s poslovnimi prostori,
– seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
– način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
– navedbo ali poleg nameravane dejavnosti opravlja tudi katero drugo dejavnost,
– predvidene finančne vire za opravljanje dejavnosti,
– cenik storitev,
– izjavo vlagatelja, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični in
– izjavo vlagatelja, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do države s področja davkov in prispevkov.
7. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Ministrstvo, pristojno za delo pred odločitvijo o vlogi za vpis v register poda predlog za uvedbo inšpekcijskega nadzora na Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), da opravi pregled poslovnih prostorov in izpolnjevanja kadrovskih pogojev iz 2. in 3. člena tega pravilnika, pri delodajalcu, ki je na ministrstvo, pristojno za delo, vložil vlogo za vpis v register.
(2) O opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektorat ministrstvu, pristojnemu za delo, pošlje poročilo.
(3) V poročilo iz prejšnjega odstavka inšpektorat vključi tudi morebitne kršitve delovnopravne zakonodaje s strani delodajalca v obdobju zadnjih dveh let.
8. člen
(odločanje o vlogi in vpis v register)
(1) Ministrstvo, pristojno za delo, odloča o vlogi za vpis v register z odločbo v upravnem postopku.
(2) Vpis v register se opravi z dnem dokončnosti odločbe o vpisu v register. Z dnem dokončnosti odločbe o vpisu v register izda ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu potrdilo o vpisu v register.
9. člen
(vloga za vpis v evidenco)
(1) Delodajalec s sedežem v drugi državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, ki želi na območju Republike Slovenije opravljati dejavnost in lahko opravlja dejavnost na podlagi predpisov države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije v tej državi članici, lahko opravlja to dejavnost v Republiki Sloveniji, če poda predlog za opravljanje te dejavnosti na ministrstvo, pristojno za delo, na obrazcu »Prijava v evidenco« (v nadaljnjem besedilu: obrazec prijave), ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) K obrazcu prijave iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti fotokopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere lahko delodajalec v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer ima sedež, opravlja to dejavnost ter overjen prevod te listine v slovenski jezik.
(3) Delodajalca, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, vpiše ministrstvo, pristojno za delo, v evidenco.
(4) Delodajalec mora zagotoviti, da imajo vsi napoteni delavci med opravljanjem dela pri uporabniku v Sloveniji pri sebi obrazec »E101«, ki dokazuje, da je delavec zaposlen pri delodajalcu, ki ga je napotil.
10. člen
(izbris iz registra ali evidence)
(1) V primerih, določenih v zakonu, ministrstvo, pristojno za delo, odloča o izbrisu delodajalca iz registra ali iz evidence z odločbo v upravnem postopku.
(2) Izbris iz registra ali iz evidence se opravi po dokončnosti odločbe o izbrisu iz registra ali iz evidence.
11. člen
(sporočanje sprememb)
Delodajalec mora ministrstvu, pristojnemu za delo, sporočati vse spremembe, ki vplivajo na vpis v register ali evidenco, v roku osmih dni po nastanku spremembe.
12. člen
(sodelovanje delodajalcev in zavoda)
(1) Delodajalec, ki izvaja dejavnost, sodeluje z zavodom pri izmenjavi informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu dela.
(2) V času sodelovanja skrbita zavod in delodajalec za varstvo podatkov brezposelnih oseb, ki jih skupaj obravnavata.
13. člen
(poročanje delodajalca, vpisanega v register)
(1) Delodajalec, ki je vpisan v register, mora oddati letno poročilo najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto in v njem navesti naslednje podatke:
– število vseh oseb, zaposlenih pri delodajalcu,
– število oseb, zaposlenih pri delodajalcu, ki jih delodajalec lahko napoti na delo k drugemu delodajalcu, ločeno po osebah, ki so zaposlene za nedoločen čas in za določen čas,
– seznam delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, število ur dela in podatke o višini izplačanih plač za delo pri drugem delodajalcu,
– seznam delavcev, zaposlenih za določen čas, število ur dela in podatke o višini izplačanih plač za delo pri drugem delodajalcu,
– seznam uporabnikov, h katerim so bili delavci napoteni,
– prihodek delodajalca iz naslova napotitve delavcev k drugemu uporabniku in
– področje dejavnosti, na katero so bile te osebe napotene.
(2) Poročilu je potrebno priložiti izjavo delodajalca, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki, navedeni v poročilu, resnični.
14. člen
(poročanje delodajalca, vpisanega v evidenco)
(1) Delodajalec, ki je vpisan v evidenco mora letno poročilo oddati najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto in v njem navesti naslednje podatke:
– seznam vseh delavcev, ki jih je napotil k uporabnikom v Republiko Slovenijo, z navedbo njihove izobrazbe in poklica,
– seznam slovenskih uporabnikov, h katerim je napotil svoje delavce, z navedbo dejavnosti uporabnika in
– število dni in delovnih ur za vsakega delavca, napotenega k posameznemu uporabniku v Republiki Sloveniji, z navedbo delovnega mesta in bruto plače, izplačane za ta čas.
(2) Letnemu poročilu je potrebno priložiti dokazilo, da delodajalec lahko dejavnost opravlja v državi članici svojega sedeža.
15. člen
(poročanje na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo)
Delodajalec mora podati poročilo tudi na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo, in mu omogočiti vpogled v poslovanje, ki je povezano z opravljanjem dejavnosti.
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 0072-23/2010
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2611-0107
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost