Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5496. Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, stran 16460.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, sedmega odstavka 113. člena, 129., 133., 159. člena in za izvajanje 156. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik natančneje določa prijavo in odjavo v ali iz evidence:
– brezposelnih oseb,
– iskalcev zaposlitve,
– oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: APZ),
– oseb, ki so začasno nezaposljive,
– delodajalcev z negativnimi referencami in
– poslovnih subjektov prejemnikov javnih sredstev,
ki jih po Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; v nadaljnjem besedilu: zakon), vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja pripravo in vsebino zaposlitvenega načrta, ki ga izvajalci ukrepov na trgu dela pripravijo za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in način izvajanja nadzora nad osebami, ki so prijavljene v evidencah zavoda ter organizacijo in pristojnosti službe za izvajanje nadzora.
II. SPLOŠNE DOLOČBE O VODENJU EVIDENC
2. člen
(pričetek in prenehanje vodenja v evidencah)
(1) Zavod prične voditi osebe v evidenci brezposelnih oseb in evidenci iskalcev zaposlitve na podlagi njihove prijave.
(2) Zavod preneha voditi osebe v evidenci brezposelnih oseb in evidenci iskalcev zaposlitve na podlagi njihove odjave ali po uradni dolžnosti.
(3) Pravne in fizične osebe v evidencah iz tretje, četrte, pete in šeste alineje 1. člena tega pravilnika zavod prične in preneha voditi po uradni dolžnosti.
3. člen
(enotna metodologija)
Evidence se vodijo računalniško po enotnih metodologijah, standardih, šifrantih in klasifikacijah, ki jih določi zavod v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
4. člen
(pridobitev statusa brezposelne osebe in iskalca zaposlitve)
(1) Oseba, ki je vložila prijavo v evidenco brezposelnih oseb in izpolnjuje pogoje za prijavo, določene v zakonu se prične voditi v evidenci brezposelnih oseb in pridobi status brezposelne osebe.
(2) Oseba, ki je vložila prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve, se prične voditi v evidenci iskalcev zaposlitve in pridobi status iskalca zaposlitve.
5. člen
(izdaja potrdila o vpisu v evidence)
Na zahtevo osebe izda zavod potrdilo o vodenju v evidencah iz 1. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: evidence).
6. člen
(sporočanje sprememb podatkov)
Osebe, ki se vodijo v evidencah, morajo zavodu sporočiti vse spremembe podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za vodenje ali za prenehanje vodenja v evidencah in jih zavod ne more pridobiti po uradni dolžnosti, najpozneje v treh dneh od nastanka spremembe.
7. člen
(hkratnost vodenja oseb v evidencah)
(1) Brezposelna oseba se hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb in evidenci oseb, vključenih v programe APZ, če se vključi v program, ki se ne izvaja s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
(2) Iskalec zaposlitve, ki se vključi v program APZ, se hkrati vodi tudi v evidenci oseb, vključenih v programe APZ.
8. člen
(izbira pristojne območne službe za prijavo)
(1) Oseba se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve na uradu za delo območne službe (v nadaljnjem besedilu: območna služba obravnave), ki si ga sama izbere.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavod zaradi zagotavljanja enake dostopnosti do storitev za trg dela in vključevanja v programe APZ za obravnavo osebe določi drugo območno službo. Ta možnost za osebo glede na oddaljenost območne službe obravnave od kraja stalnega ali začasnega prebivališča osebe in možnost dostopa z javnimi prevoznimi sredstvi ne sme biti manj ugodna.
III. EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB
9. člen
(pogoji za vpis v evidenco brezposelnih oseb)
(1) V evidenco brezposelnih oseb se lahko vpišejo in se v njej vodijo samo osebe, ki so se prijavile pri zavodu z izpolnitvijo obrazca »Prijava v evidenco brezposelnih oseb (obr. BO/1)«; v nadaljnjem besedilu: obrazec prijave), ki je objavljen na spletni strani zavoda in vključen v e-storitve zavoda ter izpolnjujejo ostale pogoje za pridobitev statusa brezposelne osebe, določene v zakonu.
(2) Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis in vodenje v evidenci brezposelnih oseb, določenih v zakonu, zavod pridobiva podatke iz uradnih evidenc in po potrebi tudi od stranke.
10. člen
(način prijave v evidenco brezposelnih oseb)
(1) Oseba se v evidenco brezposelnih oseb prijavi tako, da izpolni in lastnoročno podpiše obrazec prijave neposredno pri uradni osebi zavoda. Za dan prijave se šteje dan izpolnitve in lastnoročnega podpisa obrazca prijave.
(2) Oseba lahko izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec prijave zavodu posreduje tudi po pošti. V tem primeru se za dan prijave šteje dan, ko zavod prejme obrazec prijave, v primeru, da ga oseba odda priporočeno, pa se za dan prijave šteje dan oddaje pošiljke na pošto.
(3) Oseba se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb tudi preko e-storitev zavoda z elektronsko prijavo v skladu s pogoji in na način, predpisan v splošnem aktu iz drugega odstavka 127. člena zakona. Za dan prijave se šteje dan, ko je obrazec prijave prejel informacijski sistem za prijavo v evidenco.
11. člen
(prijava po pooblaščencu)
(1) Oseba lahko za prijavo v evidenco brezposelnih oseb določi pooblaščenca.
(2) Pooblaščenec ima lahko splošno pooblastilo ali posebno pooblastilo za posamezna dejanja v postopku prijave. V primeru dvoma v pristnost pooblastila se lahko s sklepom zahteva upravna overitev lastnoročnega podpisa pooblastitelja.
12. člen
(obvezna dokumentacija za prijavo)
Obvezni dokumenti za prijavo so:
– izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec prijave in
– javna listina za dokazovanje istovetnosti osebe (v nadaljnjem besedilu: osebni dokument s sliko), ki se predloži na vpogled, razen v primeru elektronske prijave s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
13. člen
(obveznost predložitve dodatne dokumentacije)
(1) Zavod lahko ob prijavi zaradi pridobitve podatkov o delovni in zavarovalni dobi ter izobrazbi od osebe zahteva tudi predložitev:
– delovne knjižice, če je bila osebi izdana,
– spričevala ali diplome o pridobljeni izobrazbi, kadar teh podatkov ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc.
(2) Izobrazbo, pridobljeno v tujini, je mogoče evidentirati le na podlagi odločbe, izdane v postopku priznanja tuje listine izobraževanja za namene zaposlovanja.
(3) Izobrazba, ki se izkazuje s spričevali, izdanimi na območju nekdanjih republik SFRJ pred 25. junijem 1991, se evidentira brez preverjanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega odstavka.
(4) Če oseba uveljavlja pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, mora ob prijavi predložiti še pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali odpoved pogodbe o zaposlitvi ali drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja pogodbe ter izpolnjen obrazec o povprečni prejeti plači v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti, ki ga potrdi delodajalec, če tega podatka ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc.
(5) Če je za uveljavitev ali izvoz pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti potrebno pridobiti dokumentacijo iz držav članic EU, EGP, Švicarske konfederacije ali iz tretjih držav, jo pridobi zavod po uradni dolžnosti v skladu z uredbami Evropske unije, ki urejajo koordinacijo sistemov socialne varnosti.
14. člen
(datum pričetka vodenja v evidenci brezposelnih oseb)
Zavod prične voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb z dnem prijave na zavodu. S tem dnem se začnejo voditi v evidenci brezposelnih oseb tudi osebe, ki so na zahtevo zavoda v roku dopolnile manjkajočo dokumentacijo.
IV. PRIJAVA DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC EU, EGP IN ŠVICARSKE KONFEDERACIJE TER NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV IN DRUGIH TUJCEV V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB
15. člen
(prijava državljanov EU, ki se nameravajo zaposliti ali opravljati delo v Republiki Sloveniji)
(1) V evidenco brezposelnih oseb se lahko vpišejo državljani držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije ter njihovi družinski člani, ki ob prijavi zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji in:
– predložijo veljavni osebni dokument s sliko na vpogled ter
– izpolnijo in podpišejo obrazec prijave v slovenskem ali v angleškem jeziku.
(2) Glede načina prijave se smiselno uporabljajo določbe 10. in 11. člena tega pravilnika.
16. člen
(dokumenti za prijavo)
(1) Državljan EU, ki lahko prebiva v Republiki Sloveniji brez prijave prebivanja tri mesece od dneva vstopa v državo, se prijavi v evidenco brezposelnih oseb na podlagi veljavnega osebnega dokumenta in opravljene policijske prijave v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, ki mora biti podana najkasneje v treh dneh po prestopu meje.
(2) Državljana EU po treh mesecih od dneva vstopa v državo zavod preneha voditi evidenci brezposelnih oseb, če pri pristojni upravni enoti ne prijavi prebivanja.
17. člen
(prijava in vodenje državljanov EU, ki so brez lastne krivde ali volje izgubili zaposlitev ali delo v Republiki Sloveniji)
(1) Državljan EU, ki je brez lastne krivde ali volje izgubil zaposlitev ali delo v Republiki Sloveniji, se v evidenco brezposelnih oseb prijavi na podlagi predložitve osebnega dokumenta, pri čemer mora uradna oseba, ki vodi postopek, preveriti prijavo prebivanja te osebe v času zaposlitve.
(2) Državljanu EU prijava prebivanja zaradi zaposlitve in dela ne preneha, če:
– je brez lastne krivde ostal brez zaposlitve, ki je v Republiki Sloveniji trajala najmanj eno leto in je prijavljen kot iskalec zaposlitve in je uredil prebivanje v Republiki Sloveniji,
– mu je zaposlitev prenehala zaradi začasne nezmožnosti za delo, zaradi bolezni ali nezgode,
– se vključi v poklicno usposabljanje.
(3) Državljanu EU prijava prebivanja zaradi zaposlitve in dela ne preneha še šest mesecev po prenehanju dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas, krajši od enega leta, če je prijavljen kot brezposelna oseba ali če je v prvih 12 mesecih dela v Republiki Sloveniji brez lastne krivde ostal brez zaposlitve in je prijavljen kot iskalec zaposlitve. V evidenci brezposelnih oseb se lahko vodi tudi po preteku šestih mesecev, če izvede prijavo prebivanja na drugi podlagi.
18. člen
(prijava tujca z osebnim delovnim dovoljenjem in prijava tujca s pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti)
(1) V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavijo tudi tujci iz tretjih držav, ki ob prijavi predložijo:
– osebni dokument s sliko na vpogled in
– izpolnjen in podpisan obrazec prijave.
(2) Tujci iz tretjih držav, ki se prijavijo v evidenco brezposelnih oseb, ker imajo po prenehanju obveznega zavarovanja na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma ali po načelu vzajemnosti pravico do denarnega nadomestila, morajo predložiti dokumente iz četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika.
V. PRENEHANJE VODENJA V EVIDENCI BREZPOSELNIH OSEB
19. člen
(način odjave iz evidence brezposelnih oseb)
Odjava iz evidence brezposelnih oseb poteka na enak način kot prijava, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 10. in 14. člena tega pravilnika.
20. člen
(roki za prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb)
(1) Zavod preneha voditi brezposelno osebo v evidenci brezposelnih oseb na podlagi razlogov iz 129. člena zakona in sicer v primerih iz:
(a) prve alineje – z dnem nastanka razloga za prenehanje vodenja v evidenci, ki se ugotovi z vpogledom v uradne evidence, če se oseba ni sama odjavila pred tem dnem;
(b) tretje alineje – z dnem:
– zavrnitve napotnice, vabila ali akta o napotitvi,
– ko bi se morala javiti ali se vključiti v program ali
– kršitve pogodbenih obveznosti;
(c) četrte alineje – z dnem:
– zavrnitve napotnice,
– ko bi se morala javiti pri delodajalcu ali
– ko si pri razgovoru za zaposlitev ni prizadevala za pridobitev zaposlitve in je s svojim ravnanjem povzročila delodajalčevo odklonitev;
(č) pete alineje – z dnem, ko je dala neresnične podatke;
(d) šeste alineje – z dnem, ko se na podlagi zaposlitvenega načrta ugotovi, da je postala začasno nezaposljiva;
(e) sedme alineje – z dnem poteka šestih mesecev od uvedbe pripora ali z dnem nastopa prestajanja zaporne kazni;
(f) osme alineje – z dnem ugotovitve kršitve s strani pristojnega organa;
(g) devete alineje – z dnem,
– ko na zahtevo zavoda ne predloži dokazil o aktivnem iskanju zaposlitve;
– ko bi se morala na vabilo zglasiti na zavodu ali pri koncesionarju;
– ko bi se morala na dogovorjeni termin zglasiti zaradi kariernem svetovanja;
– ko bi se morala vključiti v učenje veščin vodenja kariere;
– ko ne izpolni drugih dogovorjenih aktivnosti in sprejetih obveznosti v zaposlitvenem načrtu;
(h) desete alineje – z dnem odklonitve podpisa zaposlitvenega načrta, katerega vsebina temelji na dokončni odločbi iz šestega odstavka 113. člena zakona.
(2) Brezposelno osebo, ki se vključi v program APZ, ki se izvaja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi in ni prejemnik denarnega nadomestila, se preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb v primeru:
– če ji v času vključitve v APZ ni naložena obveznost aktivnega iskanja zaposlitve in sprejetja ustrezne ali primerne zaposlitve, kar se določi v zaposlitvenem načrtu pred vključitvijo v APZ ali
– če z vključitvijo v APZ pridobi status, ki ni združljiv s statusom brezposelne osebe.
21. člen
(odločba o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb in obvestilo)
(1) Odločbo o prenehanju vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb po tretji, četrti, peti, osmi in deveti alineji prvega odstavka 129. člena zakona izda zavod po uradni dolžnosti. Pred izdajo odločbe o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb se z vpogledom v evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije preveri, ali je oseba pridobila katerega od statusov, ki ni združljiv s statusom brezposelne osebe.
(2) V primeru ugotovitve, da oseba na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ne izpolnjuje več pogojev za vodenje v evidenci brezposelnih oseb, razen v primerih pridobitve podatkov o smrti ali izselitvi osebe iz države ali ko se oseba sama odjavi iz evidence, zavod osebo obvesti o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb in ji na njeno zahtevo izda potrdilo.
VI. EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE
22. člen
(prijava in odjava iskalcev zaposlitve)
Za prijavo in odjavo osebe v ali iz evidence iskalcev zaposlitve se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na prijavo in odjavo v ali iz evidence brezposelnih oseb, v kolikor v tem poglavju ni določeno drugače.
23. člen
(način prijave)
V evidenco iskalcev zaposlitve se oseba prijavi z izpolnitvijo obrazca »Prijave v evidenco iskalcev zaposlitve (obr. IZ/1)«; v nadaljnjem besedilu: obrazec prijave), ki se objavi na spletni strani zavoda.
24. člen
(obvezni dokumenti za prijavo)
(1) Obvezni dokumenti za prijavo so:
– izpolnjen in podpisan obrazec prijave in
– osebni dokument s sliko na vpogled.
(2) Za vodenje iskalca zaposlitve kot iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je potrebno priložiti:
– pisno obvestilo delodajalca o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali
– odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali
– pogodbo o zaposlitvi za določen čas
in dokumentacijo, ki jo zavodu posreduje delodajalec skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drug dokument, določen v predpisih, ki urejajo zaposlovanje.
(3) Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je:
– iskalec zaposlitve v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali
– iskalec zaposlitve, v zvezi s katerim je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njegovo delo postalo nepotrebno ali
– iskalec zaposlitve, ki je zaposlen za določen čas in se mu pogodba o zaposlitvi izteče najkasneje čez tri mesece.
25. člen
(predložitev dokumentacije ob prijavi)
Zavod ob prijavi od iskalca zaposlitve pridobi podatke, ki se nanašajo na izobrazbo, usposobljenost, dodatna znanja, delovno dobo in delovne izkušnje ter druge podatke, potrebne za vodenje v evidenci, ki jih ne more pridobiti po uradni dolžnosti.
26. člen
(prijava tujcev v evidenco)
V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavi tujec, ki ima prost dostop do trga dela v Republiki Sloveniji ali veljavno osebno delovno dovoljenje in izdano veljavno dovoljenje za prebivanje v skladu s predpisi o tujcih in prijavi prebivališča. Tujec mora te pogoje izpolnjevati ves čas vodenja v evidenci iskalcev zaposlitve.
27. člen
(prenehanje vodenja iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, v evidenci iskalcev zaposlitve)
Zavod preneha voditi osebo v evidenci iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena:
– z dnem prenehanja delovnega razmerja pri delodajalcu ali sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu ali
– z dnem upokojitve ali
– z dnem, ko na podlagi obvestila delodajalca ali osebe ugotovi, da zaposlitev pri delodajalcu ni več ogrožena.
28. člen
(prenehanje vodenja iskalcev zaposlitve v evidenci iskalcev zaposlitve)
(1) Zavod preneha voditi osebo v evidenci iskalcev zaposlitve z dnem:
– ko se sama odjavi,
– ko je poteklo šest mesecev od prijave ali od dne, ko se je zadnjič osebno javila.
(2) V primeru ugotovitve, da oseba ne izpolnjuje več pogojev za vodenje v evidenci iskalcev zaposlitve ali ko se oseba sama odjavi iz evidence, zavod osebo obvesti o prenehanju vodenja v evidenci iskalcev zaposlitve in ji na njeno zahtevo izda potrdilo.
VII. EVIDENCA OSEB, VKLJUČENIH V PROGRAME APZ
29. člen
(osebe, ki se vodijo v evidenci APZ)
Zavod v evidenci oseb, vključenih v programe APZ, lahko vodi osebe, ki:
– se vodijo v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve,
– so se neposredno pred vključitvijo v program APZ vodile v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve.
30. člen
(pričetek in prenehanje vodenja v evidenci)
(1) Brezposelno osebo in iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, zavod prične voditi v evidenci oseb, vključenih v programe APZ po uradni dolžnosti z dnem vključitve po pogodbi o vključitvi v program.
(2) Brezposelno osebo in iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, zavod preneha voditi v evidenci oseb, vključenih v programe APZ na podlagi razlogov iz 129. člena zakona ob smiselni uporabi določb 20. in 21. člena tega pravilnika.
VIII. EVIDENCA OSEB, KI SO ZAČASNO NEZAPOSLJIVE
31. člen
(pričetek in prenehanje vodenja v evidenci)
(1) Zavod po uradni dolžnosti prične voditi osebo v evidenci oseb, ki so začasno nezaposljive, z naslednjim dnem po prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb.
(2) Osebo se v evidenci oseb, ki so začasno nezaposljive, preneha voditi z dnem:
– ugotovitve prenehanja razlogov za začasno nezaposljivost,
– prijave v obvezno zavarovanje na podlagi zaposlitve ali opravljanja dejavnosti,
– upokojitve,
– ko se oseba sama odjavi,
– pravnomočnosti odločbe, s katero je ugotovljena popolna nezmožnost za delo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali nezaposljivost po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
IX. EVIDENCA DELODAJALCEV Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI
32. člen
(pričetek vodenja v evidenci)
Zavod prične voditi delodajalca v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami z dnem:
– prijave delavca, če je v postopku preverjanja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, listinskih dokazov in zaslišanja prič ugotovljen obstoj razlogov iz prvega odstavka 27. člena zakona zaradi katerih zavod temu delodajalcu ni dolžan posredovati delavcev,
– pridobitve podatka s strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo o pravnomočnih sankcijah, izrečenih delodajalcem za kršitve določb zakona, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, zakona, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno in zakona, ki ureja delovna razmerja,
– pridobitve podatka o nepredloženih obračunih davčnega odtegljaja in ali neporavnanih obračunanih obveznih prispevkih za socialno varnost z izmenjavo podatkov z Davčno upravo Republike Slovenije.
33. člen
(prenehanje vodenja v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami)
Zavod preneha voditi delodajalca v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami z dnem:
– preteka 12 mesecev, v okviru katerih ni ponovno nastal razlog iz prejšnjega člena ali
– prenehanja delodajalca.
X. EVIDENCA POSLOVNIH SUBJEKTOV PREJEMNIKOV JAVNIH SREDSTEV
34. člen
(pričetek in prenehanje vodenja v evidenci)
(1) Zavod prične voditi poslovni subjekt v evidenci poslovnih subjektov prejemnikov javnih sredstev z dnem sklenitve pogodbe ali drugega akta, ki predstavlja podlago za upravičenost do javnih sredstev.
(2) Zavod preneha voditi poslovni subjekt v evidenci poslovnih subjektov prejemnikov javnih sredstev, ko so izpolnjene vse obveznosti iz pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za izplačilo.
XI. ZAPOSLITVENI NAČRT
35. člen
(namen in cilj zaposlitvenega načrta)
(1) Zaposlitveni načrt se izdela z namenom in ciljem izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. Zaposlitveni načrt je pisni dogovor zavoda ali domačega ali tujega pravnega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobil koncesijo za opravljanje storitev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), v katerem skupno opredelita zaposlitvene cilje in načrtujeta potrebne aktivnosti za njegovo čimprejšnjo zaposlitev.
(2) Z zaposlitvenim načrtom se brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena in zavod ali koncesionar na podlagi ocene o zaposljivosti in zaposlitvenih možnostih osebe na območnem ali nacionalnem trgu dela ter potrebe po vključitvi v ukrepe na trgu dela, ki se sprejme v procesu kariernega svetovanja, dogovorita za način in intenzivnost aktivnega iskanja zaposlitve in za vključitev v ukrepe na trgu dela.
36. člen
(način priprave zaposlitvenega načrta)
Zaposlitveni načrt se pripravi:
– individualno na izbranem uradu za delo ali pri koncesionarju,
– v skupini na izbranem uradu za delo ali pri koncesionarju,
– po elektronski poti, preko e-storitev zavoda v skladu s pogoji in na način, predpisan v splošnem aktu zavoda iz 127. člena zakona,
– preko kontaktnega centra zavoda v skladu s pogoji in na način, predpisan v splošnem aktu zavoda,
– preko e-storitev koncesionarjev ali drugih načinov izvajanja storitev pri koncesionarjih.
37. člen
(priprava prvega skrajšanega zaposlitvenega načrta)
(1) Prvi skrajšani zaposlitveni načrt se za brezposelno osebo ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, pripravi neposredno po prijavi v evidenco ali čim hitreje po prijavi za vse, ki so bili ob prijavi razvrščeni med neposredno zaposljive osebe v skladu z doktrino dela z brezposelnimi osebami in delodajalci.
(2) Brezposelne osebe in iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so ob prijavi v evidence razvrščeni med osebe z ovirami za zaposlitev ali se zanje ob pripravi prvega skrajšanega zaposlitvenega načrta ugotovi, da imajo ovire za zaposlitev, se vključijo v karierno svetovanje za pripravo poglobljenega zaposlitvenega načrta.
38. člen
(spremljanje in dopolnjevanje zaposlitvenega načrta ter obdobje veljavnosti)
(1) Zaposlitveni načrt se spremlja in dopolnjuje na vsaki svetovalni obravnavi pri osebnem svetovalcu. Za vsako novo dogovorjeno aktivnost pri iskanju zaposlitve ali vključevanju v ukrepe APZ zavod izdela nov zaposlitveni načrt.
(2) Če je na svetovalni obravnavi ugotovljeno, da dopolnitev ali sprememba aktivnosti v zaposlitvenem načrtu ni potrebna, se aktivnosti prenesejo v nov zaposlitveni načrt, v katerem se določi nove roke za realizacijo aktivnosti in naslednji termin svetovalne obravnave.
39. člen
(podpis zaposlitvenega načrta)
(1) Zaposlitveni načrt se izdela v fizični obliki v dveh izvodih, ki ju podpišeta uradna oseba zavoda ali pooblaščena oseba koncesionarja (v nadaljnjem besedilu: osebni svetovalec) in brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena. Osebni svetovalec izroči brezposelni osebi ali iskalcu zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, en izvod zaposlitvenega načrta.
(2) Če se zaposlitveni načrt izdela kot elektronski dokument, se ga podpiše z varnim elektronskim podpisom.
(3) Brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, si lahko pridrži rok treh delovnih dni za podpis predlaganega zaposlitvenega načrta.
(4) S podpisom zaposlitvenega načrta podpisnika prevzemata vse iz njega izhajajoče obveznosti, in sicer obveznost:
– osebnega svetovalca, da bo spremljal izvajanje dogovorov in pravočasno posredoval informacije o prostih delovnih mestih in ostalih možnostih zaposlitve ter posredoval zaposlitev in izvedel postopke za vključitev v načrtovane ukrepe na trgu dela in
– iskalca zaposlitve, da bo v dogovorjenih rokih izpolnjeval vse aktivnosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega načrta ter bo sproti in pravočasno obveščal osebnega svetovalca o spremembah, ki otežujejo ali preprečujejo izpolnitev dogovorov iz zaposlitvenega načrta z opozorilom na posledice opustitve dogovorjenih aktivnosti.
40. člen
(odsotnost soglasja)
(1) Kadar soglasje o vsebini zaposlitvenega načrta ni doseženo, izda pooblaščeni delavec zavoda ali koncesionar brezposelni osebi ali iskalcu zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, odločbo, s katero se odloči o vsebini zaposlitvenega načrta, glede katerega soglasje ni bilo doseženo.
(2) Če brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, odkloni podpis zaposlitvenega načrta, katerega vsebina temelji na dokončni odločbi iz prejšnjega odstavka, ga zavod z dnem odklonitve podpisa preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb.
(3) O dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena koncesionar obvesti zavod v roku treh dni po dokončnosti odločbe.
41. člen
(vsebina zaposlitvenega načrta)
Zaposlitveni načrt (skrajšani in poglobljeni) vsebuje naslednje sklope podatkov:
(a) Osnovni podatki o brezposelni osebi ali iskalcu zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena:
– ime in priimek, datum rojstva in naslov prebivališča,
– status osebe v evidenci – je brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena,
– vrsta in raven dokončane izobrazbe,
– poklic glede na delovno mesto, ki ga je oseba opravljala večino časa v zadnjih 12 mesecih pred prijavo v evidenco,
– vrsta in raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na delovnem mestu, ki ga je oseba opravljala v zadnjih 12 mesecih pred prijavo v evidenco.
(b) Opredelitev ustrezne in primerne zaposlitve v skrajšanem zaposlitvenem načrtu:
– dogovor o najmanj enem zaposlitvenem cilju za ustrezno zaposlitev,
– opredelitev območja za posredovanje in aktivno iskanje ustrezne zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: migracijsko območje).
Opredelitev ustrezne in primerne zaposlitve v poglobljenem zaposlitvenem načrtu:
– dogovor o zaposlitvenih ciljih za ustrezno zaposlitev,
– dogovor o zaposlitvenih ciljih za primerno zaposlitev,
– opredelitev migracijskega območja za posredovanje in aktivno iskanje ustrezne in primerne zaposlitve,
– dogovor o izbranem oziroma širšem migracijskem območju.
(c) Dogovor o aktivnostih za uresničevanje zaposlitvenih ciljev in rokih za izvedbo aktivnosti v skrajšanem zaposlitvenem načrtu obsega določitev obveznih načinov aktivnega iskanja zaposlitve, v poglobljenem zaposlitvenem načrtu pa lahko obsega še:
– dogovor o dodatnih načinih aktivnega iskanja zaposlitve,
– dogovor o vključitvi v storitve poglobljenega kariernega svetovanja in vrsti potrebnih storitev,
– dogovor o vključitvi v storitve učenja veščin vodenja kariere in vrsti potrebnih storitev,
– dogovor o vključitvi v ukrepe APZ in vrsti potrebnih ukrepov APZ z opredelitvijo smiselnosti glede na potrebe iskalca zaposlitve in obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve v času vključitve v program.
(č) Dogovor o načinu dosegljivosti:
– po pošti na naslovu prebivališča,
– po e-pošti,
– po mobilnem telefonu s SMS ali MMS sporočili,
– preko enotnega informacijskega prostora iskalca zaposlitve na portalu,
– preko klicnega centra,
– na druge načine, ki jih omogočajo storitve informacijske in komunikacijske tehnologije.
(d) Drugi dogovori v skrajšanem zaposlitvenem načrtu:
– način in pogostost obveščanja zavoda ali koncesionarja o aktivnem iskanju zaposlitve,
– določitev pokrivanja poštnih in potnih stroškov aktivnega iskanja zaposlitve v celoti ali delno,
– dogovor o veljavnosti zaposlitvenega načrta z določitvijo termina naslednje svetovalne obravnave,
v poglobljenem zaposlitvenem načrtu pa lahko obsegajo še:
– dogovor o odstopu v obravnavo centru za socialno delo zaradi začasne nezaposljivosti,
– dogovor o oprostitvi aktivnega iskanja zaposlitve v upravičenih primerih,
– drugi dogovori v postopku svetovalne obravnave.
(e) Drugi obvezni podatki:
– obvestilo – pravni pouk o posledicah podpisa ali zavrnitve podpisa zaposlitvenega načrta in posledicah nespoštovanja sprejetih obvez,
– datum podpisa zaposlitvenega načrta,
– podpis obeh podpisnikov zaposlitvenega načrta.
42. člen
(načini aktivnega iskanja zaposlitve in migracijsko območje)
(1) Obvezni načini aktivnega iskanja zaposlitve so:
– redno spremljanje objav prostih delovnih mest, ki jih objavlja zavod na oglasnih deskah ali na svetovnem spletu,
– pravočasne prijave na prosta delovna mesta v skladu z zaposlitvenimi cilji,
– ustrezno odzivanje na napotnice zavoda ali koncesionarjev, vključno s pravočasno prijavo na prosto delovno mesto,
– udeležba na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov.
(2) Dodatni načini iskanja zaposlitve se dogovorijo glede na zaposljivost brezposelne osebe ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena in glede na njegove možnosti dostopa do različnih načinov iskanja zaposlitve.
(3) Z brezposelno osebo ali iskalcem zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, se lahko dogovori tudi širše migracijsko območje, kot izhaja iz določitve ustrezne in primerne zaposlitve v Republiki Sloveniji ter za obseg pokrivanja stroškov aktivnega iskanja zaposlitve, ki pri tem nastanejo. Migracijsko območje se lahko razširi na države EU, EGP in Švicarske konfederacije.
(4) Dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve so:
– potrdila delodajalca ali koncesionarja o odzivu na napotnice in vabila, posredovana iskalcu zaposlitve,
– vpisi v evidencah zavoda ali koncesionarja in podatki, pridobljeni iz uradnih evidenc,
– fotokopije prijav na prosta delovna mesta s potrdilom pošte, izpisa e-sporočila ali zapisi v informacijskem sistemu zavoda ali koncesionarja,
– zapisi v zaposlitvenem dnevniku, ki ga vodi iskalec zaposlitve, potrjeni s strani delodajalca ali uradni zaznamek o izjavi osebe,
– podatek o izbiri kandidata na prosto delovno mesto in
– druga dokazila, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti aktivno iskanje zaposlitve.
43. člen
(dogovor o načinu dosegljivosti za zaposlitev in za vključevanje v ukrepe na trgu dela)
(1) V zaposlitvenem načrtu se dogovori način sprejema vabil, napotnic, obvestil in drugih dokumentov z namenom izdelave zaposlitvenega načrta, povabil na izvedbo storitev ali vključitev v ukrep APZ in način posredovanja zahtevanih odgovorov, predlogov in sporočil zavodu ali koncesionarju na najmanj enega od naštetih načinov:
– po pošti, na naslovu prebivališča,
– po e-pošti,
– po telefonu s SMS ali MMS sporočili,
– preko enotnega informacijskega prostora iskalca zaposlitve ali
– preko klicnega centra zavoda oziroma koncesionarja.
(2) Če je brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, dosegljiv zavodu ali koncesionarju na način, določen v drugi, tretji, četrti ali peti alineji prejšnjega odstavka, se šteje, da je sporočilo prejel najkasneje v treh dneh po dnevu, ko je bilo sporočilo odposlano in zabeleženo v informacijskem sistemu zavoda ali koncesionarja.
44. člen
(razlogi za oprostitev aktivnega iskanja zaposlitve)
(1) Osebni svetovalec in brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, se lahko pred nastankom enega od razlogov za oprostitev obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve v zaposlitvenem načrtu dogovorita, da je oseba oproščena aktivnega iskanja zaposlitve:
– v času vključitve v usposabljanje in izobraževanje okviru projektov Evropske unije, če je vključitev smiselna po kriterijih, ki veljajo za vključitev v ukrepe APZ,
– v času odsotnosti zaradi osebnih razlogov,
– v času usposabljanja za opravljanje nalog ali opravljanje nalog v rezervni sestavi policije do 30 dni letno,
– v času vpoklica pogodbenega pripadnika slovenske vojske do 30 dni letno,
– v času napotitve pogodbenega pripadnika Civilne zaščite na usposabljanje ali na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči do 30 dni,
– v primeru pripora, prestajanja zaporne kazni, varnostnega, varnostnega ali vzgojnega ukrepa v trajanju do šest mesecev, če mu z osebnim načrtom po predpisih o izvrševanju kazenskih sankcij ni omogočeno aktivno iskanje zaposlitve in v drugih utemeljenih razlogih, katerih trajanje ne presega 15 dni v koledarskem letu.
(2) Pri presoji razlogov za oprostitev aktivnega iskanja zaposlitve v času odsotnosti iz osebnih razlogov in trajanje oprostitve se smiselno uporabljajo predpisi s področja delovnih razmerij, ki urejajo minimalni dopust in plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin.
(3) Za opravičljive razloge za opustitev aktivnega iskanja zaposlitve brez predhodnega dogovora v zaposlitvenem načrtu pod pogojem, da oseba obvesti zavod ali koncesionarja v roku 8 dni po prenehanju razlogov in na zahtevo predloži ustrezna dokazila, se štejejo:
– nezmožnost brezposelne osebe ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, za delo iz zdravstvenih razlogov ali nega družinskega člana, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu po predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje, kar se izkaže s potrdilom ali bolniškim listom izbranega zdravnika,
– drugi utemeljeni razlogi, zaradi narave katerih predhoden dogovor ni bil mogoč.
XII. DODATEK ZA AKTIVNOST IN NADOMESTILO STROŠKOV V ZVEZI Z ISKANJEM ZAPOSLITVE IN VKLJUČEVANJEM V STORITVE ZA TRG DELA
45. člen
(kritje stroškov za iskanje zaposlitve)
Zavod ali koncesionar povrne brezposelni osebi potne in poštne stroške, ki ji nastanejo pri aktivnem iskanju zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije.
46. člen
(nadomestilo potnih stroškov)
Brezposelni osebi se povrne potne stroške, ki so ji nastali zaradi:
– odziva na napotnico zavoda ali koncesionarja,
– udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za ustrezno ali primerno zaposlitev na vabilo delodajalca, zavoda ali koncesionarja,
– zaradi drugih aktivnosti, povezanimi z iskanjem zaposlitve, ki so bile predhodno dogovorjene z zaposlitvenim načrtom.
47. člen
(višina nadomestila potnih stroškov)
(1) Brezposelni osebi pripada nadomestilo potnih stroškov za aktivnosti iz prejšnjega člena, če je kraj njihovega stalnega ali začasnega prebivališča od kraja aktivnosti oddaljen najmanj en kilometer v eno smer. Upošteva se kraj prebivališča, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti.
(2) Višina nadomestila potnih stroškov se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja iz prejšnjega odstavka do kraja izvajanja aktivnosti v kilometrih kot najkrajša razdalja med dvema krajema. Za izračun razdalje se uporablja Telefonski imenik Slovenije.
(3) Višina nadomestila potnih stroškov znaša 0,12 eura za vsak kilometer.
(4) Višina nadomestila potnih stroškov se spremeni 1. februarja, če se je v preteklem koledarskem letu cena 95-oktanskega bencina spremenila za več kot 5%, in sicer za enak odstotek. Spremembo višine povračila potnih stroškov s sklepom sprejme minister, pristojen za delo.
(5) Za dogovorjene aktivnosti iz četrte alineje prejšnjega člena se potni stroški povrnejo največ do višine 30 eurov mesečno.
48. člen
(postopek uveljavljanja in dokazovanja upravičenosti do nadomestila potnih stroškov)
(1) Zavod ali koncesionar skladno s predhodnim dogovorom v zaposlitvenem načrtu izplača brezposelni osebi nadomestilo potnih stroškov na podlagi predloga in dokazil o opravljenih aktivnostih iz 46. člena tega pravilnika, ki jih predloži brezposelna oseba ali jih zagotovi zavod po uradni dolžnosti.
(2) O obračunu potnih stroškov se brezposelno osebo obvesti, ko se zglasi na zavodu ali na njeno zahtevo.
(3) V primeru, da se brezposelna oseba z obračunom potnih stroškov ne strinja, lahko predlaga ponovno preveritev skladnosti obračuna z dogovorom v zaposlitvenem načrtu.
49. člen
(nadomestilo poštnih stroškov)
(1) Brezposelni osebi se izplača nadomestilo poštnih stroškov, ki so nastali za priporočene pošiljke prijav na ustrezne in primerne zaposlitve, če predloži potrdilo pošte in kopijo vloge za zaposlitev.
(2) Zavod lahko izplača nadomestilo iz prejšnjega odstavka tudi na podlagi informacije delodajalca o prejemu prijave.
(3) Za uveljavljanje poštnih stroškov se smiselno uporablja postopek iz 48. člena tega pravilnika.
50. člen
(roki za uveljavljanje nadomestila potnih in poštnih stroškov)
(1) Brezposelna oseba lahko zahteva izplačilo nadomestila potnih in poštnih stroškov enkrat mesečno za pretekli mesec.
(2) Zavod izplača nadomestilo iz prejšnjega odstavka za pretekli mesec med 20. in 30. dnem v mesecu za stroške, ki jih je oseba uveljavljala do 5. dne v mesecu, na transakcijski račun osebe.
51. člen
(nadomestilo potnih stroškov in dodatek za aktivnost v zvezi z vključitvijo v storitve za trg dela)
Brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so na podlagi akta o vključitvi vključene v storitve za trg dela po 22. in 23. členu zakona, se lahko zagotavljata dodatek za aktivnost in nadomestilo potnih stroškov.
52. člen
(nadomestilo potnih stroškov)
(1) Brezposelni osebi se v času vključitve v storitve za trg dela izplača nadomestilo potnih stroškov, če je kraj njenega stalnega ali začasnega prebivališča oddaljen od kraja izvajanja storitve najmanj en kilometer. Nadomestilo potnih stroškov pripada osebi za vsak dan prisotnosti v storitvi.
(2) Iskalcu zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, se v času vključitve v storitve za trg dela izplača nadomestilo potnih stroškov, če je v te storitve vključen več kot deset ur.
(3) Nadomestilo potnih stroškov znaša 0,12 eura za vsak kilometer. Izračuna se na podlagi najkrajše razdalje od kraja prebivališča do kraja izvajanja storitve v kilometrih. Za izračun razdalje se uporablja Telefonski imenik Slovenije.
(4) Višina nadomestila potnih stroškov se spremeni 1. februarja, če se je v preteklem koledarskem letu cena 95-oktanskega bencina spremenila za več kot 5%, in sicer za enak odstotek. Spremembo višine nadomestila potnih stroškov do 28. februarja novega koledarskega leta s sklepom sprejme minister, pristojen za delo.
53. člen
(dodatek za aktivnost)
(1) Dodatek za aktivnost je določen glede na vrsto in trajanje vključitve v storitev za trg dela.
(2) Dodatek iz prejšnjega odstavka pripada brezposelnim osebam za vključitve v vse storitve za trg dela, ki se izvajajo kot skupinske oblike.
(3) Iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena za tiste storitve za trg dela, ki se izvajajo kot skupinske oblike, v katere so vključeni več kot deset ur.
(4) Brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, so upravičeni do dodatka za aktivnost v višini do treh eurov na uro glede na dejansko prisotnost v storitvi.
(5) Dodatek za aktivnost se izplača do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec na podlagi liste prisotnosti na transakcijski račun brezposelne osebe ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena.
XIII. IZVAJANJE NADZORA NAD OSEBAMI, PRIJAVLJENIMI V EVIDENCAH ZAVODA
54. člen
(naloge nadzornikov)
(1) Nadzornik preverja utemeljenost predlogov za uvedbo nadzora, odloča o uvedbi nadzora ter o vsebini in obsegu nadzora.
(2) V postopku nadzora nadzornik pridobi dokumentacijo, zasliši udeležene in zainteresirane osebe, pridobi podatke drugih organov, opravi oglede in poizvedovanja ter druga dejanja, potrebna za ugotovitev dejanskega stanja.
55. člen
(službena izkaznica)
(1) Nadzornik izkazuje upravičenost do opravljanja nadzora s službeno izkaznico (v nadaljnjem besedilu: izkaznica).
(2) Izkaznico izda direktor zavoda. Izkaznica ima veljavnost pet let in se podaljša na podlagi preverjanja znanja, ki ga predpiše direktor zavoda. Izkaznica ni prenosljiva.
(3) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice pri zavodu,
– sklenitve pogodbe o zaposlitvi imetnika izkaznice za drugo delovno mesto ali premestitve imetnika izkaznice na drugo delovno mesto.
56. člen
(oblika in vsebina izkaznice)
(1) Izkaznica je izdelana iz posebne plastike, ki je bele barve in na katero so vrisani zaščitni elementi.
(2) Velikost izkaznice znaša 85 mm x 55 mm.
(3) Na sprednji strani izkaznice so v levem zgornjem kotu natisnjen logo – znak zavoda ter navedba »Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje«. V sredini izkaznice je besedilo: »SLUŽBENA IZKAZNICA«, pod tem besedilom pa besedilo: »Na podlagi 157. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) ima imetnik te izkaznice pravico in dolžnost opravljati nadzor nad osebami, prijavljenimi v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na območju Republike Slovenije«.
(4) Na hrbtni strani izkaznice je na levi strani prostor za fotografijo imetnika izkaznice. Ob fotografiji so vpisani naslednji podatki:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– datum izdaje izkaznice,
– datum veljavnosti izkaznice in
– podpis direktorja zavoda.
57. člen
(podlaga za nadzor)
Nadzor se uvede po uradni dolžnosti ali po lastni presoji zavoda na podlagi pobude:
– ministrstva, pristojnega za delo,
– sveta zavoda,
– direktorja zavoda,
– druge službe zavoda,
– pisne ali ustne prijave zainteresirane pravne ali fizične osebe ter
– na podlagi utemeljene anonimne prijave.
58. člen
(uvedba nadzora)
(1) Služba za nadzor na podlagi pobude iz prejšnjega člena v največ osmih dneh ugotovi, ali so podani utemeljeni razlogi za uvedbo nadzora.
(2) Nadzornik je dolžan uvesti nadzor v osmih delovnih dneh od ugotovitve utemeljenosti pobude iz prejšnjega člena.
(3) Če razlogi za uvedbo nadzora niso utemeljeni, je nadzornik dolžan narediti uradni zaznamek ter o tem obvestiti vodjo službe za nadzor.
59. člen
(aktivnosti izvajanja in vsebina nadzora)
(1) Nadzornik opravi neposreden nadzor na kraju samem ter sestavi zapisnik o nadzoru.
(2) Nadzornik lahko opravi tudi druga dejanja v postopku, ki so potrebna za ugotovitev dejanskega stanja.
(3) Nadzornik sestavi in izda ustrezno odločbo v roku 30 dni od uvedbe nadzora.
60. člen
(nezdružljivost)
(1) Nadzornik ne sme opravljati nadzora pri osebi:
– s katero je v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do vštetega drugega kolena, ne glede na to ali je zakonska zveza prenehala,
– s katero je v skrbniškem odnosu ali v odnosu posvojenec ali posvojitelj,
– kjer je lastnik ali solastnik ali delničar ali družbenik gospodarske družbe.
(2) Nadzornik mora v primerih iz prejšnjega odstavka predlagati vodji službe svojo izločitev iz postopka, v katerem sodeluje, prav tako je dolžan predlagati izločitev v vseh primerih, ki bi vzbujali dvom o nepristranskosti nadzornika.
XIV. PREHODNA DOLOČBA
61. člen
(uskladitev evidenc)
(1) Vse osebe, ki so bile na dan začetka uporabe zakona vpisane v evidenci oseb, vključenih v programe APZ, zavod vodi v tej evidenci do zaključka pogodbe o vključitvi v program APZ.
(2) Osebe, ki so bile na dan začetka uporabe zakona, vpisane v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov v skladu z 68.b členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – Zštip in 51/10 – odl. US), zavod razvrsti v evidence po tem zakonu.
XV. KONČNA DOLOČBA
62. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 0072-18/2010
Ljubljana, dne 21. decembra 2010
EVA 2010-2611-0102
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost