Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5503. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, stran 16475.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-11/2010 z dne 19. 4. 2010 je strokovni svet na seji dne 21. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
1. člen
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/09, se dopolni tako da se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Če ima imetnik dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti tudi dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti še za drugo vrsto premoženja, mora zbrati za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog naziva, ki ga je pridobil kot drugega, 40 ur dodatnega izobraževanja v dveh letih, poleg 80 ur dodatnega izobraževanja, ki jih mora zbrati za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog naziva, ki ga je pridobil kot prvega. V tem primeru mora število ur dodatnega izobraževanja, ki ga organizira inštitut in je označen z oznako C, predstavljati najmanj polovico od potrebnih 40 ur dodatnega izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen
V novem petem odstavku 2. člena se beseda »točk« nadomesti z besedo »ur«.
3. člen
V 5. členu se dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Samostojno predavanje ali sodelovanje pri predavanju se šteje za dodatno izobraževanje z oznako C samo v primeru, če je dodatno izobraževanje, v okviru katerega je predavanje izvedeno, označeno z oznako C.
(6) Strokovni ali znanstveni prispevek s področja ocenjevanja vrednosti, objavljen v tuji ali domači strokovni publikaciji, se avtorju prizna kot dodatno izobraževanje, označeno z oznako C.«
PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU DALJ ČASA TRAJAJOČEGA BIVANJA V TUJINI
4. člen
(1) Če imetnik dovoljenja biva v tujini neprekinjeno vsaj šest mesecev, ima na podlagi predložitve dokazila o bivanju v tujini pravico uveljavljati izobraževanje, ki se ga je udeležil v tujini, kot dodatno izobraževanje, ki ga organizira Inštitut. Uveljavlja lahko samo izobraževanje, ki se ga je udeležil v času takšnega bivanja v tujini.
(2) Imetnik dovoljenja v primerih iz prvega odstavka tega člena udeležbo na izobraževanju v tujini dokaže tako, da na vpogled predloži:
– potrdilo o udeležbi, ki ga izda izvajalec izobraževanja, ali dokazila o plačilu izobraževanja;
– program izobraževanja in
– gradivo, ki je bilo sestavni del izobraževanja.
(3) Da se izobraževanje šteje za primerno, mora izpolnjevati vsaj tele pogoje:
– nanašati se mora ocenjevanje vrednosti in z ocenjevanjem vrednosti povezane sorodne storitve;
– izvajalec izobraževanja mora biti na dan izvedbe izobraževanja bodisi visokošolska organizacija ali organizacija, ki je preko lokalnih inštitucij članica Odbora za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti;
– v nobenem primeru se ne prizna izobraževanje, ki je bilo opravljeno bodisi v ocenjevalski družbi ali organizaciji, v kateri je bil imetnik dovoljenja zaposlen v času bivanja v tujini (interno izobraževanje).
(4) Presojo izpolnjevanja določb tega člena opravlja komisija iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(5) Imetnik dovoljenja mora na zahtevo komisije predložiti dodatna dokazila, če ta oceni, da jih potrebuje pri presoji primernosti izobraževanja.
(6) Komisija lahko od imetnika dovoljenja zahteva overjene prevode dokazil, ki jih potrebuje pri izvajanju nalog po tem členu.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22/2010
Ljubljana, dne 21. decembra 2010
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Ivan Turk l.r.