Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5497. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 16468.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševanje 38., 114., 160. in 162. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
(uvodna določba)
Ta pravilnik ureja
– vrsto in višino denarnih prejemkov oseb, vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: ukrepi APZ) ter upravičenost do povračila stroškov zdravniškega pregleda in povračila stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu v zvezi z vključitvijo v posamezne ukrepe APZ,
– izbor zunanjih izvajalcev aktivnosti APZ,
– izbor delodajalcev,
– vključitev v ukrepe APZ,
– preverjanje namenske porabe sredstev APZ.
2. člen
(denarni prejemki in stroški v času vključenosti v ukrepe APZ)
Denarni prejemki in stroški v času vključenosti v ukrepe APZ so:
– dodatek za aktivnost,
– dodatek za prevoz,
– dodatek za stroške izobraževanja,
– povračila stroškov zdravniškega pregleda,
– povračila stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu.
3. člen
(dodatek za aktivnost)
(1) Dodatek za aktivnost je denarni prejemek, ki je namenjen brezposelnim osebam, vključenim v ukrepe APZ in deloma ali v celoti pokrije stroške udeležbe.
(2) Dodatek za aktivnost pripada brezposelnim osebam, ki so vključene v ukrepe APZ, ki ne pomenijo zaposlitve. Dodatek za aktivnost ne pripada brezposelnim osebam, ki so vključene v formalno izobraževanje.
(3) Brezposelne osebe so upravičene do dodatka za aktivnost za vsako uro dejanske prisotnosti v programu. Višina dodatka za aktivnost se določi v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: katalog) iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) in ne more biti višja kot 3,00 eure na uro dejanske prisotnosti v programu. Za uro dejanske prisotnosti v programu šteje tudi pedagoška ura, kadar je tako določeno v katalogu.
(4) Dodatek za aktivnost izplača upravičencu na podlagi dokazil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) mesečno za pretekli mesec.
4. člen
(dodatek za prevoz)
(1) Dodatek za prevoz pripada brezposelnim osebam, ki so vključeni v ukrepe APZ in katerih kraj stalnega ali začasnega prebivališča je do kraja izvajanja aktivnosti oddaljen najmanj en kilometer v eno smer. Upošteva se kraj prebivališča, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti.
(2) Dodatek za prevoz se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja iz prejšnjega odstavka do kraja izvajanja aktivnosti v kilometrih kot najkrajša razdalja med dvema krajema. Za izračun razdalje se uporablja Telefonski imenik Slovenije (TIS).
(3) Dodatek za prevoz znaša 0,12 euro za vsak kilometer.
(4) Višina dodatka za prevoz se spremeni 1. februarja tekočega leta, če se je v preteklem koledarskem letu cena 95-oktanskega bencina spremenila za več kot 5%, in sicer za enak odstotek.
(5) Vsakokratno spremembo višine dodatka za prevoz objavi ministrstvo, pristojno za delo v katalogu in velja za pogodbe, sklenjene od dneva objave spremembe dalje.
(6) Dodatek za prevoz pripada osebi za vsak dan prisotnosti v aktivnosti.
(7) Dodatek za prevoz upravičencu izplačuje izvajalec ukrepa APZ mesečno za pretekli mesec, višina izplačila dodatka pa je odvisna od dejanske prisotnosti osebe v aktivnosti v preteklem mesecu.
5. člen
(dodatek za stroške izobraževanja)
(1) Dodatek za stroške izobraževanja pripada brezposelnim osebam, vključenim v programe formalnega izobraževanja in zagotavlja celotno ali delno pokrivanje stroškov izobraževanja.
(2) Višina dodatka za stroške izobraževanja znaša največ 10,00 eurov na dan dejanske prisotnosti v programu in se za posamezno aktivnost določi v katalogu.
(3) Dodatek za stroške izobraževanja izplača zavod upravičencu na podlagi dokazil mesečno za pretekli mesec.
6. člen
(predhodni zdravniški pregled)
(1) Zavod lahko brezposelno osebo za potrebe vključitve v posamezen ukrep napoti na predhodni zdravniški pregled, če je tako določeno v katalogu.
(2) Stroške predhodnega zdravniškega pregleda iz prejšnjega odstavka v celoti povrne zavod.
7. člen
(izplačila)
(1) Vsa izplačila na podlagi tega pravilnika se izplačujejo na transakcijski račun upravičencev.
(2) V primeru, da udeleženec nima transakcijskega računa, izvajalec ukrepov izplačilo denarnih prejemkov in stroškov v času vključenosti v ukrepe APZ, zadrži do pridobitve številke transakcijskega računa s strani udeležencev, vendar največ šest mesecev.
8. člen
(vključitev v program, ki se izvaja izven Republike Slovenije)
(1) V program, ki se izvaja izven Republike Slovenije, se lahko na podlagi zaposlitvenega načrta brezposelna oseba vključi v primeru, da izvajalec programa zagotovi izvajanje v skladu s predpisi o varnem in zdravem delu in zdravstvenem zavarovanju ali na lastno željo in odgovornost.
(2) Brezposelnim osebam pripada dodatek za aktivnost v višini, ki je določena v katalogu. Dodatek za prevoz se v primeru dnevnega prevoza določi v skladu s 5. členom tega pravilnika. V primeru, da oddaljenost presega 150 km v eno smer, se dodatek za prevoz povrne na podlagi predloženih dokazil o plačilu stroškov prevoza, vendar v maksimalni višini 500,00 eurov za vključitev v program.
(3) V primeru, da je brezposelna oseba upravičena do sredstev, ki omogočajo vključitev in izvajanje aktivnosti, iz drugih virov v celoti, ji dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz ne pripadata. V primeru, da sredstva, ki omogočajo vključitev in izvajanje aktivnosti iz drugih virov, ne pokrijejo stroškov v celoti je brezposelna oseba na podlagi vloge in priloženih dokazil upravičena do dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz v višini razlike med upravičenim zneskom dodatka za aktivnost za podobne programe in dodatka za prevoz in sredstvi iz drugih virov.
9. člen
(prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena v času trajanja vključitve)
(1) Brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, so upravičeni do denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika v času vključitve v program in za čas vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali iskalcev zaposlitve.
(2) Brezposelne osebe, ki se vodijo v evidenci APZ, lahko obdržijo pravice iz 2. člena tega pravilnika v skladu s pogodbo.
(3) Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ki je vključen v program APZ, je upravičen do dodatka za aktivnost in dodatka za izobraževanje po prijavi v evidenco brezposelnih oseb za obdobje do izteka pogodbe.
(4) Brezposelnim osebam, vključenim v program APZ, pripadajo denarni prejemki in stroški iz 2. člena tega pravilnika, če se v času trajanja pogodbe zaposlijo, za čas od ponovne prijave v evidenco brezposelnih oseb do izteka pogodbe.
10. člen
(katalog)
V katalogu se določi višina denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika za posamezne programe.
11. člen
(register zunanjih izvajalcev aktivnosti APZ)
(1) Register zunanjih izvajalcev aktivnosti APZ (v nadaljnjem besedilu: register) se vodi kot centralna informatizirana zbirka tako, da se vanj vpisujejo in v njem vzdržujejo vsi vpisani podatki.
(2) Poziv za vpis v register se objavi na spletni strani izvajalca ukrepov APZ in vsebuje:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo poziva,
– programe z navedbo posameznih aktivnosti,
– kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje.
(3) Predlog za vpis v register se lahko vloži pri izvajalcu ukrepov APZ na posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani izvajalca ukrepov APZ.
(4) Predlog za vpis v register vsebuje tudi informacijo o območju oziroma lokacijah izvajanja ter predvidenih kapacitetah.
12. člen
(poziv registriranim zunanjim izvajalcem k predložitvi ponudbe za izvedbo aktivnosti)
Izvajalec ukrepov APZ posreduje poziv k predložitvi ponudbe za izvedbo aktivnosti tistim registriranim zunanjim izvajalcem, ki izvajajo program oziroma aktivnosti na področju, na katerem se bo program oziroma aktivnost predvidoma izvajala in ki zagotavljajo izvajanje najmanj v zahtevanem obsegu, v kolikor je to za izvajanje programa oziroma aktivnosti potrebno.
13. člen
(sklenitev pogodbe in izvedba aktivnosti)
(1) Pogodba se lahko sklene z enim ali več izvajalci, ki so predložili ponudbo z najnižjo ceno. V kolikor cena izbrane storitve presega tržne cene ali je odstopanje večje od 10%, lahko izvajalec ukrepa odstopi od sklenitve pogodbe.
(2) Zunanji izvajalec mora zagotavljati izpolnjevanje pogojev iz 40. člena zakona ves čas vodenja v registru zunanjih izvajalcev.
(3) Izvajalec ukrepov APZ je dolžan pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo aktivnosti preveriti izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
(4) Izvajalec ukrepa APZ zunanjega izvajalca, ki v času trajanja pogodbe ni izvajal programa v skladu s kadrovskimi, organizacijskimi, prostorskimi in drugimi pogoji, določenimi v javnem pozivu, dve leti po ugotovitvi ni dolžan pozvati k predložitvi ponudbe za izvedbo aktivnosti posameznega programa in skleniti pogodbe.
14. člen
(akt o vključitvi v ukrepe APZ)
(1) Akt o vključitvi v ukrepe APZ je napotnica ali pogodba. Vrsta akta za vključitev v posamezni program se opredeli v katalogu APZ.
(2) Napotnico izda izvajalec ukrepov APZ v primeru, ko so osebe upravičene le do plačila stroškov programa.
(3) Pogodbo o vključitvi sklene izvajalec ukrepov APZ v primeru, ko so osebe poleg plačila stroškov programa upravičene tudi do denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika.
15. člen
(izvedba sklenjenih pogodb)
Pogodbe o vključitvi v ukrepe APZ, ki so bile sklenjene na podlagi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/09 in 25/09) se izvedejo v skladu z navedenim pravilnikom.
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 0072-21/2010
Ljubljana, dne 21. decembra 2010
EVA 2010-2611-0105
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost