Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5482. Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB5), stran 16429.

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 26. oktobra 2010 je Državni zbor na seji dne 20. decembra 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o upravnih taksah, ki obsega:
– Zakon o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 8/00 z dne 31. 1. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-A (Uradni list RS, št. 44/00 z dne 26. 5. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-B (Uradni list RS, št. 81/00 z dne 15. 9. 2000),
– Zakon o veterinarstvu – ZVet-1 (Uradni list RS, št. 33/01 z dne 5. 5. 2001),
– Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin – ZZVR-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-C (Uradni list RS, št. 42/02 z dne 15. 5. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-D (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-E (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10. 2005),
– Zakon o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-2 (Uradni list RS, št. 131/06 z dne 14. 12. 2006 in 5/07 – popravek),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-F (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-G (Uradni list RS, št. 126/07 z dne 31. 12. 2007) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-H (Uradni list RS, št. 88/10 z dne 5. 11. 2010).
Št. 436-02/10-3/2
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EPA 1422-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
Z A K O N
O UPRAVNIH TAKSAH uradno prečiščeno besedilo (ZUT-UPB5)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah (v nadaljnjem besedilu: dokumenti in dejanja) pri upravnih organih.
Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona.
2. člen
Z upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz 1. člena tega zakona so mišljeni:
1. organi državne uprave in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter
2. podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar na podlagi javnih pooblastil odločajo o upravnih zadevah.
Osebe iz 2. točke prejšnjega odstavka zaračunavajo upravno takso samo, če se za izvajanje javnih pooblastil financirajo iz proračunskih sredstev.
3. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks oziroma pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno z veljavno mednarodno pogodbo.
V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države pogodbenice, da same določijo višino taks za dokumente in dejanja, določene na podlagi take mednarodne pogodbe, pa ti dokumenti in dejanja niso določeni v taksni tarifi tega zakona, lahko višino teh taks določi Vlada Republike Slovenije.
Upravne takse po tem zakonu se ne zaračunavajo za upravna dejanja in dokumente, za katere je s predpisi Evropske skupnosti določen poseben način plačevanja stroškov dela organov ali za katere je s predpisi Evropske skupnosti določeno, da se opravijo oziroma izdajo brezplačno.
4. člen
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna.
Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda dokument, ki se nanaša na več zadev in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov.
II. PLAČEVANJE TAKSE
5. člen
Če ni v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost:
1. za vloge – takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente – takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;
3. za upravna dejanja – takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo.
Ne glede na prejšnji odstavek nastane taksna obveznost za dokumente in dejanja iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, za katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi vloge, v trenutku, ko upravni organ pridobi podatke potrebne za določitev višine takse, nikakor pa kasneje kot v trenutku izdaje dokumenta iz 2. točke oziroma izvršitve dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka. Ko taksna obveznost nastane, organ obvesti taksnega zavezanca o višini takse tako, da mu pošlje plačilni nalog iz prvega odstavka 16. člena tega zakona.
6. člen
Takse se praviloma določajo v eurih.
Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih taksa določi v odstotku od vrednosti predmeta.
V eurih se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta osnova za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače določeno.
7. člen
(črtan)
8. člen
Takse se plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo upravne takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja, izdajo dokumenta oziroma vodenje postopka.
V primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva dokument ali dejanje, za katerega se plača taksa, se taksa plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu zavezancu vročajo dokumenti.
Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da vložijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni številki v valuti države, kjer je bila vloga odposlana po pošti.
Takse, ki so v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena plačane v tuji valuti, se preračunavajo v eure po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja za to valuto na dan nastanka taksne obveznosti.
9. člen
(črtan)
10. člen
Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni za posamezne primere s tem zakonom drugače določeno.
11. člen
(črtan)
12. člen
Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od vrednosti predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v vlogi ali listini; če vrednost v vlogi ali listini ni navedena ali pa je navedena nepravilno, ugotovi vrednost organ, za katerega delo se plača taksa.
13. člen
Za izvod dokumenta, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo taksnega zavezanca, sestavi za potrebe samih organov, se ne plača takse.
14. člen
Organ mora priložiti dokumentu, ki ga izda na zahtevo taksnega zavezanca iz tujine, dva izvoda spremnega dopisa, v katerem je naveden znesek takse, ki jo mora taksni zavezanec plačati pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu.
15. člen
Na dokumentih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri določbi tega zakona so oproščeni plačila takse.
Dokumenti iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v druge namene šele, če je zanje plačana za ta namen predpisana taksa.
16. člen
Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
Zoper plačilni nalog iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga dopusten ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je bila taksa napačno odmerjena.
O ugovoru v 15 dneh odloči organ, ki je izdal plačilni nalog, s sklepom.
Organ iz prejšnjega odstavka s sklepom ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. Če ugotovi, da je bila taksa že plačana ali pa da taksna obveznost ni nastala, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog odpravi. Če ugotovi, da je bila taksa napačno odmerjena, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog nadomesti z novim plačilnim nalogom.
Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa.
Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti iz 19. člena tega zakona nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper nov plačilni nalog je dopusten ugovor, za katerega se uporabljajo določbe tega člena.
Ugovor zoper plačilni nalog zadrži izvršitev.
Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.
17. člen
Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil.
Kdor je plačal takso za vlogo in takso za dejanje ali dokument, ki ga organ iz kakršnihkolih vzrokov ni opravil ali izdal, ne more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali dokument izda.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ker je bil postopek ustavljen na zahtevo ali z opustitvijo ali opravo kakšnega dejanja taksnega zavezanca, potem ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more zahtevati vračila takse za ta dokument ali dejanje.
Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.
Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.
O povrnitvi takse odloča organ, ki na prvi oziroma drugi stopnji vodi upravni postopek oziroma ki na prvi oziroma drugi stopnji opravi dejanja oziroma izda dokumente, predvidene v taksni tarifi.
Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.
18. člen
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.
19. člen
Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih s tem zakonom, in taksni zavezanec ne vloži ugovora iz 16. člena tega zakona ali vloge za oprostitev iz 25. člena tega zakona, pristojni organ potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje carinskemu organu v izvršitev.
Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.
Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna izterjava.
20. člen
Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti plačana.
Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati pretrga vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse in je dano v vednost taksnemu zavezancu.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od dneva, ko je nastala obveznost za plačilo takse.
III. TAKSNE OPROSTITVE
21. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, po predpisih o taksah enake pravice, kot jih imajo slovenski državljani.
22. člen
Za dokumente in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolžnosti, se v postopku na prvi stopnji ne plača takse.
23. člen
Takse ne plačujejo:
1. država in državni organi,
2. samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
2.a javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih zadevah, pod pogojem vzajemnosti,
4. mladoletniki in obsojenci v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij,
5. taksni zavezanci posamezniki v slabih premoženjskih razmerah, razen taks po tarifni številki 12, po točkah 1.d), 1.e), 2.d), 2.e), 3.c) in 3.č) tarifne številke 14, po tarifni številki 21 ter tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega zakona,
6. taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ v okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 – ZUS-1 in 126/07) sam pridobi od drugega organa,
7. taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč,
8. taksni zavezanci za dejanja in dokumente v zvezi z zamenjavo ali nadomestitvijo javne listine iz tarifne številke 13, 16 in 21 ter odjavo vozila iz prometa, ki so bili poškodovani in uničeni v naravni nesreči,
9. naročniki po zakonu, ki ureja javno naročanje in zakonu, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Vlada Republike Slovenije lahko glede na okoliščine posameznega primera zaradi odprave posledic naravne nesreče s sklepom zniža ali določi oprostitev plačila upravnih taks tudi v primerih, ki niso zajeti s 7. in 8. točko prejšnjega odstavka.
24. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
1. podjetja in druge organizacije ter posamezniki – pri izvrševanju javnih pooblastil;
2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene;
2.a društva, za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa društva v javnem interesu;
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu;
3.a ustanove oziroma fundacije za dokumente in dejanja v zvezi z ustanovitvijo ustanove oziroma fundacije po zakonu, ki ureja ustanove;
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;
4.a sindikati – za dokumente in dejanja v postopkih zastopanja interesov delavcev ter v postopku za pridobitev pravne osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo voziti le prirejeno vozilo – v postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja;
6. brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve v postopkih izvajanja ukrepov države na trgu dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, in za dokumente in dejanja v zvezi z nacionalno poklicno kvalifikacijo;
7. učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju ter študentje – za dokumente in dejanja v zvezi s šolanjem;
8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah – v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic;
9. tujci, za dokumente in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča;
11. javni socialno-varstveni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki na podlagi koncesije v skladu s predpisi socialnega varstva opravljajo socialno-varstveno dejavnost – v zvezi z opravljanjem te dejavnosti;
12. pravne osebe, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma, za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, in za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu.
Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb tega poglavja, med drugim tudi na podlagi podatkov, ki jih predloži taksni zavezanec. V dvomu pristojni organ pozove taksnega zavezanca, da predloži dokazila za uveljavljanje taksne oprostitve.
25. člen
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 5. točke 23. člena tega zakona se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka tega člena. Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije.
Vloga za oprostitev takse se vloži najkasneje do poteka roka za ugovor zoper plačilni nalog.
O vlogi odloči organ s sklepom.
Do odločitve o vlogi za oprostitev takse zaradi slabih premoženjskih razmer plačilni nalog ni izvršljiv.
26. člen
Za dobrodelno organizacijo oziroma za organizacijo za samopomoč iz 2. točke 24. člena tega zakona se šteje neprofitna organizacija, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljena z namenom, določenim s predpisi socialnega varstva.
27. člen
Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so nekatere oproščene plačila takse, plača v takem postopku takso tisti, ki plačila takse ni oproščen.
Ne glede na prejšnji odstavek, plača oseba, ki ni upravičena do taksne oprostitve, v primerih, ko se taksa odmerja po vrednosti predmeta, takso samo od njej pripadajočega dela vrednosti predmeta.
28. člen
Taks so oproščeni naslednji dokumenti in dejanja:
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi zagotavljanja javne koristi;
1.a dokumenti in dejanja za vpis, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije;
1.b vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike;
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah;
3. dokumenti in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje oprostitve plačila stroškov v upravnem oziroma sodnem postopku;
4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom, razen v taksni tarifi naštetih odločb, ki jih izdaja Carinska uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine, in zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;
4.a dokumenti in dejanja v postopku vpisa oziroma vpisa sprememb podatkov in izbrisa iz registra neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov;
5. dokumenti in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, drugih listinah in uradnih evidencah;
6. dokumenti in dejanja v volilnih postopkih;
7. (črtana);
8. prijave in vpisi v matične knjige;
9. (črtana);
10. (črtana);
11. dokumenti in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemljišč;
12. dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva;
13. dokumenti in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih pravic;
14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih prejemkov in zavarovanja za starševsko varstvo;
14.a dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroci in starši;
14.b dokumenti in dejanja v postopku za izdajo parkirne karte;
15. dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja;
15.a dokumenti in dejanja v postopku izdaje gradbenih dovoljenj v okviru varstva vojnih grobišč;
16. dokumenti in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
17. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in podaljševanjem pomorskih knjižic;
18. dokumenti in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
19. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča;
20. dokumenti in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in denacionalizacijskimi postopki;
21. izvirne diplome, spričevala in druge listine o uspešno končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov, nadomestnih spričeval in izpisov iz evidence;
22. dokumenti in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in naravnih vrednot;
23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge institucije za prošnje in pritožbe;
24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca;
25. dokumenti in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov;
26. dokumenti in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom in tistim, ki daje štipendijo;
27. dokumenti in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred državnimi organi;
28. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi;
29. vloge za vpis podatkov v uradne evidence ali izbris podatkov iz njih ter odločbe oziroma potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc;
30. dokumenti in dejanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja in njihovo ponovno uporabo;
31. dokumenti in dejanja v zvezi z uresničevanjem pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
32. dokumenti in dejanja v zvezi z letnimi povračili za uporabo cest;
33. dokumenti in dejanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze ali z uradnim dejanjem registracije istospolne partnerske skupnosti;
34. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pridobivanja dovoljenja za opravljanje postopkov VEM oziroma postopki za pridobitev položaja točke VEM;
35. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo projektnih pogojev in soglasij ter soglasij za priključitev v zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj.
28.a člen
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, določi stroškovnik za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu.
IV. POSEBNE DOLOČBE
29. člen
Prihodki od taks, plačanih pri organih državne uprave, so prihodek državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih pri organih občin, so prihodek proračunov občin.
29.a člen
Vlada Republike Slovenije lahko zaradi upoštevanja mednarodno sprejetih obveznosti ali začasno, za dobo največ enega leta zaradi prilagajanja izjemnim razmeram (naravne in ekološke nesreče, nalezljive bolezni rastlin in živali, bistveno spremenjene razmere na tržišču ipd.) zviša ali zniža višino upravnih taks, in sicer največ do 50% vrednosti posamezne takse iz tarifne številke 45.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za finance in druga ministrstva, vsako v mejah svojega delovnega področja.
Zakon o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 8/2000) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za dokumente in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dokumente ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se taksa po tem zakonu ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona organ druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je organ prve stopnje izdal, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo organa prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
32. člen
Upravni kolki, ki so bili natisnjeni pred uveljavitvijo tega zakona se lahko uporabljajo tudi za plačevanje taks po tem zakonu.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 33/85 – popr., 24/88, 1/90, Uradni list RS, št. 33/90 – popr., 20/91 in 12/92) ter Zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS, št. 34/91-I in 13/93).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 5/72, 70/87, 68/84, 74/87 in 46/89) in Zakon o tarifi zveznih upravnih taks (Uradni list SFRJ, št. 77/87 in 63/89).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94).
34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 52. člen in druga alinea 54. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94),
– 61. člen in četrta alinea 108. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99),
– 22. člen Zakona o meroslovju, v delu, ki se nanaša na pristojbine (Uradni list RS, št. 1/95).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati:
– 21. člen Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 28/94),
– Uredba o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 6/95, 10/95 – popr., 14/95 in 44/95),
– 1. in 3. člen Uredbe o pristojbinah in cenah za storitve v postopku homologacije vozil (Uradni list RS, št. 41/96),
– Uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (Uradni list RS, št. 74/98), v delu, ki se nanaša na pristojbine,
– drugi odstavek 1. člena Uredbe o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril (Uradni list RS, št. 38/96),
– Odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki se uvozijo in o načinu njihovega plačila (Uradni list RS, št. 29/92).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– vsi občinski odloki o upravnih taksah.
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-A (Uradni list RS, št. 44/2000) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
13. člen
Taksni zavezanci, ki so plačali takso na področju veterinarstva po 53., 55. in 61. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00), so upravičeni do povračila razlike, ki je nastala z zmanjšanjem števila točk po tem zakonu.
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev razlike iz prejšnjega odstavka v 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-B (Uradni list RS, št. 81/2000) vsebuje naslednjo končno določbo:
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-C (Uradni list RS, št. 42/02) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ne glede na 8. člen zakona lahko upravni organ zavrne zahtevek stranke, da plača takso z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če tehnična opremljenost upravnega organa ne dopušča plačila s takšnim instrumentom.
Vlada in pristojni organi lokalnih skupnosti morajo v roku enega leta od uveljavitve tega zakona zagotoviti tehnično opremljenost upravnih organov, ki omogoča plačevanje taks pri upravnem organu z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-D (Uradni list RS, št. 18/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 1., 11. in 12. člena tega zakona, ki začnejo veljati 1. maja 2004.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-E (Uradni list RS, št. 91/05) vsebuje naslednji končni določbi:
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 11. člena Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige (Uradni list RS, št. 16/04).
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-F (Uradni list RS, št. 14/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-G (Uradni list RS, št. 126/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Postopki odmere upravne takse, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se dokončajo po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo).
16. člen
Ne glede na 6. člen zakona se upravni kolki lahko uporabljajo za plačilo upravnih taks do 1. septembra 2008.
Fizične in pravne osebe lahko od 1. septembra 2008 do 1. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke za gotovino na blagajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno (maloprodajalci), na katerih so upravne kolke kupile, v nominalni vrednosti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko fizične in pravne osebe od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke tudi na območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov z brezgotovinskim nakazilom.
Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno (maloprodajalci), ki so prodajale kolke, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil lahko od 1. septembra 2008 do vključno 31. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke, ki jih imajo na zalogi, na območnih enotah UJP, pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kupljenih kolkov z brezgotovinskim nakazilom.
Neuporabljene upravne kolke, ki so jih upravni in drugi državni organi prejeli brezplačno, morajo v času od 1. septembra do 31. decembra 2008 vrniti UJP.
UJP upravne kolke komisijsko uniči.
17. člen
Z dnem uveljavitve schengenskega pravnega reda v polnem obsegu, kot to določa drugi odstavek 3. člena Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 3/04), prenehajo veljati točka A tarifne številke 14 ter opombe (1), (2) in (4) te tarifne številke, ter 1. do 5. točka, odstavka B, tarifne številke 61, ter opombi (1) in (2) te tarifne številke.
KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 101/06 in 50/07) v delu, ki velja za upravne kolke, uporablja pa se do 1. septembra 2008.
Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha veljati Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro v Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 138/06).
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2008.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-H (Uradni list RS, št. 88/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Postopki odmere upravnih taks, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se končajo po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07).
14. člen
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu A, se plačujejo od uveljavitve tega zakona do 30. junija 2011.
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu B, se plačujejo od 1. julija 2011 do 31. decembra 2011.
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu C, se plačujejo od 1. januarja 2012 dalje.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
          Priloga – TAKSNA TARIFA          
               +----------+------------+---------+
               |   A  |   B   |  C  |
               +----------+------------+---------+
               |  Do  |   Od   |  Od  |
               | 30. 6. | 1. 7. 2011 | 1. 1. |
               |  2011  |   do   | 2012  |
               |     | 31. 12.  | dalje |
               |     |  2011  |     |
               +----------+------------+---------+
                                
               I. VLOGE              

            Tarifna številka 1           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za prošnje, zahteve,     |   3,88|    4,21|   4,54|
|predloge, prijave,      |     |      |     |
|priglasitve in druge vloge, |     |      |     |
|če ni v tej tarifi predpisana|     |      |     |
|kakšna druga taksa      |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

Opombe:                            
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva  
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.  
(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila ali druge  
listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca, za   
vračilo takse, pritožbo in ugovor zoper plačilni nalog.    
(3) Taksa se ne plača za elektronske vloge.          
(4) Za vloge, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj 
postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja
pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.    

            Tarifna številka 2           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za pritožbo in druga pravna |   15,49|    16,81|  18,12|
|sredstva, ugovor zoper    |     |      |     |
|odločbo ali sklep, izdan v  |     |      |     |
|upravni zadevi, ter ugovor na|     |      |     |
|oceno opravljenega vozniškega|     |      |     |
|izpita            |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           II. ODLOČBE IN SKLEPI           

            Tarifna številka 3           

+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za vse odločbe, za katere |   15,49|    16,81|  18,12|
|ni predpisana posebna taksa |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za sklepe, s katerimi se |   15,49|    16,81|  18,12|
|konča postopek, oziroma   |     |      |     |
|sklepe, ki so izdani na   |     |      |     |
|zahtevo stranke in za katere |     |      |     |
|ni predpisana posebna taksa |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se  
plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb,    
katerim se odločba ali sklep vroči.              
(2) Za odločbo oziroma sklep o pritožbi in odločbo o vračilu  
takse se taksa ne plača.                    
(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj 
postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja
pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.    
(4) Za sklepe, s katerimi se zavržejo vloge, se taksa ne plača.

             III. POTRDILA            

            Tarifna številka 4           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za potrdila, izdana na    |   3,88|    4,21|   4,54|
|podlagi posebnega      |     |      |     |
|ugotovitvenega postopka, če |     |      |     |
|ni s to tarifo ali zakonom  |     |      |     |
|drugače določeno       |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se  
taksa ne plača.                        

            Tarifna številka 5           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za redni izpisek iz     |   3,49|    3,78|   4,08|
|elektronske zemljiške knjige,|     |      |     |
|če se izda na zahtevo    |     |      |     |
|stranke, se plača od     |     |      |     |
|zemljiškoknjižnega lista   |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali   
fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se 
plača polovica takse iz te tarifne številke.          

            Tarifna številka 6           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za dvojnik diplome, dvojnik |   1,55|    1,68|   1,81|
|spričevala, dvojnik druge  |     |      |     |
|listine o uspešno končanem  |     |      |     |
|izobraževanju, nadomestno  |     |      |     |
|spričevalo oziroma izpis iz |     |      |     |
|evidence šolske javne listine|     |      |     |
|o izobraževanju ali     |     |      |     |
|strokovnem usposabljanju   |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

            Tarifna številka 7           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za vlogo za priznavanje na|   15,00|    15,00|  15,00|
|podlagi minimalnih pogojev  |     |      |     |
|usposobljenosti za sektorske |     |      |     |
|poklice           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|2. Za vlogo za priznavanje po|   25,00|    25,00|  25,00|
|splošnem sistemu in v    |     |      |     |
|postopkih priznavanja    |     |      |     |
|izobraževanja        |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|3. Za vlogo za priznavanje  |   15,00|    15,00|  15,00|
|poklicnih izkušenj      |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|4. Za odločbo za priznavanje |   15,00|    15,00|  15,00|
|na podlagi minimalnih pogojev|     |      |     |
|usposobljenosti za sektorske |     |      |     |
|poklice           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|5. Za odločbo za priznavanje |   25,00|    25,00|  25,00|
|po splošnem sistemu in v   |     |      |     |
|postopkih priznavanja    |     |      |     |
|izobraževanja        |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|6. Za odločbo za priznavanje |   15,00|    15,00|  15,00|
|poklicnih izkušenj      |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|7. Za odločbo o priznavanju |   30,00|    30,00|  30,00|
|poklicnih kvalifikacij s   |     |      |     |
|področja graditve objektov  |     |      |     |
|(avtomatično priznavanje)  |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|8. Za odločbo o priznavanju |   50,00|    50,00|  50,00|
|poklicnih kvalifikacij s   |     |      |     |
|področja graditve objektov  |     |      |     |
|(po splošnem sistemu)    |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

            Tarifna številka 8           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za potrdila in spričevala, s |   2,33|    2,52|   2,72|
|katerimi se dokazuje poreklo,|     |      |     |
|vrednost, količina, kakovost |     |      |     |
|ali zdravstvena neoporečnost |     |      |     |
|blaga, razen potrdil o    |     |      |     |
|poreklu blaga, ki jih    |     |      |     |
|potrjujejo carinski organi  |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

          IV. OVERITVE IN PREVODI          
            Tarifna številka 9           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za overitev načrta se   |     |      |     |
|plača od celega ali začetega |     |      |     |
|kvadratnega metra:      |     |      |     |
|a) za overitev prvega izvoda |   3,88|    4,21|   4,54|
|b) za overitev vsakega    |   1,16|    1,26|   1,35|
|nadaljnjega izvoda      |     |      |     |
|c) za overitev kopije    |   1,16|    1,26|   1,35|
|2. Za overitev knjige gostov |   3,88|    4,21|   4,54|
|               |     |      |     |
|3. Za overitev knjig v zvezi |   3,88|    4,21|   4,54|
|s predpisi o orožju     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 10           

+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za overitev podpisa, prepisa |   1,16|    1,26|   1,35|
|ali kopije          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 11           

+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za prevode iz enega jezika v |     |      |     |
|drugega:           |     |      |     |
|a) če besedilo izvirnika ne |   2,33|    2,52|   2,72|
|presega 100 besed      |     |      |     |
|b) če zajema besedilo    |   4,64|    5,04|   5,43|
|izvirnika več kot 100 besed |     |      |     |
|od vsake začete polovice pole|     |      |     |
|prevoda           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

  V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV  

           Tarifna številka 12           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za odločbe o prošnji tujca|  154,93|   168,06|  181,22|
|za sprejem v državljanstvo  |     |      |     |
|Republike Slovenije (10.,  |     |      |     |
|12., 13. in 14. člen Zakona o|     |      |     |
|državljanstvu Republike   |     |      |     |
|Slovenije, Uradni list RS,  |     |      |     |
|št. 24/07 – UPB2) ali za   |     |      |     |
|prenehanje državljanstva   |     |      |     |
|Republike Slovenije (18. in |     |      |     |
|22. člen Zakona o      |     |      |     |
|državljanstvu Republike   |     |      |     |
|Slovenije) ali za odločbo o |     |      |     |
|ugotovitvi, da je državljanu |     |      |     |
|Republike Slovenije prenehalo|     |      |     |
|državljanstvo zaradi odreka |     |      |     |
|(25. člen Zakona o      |     |      |     |
|državljanstvu Republike   |     |      |     |
|Slovenije)          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za izdajo zagotovila, da |   7,75|    8,40|   9,06|
|bo vložnik zahtevka sprejet v|     |      |     |
|državljanstvo (11. člen   |     |      |     |
|Zakona o državljanstvu    |     |      |     |
|Republike Slovenije)     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni   
otroci, katere sta po predpisih, ki urejajo družinska razmerja,
dolžna preživljati oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, 
katere je po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, dolžan 
preživljati.                          
(2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v      
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali    
sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, 
se plača za vse družinske člane ena sama taksa.        
(3) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11.  
člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se izda  
sočasno več članom iste družine.                
(4) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike   
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.       

           Tarifna številka 13           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za ugotovitveno odločbo o  |  154,93|   168,06|  181,22|
|državljanstvu        |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 14           

+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za odločbe o vlogi    |     |      |     |
|državljana Republike     |     |      |     |
|Slovenije:          |     |      |     |
|a) za izdajo potnega lista z |   1,93|    2,10|   2,26|
|veljavnostjo 1 leta     |     |      |     |
|b) za izdajo potnega lista z |   2,33|    2,52|   2,72|
|veljavnostjo 3 let      |     |      |     |
|c) za izdajo potnega lista z |   5,81|    6,31|   6,80|
|veljavnostjo 5 let      |     |      |     |
|č) za izdajo potnega lista z |   11,63|    12,61|  13,60|
|veljavnostjo 10 let     |     |      |     |
|d) za izdajo novega potnega |     |      |     |
|lista ob prvi pogrešitvi,  |     |      |     |
|izgubi, tatvini ali poškodbi |     |      |     |
|potnega lista zaradi     |     |      |     |
|neprimernega ravnanja    |     |      |     |
|imetnika se plača dvakratna |     |      |     |
|vrednost takse iz točk a),  |     |      |     |
|b), c) in č)         |     |      |     |
|e) za izdajo novega potnega |     |      |     |
|lista ob vsaki naslednji   |     |      |     |
|pogrešitvi, izgubi, tatvini |     |      |     |
|ali poškodbi potnega lista  |     |      |     |
|zaradi neprimernega ravnanja |     |      |     |
|imetnika v obdobju petih let |     |      |     |
|pred vložitvijo vloge se   |     |      |     |
|plača štirikratna vrednost  |     |      |     |
|takse iz točk a), b), c) in |     |      |     |
|č)              |     |      |     |
|f) vloga za izdajo potnega  |   0,38|    0,41|   0,45|
|lista            |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za odločbe o vlogi    |     |      |     |
|državljana Republike     |     |      |     |
|Slovenije:          |     |      |     |
|a) za izdajo osebne izkaznice|   1,93|    2,10|   2,26|
|z veljavnostjo 1 leta    |     |      |     |
|b) za izdajo osebne izkaznice|   2,33|    2,52|   2,72|
|z veljavnostjo 3 let     |     |      |     |
|c) za izdajo osebne izkaznice|   3,88|    4,21|   4,54|
|z veljavnostjo 5 let     |     |      |     |
|č) za izdajo osebne izkaznice|   7,75|    8,40|   9,06|
|z veljavnostjo 10 let    |     |      |     |
|d) za izdajo nove osebne   |     |      |     |
|izkaznice ob prvi pogrešitvi,|     |      |     |
|izgubi, tatvini ali poškodbi |     |      |     |
|osebne izkaznice zaradi   |     |      |     |
|neprimernega ravnanja    |     |      |     |
|imetnika se plača dvakratna |     |      |     |
|vrednost takse iz točk a),  |     |      |     |
|b), c) in č)         |     |      |     |
|e) za izdajo nove osebne   |     |      |     |
|izkaznice ob vsaki naslednji |     |      |     |
|pogrešitvi, izgubi, tatvini |     |      |     |
|ali poškodbi osebne izkaznice|     |      |     |
|zaradi neprimernega ravnanja |     |      |     |
|imetnika v obdobju petih let |     |      |     |
|pred vložitvijo vloge se   |     |      |     |
|plača štirikratna vrednost  |     |      |     |
|takse iz točk a), b), c) in |     |      |     |
|č)              |     |      |     |
|f) vloga za izdajo osebne  |   0,38|    0,41|   0,45|
|izkaznice          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. Za odločbe o prošnji   |     |      |     |
|tujca:            |     |      |     |
|a) za izdajo potnega lista za|   23,24|    25,21|  27,18|
|tujca            |     |      |     |
|b) za izdajo potnega lista za|   6,80|    6,80|   6,80|
|begunca           |     |      |     |
|c) za izdajo novega potnega |     |      |     |
|lista ob prvi pogrešitvi,  |     |      |     |
|izgubi, tatvini ali poškodbi |     |      |     |
|potnega lista zaradi     |     |      |     |
|neprimernega ravnanja    |     |      |     |
|imetnika se plača dvakratna |     |      |     |
|vrednost takse iz točk a) in |     |      |     |
|b)              |     |      |     |
|č) za izdajo novega potnega |     |      |     |
|lista ob vsaki naslednji   |     |      |     |
|pogrešitvi, izgubi, tatvini |     |      |     |
|ali poškodbi potnega lista  |     |      |     |
|zaradi neprimernega ravnanja |     |      |     |
|imetnika se plača štirikratna|     |      |     |
|vrednost takse iz točk a) in |     |      |     |
|b)              |     |      |     |
|d) za izdajo osebne izkaznice|   7,75|    8,40|   9,06|
|za tujca           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo 
tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.    
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točk 1.d) in 1.e) oziroma 
2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal
z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk 1.a), 
1.b), 1.c) in 1.č) ali 2.a), 2.b), 2.c) in 2.č) te tarifne   
številke.                           
(3) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica
neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, se za vlogo in   
izdajo potne listine taksa iz točk 1.a), 1.b), 1.c), 1.č) in  
1.f) te tarifne številke ne plača.               
(4) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni    
posledica neskrbnega ravnanja imetnika osebne izkaznice, se za 
vlogo in izdajo osebne izkaznice taksa iz točk 2.a), 2.b),   
2.c), 2.č) in 2.f) te tarifne številke ne plača.        
(5) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti
star potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica   
ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega    
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali      
preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v   
potni list ni več mogoč, se taksa iz točk 1.a), 1.b), 1.c),  
1.č) in 1.f) te tarifne številke ne plača.           
(6) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se    
nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki 
je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe  
uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali 
preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točk 2.a), 2.b),  
2.c), 2.č) in 2.f) te tarifne številke ne plača.        
(7) Za vlogo in za izdajo potnega lista v drugih nujnih    
primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne 
listine, se plača dvakratna vrednost takse iz točk 1.a), 1.b), 
1.c), 1.č) in 1.f) te tarifne številke.            
(8) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih   
primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno 
izkaznico, se plača dvakratna vrednost takse iz točk 2.a),   
2.b), 2.c), 2.č) in 2.f) te tarifne številke.         
(9) Če taksni zavezanec za takso iz točk 3.c) in 3.č) te    
tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno    
skrbnostjo, plača samo takso iz točk 3.a) in 3.b) te tarifne  
številke.                           
(10) Ob reklamaciji potnega lista zaradi napake, ki ni     
posledica neskrbnega ravnanja imetnika, se taksa iz točk 3.a) 
in 3.b) te tarifne številke ne plača.             

           Tarifna številka 15           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Pri pristojnem organu za   |     |      |     |
|izdajo dovoljenja:      |     |      |     |
|a) za dovoljenje za začasno |   30,99|    33,61|  50,00|
|prebivanje          |     |      |     |
|b) za dovoljenje za stalno  |   77,47|    84,03|  90,61|
|prebivanje          |     |      |     |
|c) za dovoljenje za     |   7,75|    8,40|   9,06|
|zadrževanje         |     |      |     |
|č) za novo dovoljenje za   |     |      |     |
|prebivanje v obliki     |     |      |     |
|samostojne listine se ob prvi|     |      |     |
|pogrešitvi, izgubi, tatvini |     |      |     |
|ali poškodbi dovoljenja   |     |      |     |
|zaradi neprimernega ravnanja |     |      |     |
|imetnika plača dvakratna   |     |      |     |
|vrednost takse iz točk a) in |     |      |     |
|b) te tarifne številke    |     |      |     |
|d) za novo dovoljenje za   |     |      |     |
|prebivanje v obliki     |     |      |     |
|samostojne listine se ob   |     |      |     |
|vsaki naslednji pogrešitvi, |     |      |     |
|izgubi, tatvini ali poškodbi |     |      |     |
|dovoljenja zaradi      |     |      |     |
|neprimernega ravnanja    |     |      |     |
|imetnika plača štirikratna  |     |      |     |
|vrednost takse iz točk a) in |     |      |     |
|b) te tarifne številke    |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Odločbe te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in    
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.           
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točk č) ali d) te tarifne 
številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo,  
plača samo takso iz točk a) in b) te tarifne številke.     
(3) Ob reklamaciji dovoljenja za prebivanje v obliki samostojne
listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja   
imetnika dovoljenja, se taksa iz točk a) in b) te tarifne   
številke ne plača.                       

           Tarifna številka 16           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za izdajo odločbe o vpisu |   23,24|    25,21|  27,18|
|društva v register društev  |     |      |     |
|oziroma podružnice tujega  |     |      |     |
|društva v register podružnic |     |      |     |
|tujih društev        |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za izdajo odločbe o vpisu |   15,49|    16,81|  18,12|
|spremembe temeljnega akta v |     |      |     |
|register društev       |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. Za izdajo odločbe o vpisu |   3,88|    4,21|   4,54|
|spremembe imena, sedeža,   |     |      |     |
|naslova sedeža ali zakonitega|     |      |     |
|zastopnika društva oziroma  |     |      |     |
|podružnice tujega društva  |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Za izdajo odločbe iz 2. in 3. točke te tarifne številke se   
plača le taksa iz 2. točke te tarifne številke.        

           Tarifna številka 17           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Posamezniki plačajo za  |     |      |     |
|odločbe o vlogi:       |     |      |     |
|a) za dovoljenje za nabavo  |   30,99|    33,61|  36,24|
|lovskega in športnega orožja |     |      |     |
|b) za dovoljenje za nabavo  |   46,48|    50,42|  54,37|
|varnostnega in drugega orožja|     |      |     |
|c) za dovoljenje za nabavo  |   11,63|    12,61|  13,60|
|orožja z namenom zbiranja  |     |      |     |
|č) za dovoljenje za nabavo  |   7,75|    8,40|   9,06|
|streliva ali delov streliva |     |      |     |
|d) za orožni list za     |   46,48|    50,42|  54,37|
|varnostno in drugo orožje  |     |      |     |
|e) za orožni list za lovsko |   23,24|    25,21|  27,18|
|in športno orožje      |     |      |     |
|f) za dovoljenje za posest  |   23,24|    25,21|  27,18|
|orožja            |     |      |     |
|g) za dovoljenje za posest  |   19,37|    21,01|  22,66|
|podedovanega orožja in    |     |      |     |
|spremembo orožnega lista v  |     |      |     |
|dovoljenje za posest     |     |      |     |
|h) za dovoljenje za zbiranje |   61,97|    67,22|  72,49|
|orožja            |     |      |     |
|i) za dovoljenje za nabavo  |   7,75|    8,40|   9,06|
|delov orožja z namenom    |     |      |     |
|zamenjave          |     |      |     |
|j) za izdajo priglasitvenega |   11,63|    12,61|  13,60|
|lista            |     |      |     |
|k) za zamenjavo izrabljene  |   3,88|    4,21|   4,54|
|ali poškodovane orožne    |     |      |     |
|listine ter za zamenjavo   |     |      |     |
|orožne listine zaradi    |     |      |     |
|spremembe stalnega      |     |      |     |
|prebivališča, če vpis    |     |      |     |
|spremembe v obstoječo listino|     |      |     |
|ni mogoč           |     |      |     |
|               |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Pravne osebe in podjetniki|     |      |     |
|plačajo za odločbe o vlogi: |     |      |     |
|a) za dovoljenje za nabavo  |   92,96|   100,84|  108,73|
|orožja            |     |      |     |
|b) za orožni posestni list  |   61,97|    67,22|  72,49|
|c) za potrditev pooblastila |   61,97|    67,22|  72,49|
|za nošenje orožja      |     |      |     |
|č) za potrditev pooblastila |   30,99|    33,61|  36,24|
|za prenos orožja       |     |      |     |
|d) za dovoljenje za zbiranje |   77,47|    84,03|  90,61|
|orožja            |     |      |     |
|e) za dovoljenje za nabavo  |   23,24|    25,21|  27,18|
|orožja z namenom zbiranja  |     |      |     |
|f) za dovoljenje za nabavo  |   7,75|    8,40|   9,06|
|delov orožja z namenom    |     |      |     |
|zamenjave          |     |      |     |
|g) za zamenjavo izrabljene  |   7,75|    8,40|   9,06|
|ali poškodovane orožne    |     |      |     |
|listine ter za zamenjavo   |     |      |     |
|orožne listine zaradi    |     |      |     |
|statusne spremembe družbe  |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. Pravne osebe in podjetniki|     |      |     |
|plačajo za odločbe o vlogi: |     |      |     |
|a) za dovoljenje za     |  154,93|   168,06|  181,22|
|opravljanje prometa z orožjem|     |      |     |
|b) za dovoljenje za     |  154,93|   168,06|  181,22|
|opravljanje dejavnosti    |     |      |     |
|strelišča          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
                                
 Opombe:                            
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno 
orožje, razen v primerih iz točk 1.g) in 1.k) ter 2.g) te   
tarifne številke, ko se plača ena taksa za vse podedovano   
orožje oziroma za vse orožje, za katero se menjajo listine.  
(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz  
tarifne številke 1 te taksne tarife.              
(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno   
orožje polovična taksa iz te tarifne številke.         
(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest 
za lovsko ali športno orožje, plača polovično takso iz te   
tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet
kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos   
lovskega ali športnega orožja se plača polna taksa iz te    
tarifne številke.                       
(5) Taksa iz točk 2.a), 2.b) in 2.f) te tarifne številke se ne 
plača za orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove  
panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove  
športne dejavnosti, lovske organizacije, vključene v Lovsko  
zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot  
pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v   
Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z   
ribolovom kot pridobitno dejavnostjo, ter organizacije     
rezervnih častnikov.                      
(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem    
odstavku 84. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se plača taksa iz točke  
1.k) oziroma iz 2.g) te tarifne številke.           
(7) Za vlogo in za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest 
orožja, dovoljenja za zbiranje orožja, priglasitvenega lista, 
orožnega posestnega lista, potrditev pooblastila za nošenje  
orožja in potrditev pooblastila za prenos orožja, s katerimi se
nadomestijo naštete stare orožne listine zaradi spremembe   
naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali      
preimenovanja ulice z občinskim odlokom, če je en vpis     
spremembe naslova v orožno listino že porabljen, se taksa iz  
točk 1.d), 1.e), 1.f) in 1.j) ter 2.b), 2.c), 2.č) in 2.d) ne 
plača. Enako se ravna ob zamenjavi evropske orožne prepustnice.

           Tarifna številka 18           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za izdajo dovoljenja:    |     |      |     |
|a) za vnos in nošenje orožja |   7,75|    8,40|   9,06|
|in streliva v času      |     |      |     |
|(začasnega) prebivanja v   |     |      |     |
|Republiki Sloveniji     |     |      |     |
|b) tujcu, ki gre na lov, ali |   7,75|    8,40|   9,06|
|članu strelskega društva za |     |      |     |
|tranzit lovskega ali     |     |      |     |
|športnega orožja in streliva |     |      |     |
|zanj čez ozemlje Republike  |     |      |     |
|Slovenije          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Za športna društva in državne reprezentance se izda eno    
dovoljenje iz točk a) in b) te tarifne številke in plača ena  
taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.        

           Tarifna številka 19           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za izdajo dovoljenja za   |   23,24|    25,21|  27,18|
|gradnjo ali postavitev    |     |      |     |
|objektov in naprav na območju|     |      |     |
|mejnega prehoda       |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 20           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za izdajo dovoljenja za   |  116,20|   126,05|  135,92|
|proizvodnjo eksplozivov ali |     |      |     |
|za promet z njimi in izdajo |     |      |     |
|soglasja k navodilu za varno |     |      |     |
|uporabo in uničenje     |     |      |     |
|eksplozivov         |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 21           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za izdajo dovoljenja za  |   38,73|    42,02|  45,31|
|izvoz, uvoz eksplozivnih   |     |      |     |
|snovi ali orožja       |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za izdajo dovoljenja za  |   77,47|    84,03|  90,61|
|tranzit eksplozivnih snovi  |     |      |     |
|ali orožja          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. Za izdajo dovoljenja za  |   38,73|    42,02|  45,31|
|transfer oziroma prenos ali |     |      |     |
|izdajo predhodne privolitve |     |      |     |
|za vnos oziroma izdajo    |     |      |     |
|dovoljenja za iznos orožja, |     |      |     |
|streliva ali eksplozivov   |     |      |     |
|               |     |      |     |
|4. Za izdajo dovoljenja za  |   46,48|    50,42|  54,37|
|strokovno usposabljanje pri |     |      |     |
|ravnanju z eksplozivi    |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 22           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Taksa se plača za:    |     |      |     |
|a) pripustitev k vozniškemu |   11,63|    12,61|  13,60|
|izpitu (teoretični in    |     |      |     |
|praktični del izpita) ali za |     |      |     |
|izdajo vozniškega dovoljenja,|     |      |     |
|dovoljenja za učitelja    |     |      |     |
|vožnje, učitelja predpisov in|     |      |     |
|strokovnega vodjo avtošole  |     |      |     |
|b) zamenjavo oziroma     |   6,20|    6,72|   7,25|
|podaljšanje veljavnosti   |     |      |     |
|vozniškega dovoljenja,    |     |      |     |
|dovoljenja za učitelja vožnje|     |      |     |
|in učitelja predpisov    |     |      |     |
|c) vpis spremembe podatkov o |   6,20|    6,72|   7,25|
|imetniku vozniškega     |     |      |     |
|dovoljenja, imetniku     |     |      |     |
|dovoljenja za učitelja    |     |      |     |
|vožnje, učitelja predpisov in|     |      |     |
|strokovnega vodjo avtošole  |     |      |     |
|č) izdajo novega vozniškega |     |      |     |
|dovoljenja se pri prvi    |     |      |     |
|pogrešitvi (izguba,     |     |      |     |
|odtujitev) vozniškega    |     |      |     |
|dovoljenja plača dvakratna  |     |      |     |
|vrednost takse iz točke 1.a) |     |      |     |
|te tarifne številke     |     |      |     |
|d) izdajo novega vozniškega |     |      |     |
|dovoljenja se pri vsaki   |     |      |     |
|naslednji pogrešitvi (izguba,|     |      |     |
|odtujitev) vozniškega    |     |      |     |
|dovoljenja plača štirikratna |     |      |     |
|vrednost takse iz točke 1.a) |     |      |     |
|te tarifne številke     |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Taksa se plača za:    |     |      |     |
|a) izdajo prometnega     |   11,63|    12,61|  13,60|
|dovoljenja za motorno vozilo |     |      |     |
|ali priklopno vozilo     |     |      |     |
|b) podaljšanje veljavnosti  |   6,20|    6,72|   7,25|
|prometnega dovoljenja za   |     |      |     |
|motorno vozilo ali priklopno |     |      |     |
|vozilo            |     |      |     |
|c) vpis spremembe, ki vpliva |   6,20|    6,72|   7,25|
|na spremembo podatkov v   |     |      |     |
|prometnem dovoljenju     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega   
dovoljenja se plača taksa iz točke 1.b) te tarifne številke.  
(2) Če taksni zavezanec iz točk 1.č) in 1.d) dokaže, da je z  
listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točke 
1.a) te tarifne številke.                   
(3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti, se 
ne plača taksa iz te tarifne številke, ampak taksa iz tarifne 
številke 1 te taksne tarife.                  
(4) Če se prometno dovoljenje iz točke 2.b) podaljša po spletu,
se plača polovična taksa.                   
(5) Za vlogo in za izdajo prometnega dovoljenja, vozniškega  
dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov 
in strokovnega vodjo avtošole, s katerim se nadomesti staro  
prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, dovoljenje za    
učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo    
avtošol, zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe   
uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom, 
se taksa iz točk 1.c) in 2.c) ne plača.            
(6) Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po    
prenehanju statusa voznika začetnika se taksa ne plača.    
(7) Za vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja v nujnih primerih 
se plača taksa po točki 1.a) te tarifne številke, povečana za 
50 odstotkov.                         

           Tarifna številka 23           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za prvo odločbo o     |   46,48|    50,42|  54,37|
|spremembi osebnega imena,  |     |      |     |
|izdano na zahtevo taksnega  |     |      |     |
|zavezanca          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za vsako naslednjo odločbo|     |      |     |
|o spremembi osebnega imena, |     |      |     |
|izdano na zahtevo taksnega  |     |      |     |
|zavezanca, se plača dvakratna|     |      |     |
|vrednost takse iz prejšnje  |     |      |     |
|točke            |     |      |     |
|               |     |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
Opomba:                            
Če se osebno ime spreminja zaradi uskladitve osebnega imena med
posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se 
taksa ne plača.                        

           Tarifna številka 24           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za odločbe o vlogah za izdajo|     |      |     |
|delovnih dovoljenj:     |     |      |     |
|1. za osebna delovna     |     |      |     |
|dovoljenja:         |     |      |     |
|a) za nedoločen čas     |   77,47|    84,03|  90,61|
|b) za določen čas      |   77,47|    84,03|  90,61|
|               |     |      |     |
|2. za delovna dovoljenja na |   77,47|    84,03|  90,61|
|vlogo delodajalca za     |     |      |     |
|sklenitev delovnega razmerja |     |      |     |
|ali za sklenitev pogodbe o  |     |      |     |
|delu             |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombi:                            
(1) Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo v 
kmetijstvu, se taksa ne plača.                 
(2) Odločbe iz te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in   
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.           

           Tarifna številka 25           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Odobritev kontingenta    |     |      |     |
|delovnih dovoljenj za delo v |     |      |     |
|tujini:           |     |      |     |
|1. Za vlogo         |   7,75|    8,40|   9,06|
|               |     |      |     |
|2. Za odobritev kontingenta |     |      |     |
|delovnih dovoljenj za izvedbo|     |      |     |
|pogodbe o delu:       |     |      |     |
|a) do vključno 5 delavcev  |   77,47|    84,03|  90,61|
|b) do vključno 15 delavcev  |  154,93|   168,06|  181,22|
|c) do vključno 50 delavcev  |  309,86|   336,12|  362,44|
|č) več kot 50 delavcev    |  464,79|   504,18|  543,66|
|               |     |      |     |
|3. za dodatno odobritev   |   38,73|    42,02|  45,31|
|kontingenta delovnih     |     |      |     |
|dovoljenj po isti pogodbi o |     |      |     |
|delu oziroma podaljšanje   |     |      |     |
|izvajanja pogodbe      |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 26           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|V postopku za dodelitev   |     |      |     |
|koncesije za posredovanje  |     |      |     |
|dela in zaposlitve ter v   |     |      |     |
|postopku vpisa v register za |     |      |     |
|zagotavljanje dela:     |     |      |     |
|a) vloga za podelitev    |   77,47|    84,03|  90,61|
|koncesije za posredovanje  |     |      |     |
|dela in zaposlitve      |     |      |     |
|b) vloga za vpis v register |   77,47|    84,03|  90,61|
|agencij za zagotavljanje dela|     |      |     |
|c) odločba o podelitvi    |   77,47|    84,03|  90,61|
|koncesije za posredovanje  |     |      |     |
|dela in zaposlitve      |     |      |     |
|č) odločba o vpisu v register|   77,47|    84,03|  90,61|
|agencij za zagotavljanje dela|     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske 
organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o skupnosti   
študentov (Uradni list RS, št. 38/94).             

           Tarifna številka 27           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za akt, s katerim organ  |   23,24|    25,21|  27,18|
|ugotovi, da posameznik    |     |      |     |
|oziroma gospodarska družba  |     |      |     |
|izpolnjuje vse pogoje za   |     |      |     |
|opravljanje dejavnosti    |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za akte, ki jih izdajajo |   11,63|    12,61|  13,60|
|pristojni organi       |     |      |     |
|posameznikom, ki niso    |     |      |     |
|samostojni podjetniki    |     |      |     |
|posamezniki, in z njimi   |     |      |     |
|pridobijo pravico opravljati |     |      |     |
|dejavnost          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

       VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ       
           Tarifna številka 28           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za odločbo, s katero se  |     |      |     |
|dovoljuje vpis plovil in   |     |      |     |
|plavajočih naprav na morju: |     |      |     |
|a) za vpis v vpisnik morskih |   46,48|    50,42|  54,37|
|ladij            |     |      |     |
|b) za izdajo začasnega    |   30,99|    33,61|  36,24|
|vpisnega lista za ladjo   |     |      |     |
|c) za vpis v vpisnik     |   9,30|    10,09|  10,88|
|plavajočih naprav na morju  |     |      |     |
|č) za vpis v vpisnik morskih |   4,64|    5,04|   5,43|
|čolnov            |     |      |     |
|d) za izdajo začasnega    |   15,49|    16,81|  18,12|
|dovoljenja za plovbo čolna  |     |      |     |
|e) za izdajo odločbe o vpisu |   15,49|    16,81|  18,12|
|ali izbrisu hipoteke na   |     |      |     |
|morski ladji         |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za izdajo vpisnega lista |   15,49|    16,81|  18,12|
|za morsko ladjo in vpisnega |     |      |     |
|lista za plavajoči objekt na |     |      |     |
|morju            |     |      |     |
|a) za spremembo podatkov   |   6,20|    6,72|   7,25|
|vpisnega lista za morsko   |     |      |     |
|ladjo in za podaljšanje   |     |      |     |
|veljavnosti ter za spremembo |     |      |     |
|podatkov vpisnega lista za  |     |      |     |
|plavajoči objekt na morju  |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. Za vpis spremembe za   |   7,75|    8,40|   9,06|
|morsko ladjo in plavajoči  |     |      |     |
|objekt na morju v vpisnik ali|     |      |     |
|izbris morske ladje in    |     |      |     |
|plavajočega objekta na morju |     |      |     |
|iz vpisnika ter za izvleček |     |      |     |
|iz vpisnika morskih ladij in |     |      |     |
|plavajočih objektov na morju |     |      |     |
|               |     |      |     |
|4. Za izdajo vpisnega lista |   7,75|    8,40|   9,06|
|za morski čoln        |     |      |     |
|a) za podaljšanje veljavnosti|   2,33|    2,52|   2,72|
|in vsako spremembo podatkov |     |      |     |
|vpisnega lista za morski čoln|     |      |     |
|               |     |      |     |
|5. Odločba o določitvi imena |   10,07|    10,93|  11,78|
|morskih ladij        |     |      |     |
|               |     |      |     |
|6. Za vpis spremembe za   |   3,88|    4,21|   4,54|
|morski čoln v vpisnik morskih|     |      |     |
|čolnov ali izbris morskega  |     |      |     |
|čolna iz vpisnika morskih  |     |      |     |
|čolnov            |     |      |     |
|               |     |      |     |
|7. Prijava pomorske nezgode |   6,20|    6,72|   7,25|
|               |     |      |     |
|8. Za pripustitev k izpitu za|     |    12,61|  13,60|
|voditelja čolna, preizkusu  |   11,63|      |     |
|znanja za upravljanje čolna |     |      |     |
|in izpitu za upravljanje z  |     |      |     |
|radijsko postajo – izpitu VHF|     |      |     |
|GMDSS (teoretični in     |     |      |     |
|praktični del izpita), za  |     |      |     |
|izdajo potrdila o      |     |      |     |
|usposobljenosti za voditelja |     |      |     |
|čolna, potrdila o opravljenem|     |      |     |
|preizkusu znanja za     |     |      |     |
|upravljanje čolna ali za   |     |      |     |
|izdajo potrdila o      |     |      |     |
|usposobljenosti za      |     |      |     |
|upravljanje z radijsko    |     |      |     |
|postajo           |     |      |     |
|a) za podaljšanje veljavnosti|   6,20|    6,72|   7,25|
|potrdil iz 8. točke     |     |      |     |
|b) za vpis spremembe podatkov|   6,20|    6,72|   7,25|
|o imetniku potrdil iz 8.   |     |      |     |
|točke            |     |      |     |
|c) za izdajo novega potrdila |     |      |     |
|iz 8. točke se pri prvi   |     |      |     |
|pogrešitvi (izguba,     |     |      |     |
|odtujitev) omenjenih potrdil |     |      |     |
|plača dvakratna vrednost   |     |      |     |
|takse, določene v 8. točki te|     |      |     |
|tarifne številke       |     |      |     |
|č) za izdajo novega potrdila |     |      |     |
|iz 8. točke se pri vsaki   |     |      |     |
|naslednji pogrešitvi (izguba,|     |      |     |
|odtujitev) potrdila plača  |     |      |     |
|štirikratna vrednost takse, |     |      |     |
|določene v 8. točki te    |     |      |     |
|tarifne številke       |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
                                
 Opombe:                            
(1) Če taksni zavezanec iz točk 8.c) in 8.č) dokaže, da je z  
listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz 8.   
točke te tarifne številke.                   
(2) Za izdajo potrdil iz 8. točke na podlagi priznavanja    
usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se
plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.          
(3) Za izdajo potrdila na podlagi priznavanja enakovrednosti  
tujih dokazil o usposobljenosti za upravljanje čolna iz 8.   
točke se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.     

           Tarifna številka 29           

+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za odločbo, s katero se  |     |      |     |
|dovoljuje vpis plovnega in  |     |      |     |
|plavajočega objekta na    |     |      |     |
|celinskih vodah:       |     |      |     |
|a) za vpis v vpisnik ladij  |   46,48|    50,42|  54,37|
|notranje plovbe       |     |      |     |
|b) za vpis v vpisnik     |   9,30|    10,09|  10,88|
|plavajočih objektov na    |     |      |     |
|celinskih vodah, ki se    |     |      |     |
|vpisujejo v vpisnik pri   |     |      |     |
|Upravi Republike Slovenije za|     |      |     |
|pomorstvo          |     |      |     |
|c) za vpis v vpisnik drugih |   4,64|    5,04|   5,43|
|plavajočih objektov na    |     |      |     |
|celinskih vodah       |     |      |     |
|č) za vpis v vpisnik čolnov |   4,64|    5,04|   5,43|
|na celinskih vodah      |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za izdajo vpisnega lista |   15,49|    16,81|  18,12|
|za ladjo notranje plovbe in |     |      |     |
|vpisnega lista za plavajoči |     |      |     |
|objekt na celinskih vodah iz |     |      |     |
|točke 1.b)          |     |      |     |
|a) za spremembo podatkov   |   6,20|    6,72|   7,25|
|vpisnega lista za ladjo   |     |      |     |
|notranje plovbe in za    |     |      |     |
|podaljšanje veljavnosti ter |     |      |     |
|za spremembo podatkov    |     |      |     |
|vpisnega lista za plavajoči |     |      |     |
|objekt na celinskih vodah iz |     |      |     |
|točke 1.b)          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. Za vpis spremembe za ladjo|   7,75|    8,40|   9,06|
|notranje plovbe in plavajoči |     |      |     |
|objekt iz točke 1.b) v    |     |      |     |
|vpisnik ali izbris ladje   |     |      |     |
|notranje plovbe in      |     |      |     |
|plavajočega objekta iz točke |     |      |     |
|1.b) iz vpisnika ter za   |     |      |     |
|izvleček iz vpisnika ladij  |     |      |     |
|notranje plovbe in plavajočih|     |      |     |
|objektov iz točke 1.b)    |     |      |     |
|               |     |      |     |
|4. Za izdajo vpisnega lista |   7,75|    8,40|   9,06|
|za plavajoči objekt na    |     |      |     |
|celinskih vodah iz točke 1.c)|     |      |     |
|a) za podaljšanje veljavnosti|   2,33|    2,52|   2,72|
|vpisnega lista za plavajoči |     |      |     |
|objekt na celinskih vodah iz |     |      |     |
|točke 1.c) in vsako spremembo|     |      |     |
|podatkov           |     |      |     |
|               |     |      |     |
|5. Za odločbo o določitvi  |   10,07|    10,93|  11,78|
|imena ladij notranje plovbe |     |      |     |
|               |     |      |     |
|6. Za vpis spremembe za   |   3,88|    4,21|   4,54|
|plavajoči objekt iz točke  |     |      |     |
|1.c) v vpisnik ali izbris  |     |      |     |
|plavajočega objekta iz točke |     |      |     |
|1.c) iz vpisnika ter za izpis|     |      |     |
|iz vpisnika plavajočih    |     |      |     |
|objektov iz točke 1.c)    |     |      |     |
|               |     |      |     |
|7. Za izdajo vpisnega lista |   7,75|    8,40|   9,06|
|za čoln na celinskih vodah  |     |      |     |
|a) podaljšanje veljavnosti in|   2,33|    2,52|   2,72|
|vsako spremembo podatkov   |     |      |     |
|vpisnega lista za čoln na  |     |      |     |
|celinskih vodah       |     |      |     |
|               |     |      |     |
|8. Za vpis spremembe za čoln |   3,88|    4,21|   4,54|
|na celinskih vodah v vpisnik |     |      |     |
|ali izbris čolna na celinskih|     |      |     |
|vodah iz vpisnika ter za   |     |      |     |
|izpis iz vpisnika čolnov na |     |      |     |
|celinskih vodah       |     |      |     |
|               |     |      |     |
|9. Za pripustitev k izpitu za|   11,63|    12,61|  13,60|
|voditelja čolna in preizkusu |     |      |     |
|znanja za upravljanje čolna |     |      |     |
|na celinskih vodah      |     |      |     |
|(teoretični in praktični del |     |      |     |
|izpita), za izdajo potrdila o|     |      |     |
|usposobljenosti za voditelja |     |      |     |
|čolna, potrdila o opravljenem|     |      |     |
|preizkusu znanja za     |     |      |     |
|upravljanje čolna      |     |      |     |
|a) za podaljšanje veljavnosti|   6,20|    6,72|   7,25|
|potrdil iz 9. točke     |     |      |     |
|b) za vpis spremembe podatkov|   6,20|    6,72|   7,25|
|o imetniku potrdil iz 9.   |     |      |     |
|točke            |     |      |     |
|c) za izdajo novega potrdila |     |      |     |
|iz 9. točke se pri prvi   |     |      |     |
|pogrešitvi (izguba,     |     |      |     |
|odtujitev) omenjenih potrdil |     |      |     |
|plača dvakratna vrednost   |     |      |     |
|takse, določene v 9. točki te|     |      |     |
|tarifne številke       |     |      |     |
|č) za izdajo novega potrdila |     |      |     |
|iz 9. točke se pri vsaki   |     |      |     |
|naslednji pogrešitvi (izguba,|     |      |     |
|odtujitev) vozniškega    |     |      |     |
|dovoljenja plača štirikratna |     |      |     |
|vrednost takse, določene v  |     |      |     |
|točki 9. te tarifne številke.|     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombi:                            
(1) Če taksni zavezanec iz točk 9.c) in 9.č) dokaže, da je z  
listino ravnal z dolžno skrbnostjo, se plača samo taksa iz 9. 
točke te tarifne številke.                   
(2) Za izdajo potrdil iz 9. točke na podlagi priznavanja    
usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se
plača taksa iz 9. točke te tarifne številke.          

           Tarifna številka 30           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za izdajo dovoljenj, soglasij|     |      |     |
|in drugih dokumentov v zvezi |     |      |     |
|z ukrepi za varstvo javnih  |     |      |     |
|cest in promet na njih:   |     |      |     |
|a) za izjavo o ustreznosti  |   1,55|    1,68|   1,81|
|izvedenih del        |     |      |     |
|b) za mnenje o ustrezni   |   1,55|    1,68|   1,81|
|ureditvi cestnega priključka |     |      |     |
|in parkirišča za poslovne  |     |      |     |
|objekte ob javni cesti zunaj |     |      |     |
|naselja           |     |      |     |
|c) za delno zaporo javne   |   1,55|    1,68|   1,81|
|ceste zaradi izvajanja del na|     |      |     |
|njej             |     |      |     |
|č) za popolno zaporo javne  |   1,55|    1,68|   1,81|
|ceste zaradi izvajanja del na|     |      |     |
|njej             |     |      |     |
|d) za delno zaporo javne   |   15,49|    16,81|  18,12|
|ceste zaradi prireditve na  |     |      |     |
|njej             |     |      |     |
|e) za popolno zaporo javne  |   15,49|    16,81|  18,12|
|ceste zaradi prireditve na  |     |      |     |
|njej             |     |      |     |
|f) za izredni prevoz po javni|   15,49|    16,81|  18,12|
|cesti            |     |      |     |
|g) za gradnjo avtobusnega  |   1,55|    1,68|   1,81|
|postajališča zunaj vozišča  |     |      |     |
|javne ceste         |     |      |     |
|h) za ureditev avtobusnega  |   30,99|    33,61|  36,24|
|postajališča na vozišču javne|     |      |     |
|ceste            |     |      |     |
|i) za postavitev turistične |   15,49|    16,81|  18,12|
|in obvestilne signalizacije |     |      |     |
|ob javni cesti        |     |      |     |
|j) za obveščanje in     |   30,99|    33,61|  36,24|
|oglaševanje v varovalnem pasu|     |      |     |
|javnih cest zunaj naselja, če|     |      |     |
|za to ni predpisana prometna |     |      |     |
|signalizacija in so obvestila|     |      |     |
|pomembna za udeležence v   |     |      |     |
|prometu           |     |      |     |
|k) za obveščanje in     |   30,99|    33,61|  36,24|
|oglaševanje ob javnih cestah |     |      |     |
|v naselju          |     |      |     |
|l) za gradnjo in       |   30,99|    33,61|  36,24|
|rekonstrukcijo gradbenih   |     |      |     |
|objektov ter postavljanje  |     |      |     |
|kakršnih koli drugih objektov|     |      |     |
|in naprav v varovalnem pasu |     |      |     |
|javne ceste         |     |      |     |
|m) za dela na zemljiščih in |   30,99|    33,61|  36,24|
|objektih vzdolž javne ceste, |     |      |     |
|ki bi lahko vplivala na   |     |      |     |
|stanje javne ceste in varnost|     |      |     |
|prometa na njej       |     |      |     |
|n) za dela ob javni cesti, ki|   30,99|    33,61|  36,24|
|vplivajo na vodostaj ali   |     |      |     |
|višino podzemnih voda in zato|     |      |     |
|ogrožajo stabilnost cestnega |     |      |     |
|telesa            |     |      |     |
|o) za ureditev cestnega   |   15,49|    16,81|  18,12|
|priključka na javno cesto  |     |      |     |
|p) za prekopavanje,     |   30,99|    33,61|  36,24|
|podkopavanje, prebitje in  |     |      |     |
|druga dela na javni cesti  |     |      |     |
|r) za napeljevanje podzemnih |   30,99|    33,61|  36,24|
|in nadzemnih vodov in naprav |     |      |     |
|na območju javne ceste in  |     |      |     |
|njenega varovalnega pasu   |     |      |     |
|s) za graditev žičniških   |   30,99|    33,61|  36,24|
|naprav nad javno cesto in v |     |      |     |
|njenem varovalnem pasu    |     |      |     |
|š) za odpiranje kamnolomov, |   30,99|    33,61|  36,24|
|peskokopov in glinokopov ob |     |      |     |
|javni cesti         |     |      |     |
|t) za spremembo objektov in |   15,49|    16,81|  18,12|
|naprav za opravljanje    |     |      |     |
|spremljajočih dejavnosti ali |     |      |     |
|za spremembo teh dejavnosti |     |      |     |
|ob javni cesti        |     |      |     |
|u) za pridobitev pravice   |   30,99|    33,61|  36,24|
|graditi na javni cesti    |     |      |     |
|v) za pridobitev pravice   |   30,99|    33,61|  36,24|
|služnosti na javni cesti   |     |      |     |
|z) za postavitev začasne   |   15,49|    16,81|  18,12|
|stojnice na počivališčih ob |     |      |     |
|javnih cestah za prodajo   |     |      |     |
|kmetijskih pridelkov     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 31           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Na področju prevozov oseb v |     |      |     |
|rednem linijskem prometu:  |     |      |     |
|1. za izdajo dovoljenja za  |     |      |     |
|opravljanje prevoza oseb v  |     |      |     |
|mednarodnem linijskem cestnem|     |      |     |
|prometu za:         |     |      |     |
|a) izvirnik dovoljenja za  |   77,47|    84,03|  90,61|
|bilateralne linije      |     |      |     |
|b) izvirnik dovoljenja za  |  154,93|   168,06|  181,22|
|tranzitne linije       |     |      |     |
|c) izdajo vsakega naslednjega|   1,55|    1,68|   1,81|
|primerka dovoljenja za    |     |      |     |
|tranzitne linije iz točke  |     |      |     |
|1.b)             |     |      |     |
|č) izdajo vsakega nadaljnjega|   7,75|    8,40|   9,06|
|primerka dovoljenja za    |     |      |     |
|bilateralne linije      |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. za potrditev voznega reda |   6,20|    6,72|   7,25|
|               |     |      |     |
|3. za potrditev cenika    |   6,20|    6,72|   7,25|
|               |     |      |     |
|4. za potrditev itinerarja  |   6,20|    6,72|   7,25|
|               |     |      |     |
|5. za dovoljenje za začasno |   38,73|    42,02|  45,31|
|prekinitev prevoza na liniji |     |      |     |
|               |     |      |     |
|6. za dovoljenje za trajno  |   38,73|    42,02|  45,31|
|ustavitev na liniji     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti    
oproščena plačila takse.                    

           Tarifna številka 32           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za odločbo za opravljanje  |     |      |     |
|občasnih prevozov potnikov v |     |      |     |
|cestnem prometu:       |     |      |     |
|a) za dovoljenje tujemu   |   7,75|    8,40|   9,06|
|prevozniku za vstop praznega |     |      |     |
|avtobusa           |     |      |     |
|b) za dovoljenje tujemu   |   38,73|    42,02|  45,31|
|prevozniku za izmenične   |     |      |     |
|vožnje            |     |      |     |
|c) za dovoljenje za ostale  |   7,75|    8,40|   9,06|
|občasne prevoze       |     |      |     |
|č) za dovoljenje domačemu  |   3,88|    4,21|   4,54|
|prevozniku za opravljanje  |     |      |     |
|občasnih prevozov      |     |      |     |
|d) za odločbo, s katero se  |   7,75|    8,40|   9,06|
|zavrne zahtevek za izdajo  |     |      |     |
|dovoljenja iz točk a) do č) |     |      |     |
|te tarifne številke     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti    
oproščena plačila takse iz točk a), b) ali c) te tarifne    
številke.                           

           Tarifna številka 33           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|V zvezi z opravljanjem    |   38,73|    42,02|  45,31|
|posebnih linijskih prevozov |     |      |     |
|potnikov v cestnem prometu za|     |      |     |
|izdajo dovoljenja za     |     |      |     |
|opravljanje posebnih     |     |      |     |
|linijskih prevozov      |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 34           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Na področju delitve     |     |      |     |
|dovolilnic za mednarodni   |     |      |     |
|prevoz blaga se plača taksa: |     |      |     |
|a) za dovoljenje za kabotažo |   38,73|    42,02|  45,31|
|za enkratni prevoz      |     |      |     |
|b) za dovoljenje za kabotažo |   77,47|    84,03|  90,61|
|za večkratni prevoz     |     |      |     |
|c) za vpis v evidenco    |   23,24|    25,21|  27,18|
|mednarodnih prevoznikov   |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 35           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Na področju železniškega |     |      |     |
|prometa se plača upravna   |     |      |     |
|taksa:            |     |      |     |
|a) za izdajo tehničnega   |   38,73|    42,02|  45,31|
|soglasja o ustreznosti    |     |      |     |
|sestavnega dela proge    |     |      |     |
|b) za licenco prevoznika v  |  1549,31|   1680,61| 1812,20|
|železniškem prometu     |     |      |     |
|c) za varnostno spričevalo  |  1549,31|   1680,61| 1812,20|
|prevozniku v železniškem   |     |      |     |
|prometu           |     |      |     |
|č) za izdajo izjemnega    |   30,99|    33,61|  36,24|
|soglasja za gradnjo v    |     |      |     |
|varovalnem pasu       |     |      |     |
|d) za izdajo obratovalnega  |   38,73|    42,02|  45,31|
|dovoljenja za železniška nova|     |      |     |
|ali rekonstruirana vozila  |     |      |     |
|oziroma njihove sestavne dele|     |      |     |
|za železniška vozila     |     |      |     |
|e) za slovensko tehnično   |   38,73|    42,02|  45,31|
|soglasje o ustreznosti    |     |      |     |
|železniškega vozila     |     |      |     |
|f) za tehnični pregled novih |   6,82|    7,40|   7,97|
|ali rekonstruiranih     |     |      |     |
|železniških vozil oziroma  |     |      |     |
|njihovih sestavnih delov, ki |     |      |     |
|morajo biti po veljavnih   |     |      |     |
|predpisih pregledani, da se |     |      |     |
|dovoli njihova uporaba, od  |     |      |     |
|delovne ure         |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za odločbe in druge akte, |     |      |     |
|ki jih v upravnem postopku  |     |      |     |
|izda upravljavec:      |     |      |     |
|a) za odločbo o dodelitvi  |   30,99|    33,61|  36,24|
|vlakovne poti        |     |      |     |
|b) za soglasje za izredne  |   30,99|    33,61|  36,24|
|prevoze           |     |      |     |
|c) za pisno dovoljenje za  |   30,99|    33,61|  36,24|
|osebe, ki opravljajo določena|     |      |     |
|dela na železniškem območju |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 36           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za posamezno radijsko   |     |      |     |
|dovoljenje:         |     |      |     |
|a) za bazno radijsko postajo |   23,24|    25,21|  27,18|
|b) za fiksno, mobilno    |   15,49|    16,81|  18,12|
|satelitsko, ladijsko in   |     |      |     |
|letalsko radijsko postajo  |     |      |     |
|c) za mobilno in ročno    |   7,75|    8,40|   9,06|
|radijsko postajo       |     |      |     |
|č) za radioamatersko radijsko|   7,75|    8,40|   9,06|
|postajo in radijsko postajo, |     |      |     |
|ki jo uporabljajo občani   |     |      |     |
|znotraj 27 Mhz (CB-postaje) |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za dovoljenje za radijsko |     |      |     |
|difuzno postajo:       |     |      |     |
|a) do 0,5 kW         |   7,75|    8,40|   9,06|
|b) več kot 0,5 do 5 kW    |   10,07|    10,93|  11,78|
|c) več kot 5 do 10 kW    |   10,85|    11,77|  12,69|
|č) več kot 10 do 50 kW    |   16,27|    17,65|  19,03|
|d) več kot 50 kW       |   30,21|    32,77|  35,34|
|               |     |      |     |
|3. Za dovoljenje za     |   19,37|    21,01|  22,66|
|vključevanje v javno     |     |      |     |
|telekomunikacijsko omrežje  |     |      |     |
|               |     |      |     |
|4. Za izdajo potrdila o   |   11,63|    12,61|  13,60|
|skladnosti          |     |      |     |
|telekomunikacijskih projektov|     |      |     |
|s predpisi o         |     |      |     |
|telekomunikacijah za javno  |     |      |     |
|telekomunikacijsko opremo  |     |      |     |
|5. Za potrdila v zvezi z   |   7,75|    8,40|   9,06|
|vlogo za izdajo dovoljenj za |     |      |     |
|vključevanje v javno     |     |      |     |
|telekomunikacijsko omrežje  |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Za začasno dovoljenje in podaljšanje roka za začetek uporabe se
plača polovica takse iz ustrezne točke te tarifne številke.  

           VII. GRADBENE TAKSE           

           Tarifna številka 37           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za lokacijsko informacijo:  |     |      |     |
|za gradnjo objektov in    |   19,37|    21,01|  22,66|
|izvajanje drugih del     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 38           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za akt, s katerim se     |     |      |     |
|dovoljuje gradnja      |     |      |     |
|hidrotehničnih naprav za   |     |      |     |
|izkoriščanje vodnih sil za  |     |      |     |
|naprave za vodovode ter   |     |      |     |
|drugačne vodne zajeme:    |     |      |     |
|a) z zmogljivostjo do 1000  |   5,81|    6,31|   6,80|
|litrov v sekundi       |     |      |     |
|b) z zmogljivostjo nad 1000 |   29,05|    31,51|  33,98|
|do 3000 litrov v sekundi   |     |      |     |
|c) z zmogljivostjo nad 3000 |  145,25|   157,56|  169,90|
|litrov v sekundi       |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Taksa se po tej tarifni številki ne plačuje za dovoljenja, za 
katera se plačuje taksa po tarifni številki 40 te taksne    
tarife.                            

           Tarifna številka 39           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za dovoljenja za postavitev |   23,24|    25,21|  27,18|
|radijske postaje       |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombi:                            
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se 
plača polovica takse iz te tarifne številke.          
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, 
ne plačajo te takse.                      

           Tarifna številka 40           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za dovoljenje za gradnjo:  |     |      |     |
|a) če znaša vrednost objekta |   46,48|    50,42|  54,37|
|do 13.000 eurov       |     |      |     |
|b) če znaša vrednost objekta |  116,20|   126,05|  135,92|
|13.000 eurov         |     |      |     |
| in za vrednost nad 13.000  |   0,01%|    0,01%|  0,01%|
|eurov do 42.000 eurov    |     |      |     |
|c) če znaša vrednost objekta |  232,40|   252,09|  271,83|
|42.000 eurov         |     |      |     |
| in za vrednost nad 42 000  |   0,01%|    0,01%|  0,01%|
|eurov do 420 000 eurov    |     |      |     |
|č) če znaša vrednost objekta |  619,72|   672,24|  724,88|
|420 000 eurov        |     |      |     |
| in za vrednost nad 420 000 |   0,01%|    0,01%|  0,01%|
|eurov            |     |      |     |
|d) nezahtevnega objekta   |   15,49|    16,81|  18,12|
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombi:                            
(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj 
stanovanjski problem.                     
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v  
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na  
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. 
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to 
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se   
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.             

           Tarifna številka 41           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za ogled lokacije, na kateri |   30,99|    33,61|  36,24|
|se namerava postaviti objekt |     |      |     |
|ali naprava         |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 42           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. za uporabno dovoljenje:  |     |      |     |
|a) za enostanovanjsko stavbo |   7,75|    8,40|   9,06|
|b) za druge stavbe, vključno |   23,24|    25,21|  27,18|
|z rekonstrukcijo       |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. za druge objekte se plača |     |      |     |
|0,05 odstotka obračunske   |     |      |     |
|vrednosti objekta      |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Taksa po 2. točki te tarifne številke ne sme presegati   
271,83 eura.                          
(2) Taksa po 2. točki te tarifne številke se ne nanaša na   
objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da   
smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni
številki 43 te taksne tarife.                 
(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj 
stanovanjski problem.                     
(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v  
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na  
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. 
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to 
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se   
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.             

           Tarifna številka 43           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za tehnični pregled strojnih,|   6,82|    7,40|   7,97|
|električnih, elektrostrojnih,|     |      |     |
|plinskih, toplovodnih in   |     |      |     |
|drugih naprav, ki morajo biti|     |      |     |
|po veljavnih predpisih    |     |      |     |
|pregledane, da se dovoli   |     |      |     |
|njihova uporaba, od delovne |     |      |     |
|ure             |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali  
začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem 
pregledu.                           

 VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN IN DAVKA NA DODANO VREDNOST 

           Tarifna številka 44           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za odločbe, ki jih izdajajo |     |      |     |
|carinski organi v skladu z  |     |      |     |
|zakonom, ki ureja trošarine, |     |      |     |
|in zakonom, ki ureja davek na|     |      |     |
|dodano vrednost:       |     |      |     |
|a) za izdajo dovoljenja za  |  774,65|   840,31|  906,10|
|odprtje trošarinskega    |     |      |     |
|skladišča          |     |      |     |
|b) za izdajo dovoljenja za  |  774,65|   840,31|  906,10|
|davčna skladišča       |     |      |     |
|c) za izdajo dovoljenja za  |  464,79|   504,18|  543,66|
|oproščenega uporabnika    |     |      |     |
|č) za izdajo dovoljenja za  |  387,33|   420,15|  453,05|
|pooblaščenega prejemnika   |     |      |     |
|d) za izdajo dovoljenja za  |  387,33|   420,15|  453,05|
|davčnega zastopnika     |     |      |     |
|e) za dovoljenje za     |  387,33|   420,15|  453,05|
|pooblaščenega uvoznika    |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombi:                            
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje     
spremeni, dopolni ali nadomesti, ter za odločbo, s katero se na
zahtevo taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se  
plača taksa v višini 10 odstotkov takse, določene v ustrezni  
točki te tarifne številke.                   
(2) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za formalno    
spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le   
spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je 
bilo dovoljenje prvotno izdano.                

 IX. TAKSE S PODROČJA UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI 
  ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE, S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA  
VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA, S PODROČJA VZORČENJA UVOŽENIH
  POŠILJK VINA IN DRUGIH PROIZVODOV IZ GROZDJA IN VINA TER S 
        PODROČJA PROMETA S KEMIKALIJAMI        

           Tarifna številka 45           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za ugotovitev zdravstvene |   2,56|    2,77|   2,99|
|neoporečnosti živil in    |     |      |     |
|predmetov splošne rabe, ki se|     |      |     |
|opravi ob uvozu blaga    |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za zdravstveni pregled  |   5,19|    5,63|   6,07|
|živil ali predmetov splošne |     |      |     |
|rabe, ki se opravi zunaj   |     |      |     |
|rednega delovnega časa    |     |      |     |
|zdravstvenega inšpektorja ali|     |      |     |
|ponoči            |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov splošne 
rabe za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor pa pride na 
njegov poziv na kraj pregleda ob določenem času, mora uvoznik 
za izgubo časa zdravstvenega inšpektorja plačati takso v    
vrednosti 1,81 eura za vsako začeto uro čakanja.        

           Tarifna številka 46           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za kritje stroškov      |     |      |     |
|kmetijskega inšpektorja pri |     |      |     |
|pregledu pošiljk vina in   |     |      |     |
|drugih proizvodov iz grozdja |     |      |     |
|in vina v zunanjetrgovinskem |     |      |     |
|prometu:           |     |      |     |
|a) za pošiljke do 5000 litrov|   4,64|    5,04|   5,43|
|b) za vsakih nadaljnjih   |   0,47|    0,51|   0,55|
|začetih 1000 litrov     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem  
prazniku se povračilo stroškov iz točk a) in b) poveča za 100 
odstotkov. Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure.    
(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno    
proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob 
določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 4,54 eura.  
(3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo  
najprej na analizo, se povračilo stroškov iz točk a) in b)   
poveča za 50 odstotkov.                    

           Tarifna številka 47           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za postopke v zvezi s    |     |      |     |
|kemikalijami:        |     |      |     |
|1. izdaja dovoljenj za    |     |      |     |
|opravljanje dejavnosti:   |     |      |     |
|a) proizvodnje nevarnih   |  473,00|   473,00|  473,00|
|kemikalij          |     |      |     |
|a) prometa z nevarnimi    |  236,00|   236,00|  236,00|
|kemikalijami         |     |      |     |
|c) skladiščenja nevarnih   |  150,00|   150,00|  150,00|
|kemikalij          |     |      |     |
|č) uporabe nevarnih kemikalij|   50,00|    50,00|  50,00|
|               |     |      |     |
|2. izdaja dovoljenj za    |     |      |     |
|predhodne sestavine za    |     |      |     |
|prepovedane droge      |     |      |     |
|a) licenca (vključno s    |  150,00|   150,00|  150,00|
|posebno licenco)       |     |      |     |
|b) sprememba licence     |   50,00|    50,00|  50,00|
|(vključno s posebno licenco) |     |      |     |
|c) registracija (vključno s |   50,00|    50,00|  50,00|
|posebno registracijo)    |     |      |     |
|č) sprememba registracije  |   25,00|    25,00|  25,00|
|(vključno s posebno     |     |      |     |
|registracijo)        |     |      |     |
|d) uvozno dovoljenje     |   25,00|    25,00|  25,00|
|e) izvozno dovoljenje    |   35,00|    35,00|  35,00|
|(skupina 1 ne glede na    |     |      |     |
|količino, skupini 2 in 3 nad |     |      |     |
|10 kg)            |     |      |     |
|f) izvozno dovoljenje    |   15,00|    15,00|  15,00|
|(skupini 2 in 3 do vključno |     |      |     |
|10 kg)            |     |      |     |
|g) izvozno dovoljenje    |   35,00|    35,00|  35,00|
|(poenostavljen postopek)   |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. izdaja dovoljenj za    |     |      |     |
|strateško blago posebnega  |     |      |     |
|pomena za varnost in zdravje |     |      |     |
|a) priglasitev strateške   |   50,00|    50,00|  50,00|
|dejavnosti          |     |      |     |
|b) sprememba priglasitve   |   25,00|    25,00|  25,00|
|strateške dejavnosti     |     |      |     |
|c) dovoljenje za opravljanje |   50,00|    50,00|  50,00|
|strateške dejavnosti     |     |      |     |
|č) sprememba dovoljenja za  |   25,00|    25,00|  25,00|
|opravljanje strateške    |     |      |     |
|dejavnosti          |     |      |     |
|d) dovoljenje za izvedbo   |   35,00|    35,00|  35,00|
|strateške dejavnosti (nad 10 |     |      |     |
|kg)             |     |      |     |
|e) dovoljenje za izvedbo   |   15,00|    15,00|  15,00|
|strateške dejavnosti (do   |     |      |     |
|vključno 10 kg)       |     |      |     |
|               |     |      |     |
|4. izvedba postopka soglasja |     |      |     |
|po predhodnem obveščanju   |     |      |     |
|a) izvoz v količinah nad 10 |   35,00|    35,00|  35,00|
|kg              |     |      |     |
|b) izvoz v količinah do   |   15,00|    15,00|  15,00|
|vključno 10 kg        |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Taksa iz 1. točke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja,
s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne 
vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje  
izdano.                            

       X. TAKSE S PODROČJA VARSTVA KONKURENCE      
           Tarifna številka 48           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|V postopku za presojo    |  2000,00|   2000,00| 2000,00|
|koncentracije za priglasitev |     |      |     |
|koncentracije Uradu Republike|     |      |     |
|Slovenije za varstvo     |     |      |     |
|konkurence          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

    XI. TAKSE S PODROČJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE   

           Tarifna številka 49           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za potrdila v zvezi s    |     |      |     |
|pravicami industrijske    |     |      |     |
|lastnine, za opravljanje   |     |      |     |
|strokovnega izpita in vpis v |     |      |     |
|register zastopnikov:    |     |      |     |
|a) za potrdilo o prednostni |   13,17|    14,28|  15,40|
|pravici           |     |      |     |
|b) za potrdilo iz registra  |   7,75|    8,40|   9,06|
|pravic industrijske lastnine |     |      |     |
|c) za opravljanje strokovnega|  139,44|   151,25|  163,10|
|izpita            |     |      |     |
|č) za popravni izpit     |   46,48|    50,42|  54,37|
|d) za vpis v register    |  1032,85|   1120,38| 1208,11|
|zastopnikov         |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

 XII. TAKSE S PODROČJA HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH 
               KOVIN               

           Tarifna številka 50           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za izdajo odločbe o     |     |      |     |
|homologaciji vozila:     |     |      |     |
|a) za osebna in lahka tovorna|  619,72|   672,24|  724,88|
|vozila ter traktorje     |     |      |     |
|kategorije M1, N1, T in C  |     |      |     |
|b) za avtobuse, tovornjake in|  929,58|   1008,37| 1087,32|
|vlačilce kategorije M2, M3, |     |      |     |
|N2 in N3           |     |      |     |
|c) za priklopnike nad 3500 kg|  495,78|   537,80|  579,91|
|kategorije O3, O4, R3, R4 in |     |      |     |
|S2              |     |      |     |
|č) za priklopnike do 3500 kg |  309,86|   336,12|  362,44|
|kategorije O1, O2, R1, R2 in |     |      |     |
|S1              |     |      |     |
|d) za motocikle in mopede  |  413,12|   448,14|  483,22|
|kategorije L1e, L2e, L3e,  |     |      |     |
|L4e, L5e, L6e in L7e     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 
50 odstotkov takse po tej tarifni številki.          
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri      
večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50 odstotkov
takse po tej tarifni številki.                 
(3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje  
nacionalne homologacije.                    

           Tarifna številka 51           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|V postopku homologacije   |     |      |     |
|sistemov, sestavnih delov in |     |      |     |
|samostojnih tehničnih enot  |     |      |     |
|vozila:           |     |      |     |
|a) za izdajo odločbe o    |  413,12|   448,14|  483,22|
|homologaciji         |     |      |     |
|b) za izdajo odločbe o    |  206,60|   224,11|  241,66|
|razširitvi homologacije   |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 52           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|V postopku preizkusa in   |     |      |     |
|odobritve tipa merila:    |     |      |     |
|a) za izdajo certifikata o  |  619,72|   672,24|  724,88|
|odobritvi tipa merila    |     |      |     |
|b) za izdajo dodatka k    |  309,86|   336,12|  362,44|
|certifikatu o odobritvi tipa |     |      |     |
|merila            |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 53           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|V postopku registracije znaka|   41,29|    44,79|  48,30|
|proizvajalca predmetov iz  |     |      |     |
|plemenitih kovin, za odločbo |     |      |     |
|o znaku proizvajalca     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

      XIII. TAKSE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU      

           Tarifna številka 54           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|V postopku za pridobitev   |     |      |     |
|dovoljenja za opravljanje  |     |      |     |
|strokovnih nalog po predpisih|     |      |     |
|o varnosti pri delu se plača:|     |      |     |
|a) prijavna taksa      |   77,47|    84,03|  90,61|
|b) za ocenjevalni obisk   |   77,47|    84,03|  90,61|
|izpolnjevanja predpisanih  |     |      |     |
|pogojev, za vsakega     |     |      |     |
|ocenjevalca in vsak dan   |     |      |     |
|ocenjevanja         |     |      |     |
|c) za odločbo o danem    |  232,40|   252,09|  271,83|
|dovoljenju          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           XIV. KONZULARNE TAKSE           

           Tarifna številka 55           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za prošnje in druge vloge |   11,00|    12,00|  13,00|
|pri diplomatskih ali     |     |      |     |
|konzularnih predstavništvih |     |      |     |
|Republike Slovenije v tujini,|     |      |     |
|za katere ni predpisana   |     |      |     |
|posebna taksa        |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za vsako naslednjo vlogo v|   5,00|    6,00|   6,00|
|isti zadevi, če ni potrebna |     |      |     |
|nova samostojna odločba   |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombi:                            
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve,  
dane ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v       
predstavništvu.                        
(2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača  
naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 
1 te taksne tarife.                      

           Tarifna številka 56           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za vročanje pisnih prošenj  |     |      |     |
|taksnih zavezancev organom  |     |      |     |
|Republike Slovenije ali za  |     |      |     |
|vročanje odločb organov   |     |      |     |
|Republike Slovenije taksnim |     |      |     |
|zavezancem ter za vročanje  |     |      |     |
|odločb tujih oblastvenih   |     |      |     |
|organov zainteresiranim   |     |      |     |
|osebam:           |     |      |     |
|a) za vročanje v evropskih  |   5,00|    6,00|   6,00|
|državah           |     |      |     |
|b) za vročanje v neevropskih |   11,00|    12,00|  13,00|
|državah           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombi:                            
(1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo    
Republike Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri 
pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in   
odgovor.                            
(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.        

           Tarifna številka 57           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za potne liste, ki jih    |     |      |     |
|izdajajo diplomatska ali   |     |      |     |
|konzularna predstavništva  |     |      |     |
|Republike Slovenije v tujini:|     |      |     |
|a) za izdajo potnega lista z |   35,00|    38,00|  41,00|
|veljavnostjo 1 leta     |     |      |     |
|b) za izdajo potnega lista z |   44,00|    47,00|  51,00|
|veljavnostjo 3 let      |     |      |     |
|c) za izdajo potnega lista z |   60,00|    65,00|  70,00|
|veljavnostjo 5 let      |     |      |     |
|č) za izdajo potnega lista z |   93,00|   100,00|  109,00|
|veljavnostjo 10 let     |     |      |     |
|d) za izdajo potnega lista za|   11,00|    12,00|  13,00|
|vrnitev           |     |      |     |
|e) za izdajo evropskega   |   11,00|    12,00|  13,00|
|potnega lista za vrnitev   |     |      |     |
|f) za izdajo novega potnega |   5,00|    6,00|   6,00|
|lista ob prvi pogrešitvi,  |     |      |     |
|izgubi, tatvini, ali poškodbi|     |      |     |
|potnega lista zaradi     |     |      |     |
|neprimernega ravnanja    |     |      |     |
|imetnika se plača dvakratna |     |      |     |
|vrednost takse iz točk a),  |     |      |     |
|b), c) in č)         |     |      |     |
|g) za izdajo novega potnega |     |      |     |
|lista ob vsaki naslednji   |     |      |     |
|pogrešitvi, izgubi, tatvini |     |      |     |
|ali poškodbi potnega lista  |     |      |     |
|zaradi neprimernega ravnanja |     |      |     |
|imetnika v obdobju petih let |     |      |     |
|pred vložitvijo vloge se   |     |      |     |
|plača štirikratna vrednost  |     |      |     |
|takse iz točk a), b), c) in |     |      |     |
|č)              |     |      |     |
|h) vloga za izdajo potnega  |     |      |     |
|lista            |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na
njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti   
plačila takse.                         
(2) V primeru izdaje evropskega potnega lista za vrnitev (ETD) 
ne velja oprostitev plačila takse zaradi upoštevanja      
premoženjskega stanja taksnega zavezanca.           
(3) Če taksni zavezanec za takso iz točk f) in g) te tarifne  
številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo,  
plača za izdajo samo takso iz točk a), b) in c) in č) te    
tarifne številke.                       
(4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica
neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, se za vlogo in za 
izdajo potne listine taksa iz točk a), b), c) č) in h) te   
tarifne številke ne plača.                   
(5) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti
star potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica   
ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega    
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali      
preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v   
potni list ni več mogoč, se taksa iz točk a), b), c), č) in h) 
te tarifne številke ne plača.                 
(6) Za vlogo in za izdajo potnega lista v drugih nujnih    
primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne 
listine, se plača taksa iz točk a), b), c), č) in h) te tarifne
številke, povišana za 50 odstotkov.              

           Tarifna številka 58           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za osebne izkaznice, ki jih |     |      |     |
|izdajajo diplomatska ali   |     |      |     |
|konzularna predstavništva  |     |      |     |
|Republike Slovenije v tujini:|     |      |     |
|a) za izdajo osebne izkaznice|   31,00|    31,00|  31,00|
|z veljavnostjo 1 leta    |     |      |     |
|b) za izdajo osebne izkaznice|   38,00|    38,00|  38,00|
|z veljavnostjo 3 let     |     |      |     |
|c) za izdajo osebne izkaznice|   54,00|    54,00|  54,00|
|z veljavnostjo 5 let     |     |      |     |
|č) za izdajo osebne izkaznice|   70,00|    70,00|  70,00|
|z veljavnostjo 10 let    |     |      |     |
|d) za izdajo nove osebne   |     |      |     |
|izkaznice ob prvi pogrešitvi,|   5,00|    6,00|   6,00|
|izgubi, tatvini, ali poškodbi|     |      |     |
|osebne izkaznice zaradi   |     |      |     |
|neprimernega ravnanja    |     |      |     |
|imetnika se plača dvakratna |     |      |     |
|vrednost takse iz točk a),  |     |      |     |
|b), c) in č)         |     |      |     |
|e) za izdajo nove osebne   |     |      |     |
|izkaznice ob vsaki naslednji |     |      |     |
|pogrešitvi, izgubi, tatvini |     |      |     |
|ali poškodbi osebne izkaznice|     |      |     |
|zaradi neprimernega ravnanja |     |      |     |
|imetnika v obdobju petih let |     |      |     |
|pred vložitvijo vloge se   |     |      |     |
|plača štirikratna vrednost  |     |      |     |
|takse iz točk a), b), c) in |     |      |     |
|č)              |     |      |     |
|f) vloga za izdajo osebne  |     |      |     |
|izkaznice          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
(1) Če taksni zavezanec za takso iz točk d) in e) te tarifne  
številke dokaže, da je z osebno izkaznico ravnal z dolžno   
skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a), b) in c) in 
č) te tarifne številke.                    
(2) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni    
posledica neskrbnega ravnanja imetnika osebne izkaznice, se za 
vlogo in za izdajo osebne izkaznice taksa iz točk a), b), c), 
č) in f) te tarifne številke ne plača.             
(3) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se    
nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki 
je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe  
uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali 
preštevilčenja hišne številke se taksa iz točk a), b), c), č) 
in f) te tarifne številke ne plača.              
(4) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih   
primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno 
izkaznico, se plača taksa iz točk a), b), c), č) in f) te   
tarifne številke, povišana za 50 odstotkov.          

           Tarifna številka 59           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za potne liste, ki jih    |   55,00|    60,00|  64,00|
|izdajajo diplomatska ali   |     |      |     |
|konzularna predstavništva  |     |      |     |
|Republike Slovenije v tujini |     |      |     |
|tujim osebam, za izdajo   |     |      |     |
|potnega lista za tujce    |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v
tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in  
druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni    
številki.                           

           Tarifna številka 60           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za overitev podpisa na  |  295,00|   320,00|  354,00|
|prošnji in upravna dejanja v |     |      |     |
|zvezi z izdajo odločbe za  |     |      |     |
|odpust iz državljanstva   |     |      |     |
|Republike Slovenije ali   |     |      |     |
|sprejem v državljanstvo   |     |      |     |
|Republike Slovenije     |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za overitev podpisa na  |  142,00|   154,00|  181,00|
|vlogi in upravna dejanja v  |     |      |     |
|zvezi z izdajo odločbe za  |     |      |     |
|ugotavljanje državljanstva  |     |      |     |
|Republike Slovenije     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni   
otroci, katere sta po predpisih, ki urejajo družinska razmerja,
dolžna preživljati oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, 
katere je po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, dolžan 
preživljati.                          
(2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v      
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali    
sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, 
se plača za vse družinske člane ena sama taksa.        
(3) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni    
številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni   
številki 75.                          

           Tarifna številka 61           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za vsa upravna dejanja v |   44,00|    48,00|  51,00|
|zvezi z izdajo prve odločbe o|     |      |     |
|spremembi osebnega imena,  |     |      |     |
|izdane na zahtevo taksnega  |     |      |     |
|zavezanca          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za vsa upravna dejanja v |     |      |     |
|zvezi z vsako naslednjo   |     |      |     |
|odločbo o spremembi osebnega |     |      |     |
|imena, izdano na zahtevo   |     |      |     |
|taksnega zavezanca, se plača |     |      |     |
|dvakratna vrednost takse iz |     |      |     |
|1. točke           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med
posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se 
taksa ne plača.                        

           Tarifna številka 62           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Taksa za dovoljenje za  |   87,00|    94,00|  102,00|
|prvo prebivanje       |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Vizum za dolgoročno    |   66,00|    71,00|  77,00|
|bivanje (kategorija D)    |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 63           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Pritožba na zavrnitev vizuma |  153,00|   153,00|  153,00|

           Tarifna številka 64           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za potrdila, spričevala ali |   12,00|    13,00|  14,00|
|spremnico za prenos posmrtnih|     |      |     |
|ostankov, ki jih izda    |     |      |     |
|diplomatsko ali konzularno  |     |      |     |
|predstavništvo Republike   |     |      |     |
|Slovenije, če ni drugače   |     |      |     |
|predpisano          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 65           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za izdajo potrdil, ki se   |   30,00|    32,00|  35,00|
|uporabljajo za ureditev   |     |      |     |
|carinskih formalnosti in   |     |      |     |
|potrdil o izvzetju iz    |     |      |     |
|postopka homologacije    |     |      |     |
|osebnega vozila ob vrnitvi iz|     |      |     |
|tujine v Republiko Slovenijo |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 66           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za vsak prepis ali      |     |      |     |
|fotokopijo, narejeno na   |     |      |     |
|diplomatskem ali konzularnem |     |      |     |
|predstavništvu Republike   |     |      |     |
|Slovenije v tujini z     |     |      |     |
|overitvijo:         |     |      |     |
|a) za prvo stran       |   12,00|    13,00|  14,00|
|b) za vsako naslednjo stran |   5,00|    6,00|   6,00|
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se  
plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod 
pa polovica takse iz te tarifne številke.           

           Tarifna številka 67           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za overitev prepisa ali   |     |      |     |
|kopije, ki jo naredi     |     |      |     |
|zainteresirana oseba:    |     |      |     |
|a) za prvo stran       |   12,00|    13,00|  14,00|
|b) za vsako naslednjo stran |   5,00|    6,00|   6,00|
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 68           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za overitev prevoda iz  |   12,00|    13,00|  14,00|
|tujega jezika v slovenski  |     |      |     |
|jezik ali obratno      |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za vsako stran prevoda iz |   30,00|    32,00|  35,00|
|tujega jezika v slovenski  |     |      |     |
|jezik ali obratno, ki ga   |     |      |     |
|opravi in overi diplomatsko |     |      |     |
|ali konzularno predstavništvo|     |      |     |
|Republike Slovenije     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 69           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za sestavitev oporoke:    |     |      |     |
|a) v pisarni predstavništva |   59,00|    64,00|  69,00|
|b) zunaj pisarne       |   95,00|   103,00|  111,00|
|predstavništva        |     |      |     |
|c) za sestavitev akta o   |   30,00|    32,00|  35,00|
|preklicu oporoke       |     |      |     |
|č) za sestavitev dopolnitve |   47,00|    51,00|  55,00|
|oporoke           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 70           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za sestavitev pogodbe v   |   47,00|    51,00|  55,00|
|pisarni diplomatskega ali  |     |      |     |
|konzularnega predstavništva |     |      |     |
|Republike Slovenije     |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 71           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za sestavitev pooblastila  |   12,00|    13,00|  14,00|
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 72           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za sestavitev druge listine |   33,00|    36,00|  38,00|
|ali potrdila na prošnjo   |     |      |     |
|zainteresirane osebe, za   |     |      |     |
|katere ni predpisana posebna |     |      |     |
|taksa            |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 73           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za overitev spričevala o   |   21,00|    23,00|  24,00|
|zdravstveni neoporečnosti  |     |      |     |
|poslanega blaga       |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 74           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za overitev potrdila o    |   38,00|    41,00|  45,00|
|poreklu blaga, za overitev  |     |      |     |
|računa ali kakšne druge   |     |      |     |
|listine, s katero se potrjuje|     |      |     |
|poreklo blaga ali      |     |      |     |
|upravičenost kakšnega blaga |     |      |     |
|do posebnega varstva porekla |     |      |     |
|ali imena          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 75           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za izvedbo postopka     |   16,00|    18,00|  19,00|
|identifikacije podpisnika in |     |      |     |
|overitev zasebnega podpisa na|     |      |     |
|listini           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega   
podpisa na listini.                      

           Tarifna številka 76           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za overitev tujega uradnega |   12,00|    13,00|  14,00|
|podpisa in pečata na listini |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 77           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za deponiranje podpisa in  |   94,00|   102,00|  110,00|
|pečata notarja pri      |     |      |     |
|diplomatskem ali konzularnem |     |      |     |
|predstavništvu Republike   |     |      |     |
|Slovenije v tujini      |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

           Tarifna številka 78           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za opravila v zapuščinskih  |     |      |     |
|zadevah:           |     |      |     |
|1. Za sestavitev zapisnika v |     |      |     |
|prostorih diplomatskega ali |     |      |     |
|konzularnega predstavništva |     |      |     |
|Republike Slovenije v tujini:|     |      |     |
|a) za prvo stran zapisnika  |   30,00|    32,00|  35,00|
|b) za vsako naslednjo stran |   4,00|    5,00|   5,00|
|zapisnika          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za uradna opravila zunaj |   83,00|    90,00|  97,00|
|prostorov predstavništva   |     |      |     |
|(zastopanje pred lokalnimi  |     |      |     |
|organi, sodelovanje pri   |     |      |     |
|njihovih uradnih opravilih  |     |      |     |
|idr.), če ni v tej tarifi  |     |      |     |
|drugače predpisano, za vsako |     |      |     |
|uro uradnega dela      |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. Za popis zapuščine s   |   95,00|   103,00|  111,00|
|cenitvijo in navedbo     |     |      |     |
|vrednosti predmetov za vsako |     |      |     |
|cenitev ali vsak dejanski  |     |      |     |
|izvid ali izvid z izvedencem |     |      |     |
|a) poleg tega od celotne   |    1%|     1%|    1%|
|vrednosti popisanih ocenjenih|     |      |     |
|predmetov          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|4. Za upravljanje zapuščine, |    6%|     6%|    6%|
|glede katere je bila     |     |      |     |
|opravljena zapuščinska    |     |      |     |
|obravnava, ali za upravljanje|     |      |     |
|drugega premoženja, ki ne  |     |      |     |
|izvira iz zapuščine, od   |     |      |     |
|čistega dohodka (mesečno ali |     |      |     |
|letno)            |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe 
vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne številke. 

           Tarifna številka 79           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za vročitev denarja,     |    3%|     3%|    3%|
|vrednostnih papirjev,    |     |      |     |
|hranilnih knjižic in drugih |     |      |     |
|vrednih predmetov se plača  |     |      |     |
|taksa od vročenega zneska ali|     |      |     |
|od vrednosti vročenega    |     |      |     |
|predmeta           |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se      
diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike    
Slovenije v tujini ob naravni ali drugi nesreči vroči denar ali
druge vrednosti za poškodovance ali njihove družinske člane.  

           Tarifna številka 80           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za hrambo depozitov:     |     |      |     |
|1. za akt, s katerim se   |   12,00|    13,00|  14,00|
|potrjuje sprejem depozita v |     |      |     |
|hrambo            |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. za hrambo in izročitev  |     |      |     |
|denarja, vrednostnih     |     |      |     |
|papirjev, hranilnih knjižic |     |      |     |
|in vrednostnih predmetov   |     |      |     |
|(dragocenosti):       |     |      |     |
|a) za prvo leto ali del tega |    5%|     5%|    5%|
|časa, od vrednosti      |     |      |     |
|b) za vsako nadaljnje leto  |    4%|     4%|    4%|
|ali del tega časa, od    |     |      |     |
|vrednosti          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. za hrambo oporoke ali   |   38,00|    41,00|  45,00|
|drugih listin v korist    |     |      |     |
|posameznikov ali pravnih oseb|     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opomba:                            
Taksa po tej tarifni številki se ne plača za denarne zneske,  
položene vnaprej za kritje taks in stroškov podobnih terjatev 
diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike    
Slovenije, za denar položen – prejet kot odškodnina za     
državljane Republike Slovenije iz raznih naslovov, ter ob   
bolezni, odvzemu prostosti idr.                

           Tarifna številka 81           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|1. Za vpis v seznam posadke |   5,00|    6,00|   6,00|
|podatkov o vkrcanju ali   |     |      |     |
|izkrcanju članov posadke   |     |      |     |
|               |     |      |     |
|2. Za akt, s katerim se   |   5,00|    6,00|   6,00|
|dovoljuje vkrcanje tujega  |     |      |     |
|državljana kot člana posadke |     |      |     |
|na ladjo slovenske trgovske |     |      |     |
|mornarice          |     |      |     |
|               |     |      |     |
|3. Za overitev ladijskega  |   4,00|    5,00|   5,00|
|dnevnika in drugih ladijskih |     |      |     |
|knjig in listin ter potrditev|     |      |     |
|vsakega vpisa v te knjige in |     |      |     |
|listine           |     |      |     |
|               |     |      |     |
|4. Za izdajo in overitev   |     |      |     |
|izpiska iz ladijskega    |     |      |     |
|dnevnika:          |     |      |     |
|a) za prvo stran       |   5,00|    6,00|   6,00|
|b) za vsako nadaljnjo začeto |   4,00|    5,00|   5,00|
|stran            |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

   XV. TAKSE S PODROČJA PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN   
          INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA          

           Tarifna številka 82           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za odločbo, s katero se   |  774,65|   840,31|  906,10|
|odobri pokojninski načrt   |     |      |     |
|prostovoljnega dodatnega   |     |      |     |
|zavarovanja         |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

       XVI. TAKSE S PODROČJA VARSTVA OKOLJA       

           Tarifna številka 83           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za okoljevarstveno dovoljenje|     |      |     |
|za naprave, ki povzročajo  |     |      |     |
|onesnaževanje okolja večjega |     |      |     |
|obsega:           |     |      |     |
|a) za vlogo         |   50,00|    50,00|  50,00|
|b) za okoljevarstveno    |  500,00|   500,00|  500,00|
|dovoljenje          |     |      |     |
|c) za spremembo       |  200,00|   200,00|  200,00|
|okoljevarstvenega dovoljenja |     |      |     |
|č) za podaljšanje      |  100,00|   100,00|  100,00|
|okoljevarstvenega dovoljenja |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+

             XVII. RAZNO             

           Tarifna številka 84           
+-----------------------------+----------+------------+---------+
|Za hrambo (depozit) denarja, |   1,16|    1,26|   1,35|
|stvari in vrednostnih    |     |      |     |
|papirjev, ki jih izročijo  |     |      |     |
|deponenti v hrambo organom, |     |      |     |
|se plača taksa na leto od  |     |      |     |
|vsakih začetih 10 eurov   |     |      |     |
|vrednosti          |     |      |     |
+-----------------------------+----------+------------+---------+
Opombe:                            
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.    
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej,
za druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se 
šteje za celo.                         
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega    
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.   
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite,   
položene na zahtevo državnega organa oziroma po uradni     
dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.          AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti