Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5479. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-B), stran 16426.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 23. seji 16. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-5
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MATIČNEM REGISTRU (ZMatR-B)
1. člen
V Zakonu o matičnem registru (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 5. členu črta tretji odstavek.
2. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Posebna ureditev vpisa smrti v matični register
Smrt oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne ali med njo, in ni bila vpisana v matično knjigo umrlih oziroma v matični register, se vpiše v matični register na podlagi pravnomočne odločbe, s katero se ugotovi smrt v skladu z določbami tega člena.
Predlog za uvedbo postopka se vloži pri pristojnem organu, na območju katerega je kraj, kjer je imela umrla oseba zadnje stalno prebivališče, če tega ni mogoče ugotoviti, pa pri pristojnem organu, na območju katerega je kraj rojstva umrle osebe.
Predlog za uvedbo postopka lahko vložijo sorodniki umrle osebe v ravni in stranski vrsti brez omejitev, svojci po svaštvu in državni tožilec.
Društva in druge pravne ter fizične osebe, ki imajo podatke, ki so potrebni za vpis smrti oseb iz prvega odstavka tega člena, jih lahko posredujejo državnemu tožilcu za potrebe vložitve predloga iz prejšnjega odstavka.
Predlagatelj postopka iz tretjega odstavka tega člena mora predlogu predložiti dokaz, s katerim verjetno izkaže, da je oseba, za katero je bil podan predlog za ugotovitev in vpis smrti v matični register, umrla.
Kot dokaz iz prejšnjega odstavka šteje izjava stranke, pisna izjava priče, ustna izjava priče, dana na zapisnik, listine ali druga dokazna sredstva.
Če točnega datuma in kraja smrti ni mogoče ugotoviti, se lahko kot datum smrti vpiše samo mesec in leto smrti ali samo leto smrti, ne vpiše pa se kraja smrti.
Smrt vpiše v matični register pristojni organ, ki je izdal odločbo o ugotovitvi smrti.
Če se ugotovi, da je oseba, katere smrt je vpisana v matični register v skladu s tem členom, živa, se izdana odločba izreče za nično.«.
3. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko rojstvo, sklenitev zakonske zveze ali smrt vpiše tudi matičar drugega pristojnega organa, ki je izpisek iz matične knjige pristojnega tujega organa pridobil ali mu je bil predložen.«.
Tretji odstavek se črta.
4. člen
V prvem odstavku 32. člena se črta drugi stavek.
5. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Kazni
Z globo od 100 do 200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki v predpisanem roku ne prijavi rojstva (drugi odstavek 7. in 8. člen), otrokovega osebnega imena (9. člen) ali smrti (drugi odstavek 12. in 13. člen).
Z globo od 1.000 do 4.500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v predpisanem roku ne prijavi rojstva (prvi odstavek 7. in 8. člen) ali smrti (prvi odstavek 12. in 13. člen), odgovorna oseba pravne osebe pa za isti prekršek z globo od 200 do 400 eurov.
Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba organa, ki ne pošlje pravnomočne sodne odločbe ali druge javne listine pristojnemu matičarju za vpis v matični register v predpisanem roku (drugi odstavek 10., drugi odstavek 14. in prvi odstavek 20. člena).«.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja (Uradni list RS, št. 11/04 in 79/07).
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-02/10-12/15
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EPA 1331-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik