Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

157. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja, stran 1945.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO IN ZNANOST ČRNE GORE O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja, podpisan v Ljubljani 4. junija 2010.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in črnogorskem jeziku glasi:
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO IN ZNANOST ČRNE GORE O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije
in
Ministrstvo za šolstvo in znanost Črne gore
v nadaljnjem besedilu »podpisnika«, so se
v želji, da se razvija in poglablja sodelovanje na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Črno goro,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje pripomoglo k boljšemu razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov med državama,
dogovorila:
1. člen
Podpisnika bosta v skladu z nameni tega protokola razvijala medsebojno sodelovanje na področju osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva ter zaradi tega podpirala neposredno sodelovanje in stike med izobraževalnimi zavodi ter univerzami in visokošolskimi zavodi.
2. člen
Učenci, državljani države enega od podpisnikov, ki živijo na ozemlju države drugega podpisnika, imajo pravico obiskovati osnovno šolo in se pripravljati na osnovno šolo pod enakimi pogoji kot državljani države, na ozemlju katere živijo.
Podpisnika soglašata, da se njuni državljani v državi drugega podpisnika vpisujejo v srednje in višje strokovne šole pod enakimi pogoji, ki veljajo za državljane tega podpisnika.
Podpisnika soglašata, da se bodo za študente, državljane drugega podpisnika, glede plačila šolnine za višješolski, dodiplomski, diplomski in podiplomski študij uporabljala enaka merila, kot veljajo za domače dijake in študente.
Glede študija na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih ter urejanja drugih zadev v višjem in visokem šolstvu se uporabljajo načela univerzitetne avtonomije in avtonomije višjih strokovnih šol.
Podpisnika bosta podpirala uvedbo skupnih podiplomskih študijev med zainteresiranimi visokošolskimi zavodi na področjih, ki so vzajemno zanimiva. Zagotovila bosta vso potrebno pomoč za izpolnitev pogojev za začetek skupnih študijev v skladu s svojo notranjo zakonodajo.
3. člen
Podpisnika si bosta letno izmenjala po osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah v posamičnem trajanju 3 do 6 mesecev za kandidate do starosti 30 let.
Štipendisti bodo imeli zagotovljeno bivanje in druge subvencije ter mesečno štipendijo v znesku, ki je v skladu z notranjo zakonodajo vsakega podpisnika. O strukturi in višini štipendij ter drugih pogojih se bosta podpisnika obveščala letno.
Podpisnika se bosta medsebojno obveščala tudi o drugih štipendijah.
4. člen
Podpisnika soglašata, da bosta najpozneje do konca junija vsako leto obvestila drugega podpisnika o številu študentov, državljanov države drugega podpisnika, ki so se vpisali v preteklem študijskem letu.
5. člen
Podpisnika bosta okrepila vzajemno sodelovanje na področju izobraževanja zlasti zaradi izmenjave izkušenj pri reformi vzgojno-izobraževalnega sistema kot tudi zaradi procesa stabilizacije in pridruževanja Evropski uniji ter bosta s tem namenom neposredno ali v okviru večstranskih programov sodelovala pri različnih projektih obojestranskega interesa.
Podpisnika bosta še posebej podirala medsebojno sodelovanje na področju visokega šolstva v okviru večstranskih programov Evropske unije in regionalnega programa CEEPUS.
6. člen
Podpisnika bosta spodbujala neposredno sodelovanje tudi drugih zainteresiranih organizacij in posameznikov na področju višjega in visokega šolstva.
7. člen
Podpisnika bosta medsebojno spodbujala ter omogočala študij in poučevanje slovenskega in črnogorskega jezika in književnosti v obeh državah in si bosta prizadevali za ustanovitev lektoratov.
Podpisnika bosta podpirala razvoj in napredek učenja maternega jezika in kulture za otroke in mladino, pripadnike slovenske skupnosti v Črni gori in črnogorske skupnosti v Republiki Sloveniji.
8. člen
Na področju športa in mladine podpisnika pozdravljata zlasti neposredne stike med športnimi in mladinskimi organizacijami obeh držav. Priporočata izmenjavo informacij in dokumentacije.
9. člen
Zaradi spremljanja izvajanja protokola sta podpisnika sklenila ustanoviti mešano komisijo, sestavljeno iz enakega števila predstavnikov obeh strani. Sestanki mešane komisije bodo potekali po potrebi na zahtevo enega od podpisnikov, in sicer izmenoma v Republiki Sloveniji in Črni gori.
10. člen
Vse oblike sodelovanja bodo potekale v skladu z notranjo zakonodajo podpisnikov.
11. člen
Podpisnika lahko kadar koli predlagata spremembe ali dopolnitve tega protokola. Take predloge sprememb in dopolnitev se po diplomatski poti sporočajo drugemu podpisniku.
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati s prejemom pisnega soglasja druge strani po diplomatski poti s predlaganimi spremembami.
12. člen
Podpisnika bosta vsa morebitna druga odprta vprašanja, ki so v njuni pristojnosti, urejala sporazumno po diplomatski poti.
13. člen
Protokol se začasno uporablja z dnem podpisa. Veljati začne z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila po diplomatski poti o izpolnitvi vseh pogojev, določenih z notranjo zakonodajo podpisnikov za začetek veljavnosti tega protokola.
Protokol se sklene za pet študijskih let 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15.
Protokol se lahko podaljša, vendar največ do konca šolskega in študijskega leta, v katerem bo Črna gora postala polnopravna članica Evropske unije.
Prenehanje tega protokola ne bo vplivalo na programe in projekte, ki so bili začeti po tem protokolu, tako da se bodo ti nadaljevali do dokončanja, razen če ne bo dogovorjeno drugače.
Morebitne spore, ki bi nastali zaradi različne razlage ali pri izvajanju tega protokola, bosta podpisnika reševala sporazumno.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila pravilno pooblaščena, podpisala ta protokol.
Sestavljeno v Ljubljani dne 4. junija 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem in črnogorskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
ZA SLOVENSKO STRAN
dr. Igor Lukšič
 
ZA ČRNOGORSKO STRAN
Slavoljub Stijepović
P R O T O K O L
IZMEĐU MINISTARSTVA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, NAUKU I TEHNOLOGIJU REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE I SPORT REPUBLIKE SLOVENIJE I MINISTARSTVA PROSVJETE I NAUKE CRNE GORE O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA
Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Slovenije, Ministarstvo za obrazovanje i sport Republike Slovenije
i
Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore,
u daljem tekstu »potpisnici«,
u želji da se razvija i produbljuje saradnja u oblasti obrazovanja izmjeđu Republike Slovenije i Crne Gore,
u uvjerenju da će takva saradnja pomoći boljem razumijevanju i jačanju svestranih odnosa između država,
dogovorili su:
Član 1
Potpisnici će, u skladu sa namjenom ovog Protokola razvijati međusobnu saradnju u oblasti osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i u cilju toga podržavati neposrednu saradnju i kontakte između obrazovnih zavoda, univerziteta i ustanova visokog obrazovanja.
Član 2
Učenici, državljani zemlje jedne od potpisnica koji žive na teritoriji zemlje druge potpisnice, imaju pravo da idu u osnovnu školu i da se pripremaju za osnovnu školu pod istim uslovima kao i državljani zemlje na čijoj teritoriji žive.
Potpisnici su saglasni da se njihovi državljani u zemlji druge potpisnice upisuju u srednje i visoke stručne škole pod jednakim uslovima koji važe za državljane tog potpisnika.
Potpisnici su saglasni da će se za studente, državljane drugog potpisnika, u pogledu plaćanja školarine za višu školu, dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije primjenjivati jednaka mjerila kao što važe za domaće učenike i studente.
U pogledu studija na višim stručnim školama i ustanovama visokog obrazovanja i u pogledu regulisanja drugih pitanja u višem i visokom obrazovanju, primjenjuju se načela univerzitetske autonomije i autonomije viših stručnih škola.
Potpisnici će podržavati uvođenje zajedničkih postdiplomskih studija između zainteresovanih ustanova visokog obrazovanja u oblastima koje su uzajamno zanimljive. Obezbjediće svu potrebnu pomoć za ispunjavanje uslova za početak zajedničkih studija u skladu sa svojim unutrašnjim zakonodavstvom.
Član 3
Potpisnici će godišnje razmjenjivati po osamnaest (18) mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na ustanovama visokog obrazovanja u pojedinačnom trajanju od 3 do 6 mjeseci za kandidate starosti do 30 godina.
Stipendisti će imati obezbjeđen boravak i druge subvencije, kao i mjesečnu stipendiju koja je u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom svakog potpisnika. O sadržaju i visini stipendija i drugim uslovima potpisnici će se godišnje obavještavati.
Potpisnici će se međusobno obavještavati i o drugim stipendijama.
Član 4
Potpisnici su saglasni da će najkasnije do kraja juna svake godine obavijestiti drugog potpisnika o broju studenata, državljana zemlje drugog potpisnika, koji su se upisali u protekloj studijskoj godini.
Član 5
Potpisnici će ojačati uzajamnu saradnju u oblasti obrazovanja, naročito zbog razmjene iskustava prilikom reforme vaspitno-obrazovnog sistema kao i zbog procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji i u tu svrhu će direktno ili u okviru multilateralnih programa učestvovati u različitim projektima od obostranog interesa.
Potpisnici će posebno podržavati međusobnu saradnju u oblasti visokog obrazovanja u okviru multilateralnih programa Evropske unije i regionalnog programa CEEPUS.
Član 6
Potpisnici će podsticati direktnu saradnju i drugih zainteresovanih organizacija i pojedinaca u oblasti višeg i visokog obrazovanja.
Član 7
Potpisnici će međusobno podsticati i omogućavati studije i učenje slovenačkog i crnogorskog jezika i književnosti u obje zemlje i zalagaće se za osnivanje lektorata.
Potpisnici će podržavati razvoj i napredak učenja maternjeg jezika i kulture za djecu i omladinu, pripadnika slovenačke zajednice u Crnoj Gori i crnogorske zajednice u Republici Sloveniji.
Član 8
U oblasti sporta i omladine potpisnici posebno podržavaju direktne kontakte između sportskih i omladinskih organizacija obje zemlje. Potpisnici preporučuju razmjenu informacija i dokumentacije.
Član 9
U svrhu praćenja realizacije protokola potpisnici su odlučili da formiraju mješovitu komisiju, sačinjenu od jednakog broja predstavnika obje strane. Sastanci mješovite komisije održavaju se po potrebi, na zahtjev jednog od potpisnika i to naizmjenično u Republici Sloveniji i u Crnoj Gori.
Član 10
Svi oblici saradnje odvijaće se u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom potpisnika.
Član 11
Potpisnici mogu bilo kada da predlažu izmjene ili dopune ovog protokola. Takve predloge izmjena i dopuna treba diplomatskim putem dostaviti drugom potpisniku.
Izmjene i dopune počinju da važe sa danom prijema pismene saglasnosti druge strane, dostavljene diplomatskim putem, sa predloženim izmjenama i dopunama.
Član 12
Potpisnici će sva eventualna druga otvorena pitanja u svojoj nadležnosti regulisati sporazumno diplomatskim putem.
Član 13
Protokol se privremeno koristi danom potpisivanja. Protokol počinje da važi danom prijema posljednjeg službenog obavještenja diplomatskim putem o ispunjenju svih uslova koji su određeni unutrašnjim zakonodavstvom potpisnika za početak važenja ovog protokola.
Protokol se zaključuje na pet studijskih godina 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15.
Protokol se može produžiti, ali najviše do kraja školske i studijske godine u kojoj će Crna Gora postati punopravna članica Evropske unije.
Prestanak važenja ovog protokola neće uticati na programe i projekte koji su započeti po ovom protokolu i oni će se nastaviti do završetka, osim ukoliko se ne dogovori drugačije.
Eventualne sporove koji bi mogli da nastanu zbog različitog tumačenja ili prilikom izvršenja ovog protokola, potpisnici će rješavati sporazumno.
U cilju potvrđivanja, potpisnici koji su bili zakonski ovlašćeni, potpisali su ovaj protokol.
Sačinjeno u Ljubljani dana 4. juna 2010. godine u dva originala na slovenačkom i na crnogorskom jeziku, pri čemu su tekstovi jednako vjerodostojni.
ZA SLOVENAČKU STRANU
dr. Igor Lukšič
 
ZA CRNOGORSKU STRANU
Slavoljub Stijepović
3. člen
Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-67/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-1811-0205
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost