Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5403. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2011, stran 16298.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 15. decembra 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2011
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žalec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 oziroma do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2011, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žalec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09 in 55/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Ta znašajo za obdobje januar – marec 2010 6.899.310 EUR in predstavljajo obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
Namenski prejemki in izdatki, opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma odloku o proračunu, se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 403-04-0001/2010
Žalec, dne 15. decembra 2010
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.