Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5348. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 16203.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10) se v Prilogi I v enotnem kontnem načrtu, v okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev, doda nov podkonto, ki se glasi:
»704733 – Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov«.
V okviru konta 7813 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike se doda nov podkonto, ki se glasi:
»781399 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za pripravo letnega poročila za leto 2010.
Št. 007-812/2010
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
EVA 2010-1611-0184
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance