Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 16178.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo in 85/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09 in 27/10) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo in 85/10; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).«.
2. člen
V 18. členu, drugem odstavku 19. člena, prvem in drugem odstavku 21. člena, naslovu in besedilu 22. člena, naslovih 23. in 24. člena, naslovu 26. člena, 27. členu, 29. členu, naslovu in besedilu prvega odstavka 36. člena, naslovu 3. podpoglavja VIII. poglavja, drugem odstavku 81. člena, prvem, tretjem, petem in šestem odstavku 82. člena, četrtem odstavku 85. člena, prvem odstavku 98. člena, prvem odstavku 102. člena, 115.b členu, prvem in drugem odstavku 117. člena, naslovu in besedilu prvega do tretjega odstavka 120. člena, prvem odstavku 121. člena, prvem in tretjem odstavku 123. člena, prvem odstavku 155. člena, naslovu 3. podpoglavja XI. Poglavja, drugem odstavku 171. člena, naslovu in besedilu Priloge V in Prilogi VI se beseda »Skupnost« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Unija« v ustreznem sklonu.
Prejšnji odstavek se ne nanaša na besedo »Skupnost« v drugem odstavku 117. člena, drugem odstavku 120. člena in prvem odstavku 123. člena, ki se uporablja v besedni zvezi »carinsko območje Skupnosti«.
3. člen
Drugi odstavek 3. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pa sedež v drugi državi članici, lahko uveljavi oprostitev plačila DDV ob uvozu blaga v skladu z drugim odstavkom 50. člena ZDDV-1 le, če se identificira za namene DDV ali če imenuje davčnega zastopnika.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »s 4. točko prvega odstavka 50. člena ZDDV-1« nadomesti z besedilom »z drugim odstavkom 50. člena ZDDV-1«.
Peti odstavek se črta.
4. člen
V 34. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se vračljiva embalaža vodi evidenčno, nastane v primeru prekinitve poslovnega sodelovanja med dobaviteljem blaga v vračljivi embalaži in uporabnikom ali uporabniki (na primer zaradi likvidacije, stečaja, prenehanja poslovanja, uničenja vračljive embalaže in podobno) obveznost obračuna DDV najpozneje zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je bilo prekinjeno poslovno sodelovanje, ne da bi bila vračljiva embalaža vrnjena.«.
5. člen
36.a člen se črta.
6. člen
Naslov 36.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Predplačila v zvezi z uvozom ali izvozom blaga)«.
7. člen
36.c člen se črta.
8. člen
V 47. členu se besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 948/2009 z dne 30. septembra 2009 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2009, str. 1)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 861/2010 z dne 5. oktobra 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 284 z dne 29. 10. 2010, str. 1)«.
9. člen
V prvem odstavku 48. člena se v 27. točki tarifna oznaka »2530 90 20« nadomesti s tarifno oznako »2530 90 00«.
10. člen
V prvem odstavku 49. člena se v tretji alineji tarifna oznaka »3822« nadomesti s tarifno oznako »3822 00 00«.
V drugem odstavku se v tretji alineji tarifna oznaka »9018 90 85« nadomesti s tarifno oznako »9018 90 84«.
V četrtem odstavku se tarifna oznaka »3303« nadomesti s tarifno oznako »3303 00«.
V petem odstavku se za besedo »ZDDV-1« podpičje nadomesti s piko in črta nadaljnje besedilo.
V šestem odstavku se tarifna oznaka »3407« nadomesti s tarifno oznako »3407 00 00«.
11. člen
V prvem odstavku 50. člena se v 4. točki tarifna oznaka »8428 90 95« nadomesti s tarifno oznako »8428 90 90«.
V 7. točki se tarifna oznaka »9018 90 85« nadomesti s tarifno oznako »9018 90 84«, tarifna oznaka »8414 51« pa s tarifno oznako »8414 51 00«.
V 9. točki se tarifna oznaka »4818 40 90« nadomesti z besedilom »4818 40 91, 4818 40 99«, tarifna oznaka »9018 90 85« s tarifno oznako »9018 90 84«, tarifna oznaka »6108 21« s tarifno oznako »6108 21 00«, tarifna oznaka »6108 22« s tarifno oznako »6108 22 00« in tarifna oznaka »6108 29« s tarifno oznako »6108 29 00«.
V 10. točki se tarifna oznaka »9018 90 85« v obeh navedbah nadomesti s tarifno oznako »9018 90 84«.
V 12. točki se besedilo »6216 00 00, 4203 29 91 in 4203 29 99« nadomesti z besedilom »6216 00 00 in 4203 29 90«.
Za 13. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda 14. točka, ki se glasi:
»14. geli, namenjeni za uporabo pri porodih (tarifna oznaka: 3006 70 00).«.
V petem odstavku se tarifna oznaka »8712« nadomesti s tarifno oznako »8712 00«.
12. člen
V prvem odstavku 52. člena se v tretji alineji tarifna oznaka »4903« nadomesti s tarifno oznako »4903 00 00«.
13. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
(Stanovanja in drugi objekti, ki so del socialne politike)
(1) Med objekte iz 11. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo stanovanjski objekti (v nadaljnjem besedilu: stanovanja), če so namenjeni za trajno bivanje in so del socialne politike, ter stanovanjske stavbe za posebne namene, vključno s pripadajočimi deli teh objektov, in sicer pod pogojem, da je njihova dobava, gradnja, obnova ali popravilo zaračunana neposredno investitorju.
(2) Za pripadajoče dele objektov iz prejšnjega odstavka se štejejo individualni prostori ter skupni prostori ali gradbeni elementi ali instalacije, naprave in oprema teh objektov, in sicer kadar so ti deli zaradi trajnega bivanja v souporabi stanovalcev in v lasti lastnikov stanovanj ali stanovanjskih stavb za posebne namene v tem objektu.
(3) Za namene prvega odstavka tega člena je stanovanje del socialne politike, če v večstanovanjski stavbi ne presega 120 m2 ali v enostanovanjski stavbi ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta. Uporabna površina je seštevek površine bivalnih prostorov.
(4) Natančnejša razmejitev enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb, vključno z opredelitvijo uporabne površine, ki se upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega odstavka, je določena z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), ki je uvedena na podlagi predpisov o graditvi objektov. Način določitve uporabne površine je razviden tudi iz metodološkega navodila »Razvrstitev vrste prostorov glede na namen uporabe«, ki ga na svojih spletnih straneh objavlja Geodetska uprava Republike Slovenije.
(5) Stanovanjske stavbe za posebne namene iz prvega odstavka tega člena so: stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih, stavbe za bivanje starejših, študentov, otrok, kakor so dijaški in študentski domovi, delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialno varstvenih programov, ki vključujejo nastanitev.
(6) Storitve gradnje, obnove in popravil iz prvega odstavka tega člena so storitve, ki se uvrščajo pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti.
(7) Če so stanovanja ali stanovanjske stavbe za posebne namene iz prvega odstavka tega člena sestavni del poslovnih stavb ali stanovanj, od katerih se v skladu z 11. točko Priloge I k ZDDV-1 nižja stopnja DDV ne uporablja, se nižja stopnja uporabi v pripadajočem deležu.«.
14. člen
54.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»54.a člen
(Obnova in popravila zasebnih stanovanj iz točke 11a Priloge I k ZDDV-1)
(1) V skladu s točko 11a Priloge I k ZDDV-1 se DDV po nižji stopnji obračunava od obnove in popravil stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov, ki niso del socialne politike v skladu s tretjim odstavkom 54. člena tega pravilnika, kadar so zaračunani neposredno investitorju, ne pa tudi od dobave in gradnje teh objektov.
(2) Kot storitve obnove in popravil iz prejšnjega odstavka se obravnavajo storitve iz šestega odstavka 54. člena tega pravilnika, razen novogradnja.
(3) Če v vrednosti obnove in popravil stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov, ki niso del socialne politike, vrednost dobavljenih materialov presega 50% celotne vrednosti opravljene storitve brez DDV, se šteje, da gre za dobavo blaga in ne za opravljanje storitev obnove in popravil.«.
15. člen
Za 54.a členom se doda nov 54.b člen, ki se glasi:
»54.b člen
(Čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev)
Med čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev iz točke (11b) Priloge I k ZDDV-1 se uvršča čiščenje oken in čiščenje stanovanjskih prostorov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.210 in N/81.220.«.
16. člen
V drugem odstavku 57. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ne pa davčnim zavezancem, ki športni objekt uporabljajo za nadaljnje trženje.«.
17. člen
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:
»70.a člen
(Univerzalna poštna storitev)
(1) Storitve, ki spadajo v univerzalno poštno storitev iz 17. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 so storitve iz nabora univerzalne poštne storitve po zakonu, ki ureja poštne storitve, ki jih izvaja izvajalec univerzalne poštne storitve, ki je to pravico pridobil na podlagi imenovanja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
(2) Oprostitev plačila DDV se ne nanaša na storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga iz 17. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, kadar je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:
– je njihova izvedba posledica individualnega dogovora o vsebini pogodbe;
– je njihova izvedba dogovorjena na podlagi splošnih pogojev, ob hkrati dogovorjenih drugačnih pogojih prenosa ali po nižjih cenah, kot so sicer v skladu z enotno tarifo na podlagi zakona, ki ureja poštne storitve, dostopne drugim uporabnikom.«.
18. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
(Drugi odstavek 50. člena ZDDV-1)
(1) Davčni zavezanec podatke iz a) in b) točke drugega odstavka 50. člena ZDDV-1 navede v carinski deklaraciji.
(2) Davčni zavezanec kot dokaz iz c) točke drugega odstavka 50. člena ZDDV-1 predloži ustrezno prevozno listino glede na vrsto prevoza ali drug ustrezni dokument, iz katerega mora biti nedvoumno razvidno, da je namembni kraj tega blaga druga država članica.«.
19. člen
Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kot odbitek DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga je upravljavec nepremičnin prikazal na razdelilniku lastnikom ali najemnikom nepremičnin (točka a) prvega odstavka 67. člena ZDDV-1).«.
V drugem in tretjem odstavku se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
20. člen
V prvem odstavku 108. člena se beseda »sme« nadomesti z besedo »mora«, na koncu pa se za piko doda besedilo, ki se glasi: »Davčni zavezanec je dolžan zmanjšati odbitek DDV v tistem davčnem obdobju, v katerem prejme zahtevo dobavitelja.«.
21. člen
V drugem odstavku 127.a člena se beseda »Skupnosti nadomesti z besedo »Unije«.
V tretjem odstavku se beseda »oseb« nadomesti z besedilom »upravljavcev nepremičnin«.
22. člen
128.a člen se črta.
23. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 129. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Davčni zavezanec vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV na obrazcu DDV-P2.
(3) Vzorec obrazca DDV-P2 je v Prilogi VIII k temu pravilniku in je njegov sestavni del.
(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV na obrazcu DDV-P3. Vzorec obrazca DDV-P3 je v Prilogi IX k temu pravilniku in njegov sestavni del. Obrazcu DDV-P3 mora priložiti potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, ter pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.«.
V petem odstavku se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije« in besedilo »davčnemu organu, kjer je vpisana v davčni register« nadomesti z besedilom »na obrazcu DDV-P2«.
V šestem odstavku se besedilo »davčnem organu, kjer je vpisan v davčni register« nadomesti z besedilom »na obrazcu DDV-P2«.
V sedmem odstavku se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
Osmi odstavek se črta.
Dosedanji deveti odstavek postane osmi odstavek.
24. člen
V petem odstavku 131. člena se besedilo »s 4. točko prvega odstavka 50. člena ZDDV-1« nadomesti z besedilom »z drugim odstavkom 50. člena ZDDV-1«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na peti odstavek tega člena davčnemu zavezancu, ki ima sedež v drugi državi članici ni treba predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke, če je določil davčnega zastopnika, ki bo zanj prevzel obveznosti iz naslova DDV. Davčni zastopnik posreduje pisno pooblastilo davčnega zavezanca pristojnemu davčnemu uradu.«.
25. člen
V drugem odstavku 132. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Davčnemu zavezancu, ki ga je davčni organ identificiral z identifikacijsko številko za DDV na podlagi točke d ali e prvega odstavka 79. člena ZDDV-1, in pri katerem ne obstajajo več razlogi za identifikacijo za namene DDV, na njegovo zahtevo preneha identifikacija za namene DDV.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
26. člen
V prvem odstavku 133. člena se besedilo »kjer je vpisan v davčni register, na obrazcu DDV-P2, ki je priloga VIII tega pravilnika,« nadomesti z besedilom »na obrazcu DDV-P2«.
27. člen
V drugem odstavku 136. člena se črta osma alineja.
V tretjem odstavku se v tretji alineji za besedilom »lasten račun« postavi pika, črta beseda »in« in črta četrta alineja.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri odkupu vračljive embalaže je račun lahko izdan v imenu in za račun uporabnika, identificiranega za namene DDV, brez predhodno sklenjenega pisnega dogovora v skladu s tem členom.«.
28. člen
V prvem odstavku 144. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če davčni zavezanec še ni izdal računa za prejeto predplačilo, vendar je do roka za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, v katerem je prejel predplačilo, izdal račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev, mu ni treba izdati računa za predplačilo.«.
29. člen
V 154. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pa sedež v drugi državi članici, imenuje davčnega zastopnika, mora davčni zastopnik v obrazcu DDV-O navesti identifikacijsko številko za DDV zastopane osebe (če ta oseba ni identificirana za namene DDV v Sloveniji, navede identifikacijsko številko za DDV, pod katero je zastopana oseba identificirana za namene DDV v državi članici sedeža) ter ugotoviti davčno obveznost zastopane osebe in jo izkazati v obračunu DDV za davčno obdobje, za katero se izpolnjuje obrazec DDV-O.«.
Dosedanji drugi do enajsti odstavek postanejo tretji do dvanajsti odstavek.
30. člen
V tretjem odstavku 156. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za davčnega zavezanca, ki se mu med letom spremeni davčno obdobje iz koledarskega trimesečja v koledarski mesec, zaradi opravljanja transakcij znotraj Unije in obveznosti predložitve rekapitulacijskega poročila iz 90. člena ZDDV-1, je v naslednjem koledarskem letu davčno obdobje koledarsko trimesečje, če v preteklem koledarskem letu ni presegel obdavčljivega prometa iz drugega odstavka 89. člena ZDDV-1, dokler ne začne opravljati transakcij znotraj Unije, za katere je dolžan predlagati rekapitulacijsko poročilo.«.
31. člen
V prvem odstavku 159. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pa sedež v drugi državi članici, imenuje davčnega zastopnika, mora davčni zastopnik v obrazcu RP-O navesti identifikacijsko številko za DDV zastopane osebe (če ta oseba ni identificirana za namene DDV v Sloveniji, navede identifikacijsko številko za DDV, pod katero je zastopana oseba identificirana za namene DDV v državi članici sedeža) in izkazati podatke o dobavah blaga znotraj Unije, ki jih opravi ta oseba, za obdobje poročanja, za katero se izpolnjuje rekapitulacijsko poročilo, in podatke o popravkih za pretekla obdobja poročanja.«.
Peti odstavek se črta.
32. člen
V drugem odstavku 162. člena se besedilo »kmetijskih in gozdarskih storitev« nadomesti z besedilom »kmetijskih storitev in storitev za gozdarstvo«.
33. člen
V šestem odstavku 163. člena se besedilo »kmetijske in gozdarske storitve« nadomesti z besedilom »kmetijske storitve in storitve za gozdarstvo«.
34. člen
V drugem odstavku 168. člena se besedilo »Evropskih skupnosti« nadomesti z besedilom »Evropske unije«.
35. člen
V prvem odstavku 178. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
V drugem odstavku se beseda »Zadnja« nadomesti z besedo »Peta«.
36. člen
Priloga IX (Obrazec DDV-P3) se nadomesti z novo Prilogo IX (Obrazec DDV-P3), ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga X (Obrazec DDV-O) se nadomesti z novo Prilogo X, ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga XII (Obrazec RP-O) se nadomesti z novo Prilogo XII (obrazec RP-O), ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga XIII (poročilo po 76.a členu) se nadomesti z novo Prilogo XIII (poročilo po 76.a členu), ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga XIV (Seznam pridelkov in storitev za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo) se nadomesti z novo Prilogo XIV (Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo), ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga XV (Obrazec DDV-VKP4) se nadomesti z novo Prilogo XV (Obrazec DDV-VKP4), ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
37. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 007-692/2010/42
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-1611-0153
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost