Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5345. Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih, stran 16160.

Na podlagi šestega odstavka 6. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino in obseg informacij o potrošniških kreditih, ki jih je dajalec kredita ali kreditni posrednik dolžan zagotoviti potrošniku pred sklenitvijo kreditne pogodbe, dodaten pouk in opozorila glede na vrste in način sklepanja kreditnih pogodb, obliko in vsebino obrazcev, ki jih mora dajalec kreditov uporabljati pri podaji informacij potrošnikom ter način podajanja informacij.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 22. 5. 2008, str. 66).
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. PREDHODNE INFORMACIJE PRI KREDITNIH POGODBAH
3. člen
Dajalec kredita ali kreditni posrednik mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe, razen če gre za kreditno pogodbo iz 4. in 5. člena tega pravilnika, potrošniku zagotoviti naslednje informacije:
1. vrsto potrošniškega kredita (npr. hipotekarni kredit, finančni najem (leasing), odlog plačila, gotovinsko posojilo, prekoračitev na plačilnem računu);
2. firmo in sedež ali ime in naslov dajalca kredita in kreditnega posrednika, če se pogodba sklepa s pomočjo kreditnega posrednika;
3. skupni znesek kredita in pogoje črpanja;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
5. blago ali storitev ter njuno vrednost v primeru kredita v obliki odloga plačila in v primeru povezanih kreditnih pogodb;
6. kreditno obrestno mero in pogoje, ki urejajo uporabo kreditne obrestne mere ter če obstaja, indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za začetno kreditno obrestno mero; obdobja veljavnosti obrestne mere ter pogoji in postopki za spremembo kreditne obrestne mere. Kadar se v različnih okoliščinah uporabljajo različne kreditne obrestne mere, se informacije navedejo za vsako od teh;
7. efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik na podlagi reprezentativnega primera. Pri tem se navedejo vse predpostavke za izračun efektivne obrestne mere, vključno z datumom, na katerega so predpostavke vezane. Če je potrošnik obvestil dajalca kredita o enem ali več elementih želenega kredita, dajalec kredita te elemente upošteva. Če kreditna pogodba določa različne načine črpanja z različnimi stroški ali kreditnimi obrestnimi merami in se upošteva predpostavka iz 2. točke tretjega odstavka 23. člena zakona, se navede, da je izračun narejen za najpogosteje uporabljen način črpanja, zaradi česar drugi mehanizmi črpanja za to vrsto kreditne pogodbe lahko povzročijo višje efektivne obrestne mere;
8. skupni znesek za plačilo ter število in pogostnost plačil, ki jih mora opraviti potrošnik in vrstni red, po katerem bodo poplačani zneski, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah ter podatek o obročnem ali anuitetnem odplačevanju kredita;
9. stroške vodenja enega ali več računov za izvrševanje plačilnih transakcij in črpanj, razen če je odprtje računa neobvezno; stroške uporabe plačilnih sredstev za plačila in črpanja ter ostale stroške, ki izhajajo iz kreditne pogodbe in pogoje, pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo;
10. stroške, ki jih mora potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe plačati notarju v skladu z notarsko tarifo, če obstajajo;
11. podatek o sklenitvi pomožne pogodbe o storitvah v zvezi s kreditno pogodbo, kadar je sklenitev pomožne pogodbe obvezna za samo pridobitev kredita ali kadar tako določajo pogoji, pod katerimi dajalec kredita trži kredit. Če stroškov pomožnih storitev ni možno določiti vnaprej, se navede opozorilo, da ti stroški obstajajo, niso pa zajeti v izračun efektivne obrestne mere;
12. vsakokratno veljavno kreditno obrestno mero v primeru zamude pri plačilu, pogoje in postopke za njeno spremembo in morebitne stroške v primeru zamude;
13. opozorilo o posledicah neplačevanja oziroma zamude pri odplačevanju;
14. zahtevana zavarovanja;
15. obstoj ali odsotnost potrošnikove pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga;
16. potrošnikovo pravico do predčasnega odplačila in, če je potrebno, pravico dajalca kredita do nadomestila ter način določitve tega nadomestila v skladu z 19. členom zakona;
17. potrošnikovo pravico do takojšnje in brezplačne seznanitve z rezultati poizvedbe v zbirkah osebnih podatkov in pridobljenimi informacijami v skladu s četrtim odstavkom 9. člena zakona;
18. časovno obdobje, v katerem dajalca kredita zavezujejo predhodne informacije;
19. pravico potrošnika, da na zahtevo poleg predhodnih informacij brezplačno prejme tudi osnutek kreditne pogodbe, ki je sestavljena v skladu z zakonom in navedbo, da dajalec kredita potrošniku ni dolžan zagotoviti osnutka pogodbe, če ob vložitvi potrošnikove zahteve z njim ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe.
(2) Pri kreditnih pogodbah, pri katerih je obračun vezan na uporabo tuje valute, mora dajalec kreditov poleg informacij iz prejšnjega odstavka navesti tudi tujo valuto in tečaj, po katerem se izračunava vrednost v domači valuti ter opozorilo, da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi predvideni zneski posameznih plačil.
4. člen
(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe z dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja na plačilnem računu potrošnika, pri kateri ima dajalec kredita pravico od potrošnika na zahtevo ali v roku treh mesecev terjati odplačilo, potrošniku zagotoviti naslednje informacije:
1. vrsto potrošniškega kredita;
2. firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita in kreditnega posrednika, če se pogodba sklepa s pomočjo kreditnega posrednika;
3. skupni znesek kredita;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
5. kreditno obrestno mero in pogoje, pod katerimi kreditna obrestna mera velja ter indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za izračun kreditne obrestne mere;
6. vse stroške, veljavne od datuma sklenitve kreditne pogodbe in pogoje, pod katerimi se lahko stroški spremenijo;
7. efektivno obrestno mero, s prikazom reprezentativnega primera, pri čemer se navedejo vse predpostavke za izračun te obrestne mere;
8. pogoje in postopke za odpoved kreditne pogodbe;
9. zamudno obrestno mero, pogoje in postopke za njeno spremembo ter stroške v primeru zamude pri odplačevanju;
10. potrošnikovo pravico do takojšnje in brezplačne seznanitve z rezultatom poizvedbe v zbirkah osebnih podatkov in pridobljenimi informacijami v skladu s četrtim odstavkom 9. člena zakona;
11. časovno obdobje, v katerem dajalca kredita zavezujejo predhodne informacije;
12. pravico potrošnika, da na zahtevo poleg predhodnih informacij brezplačno prejme tudi osnutek kreditne pogodbe, ki je sestavljena v skladu z zakonom in navedbo, da dajalec kredita potrošniku ni dolžan zagotoviti osnutka pogodbe, če ob vložitvi potrošnikove zahteve z njim ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe;
13. pravico dajalca kredita, če obstaja, da kadarkoli zahteva poplačilo celotnega zneska kredita z navedbo roka, v katerem ga mora potrošnik poplačati.
(2) Pri kreditnih pogodbah iz prejšnjega odstavka, pri katerih je obračun vezan na uporabo tuje valute, mora dajalec kreditov poleg informacij iz prejšnjega odstavka zagotoviti tudi informacije iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Pri kreditni pogodbi, s katero se potrošnik in dajalec kredita dogovorita o načinu odloga plačil ali o spremenjeni dinamiki odplačil (reprogramiranju dolga), mora dajalec kredita ali kreditni posrednik poleg informacij iz prejšnjega člena tega pravilnika potrošniku zagotoviti tudi naslednje predhodne informacije:
1. skupni znesek za plačilo ter število in pogostnost plačil, ki jih mora opraviti potrošnik in vrstni red, po katerem bodo poplačani zneski, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah ter ali gre za obročno ali za anuitetno odplačevanje kredita;
2. potrošnikovo pravico do predčasnega odplačila in, če je potrebno, pravico dajalca kredita do nadomestila ter način določitve tega nadomestila v skladu z 19. členom zakona.
III. PREDHODNE INFORMACIJE PRI KREDITNIH POGODBAH, SKLENJENIH NA DALJAVO
6. člen
(1) Pri kreditnih pogodbah iz 3., 4. in prejšnjega člena tega pravilnika, ki se sklepajo s pomočjo sredstev za sporazumevanje na daljavo, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, mora dajalec kreditov pred sklenitvijo kreditne pogodbe zagotoviti potrošniku poleg informacij iz 3., 4. oziroma prejšnjega člena tega pravilnika tudi naslednje informacije:
1. firmo ali ime ter sedež ali naslov predstavnika dajalca kredita v državi članici, v kateri je prebivališče potrošnika;
2. sodni ali drug javni register, v katerega je dajalec kredita vpisan;
3. ime nadzornega organa, če je za dejavnost dajalca kreditov potrebno dovoljenje;
3. navodila za uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od kreditne pogodbe v roku 14 dni;
4. informacijo o pravu, ki se uporablja pri poslovanju s potrošnikom pred sklenitvijo kreditne pogodbe;
5. informacijo o pravu, ki se uporablja za kreditno pogodbo in o pristojnem sodišču;
6. jezik, v katerem bo sklenjena kreditna pogodba in jezik komuniciranja s potrošnikom;
7. informacija o tem ali je potrošniku dostopen pritožni postopek in postopek zunajsodnega reševanja sporov.
(2) Če je kreditna pogodba sklenjena s pomočjo sredstva za sporazumevanje na daljavo, ki ne omogoča zagotavljanja predhodnih informacij na način iz 8. člena tega pravilnika, mora dajalec kreditov ali kreditni posrednik zagotoviti predhodne informacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
7. člen
(1) V primeru ustnih sporočil po telefonu mora opis glavnih značilnostih kreditne pogodbe iz 3. člena tega pravilnika vsebovati vsaj naslednje informacije:
1. skupni znesek kredita;
2. pogoje črpanja kredita;
3. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
4. blago ali storitev ter njuno vrednost v primeru kredita v obliki odloga plačila in v primeru povezanih kreditnih pogodb;
5. kreditno obrestno mero in pogoje, pod katerimi velja kreditna obrestna mera ter, če obstaja, indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za začetno kreditno obrestno mero;
6. obdobja, pogoje in postopke za spreminjanje obrestne mere. Če se v različnih okoliščinah uporabljajo različne kreditne obrestne mere, se informacije navedejo za vsako od teh;
7. efektivno obrestno mero, z navedbo reprezentativnega primera z vsemi predpostavkami za izračun efektivne obrestne mere;
8. skupni znesek za plačilo, število in pogostnost plačil, ki jih mora opraviti potrošnik in vrstni red, po katerem bodo poplačani zneski, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah;
9. podatek ali gre za obročno ali za anuitetno odplačevanje kredita.
(2) Pri kreditnih pogodbah iz 4. člena tega pravilnika mora telefonska informacija potrošniku o glavnih značilnostih kredita, vsebovati vsaj podatke iz 1., 5., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka, podatek o stroških, veljavnih od datuma sklenitve kreditne pogodbe in pogojih, pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo in navedbo o pravici dajalca kredita, da kadarkoli zahteva poplačilo celotnega zneska kredita z navedbo roka, v katerem mora potrošnik poplačati celotni znesek.
(3) Pri kreditnih pogodbah iz 5. člena tega pravilnika mora telefonska informacija potrošniku o glavnih značilnostih kredita vsebovati vsaj podatke iz 1., 3., 5., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena, podatek o vseh stroških, veljavnih od datuma sklenitve kreditne pogodbe in pogojih, pod katerimi se lahko stroški spremenijo.
IV. NAČIN ZAGOTAVLJANJA PREDHODNIH INFORMACIJ IN POSEBNA OPOZORILA POTROŠNIKOM
8. člen
(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi predhodne informacije na obrazcu »Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit«, ki je kot Priloga I sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pri kreditnih pogodbah iz 4. in 5. člena tega pravilnika dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi predhodne informacije na obrazcu »Predhodne informacije pri prekoračitvah stanja na plačilnem računu in reprogramiranju dolga«, ki je kot Priloga II sestavni del tega pravilnika.
(3) Če dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošniku zagotovi dodatne informacije o potrošniškem kreditu, se posredujejo v ločenem dokumentu, ki se priloži obrazcu za potrošniški kredit.
(4) Vse predhodne informacije morajo biti podane v besedilu enake velikosti in poudarjenosti in biti čitljive.
9. člen
(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik mora potrošniku na razumljiv in nazoren način zagotoviti predhodne informacije o potrošniškem kreditu, na podlagi katerih potrošnik primerja različne ponudbe in presodi ustreznost ponujenega kredita glede na njegove potrebe, finančni položaj in premoženjsko stanje.
(2) Dajalec kredita ali kreditni posrednik mora potrošniku na njegovo zahtevo zagotoviti dodatna ustna ali pisna pojasnila.
(3) Dajalec kredita ali kreditni posrednik mora potrošnika opozoriti na pravne posledice, ki izhajajo iz sklenitve nameravane kreditne pogodbe, znana in običajna tveganja ter morebitne druge okoliščine v zvezi s sklenitvijo kreditne pogodbe, če jih pozna.
(4) Če potrošnik obvesti dajalca kredita ali kreditnega posrednika o enem ali več elementih želenega kredita, dajalec kredita ali kreditni posrednik te elemente smiselno upošteva, vendar je hkrati dolžan potrošnika opozoriti na tveganja, ki so nesorazmerno velika glede na podatke o finančnem položaju in premoženjskem stanju potrošnika, s katerimi razpolaga.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2011.
Št. 007-160/2010/16
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2111-0006
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti