Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5344. Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku, stran 16147.

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZSKZDČEU, 21/08 – odl. US, 23/08 – ZBPP-B, 65/08 – odl. US, 68/08, 89/08 – odl. US, 77/09, 88/09 – odl. US in 29/10 – odl. US) in devetega odstavka 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 45/08 – ZArbit in 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US in 50/10 – odl. US) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku, izbranih v postopku javnega naročanja za posamezno sodišče (v nadaljnjem besedilu: vročevalci), pravila za delovanje pooblaščenih vročevalcev ter vsebino sporočil pri vročanju in vročilnic.
2. člen
(javno naročilo)
Javno naročilo za izbiro vročevalca izvedejo okrožna sodišča v Republiki Sloveniji in Okrajno sodišče v Ljubljani, lahko pa ga kot skupno javno naročilo izvede tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije za vsa sodišča v Republiki Sloveniji po zakonu, ki ureja javno naročanje.
3. člen
(obvestilo o sklenitvi pogodbe in seznam oseb, ki opravljajo vročanje)
O sklenitvi pogodbe o opravljanju dejavnosti vročanja z vročevalcem, izbranim v postopku javnega naročanja, posamezno sodišče obvesti Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Ministrstvo za pravosodje. Na podlagi tako prejetega obvestila, Ministrstvo za pravosodje objavi seznam oseb, ki opravljajo vročanje po posameznih sodiščih v Republiki Sloveniji.
4. člen
(krajevna pristojnost)
Vročevalec, ki je izbran v postopku javnega naročanja za posamezno sodišče, opravlja vročanje sodnih pisanj za naročnika na celotnem območju Republike Slovenije.
5. člen
(pooblaščeni vročevalec)
Pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v register pooblaščenih vročevalcev in imajo dovoljenje ministra za pravosodje za opravljanje dejavnosti vročanja, opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku kot pooblaščeni vročevalci (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vročevalec), do sklenitve pogodbe o opravljanju dejavnosti vročanja z vročevalcem, izbranim v postopku javnega naročanja.
2. PRAVILA ZA DELOVANJE VROČEVALCEV
6. člen
(obveznosti in dolžnosti vročevalca)
(1) V primeru odreditve vročitve po Zakonu o kazenskem postopku mora vročevalec opravljati vročanje skladno z določili Zakona o kazenskem postopku, v skladu s pravili, določenimi v tem pravilniku, in v skladu s pogodbo, sklenjeno s sodiščem, za katero opravlja vročanje.
(2) V primeru odreditve vročitve po Zakonu o pravdnem postopku mora vročevalec opravljati vročanje skladno z določili Zakona o pravdnem postopku, v skladu s pravili, določenimi v tem pravilniku, in v skladu s pogodbo, sklenjeno s sodiščem, za katero opravlja vročanje.
(3) Svoje dolžnosti mora vročevalec opravljati redno in vestno.
7. člen
(identifikacijski dokument)
(1) Vročevalec mora imeti pri opravljanju vročanja pri sebi identifikacijski dokument, ki izkazuje, da lahko opravlja vročanje za sodišče, kar mora na zahtevo naslovnika pisanja ali osebe, kateri sme v skladu z zakonom izročiti pisanje namesto naslovniku, tej pokazati.
(2) Identifikacijski dokument izda predsednik sodišča na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(evidenca zadev vročanja)
(1) Vročevalec vodi evidenco zadev, v katerih opravlja vročanje po odredbi sodišča v skladu s prvim odstavkom 117. člena Zakona o kazenskem postopku in drugim odstavkom 132. člena Zakona o pravdnem postopku.
(2) Evidenca se vodi v posebni knjigi ali s podporo računalniškega programa in vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno številko zadeve,
2. datum prejema zadeve,
3. navedbo sodišča, ki je odredilo vročitev, z opravilno številko zadeve,
4. navedbo naslovnika in pisanja, ki naj se vroči,
5. datum in način vročitve, in sicer:
– za pisanja, ki jih je v skladu z Zakonom o kazenskem postopku treba osebno vročiti: ali je bilo pisanje vročeno osebno naslovniku, ali je bila osebna vročitev tudi po pisnem sporočilu vročevalca neposredno naslovniku neuspešna in zato opravljena po drugih osebah oziroma vrnjena sodišču,
– za pisanja, za katera v Zakonu o kazenskem postopku ni določena osebna vročitev: ali je bilo pisanje vročeno osebno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali je bilo pisanje vrnjeno sodišču s sporočilom naslovniku, kje in kdaj lahko pisanje prevzame,
– za pisanja, ki jih je v skladu z Zakonom o pravdnem postopku treba osebno vročiti: ali je bilo pisanje vročeno osebno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali je bilo pisanje vrnjeno sodišču z obvestilom naslovniku, kje in kdaj lahko pisanje prevzame, pa je v skladu z Zakonom o pravdnem postopku nastopila domneva vročitve,
– za pisanja, za katera v Zakonu o pravdnem postopku ni določena osebna vročitev: ali je bilo pisanje vročeno neposredno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali neposredna vročitev ni bila uspešno opravljena, pa je v skladu z določili Zakona o pravdnem postopku nastopila domneva vročitve,
6. v primeru, da vročitve sploh ni bilo mogoče opraviti, razlog za to, in datum, ko je zadeva vrnjena sodišču.
9. člen
(hramba evidence zadev vročanja)
Podatke v evidencah mora vročevalec hraniti za čas trajanja pogodbe, sklenjene s sodiščem, za katero opravlja dejavnost vročanja. Po izteku tega roka mora vročevalec izročiti evidenco sodišču, s katerim je imel sklenjeno pogodbo o opravljanju dejavnosti vročanja, ki z evidenco ravna v skladu s pravili, ki urejajo hrambo dokumentarnega gradiva.
3. VSEBINA SPOROČIL PRI VROČANJU IN VROČILNIC
10. člen
(vsebina sporočil pri vročanju)
(1) Vsebina sporočil pri vročanju in vročilnic v kazenskem in pravdnem postopku je določena z obrazci, ki jih določa ta pravilnik.
(2) Če sodišče odredi osebno vročitev v skladu s 118. členom Zakona o kazenskem postopku, uporabi vročevalec pri opravljanju vročanja obrazec VRO/K – št. 3., obrazec VRO/K – št. 4 in obrazec VRO/K – št. 5.
(3) Če sodišče odredi vročitev v skladu s 119. členom Zakona o kazenskem postopku, uporabi vročevalec pri opravljanju vročanja obrazec VRO/K – št. 1 in obrazec VRO/K – št. 2.
(4) Če sodišče odredi osebno vročitev v skladu s 142. členom Zakona o pravdnem postopku, uporabi vročevalec pri opravljanju vročanja obrazec VRO/P – št. 3 in obrazec VRO/P – št. 4.
(5) Če sodišče odredi vročitev v skladu s 140. in 141. členom Zakona o pravdnem postopku, uporabi vročevalec pri opravljanju vročanja obrazec VRO/P – št. 1 in obrazec VRO/P – št. 2.
(6) Obrazci so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
(7) Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, mora biti besedilo na obrazcih napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
11. člen
(ravnanje vročevalca v primeru uspele in neuspele vročitve)
(1) Vročevalec izpolni vsa potrebna obvestila v dvojniku, od katerih se eden vrne sodišču.
(2) Če vročevalec ugotovi, da vročitve ni mogoče opraviti skladno z odredbo sodišča, mora pisanje nemudoma vrniti sodišču skupaj z zapisnikom, v katerem opiše poskušena dejanja vročitve in razloge za neuspešno vročitev.
(3) Po uspešno opravljeni vročitvi mora vročevalec takoj obvestiti sodišče, ki je vročitev odredilo, in priložiti vsa ustreza obvestila.
4. PLAČILO
12. člen
(nagrada in povrnitev stroškov)
(1) Vročevalec je za vročitev upravičen do plačila in povrnitve stroškov za svoje delo v skladu s sklenjeno pogodbo.
(2) Plačilo in povrnitev stroškov odredi sodišče.
5. PRAVILA ZA DELOVANJE POOBLAŠČENIH VROČEVALCEV
13. člen
(obveznosti in naloge pooblaščenih vročevalcev)
Pooblaščeni vročevalec, ki opravlja vročanje v kazenskem in pravdnem postopku, opravlja vročanje skladno z določili Zakona o kazenskem postopku, določili Zakona o pravdnem postopku, določbami tega pravilnika in odredbo sodišča.
14. člen
(uporaba določb tega pravilnika)
Pri opravljanju dejavnosti vročanja po pooblaščenem vročevalcu se uporabljajo določbe 5., 8., 10. in 11. člena tega pravilnika, smiselno pa tudi določbe 6., 7. in 9. člena tega pravilnika.
15. člen
(izkazovanje in ravnanje v primeru izgube ali poškodbe izkaznice)
(1) Pooblaščeni vročevalec se pri vročanju izkazuje z izkaznico, ki mu je bila izdana na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 32/00).
(2) Če oseba, ki vroča, izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje ali je izkaznica poškodovana, je dolžan pooblaščeni vročevalec o tem takoj obvestiti Ministrstvo za pravosodje, ki mu na podlagi podatkov iz veljavnega registra pooblaščenih vročevalcev izda novo izkaznico. Naknadno najdena izkaznica ali poškodovana izkaznica se izroči Ministrstvu za pravosodje, ki izkaznico komisijsko uniči. Za ta namen imenuje minister za pravosodje komisijo, ki o uničenju sestavi zapisnik.
(3) Uničenje, odvzem in izdaja nove izkaznice se zaznamuje v registru pooblaščenih vročevalcev, pod evidenčno številko vpisanega vročevalca.
16. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti vročanja)
(1) Na utemeljen predlog predsednika sodišča ali po uradni dolžnosti izda minister za pravosodje odločbo, s katero pooblaščenemu vročevalcu odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja, če ugotovi, da opravlja vročanje v nasprotju z zakonom oziroma v nasprotju s pravili, določenimi v tem pravilniku.
(2) V odločbi, s katero minister za pravosodje odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja, naloži pooblaščenemu vročevalcu, da mora v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe predati Ministrstvu za pravosodje vse izkaznice, ki so bile izdane osebam, ki so pri njem opravljale vročanje, evidenco, ki jo je vodil v skladu z 8. členom tega pravilnika in evidenco, ki jo je vodil na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 32/00).
17. člen
(nagrada in povrnitev stroškov pooblaščenega vročevalca)
(1) Pooblaščeni vročevalec, ki opravlja vročanje v skladu s 13. členom tega pravilnika, je upravičen do nagrade za uspešno opravljeno vročitev in do povrnitve potnih stroškov (kilometrina) za uporabo lastnega motornega vozila, za vsak prevožen kilometer izjemoma pa tudi do povrnitve drugih izdatkov za katere sodišče na podlagi predloženih dokazil oceni, da so bili potrebni.
(2) Nagrada za navadno vročitev znaša 5 eurov vključno z davkom na dodano vrednost, nagrada za osebno vročitev pa 50 eurov vključno z davkom na dodano vrednost.
(3) Za neuspešno vročitev pripada vročevalcu 20% nagrade določene v drugem odstavku tega člena. Ne glede na prejšnji stavek, lahko sodišče odmeri višji delež nagrade, ki ne sme presegati 50% nagrade, določene v drugem odstavku tega člena, če iz priloženega izpisa podatkov iz evidence, ki jo je dolžan voditi v skladu z 8. členom tega pravilnika oziroma drugih ustreznih dokazil izhajajo utemeljeni razlogi, ki upravičujejo določitev višjega deleža nagrade.
(4) Med utemeljene razloge, ki upravičujejo določitev višjega deleža nagrade za neuspešno vročitev, štejejo zlasti dejanske okoliščine, ki onemogočajo uspešno vročitev ter aktivno ravnanje vročevalca v smeri uspešne vročitve.
(5) Če vročitev ni opravljena v skladu z odredbo sodišča (rok in način) ali s tem pravilnikom, pooblaščenemu vročevalcu ne pripada nagrada, povrnitev potnih stroškov in povrnitev drugih izdatkov.
18. člen
(postopek za izplačilo nagrade in obračun stroškov)
(1) O izplačilu nagrade in povrnitvi stroškov ter drugih izdatkov iz prejšnjega člena tega pravilnika odloča sodišče, ki je odredilo vročitev, na podlagi pisne zahteve pooblaščenega vročevalca, v kateri mora natančno opredeliti stroške, katerih povrnitev zahteva. Zahtevi za plačilo nagrade v obliki stroškovnika in povrnitvi stroškov ter drugih izdatkov mora pooblaščeni vročevalec priložiti izpis podatkov iz evidence, ki jo je dolžan voditi v skladu z 8. členom tega pravilnika ter predložiti druga dokazila v originalu.
(2) Sodišče odloči o zahtevi pooblaščenega vročevalca najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Priznana nagrada in odmerjeni stroški se izplačajo v plačilnem roku od 20 do največ 45 dneh po pravnomočnosti sklepa, s katerim je bilo o zahtevi odločeno.
(3) Kilometrina se obračunava kot povračilo stroškov prihoda na delo ali z dela v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih. Stroški prevoza se povrnejo za prevoz po najkrajši poti.
19. člen
(izbris iz registra pooblaščenih vročevalcev)
(1) Pooblaščeni vročevalec se izbriše iz registra pooblaščenih vročevalcev:
– na lastno zahtevo – z dnem, ko Ministrstvo za pravosodje prejme popolno zahtevo za izbris,
– na podlagi dokončne odločbe, s katero minister za pravosodje odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja – z dnem dokončnosti odločbe.
(2) Popolna je tista zahteva za izbris iz registra pooblaščenih vročevalcev, ki so ji priložene vse izkaznice, ki so bile izdane osebam, ki so pri pooblaščenem vročevalcu opravljale vročanje, ter evidenca, ki jo je pooblaščeni vročevalec vodil v skladu z 8. členom tega pravilnika in evidenca, ki jo je vodil na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 32/00).
(3) Izkaznice, ki so bile predane Ministrstvu za pravosodje v skladu s prejšnjim odstavkom ali na podlagi odločbe, s katero je minister za pravosodje odvzel dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja, se komisijsko uničijo. Za ta namen imenuje minister za pravosodje komisijo, ki o uničenju sestavi zapisnik.
(4) Ministrstvo za pravosodje mora ob vsakem izbrisu pooblaščenega vročevalca iz registra pooblaščenih vročevalcev, najmanj pa enkrat letno posredovati predsednikom vseh sodišč v Republiki Sloveniji seznam pooblaščenih vročevalcev.
20. člen
(ukinitev registra pooblaščenih vročevalcev)
(1) Register pooblaščenih vročevalcev, ki ga Ministrstvo za pravosodje upravlja na podlagi dosedanjih predpisov, se ukine, ko prejme obvestilo iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Z dnem ukinitve registra iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za pravosodje izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da je pooblaščenemu vročevalcu prenehalo dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja. Identifikacijske kartice (izkaznice), ki so bile izdane pooblaščenim vročevalcem, postanejo neveljavne.
(3) Pooblaščeni vročevalec mora v 15 dneh po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka predati Ministrstvu za pravosodje podatke v evidenci, ki jo je vodil v skladu z 8. členom tega pravilnika in podatke v evidenci, ki jo je vodil na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 32/00) ter vrniti vse izkaznice, ki so bile izdane osebam, ki so pri njem opravljale vročanje. Ministrstvo za pravosodje prejete izkaznice komisijsko uniči. Za ta namen imenuje minister za pravosodje komisijo, ki o uničenju sestavi zapisnik.
(4) Do ukinitve registra v skladu s prvim odstavkom tega člena Ministrstvo za pravosodje ne izvaja vpisov novih vročevalcev v register pooblaščenih vročevalcev.
6. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/02) in Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 88/07).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-116/2010
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EVA 2010-2011-0044
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti