Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5316. Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, stran 16076.

Na podlagi 11. točke prvega odstavka 12. člena v povezavi s 13. členom, prvega odstavka 31. člena, 43., 44. člena ter drugega odstavka 54. člena v zvezi s prvim odstavkom 58. člena in 60.a členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
Ta sklep določa pravila in postopke za preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovo ponovno dajanje v obtok v skladu s členom 6 (1) Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009, in Sklepom Evropske centralne banke z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14, v nadaljevanju Sklep ECB).
Zavezanci po tem sklepu so obdelovalci gotovine.
2. člen
(Definicije pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sklepu, pomenijo:
– NCB: nacionalna centralna banka države članice, katere valuta je euro,
– kreditne institucije: kreditne institucije v smislu zakona, ki ureja bančništvo,
– obdelovalci gotovine: kreditne institucije in drugi ponudniki plačilnih storitev kot tudi vsi drugi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri obdelavi eurobankovcev in eurokovancev ter njihovi distribuciji v javnosti, vključno z menjalnicami, družbami za prevoz gotovine in z drugimi gospodarskimi subjekti, kot so trgovci in igralnice, kadar priložnostno sodelujejo pri obdelavi eurobankovcev ter njihovi distribuciji v javnosti prek bančnih avtomatov (bankomatov) v okviru njihove stranske dejavnosti,
– ponovno dajanje v obtok: ravnanje obdelovalcev gotovine, s katerim neposredno ali posredno ponovno dajo v obtok eurobankovce, ki so jih prejeli bodisi od javnosti kot plačilo ali kot vlogo na bančni račun bodisi od drugega obdelovalca gotovine,
– naprava za obdelavo bankovcev: naprava, ki jo upravljajo stranke, ali naprava, ki jo upravljajo zaposleni, kakor je opredeljeno v Prilogi 1 tega sklepa,
– vrsta naprave za obdelavo bankovcev: naprava za obdelavo bankovcev, ki jo je mogoče ločiti od drugih naprav za obdelavo bankovcev, kakor je opisano v Prilogi 1 tega sklepa,
– skupni postopki testiranja: postopki testiranja, ki jih določi Evropska centralna banka (v nadaljevanju ECB) in jih morajo NCB uporabiti, da bi testirale vrste naprav za obdelavo bankovcev,
– usposobljeni zaposleni: zaposleni pri obdelovalcih gotovine, ki: (a) poznajo javne zaščitne elemente eurobankovcev, ki jih določi in objavi Eurosistem, in so sposobni te elemente preverjati; ter (b) poznajo merila sortiranja, našteta v Prilogi 3b tega sklepa, in so sposobni preverjati eurobankovce v skladu s temi merili,
– ponarejeni eurobankovci: ponarejeni eurobankovci, kakor so opredeljeni v členu 2(a) Uredbe (ES) št. 1338/2001,
– neprimerni eurobankovci: eurobankovci, ki se na podlagi preverjanja primernosti iz 10. člena ocenijo kot neprimerni za ponovno dajanje v obtok,
– avtomat za dvig gotovine: samopostrežna naprava, ki na podlagi uporabe bančne kartice ali drugih sredstev izda eurobankovce javnosti in bremeni bančni račun, na primer bankomat, ki izda gotovino. Kot avtomati za dvig gotovine štejejo tudi samopostrežne blagajne (self-checkout terminals – SCoT), s pomočjo katerih lahko javnost plača blago ali storitve z bančno kartico, gotovino ali drugimi plačilnimi instrumenti, in ki imajo funkcijo dviga gotovine,
– oddaljena poslovalnica kreditne institucije: poslovalnica, ki je od najbližjega depoja eurobankovcev oddaljena več kot 150 km.
II. PREVERJANJE PRISTNOSTI IN PRIMERNOSTI EUROBANKOVCEV TER NJIHOVO PONOVNO DAJANJE V OBTOK
3. člen
(Priglasitev in pogodba o ponovnem dajanju eurobankovcev v obtok)
Obdelovalci gotovine lahko eurobankovce ponovno dajejo v obtok samo na podlagi predhodne priglasitve Banki Slovenije.
Obdelovalci gotovine se priglasijo pri Banki Slovenije z Izjavo o priglasitvi k ponovnemu dajanju eurobankovcev v obtok, ki je objavljena na spletnih straneh Banke Slovenije.
Obdelovalci gotovine, ki sami ne preverjajo pristnosti in primernosti eurobankovcev, lahko za namen ponovnega dajanja eurobankovcev v obtok sklenejo podizvajalsko pogodbo z drugim obdelovalcem gotovine.
O sklenitvi pogodbe iz prejšnjega odstavka in morebitnih spremembah te pogodbe morajo obdelovalci gotovine obvestiti Banko Slovenije v roku 3 delovnih dni.
4. člen
(Splošna pravila)
Obdelovalci gotovine smejo strankam vračati samo pristne in primerne eurobankovce, ki so bili predhodno preverjeni v skladu s tem sklepom.
Če sta pri ponovnem dajanju istih eurobankovcev v obtok udeležena dva obdelovalca gotovine ali več, se obdelovalec gotovine, ki je odgovoren za preverjanje pristnosti in primernosti teh eurobankovcev, določi s pogodbo med udeleženimi obdelovalci gotovine.
5. člen
Preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev po tem sklepu se izvede bodisi z vrsto naprave za obdelavo bankovcev, ki je objavljena kot ustrezna na spletni strani ECB, bodisi ročno, s strani usposobljenega zaposlenega.
6. člen
Prek naprav, ki jih upravljajo stranke, ali prek avtomatov za dvig gotovine, je dovoljeno vračanje eurobankovcev v obtok samo v primeru, če je bila pristnost in primernost teh eurobankovcev preverjena v NCB ali z vrsto naprave za obdelavo bankovcev, ki je objavljena na spletni strani ECB, eurobankovci pa so bili razvrščeni kot pristni in primerni.
Eurobankovce, katerih pristnost in primernost je že preverila NCB ali drug obdelovalec gotovine, ni treba ponovno preveriti.
7. člen
Eurobankovce, katerih pristnost in primernost ni bila preverjena na način iz prejšnjega člena, se lahko vrača v obtok le na okencih in zgolj v primeru, če so jih preverili usposobljeni zaposleni.
8. člen
(Izjeme)
Oddaljene poslovalnice kreditnih institucij
V oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij z majhnim številom gotovinskih poslov (mesečno povprečje gotovinskih transakcij v zadnjih šestih mesecih ne presega 100.000,00 EUR) smejo ne glede na določbe tega poglavja primernost eurobankovcev, ki se vračajo v obtok prek naprav, ki jih upravljajo stranke ali prek avtomatov za dvig gotovine, preverjati usposobljeni zaposleni pod pogojem, da je bila pristnost teh eurobankovcev preverjena na napravah za preverjanje pristnosti bankovcev, ki je bila uspešno testirana v NCB.
Banka Slovenije bo omejila obseg eurobankovcev, ki se v skladu s prejšnjim odstavkom preverjajo ročno, če bo skupno število eurobankovcev, katerih primernost je bila preverjena ročno, na nacionalni ravni dosegla 5% skupnega obsega eurobankovcev, ki se letno izdajo prek naprav, ki jih upravljajo stranke in prek avtomatov za dvig gotovine.
Izredni dogodek
V primeru izrednega dogodka, mora obdelovalec gotovine Banko Slovenije nemudoma obvestiti in od nje predhodno pridobiti pisno soglasje, da lahko začasno preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev, ki so namenjeni za ponovno dajanje v obtok prek naprav, ki jih upravljajo stranke, ali prek avtomatov za dvig gotovine, ročno opravljajo njegovi usposobljeni zaposleni v skladu z zahtevami, ki so določene v tem sklepu. Obvestilo mora vsebovati podrobne informacije o naravi izrednega dogodka in pričakovanem trajanju ročne obdelave eurobankovcev.
V primeru oddaljenih poslovalnic kreditnih institucij ali izrednega dogodka morajo obdelovalci gotovine za ročno obdelane eurobankovce upoštevati Prilogo 3b tega sklepa, ki predpisuje minimalne standarde za ročno preverjanje primernosti eurobankovcev.
9. člen
(Odkrivanje ponaredkov)
Eurobankovce, katerih pristnost na podlagi razvrščanja, opravljenega v skladu s Prilogo 2a ali 2b tega sklepa, ali na podlagi ročnega preverjanja pristnosti, ki ga je opravil usposobljen zaposleni, ni bila potrjena, mora obdelovalec gotovine v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1338/2001 nemudoma predati pristojni policijski postaji.
10. člen
(Razvrščanje po primernosti)
Preverjanje primernosti se izvaja v skladu z minimalnimi standardi, določenimi v prilogah 3a in 3b tega sklepa.
Banka Slovenije lahko za enega ali več apoenov eurobankovcev določi strožje standarde od standardov, ki so določeni v prilogah prvega odstavka tega člena. O navedeni spremembi bo Banka Slovenije obvestila ECB.
Eurobankovci, ki so bili razvrščeni kot neprimerni, se predajo NCB ob upoštevanju nacionalnih predpisov.
III. ENOTNI POSTOPEK TESTIRANJA NAPRAV ZA OBDELAVO BANKOVCEV
11. člen
(Splošno)
Za ponovno dajanje eurobankovcev v obtok se lahko uporablja samo vrste naprav za obdelavo bankovcev, ki so bile uspešno testirane po enotnem testnem postopku Eurosistema in so objavljene na spletni strani ECB.
Testiranja na vrstah naprav za obdelavo bankovcev v skladu z skupnimi postopki testiranja opravlja strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Banke Slovenije in Ministrstva za notranje zadeve. Sestava, pristojnosti in delo strokovne komisije so opredeljeni v Protokolu o medsebojnem sodelovanju na področju odkrivanja europonaredkov.
12. člen
(Testi in objava na spletnih straneh)
Vse uspešno testirane vrste naprav za obdelavo bankovcev so v obdobju veljavnosti rezultatov testiranj navedene na seznamu na spletni strani ECB.
Uspešno testirane vrste naprav, ki ne opravijo ponovnega testa, se odstranijo s seznama iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(Naprave za obdelavo bankovcev)
Naprave za obdelavo bankovcev, ki jih lahko za ponovno dajanje v obtok uporabljajo obdelovalci gotovine, so podrobneje definirane v Prilogi 1 tega sklepa. Način razvrščanja in ravnanja z eurobankovci z napravami, ki jih upravljajo stranke oziroma zaposleni, je podrobneje določen v prilogah 2a in 2b tega sklepa.
Pred namestitvijo naprave, ki je na seznamu ECB, in njeno predajo v uporabo, morajo obdelovalci gotovine o tem pisno obvestiti Banko Slovenije v roku 3 delovnih dni.
Naprave je treba uporabljati s standardnimi tovarniškimi nastavitvami, vključno z vsemi njihovimi posodobitvami, ki so bile uspešno testirane v NCB.
14. člen
(Posodabljanje naprav za obdelavo bankovcev)
Obdelovalci gotovine so dolžni posodabljati naprave in vsakokrat namestiti najnovejšo različico posodobljene strojne ali programske opreme za preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev, ki jo zagotavljajo posamezni proizvajalci.
IV. POROČANJE
15. člen
(Poročanje Banki Slovenije)
Obdelovalci gotovine morajo Banki Slovenije v skladu s tem sklepom posredovati glavne in operativne podatke o ponovnem dajanju eurobankovcev v obtok.
Glavni podatki obsegajo informacije o:
– napravah, ki jih upravljajo zaposleni ali stranke,
– številu in lokacijah avtomatov za dvig gotovine v oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij, kjer se primernost eurobankovcev preverja ročno,
– morebitni sklenitvi podizvajalske pogodbe v zvezi s ponovnim dajanjem eurobankovcev v obtok,
– številu delujočih naprav za obdelavo bankovcev.
Operativni podatki so podatki, ki jih obdelovalci gotovine zberejo med obdelavo eurobankovcev in njihovim vračilom v obtok.
Če je obdelovalec gotovine preverjanje pristnosti in primernosti oddal v izvajanje drugemu obdelovalcu gotovine, mora podatke v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega sklepa zagotoviti obdelovalec gotovine, ki fizično obdeluje eurobankovce.
Guverner Banke Slovenije z navodilom določi podrobnejšo vsebino, obliko, način in frekvenco poročanja v skladu s tem sklepom.
16. člen
(Izjeme pri poročanju)
Obdelovalcem gotovine ni potrebno poročati operativnih podatkov o eurobankovcih, ki se obdelajo z napravami za obdelavo bankovcev in se izdajo prek okenca.
Podatkov o transakcijah, opravljenih prek okenc v skladu s 7. členom tega sklepa, obdelovalcem gotovine ni potrebno poročati.
V. NADZOR
17. člen
Banka Slovenije opravlja nadzor nad izvajanjem tega sklepa. Za postopek nadzora se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.
Za namen preverjanja skladnosti poslovanja obdelovalcev gotovine z določbami tega sklepa lahko pooblaščene osebe Banke Slovenije:
– v prostorih obdelovalcev gotovine preverijo njihove naprave za obdelavo bankovcev, zlasti zmožnost naprav, da preverijo pristnost in primernost eurobankovcev ter da izsledijo domnevno ponarejene eurobankovce in eurobankovce, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena, ter jih povežejo z imetnikom računa, na katerega so bili položeni,
– preverijo postopke, ki urejajo delovanje in kontrolo naprav za obdelavo bankovcev, ravnanje s preverjenimi eurobankovci in kakršno koli ročno preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev,
– za potrebe preverjanja začasno vzamejo vzorce obdelanih eurobankovcev.
Če pooblaščene osebe Banke Slovenije med pregledom iz prejšnjega odstavka ugotovijo neskladnosti, obdelovalcu gotovine naložijo, da v določenem roku sprejme korektivne ukrepe.
Dokler neskladnost ni odpravljena, lahko Banka Slovenije obdelovalcu gotovine prepove ponovno dajanje zadevnega apoena ali apoenov eurobankovcev v obtok.
Če je neskladnost posledica neustreznega delovanja vrste naprave za obdelavo bankovcev, lahko Banka Slovenije sproži postopek za umik takšne naprave iz seznama iz prvega odstavka 12. člena tega sklepa.
Če obdelovalec gotovine pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne omogoči pregleda ali drugače ovira postopek pregleda po tem sklepu, se to šteje kot neskladnost.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o recikliranju eurobankovcev (Uradni list RS, št. 108/07).
Obdelovalcem gotovine, ki so do 31. decembra 2010 že opravili priglasitev pri Banki Slovenije v skladu z določili Sklepa o recikliranju eurobankovcev iz prejšnjega odstavka tega člena, ni potrebna ponovna priglasitev.
Obdelovalci gotovine so dolžni postopke ravnanja z eurobankovci in obstoječe delujoče naprave za obdelavo bankovcev prilagoditi zahtevam po tem sklepu najkasneje do začetka uporabe tega sklepa.
Glavne podatke morajo obdelovalci gotovine prvič posredovati Banki Slovenije najkasneje v roku 30 dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2011.
Ljubljana, dne 14. decembra 2010
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost