Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5230. Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, stran 15721.

Na podlagi petega odstavka 30. člena in drugega odstavka 31. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa kadrovske, izobrazbene, organizacijske, tehnične pogoje in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična ali pravna oseba za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: dajalec kreditov) ter obliko, vsebino in način ravnanja z nalepko, ki jo ob izdaji dovoljenja dajalcu kreditov izda Urad za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) S pravilnikom se ureja tudi vloga za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
II. POGOJI ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE
2. člen
(kadrovski in izobrazbeni pogoji)
(1) Dajalec kreditov mora imeti osebo, odgovorno za vodenje in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba) in vsaj eno zaposleno osebo za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
(2) Odgovorna oseba in delavci, ki opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: delavci), morajo imeti pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo po strokovnem študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
(3) Odgovorna oseba mora imeti vsaj štiri, delavci pa vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju potrošniškega kreditiranja ali na drugem sorodnem področju.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek imajo lahko delavci s pridobljeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri eno leto delovnih izkušenj na področjih iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(prostorski in tehnični pogoji)
(1) Dajalec kreditov mora imeti poslovni prostor, pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje ustreznih evidenc o sklenjenih potrošniških kreditnih pogodbah ter pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v njeno poslovanje.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in naslova dajalca kreditov.
(3) Poslovni prostor mora imeti ločen prostor, ki zagotavlja potrošniku, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in preuči njene pogoje.
(4) Stanovanje se ne šteje kot poslovni prostor.
(5) Dajalec kreditov mora razpolagati z informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu procesu potrošniškega kreditiranja.
(6) Informacijska podpora mora ob vsakem času omogočati zlasti izračun efektivne obrestne mere, stanje dolga, izdelavo obračuna obveznosti predčasnega odplačila, preostali znesek kredita ter podatke za opravljanje nadzora v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite.
4. člen
(organizacijski pogoji)
(1) Dajalec kreditov mora v okviru organizacije poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja določiti način sprejemanja odločitev in opredeliti odgovornost posameznih delavcev glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.
(2) V vseh fazah poslovnega procesa mora biti potrošniku zagotovljeno varstvo njegovih osebnih podatkov.
5. člen
(organizacijske enote)
(1) Dajalec kredita lahko opravlja storitve potrošniškega kreditiranja tudi v krajevno ločenih organizacijskih enotah, ki morajo biti razvidne iz žiga dajalca kreditov, pri čemer mora vsaka organizacijska enota izpolnjevati pogoje iz 2. in prejšnjega člena tega pravilnika.
(2) Če dajalec kreditov po pridobitvi dovoljenja odpre novo organizacijsko enoto, v kateri želi opravljati storitve potrošniškega kreditiranja, mora pridobiti dodatno dovoljenje urada.
III. VLOGA ZA DOVOLJENJE
6. člen
(vloga za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja)
(1) Za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja se vloži pisna vloga po pošti ali elektronski poti. Za podaljšanje dovoljenja se vloži vloga najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.
(2) Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– firmo, sedež in matično številko pravne osebe ali ime, naslov in matično številko samostojnega podjetnika posameznika;
– ime in priimek odgovorne osebe in obseg pooblastil;
– točen naslov kraja oziroma krajev, kjer se sklepajo kreditne pogodbe in druge storitve potrošniškega kreditiranja, opis poslovnih prostorov s tlorisno skico in dokazilo o pravici do razpolaganja s prostori;
– skupno število zaposlenih;
– število delavcev, zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja in dokazila o njihovi zaposlitvi;
– dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja;
– dokazilo o zagotavljanju sistema varstva osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov;
– dokazilo o zagotavljanju ustrezne informacijske podpore s podatki o strojni in programski opremi;
– opis vodenja evidenc o kreditih;
– opis organizacije poslovnega procesa in sistem odločanja (npr. organigram);
– splošne pogoje in druge akte, če obstajajo, na podlagi katerih se izvaja dejavnost potrošniškega kreditiranja;
– vrste predvidenih potrošniških kreditov;
– vzorce kreditnih pogodb v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite.
IV. NALEPKA ZA DOVOLJENJE
7. člen
(izdaja in oblika nalepke)
(1) Urad dajalcu kreditov, ki je pridobil dovoljenje, izda nalepko štirioglate oblike z zaobljenimi vogali, velikosti 16,5 x 11,7 cm, modre barve z modrim napisom na belem polju »DOVOLJENJE ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE«. Pod tem napisom je na modri podlagi izpisano v zlati barvi »URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV«.
(2) Z nalepko dajalec kredita izkazuje pridobitev dovoljenja.
8. člen
(ravnanje z nalepko)
Dajalec kredita mora z nalepko skrbno ravnati in jo nalepiti na vidnem mestu.
9. člen
(izdaja dodatne ali nove nalepke)
(1) Urad izda dajalcu kreditov dodatno nalepko za vsako organizacijsko enoto, za katero pridobi dovoljenje.
(2) Če se nalepka poškoduje, mora dajalec kredita poškodovano nalepko vrniti uradu, ki mu na zahtevo izda novo nalepko.
10. člen
(odstranitev in vračilo nalepke)
(1) Dajalec kreditov mora nalepko, do katere ni več upravičen, odstraniti in jo vrniti uradu.
(2) Dajalec kreditov, ki delno ali v celoti preneha z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja, mora nalepko odstraniti z dnem prenehanja opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja in jo v roku štirinajstih dni vrniti uradu.
(3) Dajalec kreditov, kateremu dovoljenje preneha, mora odstraniti nalepko z dnem prenehanja dovoljenja in jo v roku štirinajstih dni vrniti uradu.
(4) Dajalec kreditov, kateremu je odvzeto dovoljenje, mora takoj po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja nalepko odstraniti in jo vrniti uradu.
(5) Dajalcu kreditov, ki po prenehanju opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja, po prenehanju ali po odvzemu dovoljenja, nalepke ne odstrani in ne vrne uradu v predpisanem roku, nalepko na njegove stroške odstrani Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
V. KONČNI DOLOČBI
11. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati dajalec kreditov za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 102/00) in Odredba o obliki in vsebini nalepke, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za potrošniško kreditiranje (Uradni list RS, št. 102/00).
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-163/2010/23
Ljubljana, dne 10. decembra 2010
EVA 2010-2111-0013
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti