Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5017. Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1), stran 15007.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1)
Razglašam Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003-02-10/2010-12
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DRUŽBI ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZDARS-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa status Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: DARS), pogoje, po katerih DARS izvaja naloge prostorskega načrtovanja, umeščanja v prostor in pridobivanja zemljišč ter gradnjo, upravljanje in vzdrževanje avtocest v skladu z zakoni, drugimi predpisi in pogodbami, sklenjenimi na podlagi zakona, ter stvarnopravna razmerja v zvezi z avtocestami.
2. člen
(status DARS)
DARS ima status gospodarske družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Edini ustanovitelj DARS je Republika Slovenija.
3. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. avtocestni odsek je del avtoceste, kot je določen v nacionalnem programu, ki ureja izgradnjo avtocest;
2. avtocesta je avtocesta ali hitra cesta, kot je določena v zakonu, ki ureja javne ceste. Za hitro cesto se po tem zakonu šteje tudi druga državna cesta, ki je bila v nacionalnem programu, ki ureja izgradnjo avtocest, načrtovana kot hitra cesta, ne glede na to, ali izpolnjuje vse zahteve poznejših tehničnih predpisov za hitre ceste;
3. avtocesta kot objekt je avtocesta z vsemi pripadajočimi cestnimi objekti in napravami ter ureditvami, ki se po zakonu, ki ureja javne ceste, štejejo za njen del, vključno z nadvozi in podvozi, razen zemljišč, po katerih poteka, ter objektov in naprav iz prve in druge alineje 14. člena tega zakona;
4. gradnja avtocestnega odseka je projektiranje ter izvajanje gradbenih in drugih del za izgradnjo novega avtocestnega odseka, z vsemi njegovimi sestavnimi deli ter drugimi objekti in napravami, ki so po projektni dokumentaciji vključeni v izvedbo gradnje.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja cest, urejanja prostora, graditve objektov ter drugi predpisi.
II. NALOGE DARS
4. člen
(naloge v zvezi z aktivnostmi pred izvajanjem gradnje avtocest)
DARS opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest.
5. člen
(gradnja avtocest)
(1) DARS izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj račun v okviru koncesije gradenj v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, kolikor ta zakon ne določa drugače.
(2) Za gradnjo avtocestnih odsekov se uporablja model lastninske pravice zgradi – upravljaj – prenesi (BOT).
6. člen
(nacionalni program o izgradnji avtocest)
(1) DARS opravlja naloge iz 4. in 5. člena tega zakona v skladu z nacionalnim programom, ki ureja izgradnjo avtocest, in v katerem so posamezni avtocestni odseki določeni z začetno in končno točko, roki za njihovo predajo v promet ter s predvidenimi investicijskimi vrednostmi.
(2) DARS opravlja naloge iz 4. in 5. člena tega zakona za tiste avtocestne odseke, za katere pridobi naročilo ali koncesijo, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo.
(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) enkrat letno poroča Državnemu zboru o izvajanju nacionalnega programa.
7. člen
(pogodba o naročilu)
(1) Republika Slovenija sklene z DARS pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem nalog iz 4. člena tega zakona, zlasti glede:
– višine nadomestila za opravljanje storitev;
– načina in rokov za zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje nalog;
– načina in oblike nadzora, ki ga izvaja Republika Slovenija v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, zlasti porabe sredstev ter kvalitete in pravočasnosti izvajanja nalog.
(2) Pogodba o naročilu se sklene za čas trajanja izgradnje avtocest, oziroma za obdobje odplačevanja obveznosti iz kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih v ta namen, če je to obdobje daljše od obdobja izgradnje avtocest. Tako sklenjena pogodba velja za vse avtocestne odseke, za katere DARS izvaja naloge iz 4. člena tega zakona.
8. člen
(koncesijska pogodba za gradnjo avtocestnega odseka)
(1) Koncesijsko razmerje med Republiko Slovenijo in DARS nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe za gradnjo posameznega avtocestnega odseka.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka pogodbeni stranki uredita:
– medsebojne pravice in obveznosti v času trajanja gradnje avtocestnega odseka, zlasti vprašanja rokov in kvalitete gradnje, ki niso urejena z drugimi predpisi;
– pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem avtocest;
– način in obliko nadzora, ki ga izvaja Republika Slovenija kot koncedent, zlasti glede kvalitete in rokov pri izvajanju gradnje, stanja in opremljenosti avtocestnega odseka ter upravljanja;
– sankcije za kršitev predpisov o gradnji, upravljanju ali vzdrževanju;
– vsa druga vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesije.
(3) Koncesijska pogodba za gradnjo avtocestnega odseka se sklene za čas, ki omogoča odplačilo vseh obveznosti iz kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za gradnjo tega avtocestnega odseka, vendar najdlje za obdobje 50 let.
(4) Ob sklenitvi koncesijske pogodbe iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija ustanovi v korist DARS stavbno pravico na zemljiščih, na katerih bo izvajal gradnjo, za obdobje trajanja koncesijske pogodbe.
(5) Stavbna pravica se na zemljiščih iz prejšnjega odstavka ustanovi v obsegu, ki v skladu z zakonom, ki ureja ceste, vključuje vse dele bodočega avtocestnega odseka.
(6) Stavbna pravica je neodplačna. Ob prenehanju stavbne pravice Republika Slovenija kot lastnik zemljišča imetniku stavbne pravice ne plača nadomestila.
9. člen
(upravljanje in vzdrževanje avtocest)
(1) DARS upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere pridobi koncesijo gradnje, od dne, ko je avtocestni odsek dan v promet, do izteka veljavnosti koncesijske pogodbe.
(2) Upravljanje avtocest obsega:
a) ustanavljanje služnosti za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, elektronskih komunikacijskih omrežij, električnih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, tako na avtocesti kot objektu kot na zemljišču, na katerem je ustanovljena stavbna pravica;
b) izvajanje kot javno pooblastilo naslednjih upravnih nalog, ki se nanašajo na avtoceste in so določene z zakonom, ki ureja javne ceste, in na njegovi podlagi izdanimi predpisi:
– nadzor nad prometno ureditvijo na cestah;
– organiziranje obveščanja javnosti o stanju cest in prometa na njih;
– izdajanje soglasij za gradnjo žičniških naprav nad cesto ali ob njej;
– izdajanje soglasij za izkoriščanje mineralnih surovin ob cesti;
– izdajanje soglasij za izvajanje del zunaj varovalnega pasu ceste;
– izdajanje soglasij za izvajanje del v območju ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja;
– izdajanje soglasij za poseg v cestno telo zaradi gradnje drugega objekta ali naprave;
– začasna prepoved ali omejitev prometa na cesti;
– izdajanje soglasij za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov ali izvajanje kakršnihkoli del na zemljiščih v varovalnem pasu ceste;
– izdajanje soglasij za gradnjo gospodarske infrastrukture v območju ceste;
– izdajanje soglasij za vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski infrastrukturi na cesti;
– izdajanje dovoljenj za zaporo ceste zaradi del ali prireditev na cesti;
– urejanje prometne ureditve na cesti;
– odločanje o postavljanju turistične ali druge obvestilne signalizacije;
– izdajanje soglasij za postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje;
– izvajanje prekrškovnega nadzora nad plačilom cestnine.
(3) Če je služnost iz prejšnjega odstavka ustanovljena za nedoločen čas ali za čas, ki je daljši od trajanja stavbne pravice, na zemljišču, na katerem ima DARS stavbno pravico, ali na objektu, ki je zgrajen na tem zemljišču, ta služnost po prenehanju stavbne pravice še naprej bremeni zemljišče ali objekt.
(4) Če DARS pridobi koncesijo za upravljanje in vzdrževanje za določen avtocestni odsek, ki ni predmet koncesije gradenj, se upravljanje in vzdrževanje tega odseka izvaja na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in ob upoštevanju določbe drugega odstavka tega člena.
III. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI IZ TEGA ZAKONA
10. člen
(financiranje obveznosti za naloge iz 4. člena tega zakona)
Viri sredstev za izvajanje nalog iz 4. člena tega zakona se zagotavljajo v državnem proračunu.
11. člen
(financiranje gradnje avtocest)
Viri sredstev za izvajanje gradnje avtocest so:
– cestnine in drugi viri trženja avtocest;
– najeti krediti;
– sredstva, zbrana z izdajanjem dolžniških vrednostnih papirjev;
– drugi viri.
12. člen
(izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev)
DARS ni treba pridobiti dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev, s katerimi se financira gradnja avtocest.
13. člen
(prihodki DARS ter financiranje upravljanja in vzdrževanja avtocest)
(1) DARS se glede avtocest kot objekta v njegovi lasti, za katere se plačuje cestnina, šteje za cestninskega upnika, cestnine pa so njegov prihodek do prenehanja stavbne pravice.
(2) DARS financira upravljanje in vzdrževanje avtocest iz cestnine, drugih lastnih prihodkov in drugih virov, če zakon ne določa drugače.
(3) Za druge lastne prihodke iz prejšnjega odstavka se štejejo vsi prihodki, ki izvirajo iz poslovanja DARS in iz stvarnih pravic, ki jih ima na oziroma v zvezi z avtocestami za čas trajanja stavbne pravice, vsa povračila oziroma nadomestila, ki se v skladu z zakonom plačujejo za uporabo avtocest (povračila za izredne prevoze in podobno).
(4) Nadomestilo za služnosti, ki se ustanovijo na avtocestah, je prihodek DARS. Ne glede na določbe drugih zakonov, se za te služnosti plačuje nadomestilo, njegova višina pa se določi ob upoštevanju določb predpisov, ki urejajo stvarno premoženje države oziroma določb drugih predpisov, ki urejajo nadomestilo za služnosti.
IV. STVARNE PRAVICE NA AVTOCESTAH, KI SO BILE ZGRAJENE ALI SO SE PRIČELE GRADITI PRED UVELJAVITVIJO TEGA ZAKONA
14. člen
(lastninska pravica na delih avtocest, ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega zakona)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne ceste, in zakona, ki ureja stvarno premoženje države, ima DARS na podlagi tega zakona lastninsko pravico na naslednjih delih avtocest, ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega zakona:
– zemljiščih, objektih in napravah, potrebnih za opravljanje dejavnosti vzdrževanja avtocest;
– zemljiščih, objektih in napravah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti (počivališča, parkirišča, bencinski servisi in podobno);
– nepremičninah, ki so bile pridobljene za gradnjo avtocest, vendar delno ali v celoti niso bile uporabljene za gradnjo avtocest oziroma za njihovo upravljanje ali vzdrževanje.
15. člen
(stavbna pravica na zemljiščih, na katerih so avtoceste, ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega zakona)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne ceste, se na zemljiščih v lasti Republike Slovenije, na katerih so avtoceste kot objekt, ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega zakona, s tem zakonom ustanovi v korist DARS stavbna pravica.
(2) Na zemljiščih, na katerih so avtoceste kot objekt, ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega zakona, in katerih lastnik ni Republika Slovenija, se v korist DARS s tem zakonom ustanovi stavbna pravica v trenutku, ko pridobi Republika Slovenija lastninsko pravico na teh zemljiščih.
(3) Stavbna pravica iz prejšnjih odstavkov se ustanovi v javno korist in je neodplačna. Ob prenehanju stavbne pravice Republika Slovenija kot lastnik zemljišča imetniku stavbne pravice ne plača nadomestila.
(4) Stavbna pravica v skladu s tem členom se ustanovi za 50 let.
16. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
Vpis v zemljiško knjigo lastninske in stavbne pravice, ki jo DARS pridobi na podlagi 14. in 15. člena tega zakona, nima oblikovalnega učinka. Podlaga za vpis je sklep vlade, ki vsebuje zemljiškoknjižno oznako nepremičnin in druge podatke, potrebne za vpis v zemljiško knjigo.
17. člen
(prepoved obremenjevanja in razpolaganja)
(1) DARS s premoženjem iz prve in druge alinee 14. člena tega zakona, ter s stavbno pravico iz 15. člena tega zakona ne sme razpolagati ali ju obremenjevati, razen če ta zakon ne določa drugače.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko DARS na premoženju iz prejšnjega odstavka ustanavlja služnosti iz drugega odstavka 9. člena tega zakona. Za te služnosti se po prenehanju stavbne pravice uporablja določba tretjega odstavka 9. člena tega zakona.
(3) Na premoženje iz prvega odstavka tega člena ni mogoče poseči z izvršbo in ne more biti predmet stečajne mase.
18. člen
(ureditev stvarnega vložka v DARS)
(1) Stanje terjatev Republike Slovenije do DARS na dan 1. januarja 2010, zmanjšano za knjigovodsko vrednost zemljišč v lasti Republike Slovenije, v povezavi z avtocestami, ki jih je Republika Slovenija prenesla v upravljanje DARS, predstavlja stvarni vložek Republike Slovenije v DARS. Kot zemljišča iz prejšnjega stavka se štejejo zemljišča v lasti Republike Slovenije, po katerih potekajo avtoceste kot objekt. Stvarni vložek v DARS predstavljajo tudi nepremičnine iz 14. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, se stvarni vložek iz prejšnjega odstavka vpiše v sodni register na podlagi sklepa vlade brez cenitve in brez revizije njegove vrednosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(ureditev pooblastil DARS ob uveljavitvi tega zakona)
Naloge in pooblastila, za izvajanje katerih je na podlagi tega zakona pooblaščen DARS, z dnem uveljavitve tega zakona opravlja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., ki je bila ustanovljena z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in preoblikovana z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 126/03).
20. člen
(dokončanje nalog, ki se izvajajo na podlagi naročila)
Z uveljavitvijo tega zakona DARS nadaljuje z izvajanjem nalog iz 4. člena tega zakona v skladu s Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji z dne 29. aprila 2004, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona, in katere vsebino je treba v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladiti z določbo 7. člena tega zakona.
21. člen
(dokončanje gradnje avtocestnih odsekov)
Z uveljavitvijo tega zakona DARS nadaljuje z gradnjo avtocestnih odsekov, ki so se pričeli graditi pred uveljavitvijo tega zakona, v skladu s Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji z dne 29. aprila 2004, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona, in katere vsebino je treba v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladiti z določbo 8. člena tega zakona.
22. člen
(upravljanje in vzdrževanje avtocest iz IV. poglavja tega zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona DARS nadaljuje z upravljanjem in vzdrževanjem avtocest iz IV. poglavja tega zakona v skladu s Koncesijsko pogodbo za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji z dne 29. aprila 2004, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona, in katere vsebino je treba v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladiti z določbami tega zakona.
(2) DARS začne avtoceste iz IV. poglavja tega zakona, katerih gradnja se ob uveljavitvi tega zakona še ni zaključila, upravljati in vzdrževati v skladu s koncesijsko pogodbo iz prejšnjega odstavka z dnem, ko so predane v promet.
23. člen
(pravna razmerja DARS na podlagi že sklenjenih pogodb)
Z dnem uveljavitve tega zakona vstopi DARS namesto Republike Slovenije v vsa pravna razmerja, v katerih je ta bila stranka v pogodbah, ki jih je po njenem pooblastilu sklenil DARS v zvezi s premoženjem iz druge alineje 14. člena tega zakona.
24. člen
(domneva glede obdavčitve z davkom na dodano vrednost)
Za namene obdavčitve z davkom na dodano vrednost se šteje, da je DARS avtoceste kot objekte, ki so se pričele graditi pred uveljavitvijo tega zakona, gradil v svojem imenu in za svoj račun.
25. člen
(priprava računovodskih izkazov za leto 2010)
14., 15. in 18. člen tega zakona se prvič uporabijo za poslovno leto 2010 tako, da se sredstva in viri sredstev, ki jih določajo, izkazujejo in vodijo v poslovnih knjigah DARS in Republike Slovenije za celotno leto 2010 in se upoštevajo pri pripravi letnega poročila in drugih računovodskih izkazov za leto 2010.
26. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C, 69/08 – ZCestV in 38/10 – ZUKN).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o sodelovanju pri izvajanju štetja prometa in obveščanju javnosti o stanju cest in prometa na njih (Uradni list RS, št. 115/06), ki se uporablja do 31. decembra 2013.
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/10-58/33
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1207-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti