Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010

Kazalo

4981. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, stran 14638.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09 in 17/10), se v 2. členu štirinajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– nova proizvodna naprava je proizvodna naprava OVE, ki še ni bila vključena v sistem podpor po tej uredbi in od njene priključitve na omrežje do vložitve popolne vloge za dodelitev podpore ni preteklo več kot eno leto;«.
V osemnajsti alinei se črta beseda »redne«.
2. člen
Četrti odstavek 3.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za proizvodne naprave OVE, ki se obravnavajo kot vsak primer posebej, se izdajajo odločbe o dodelitvi podpore, dokler skupna nazivna električna moč teh proizvodnih naprav na leto ne doseže 2 MW.«.
Druga alinea petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– ni presežena skupna nazivna moč iz četrtega odstavka tega člena in«.
3. člen
V 3.b členu se črta besedilo »količinske omejitve ali«.
4. člen
Na koncu četrtega odstavka 6. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Za proizvodne naprave OVE iz 3.a člena te uredbe Agencija za energijo pri določanju spremenljivega dela referenčnih stroškov upošteva ceno primerljivih goriv na trgu.«.
5. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za določitev starosti proizvodne naprave OVE se kot začetek proizvodnje električne energije v proizvodni napravi šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za obratovanje proizvodne naprave oziroma, če gre za proizvodno napravo, za katero se ne izda uporabno dovoljenje, datum opravljenega prvega priklopa na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Za proizvodne naprave OVE, ki so obratovale že pred izdajo uporabnega dovoljenja, in za proizvodne naprave OVE, za katere se ne izda uporabnega dovoljenja, pa so obratovale še preden so bile priključene na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, datum začetka proizvodnje za ugotovitev starosti proizvodne naprave določi Agencija za energijo.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Prosilcu, ki želi pridobiti eno izmed podpor po tej uredbi, njegov tržni delež in tržni delež z njim povezanih oseb pri proizvodnji električne energije v Republiki Sloveniji pa je večji od 25% in Herfindhal-Hirschmanov indeks (HH-indeks) koncentracije na trgu je večji od 2000 oziroma bi z električno energijo iz proizvodnih naprav OVE, za katere prosi za podpore, to postal, lahko Agencija za energijo izda odločbo o dodelitvi podpore le, če se s prejeto podporo ne povečujeta njegov tržni delež in koncentracija na trgu.«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če je investitor zgradil ali namestil proizvodno napravo OVE zaradi izpolnjevanja zahtev iz predpisov o graditvi objektov, učinkoviti rabi energije ali varovanja okolja, električna energija, proizvedena iz take proizvodne naprave OVE, ni upravičena do podpor po tej uredbi.«.
6. člen
V petem odstavku 12. člena se številka »70%« nadomesti s številko »60%«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
7. člen
V 13. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki vsebuje več kot 40 prostorninskih odstotkov zrnja oziroma silaže koruze in drugih žitaric, niso upravičene do podpore po tej uredbi.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
8. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za fotovoltaične naprave, ki niso postavljene na stavbe, lahko Agencija za energijo izdaja odločbe o dodelitvi podpore največ do skupnega obsega nazivne električne moči teh proizvodnih naprav 5 MW letno.«.
9. člen
V tretjem odstavku 15. člena se pojasnitev anuitetnega faktorja spremeni tako, da se glasi:
»A anuitetni faktor pri 15-letni ekonomski dobi naložbe in diskontni stopnji, pri čemer se upošteva naslednje:
– za vse proizvodne naprave se kot diskontna stopnja uporabi splošna diskontna stopnja, določena v uredbi, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, razen za proizvodne naprave OVE iz točke c) prvega odstavka 3. člena te uredbe, kjer je diskontna stopnja pet odstotnih točk nižja od splošne diskontne stopnje;
– če je diskontna stopnja iz prejšnje alinee višja od diskontne stopnje iz izračuna referenčnih stroškov, se za določitev anuitetnega faktorja A uporabi diskontna stopnja iz izračuna referenčnih stroškov;
– če je diskontna stopnja iz prve oziroma druge alinee nižja od referenčne diskontne stopnje za izračune državne pomoči v kreditih ali drugih finančnih instrumentih, ki se izplačujejo v obrokih, se za določitev anuitetnega faktorja A uporabi referenčna diskontna stopnja, ki je za Republiko Slovenijo objavljena v Uradnem listu EU.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zmanjšanje nespremenljivega dela referenčnih stroškov za znesek [EUR/MWh] iz prejšnjega odstavka se upošteva v celotnem obdobju upravičenosti do podpore.«.
10. člen
Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 16. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Za proizvodne naprave OVE iz 3.a člena te uredbe mora prosilec v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore navesti tudi podatke o vrednosti in strukturi vlaganj v proizvodno napravo OVE ter druge predpisane tehnične in obratovalne podatke za določitev višine nespremenljivega dela referenčnih stroškov.
(6) Za mikroproizvodne naprave OVE iz prejšnjega odstavka se vrednosti in strukture vlaganj v proizvodno napravo dokazujejo s kopijami računov o gradnji proizvodne naprave. Ob dvomu o njihovi skladnosti z dejanskimi vlaganji v proizvodno napravo strokovno oceno poda pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme ter po potrebi tudi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Razmejitev postavk proizvodne opreme OVE od pripadajočih nepremičnin zagotovi Agencija za energijo.
(7) Za proizvodne naprave OVE iz 3.a člena te uredbe drugih velikostnih razredov vlagatelj predloži kopije pogodb in računov, ki izkazujejo vrednost in strukturo vlaganj v proizvodno napravo po opravljeni strokovni oceni pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ter po potrebi tudi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Razmejitev postavk proizvodne opreme OVE od pripadajočih nepremičnin zagotovi Agencija za energijo.
(8) Ne glede na strokovno oceno pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin lahko Agencija za energijo zavrne izdajo odločbe o dodelitvi podpore, če je investitor med vlaganja uvrstil tudi vlaganja, ki niso potrebna za delovanje proizvodne naprave, oziroma, če vrednost investicije v proizvodno napravo presega javno objavljene vrednosti specifičnih investicij pri tehnološko enakih ali podobnih proizvodnih napravah.«.
11. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »Kot nove ali pretežno nove proizvodne naprave OVE se v postopku pridobitve odločbe o dodelitvi podpore obravnavajo« nadomesti z besedilom: »Do pridobitve odločbe o dodelitvi podpore so upravičene«.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »iz 23. člena« nadomesti z besedilom »iz 25. člena«. V drugem stavku se besedilo »drugega odstavka 3. člena« nadomesti z besedilom »3.a člena«, besedilo »ki jo potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme« pa se nadomesti z besedilom »ki jo v skladu z določbo sedmega odstavka prejšnjega člena potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme oziroma pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin«.
V četrtem odstavku se za besedo »institucija« dodata vejica in besedilo »in merilnimi podatki o proizvedeni električni energiji«.
Peti, šesti in sedmi odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Za mikroproizvodne naprave OVE zadoščajo za dokazovanje vrednosti in strukture vlaganj v obnovo proizvodne naprave kopije računov o obnovi proizvodne naprave. Ob dvomu Agencije za energijo o skladnosti dokazil z dejanskimi vlaganji v obnovo proizvodne naprave strokovno oceno poda pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme ter po potrebi tudi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Razmejitev postavk proizvodne opreme OVE od pripadajočih nepremičnin zagotovi Agencija za energijo.
(6) Za proizvodne naprave drugih velikostnih razredov mora vlagatelj za dokazovanje vlaganj v obnovo proizvodne naprave predložiti kopije pogodb in računov, ki izkazujejo vrednost in strukturo vlaganj v obnovo proizvodne naprave po opravljeni strokovni oceni pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ter po potrebi tudi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Razmejitev postavk proizvodne opreme OVE od pripadajočih nepremičnin zagotovi Agencija za energijo.
(7) Vlagatelji so upravičeni do podpor za električno energijo, proizvedeno v obnovljenih proizvodnih napravah OVE, do izteka 15 let od začetka proizvodnje s povečano nazivno močjo ali povečanim izkoristkom.«.
Osmi odstavek se črta, dosedanji deveti odstavek pa postane osmi odstavek.
12. člen
Osmi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če je prejemnik podpore center za podpore in Agencijo za energijo s posredovanjem napačnih ali pomanjkljivih merilnih oziroma drugih podatkov, ki vplivajo na obseg prejete podpore, neposredno ali posredno pripeljal v zmoto ter pri tem prejel finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi nemudoma vrniti centru za podpore. V tem primeru se pogodba o zagotavljanju podpore takoj razdre.«.
13. člen
V Prilogi I se naslov in besedilo 3. točke spremenita tako, da se glasita:
»Referenčni stroški fotovoltaičnih proizvodnih naprav«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Referenčni stroški fotovoltaičnih proizvodnih naprav za leto 2009 iz točk 3.1 in 3.2 te priloge se znižajo:
– v letu 2011 za 20%,
– v letu 2012 za 30% in
– v letu 2013 za 40%.«.
V 3.1 točki se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Referenčni stroški fotovoltaičnih proizvodnih naprav, ki so postavljene na stavbah«.
Črta se besedilo: »Če je proizvodna naprava sestavni del ovoja zgradbe oziroma elementov zgradbe, kot to določa drugi odstavek 14. člena te uredbe, se referenčni stroški zvišajo za 15%.«.
V 3.2 točki se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Referenčni stroški ostalih fotovoltaičnih proizvodnih naprav«.
Opomba pod številko 1 se črta, opomba pod številko 2 postane opomba pod številko 1.
14. člen
V Prilogi II se naslov 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav«.
V 3.1 točki se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav, ki so postavljene na stavbah«.
Tabela se nadomesti z novo tabelo:
»
+----------------+-----------------------+
|  Velikostni  | Cena zagotovljenega |
|   razred   |    odkupa     |
|  proizvodne  |    [EUR/MWh]    |
|   naprave  |            |
+----------------+-----------------------+
| mikro (< 50 kW)|    415,46     |
+----------------+-----------------------+
| mala (< 1 MW) |    380,02     |
+----------------+-----------------------+
| srednja (do 5 |    315,36     |
|    MW)   |            |
+----------------+-----------------------+
                   «.
Črta se opomba pod številko 1.
V 3.2 točki se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz ostalih fotovoltaičnih proizvodnih naprav.«.
Črta se opomba pod številko 1.
15. člen
V Prilogi III se naslov 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»Obratovalne podpore za električno energijo iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav«.
V 3.1 točki se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Obratovalne podpore za električno energijo iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav, ki so postavljene na stavbah«.
Tabela se nadomesti z novo tabelo:
»
+----------------+-----------------------+
|  Velikostni  | Obratovalna podpora |
|   razred   |    [EUR/MWh]    |
|  proizvodne  |            |
|   naprave  |            |
+----------------+-----------------------+
| mikro (< 50 kW)|    358,26     |
+----------------+-----------------------+
| mala (< 1 MW) |    322,82     |
+----------------+-----------------------+
| srednja (do 5 |    256,21     |
|    MW)   |            |
+----------------+-----------------------+
| velika (do 125 |    215,71     |
|    MW)   |            |
+----------------+-----------------------+
                    «.
Črta se opomba pod številko 1.
V 3.2 točki se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Obratovalne podpore za električno energijo iz ostalih fotovoltaičnih proizvodnih naprav«.
Črta se opomba pod številko 1.
16. člen
V Prilogi IV se v 6. točki doda nova 6.1 točka, ki se glasi:
»6.1 Kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, v kateri je proizvodna naprava OVE nameščena zaradi izpolnjevanja pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja«.
Dosedanje 6.1, 6.2 in 6.3 točke postanejo 6.2, 6.3 in 6.4 točke.
V opombi številka 4 se pred piko doda besedilo: »ali je bila namestitev proizvodne naprave OVE pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Proizvodne naprave OVE, ki proizvajajo električno energijo iz lesne biomase in so prejemale podporo za električno energijo pred 12. julijem 2008 ter glede starosti izpolnjujejo pogoje za izdajo odločbe o dodelitvi podpore po tej uredbi, morajo v letu 2011 doseči najmanj 50% izkoristek, v letu 2012 pa najmanj 60% izkoristek.
18. člen
Določba drugega odstavka 13. člena uredbe se uporablja za proizvodne naprave na bioplin, ki so priključene na elektroenergetsko omrežje po 1. januarju 2011.
19. člen
Referenčni stroški za fotovoltaične proizvodne naprave se ne glede na tretji in osmi odstavek 6. člena uredbe 1. januarja 2011 znižajo za 20%, 1. januarja 2012 za 30% in 1. januarja 2013 za 40%.
Integriranim fotovoltaičnim proizvodnim napravam, ki so sestavni del ovoja stavbe, za katere je do 30. septembra 2011 izdano gradbeno dovoljenje za novogradnjo ali rekonstrukcijo stavbe in so priključene na omrežje do 31. decembra 2011, se referenčni stroški zvišajo za 15%.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-34/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-2111-0064
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti