Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2010 z dne 25. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2010 z dne 25. 11. 2010

Kazalo

4917. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, stran 13966.

Na podlagi četrtega odstavka 23. člena Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.
2. člen
(1) Izdajatelji oziroma ponudniki izvedenih finančnih instrumentov, pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so posredovali pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določenih v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Podatki za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov se pošljejo davčnemu organu najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
(1) Če nastanejo pri zavezancu za dajanje podatkov statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ustrezni pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kjer ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna ali fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.
5. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, ki morajo davčnemu organu predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, so v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, kaznovani za prekršek z globo, če do 31. januarja tekočega davčnega leta davčnemu organu ne dostavijo podatkov, potrebnih za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za preteklo davčno leto, ali ne dostavijo teh podatkov v predpisanem roku in na predpisani način.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za dostavo podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010.
Št. 007-657/2010/11
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-1611-0029
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance