Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2010 z dne 25. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2010 z dne 25. 11. 2010

Kazalo

4914. Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil, stran 13957.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 87), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 68), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/42/ES) določa posebne zahteve v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja zunanjega zraka zaradi prispevka hlapnih organskih spojin k nastajanju prizemnega ozona, in sicer:
– vrste barv, lakov in proizvodov za ličenje, za katere se uporabljajo določbe te uredbe in so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe,
– pripadajoče najvišje vsebnosti hlapnih organskih snovi v proizvodih iz prejšnje alinee, navedene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe,
– metode za določanje skladnosti z najvišjimi vsebnostmi hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil, navedene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe,
– način označevanja proizvodov iz priloge 1, za katere se uporabljajo določbe te uredbe, in
– izjeme v zvezi z uporabo organskih topil v proizvodih, za katere se uporabljajo določbe te uredbe.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba določa tehnične specifikacije za barve, lake in proizvode za ličenje vozil, navedene v prilogi 1.
(2) Zahteve v zvezi z označevanjem proizvodov iz priloge 1 ne vplivajo na zahteve glede označevanja, določene s predpisi, ki urejajo varovanje zdravja potrošnikov in varstvo delavcev na delovnem mestu.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. pristojni organ oblasti je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
2. snov je katerikoli kemijski element ali njegove spojine, ki se nahaja v naravi ali je industrijsko izdelana, v trdnem, tekočem ali plinastem stanju;
3. zmes je zmes ali raztopina, sestavljena iz dveh ali več snovi;
4. organska spojina je vsaka spojina, ki vsebuje vsaj element ogljik in enega ali več od naslednjih elementov: vodik, kisik, žveplo, fosfor, silicij, dušik ali katerikoli halogen, razen ogljikovih oksidov ter anorganskih karbonatov in bikarbonatov;
5. hlapna organska spojina (v nadaljnjem besedilu: HOS) je katerakoli organska spojina z vreliščem, nižjim ali enakim 250 °C pri standardnem pritisku 101,3 kPa;
6. vsebnost hlapnih organskih spojin (v nadaljnjem besedilu: vsebnost HOS) je masa HOS, izražena v gramih na liter (v nadaljnjem besedilu: g/l), v zmesi proizvoda, pripravljenega za uporabo. Masa HOS v posameznem proizvodu, ki kemijsko reagira med sušenjem tako, da postane sestavni del premaznega sredstva, ne velja za del vsebnosti HOS;
7. organsko topilo je katerakoli HOS, ki se uporablja sama ali skupaj z drugimi snovmi, ne da bi se pri tem kemijsko spremenila, za raztapljanje ali za razredčenje surovin, izdelkov ali odpadnih materialov, ali se uporablja kot čistilno sredstvo za raztapljanje nečistoč, kot disperzni medij, kot sredstvo za uravnavanje viskoznosti ali površinske napetosti, kot plastifikator ali kot zaščitno sredstvo;
8. premazno sredstvo je katerakoli zmes, skupaj z vsemi organskimi topili ali zmesmi, ki vsebujejo organska topila za zagotovitev njegove ustrezne uporabe, in se ga uporablja za nanos filma, da se z njim doseže dekorativni, zaščitni ali kakšen drug funkcionalni učinek na površini;
9. film je neprekinjeni sloj zaradi nanosa enega ali več premazov na substrat;
10. premazno sredstvo na vodni podlagi (v nadaljnjem besedilu: VP) je premazno sredstvo, katerega viskoznost se uravnava z uporabo vode;
11. premazno sredstvo na podlagi topila (v nadaljnjem besedilu: PT) je premazno sredstvo, katerega viskoznost se uravnava z uporabo organskega topila;
12. dajanje v promet je dajanje na razpolago tretjim osebam na podlagi plačila ali brezplačno. Pridobivanje blaga v drugi državi članici Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU), proizvodnja za lastne potrebe in uvoz blaga iz tretje države na carinsko območje EU na območju Republike Slovenije se šteje za dajanje v promet v skladu z določbami te uredbe.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot ga določa predpis, ki ureja mejne vrednosti emisij hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.
II. IZPOLNJEVANJE ZAHTEV
4. člen
(najvišje vsebnosti HOS)
(1) Najvišje vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1 so določene v preglednicah A in B iz priloge 2.
(2) Za proizvode iz priloge 1, katerim so bila dodana topila ali druge sestavine, ki vsebujejo topila, z namenom, da je proizvod pripravljen za uporabo, se določa skladnost z zahtevami glede najvišjih vsebnosti HOS iz priloge 2 takrat, ko je proizvod pripravljen za uporabo.
5. člen
(dajanje proizvodov v promet)
(1) Proizvodi iz priloge 1 se lahko dajejo v promet, če vsebnost HOS v njih ne presega najvišjih vrednosti iz prejšnjega člena in so označeni v skladu z določbami 6. člena te uredbe.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pri dajanju v promet proizvodov iz priloge 1 ni treba zagotavljati izpolnjevanja zahtev glede vsebnosti HOS in označevanja iz 6. člena te uredbe, če so proizvodi iz priloge 1 dani v promet osebam, katerim je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisije HOS v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila. Za osebe iz prejšnjega stavka se štejejo osebe, ki so na dan, ko je izdelek dan v promet, vpisane v seznam zavezancev po predpisih o emisiji HOS in halogeniranih HOS ali v seznam izdanih okoljevarstvenih dovoljenj za naprave, v katerih se uporabljajo organska topila. Seznama sta objavljena na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni treba zagotavljati izpolnjevanja zahtev glede vsebnosti HOS in označevanja, če so proizvodi iz priloge 1 dani v promet fizičnim ali pravnim osebam, ki jim ministrstvo na podlagi vloge dovoli uporabo omejenih količin proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede najvišjih vsebnosti HOS, izključno za namene obnove in vzdrževanja kulturne dediščine, v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.
(4) Za dovoljenja iz drugega in tretjega odstavka tega člena štejejo tudi dovoljenja, pridobljena v drugih državah članicah EU v skladu z Direktivo 2004/42/ES in Direktivo Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (UL L št. 85 z dne 29. 3. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 68).
(5) Proizvode iz priloge 1, ki ne ustrezajo zahtevam v zvezi z najvišjimi vsebnostmi HOS iz priloge 2, je dovoljeno dati v promet le osebam iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter osebam, ki opravljajo promet s proizvodi iz priloge 1 na debelo. Osebe, ki dajejo proizvode iz prejšnjega stavka v promet, morajo zabeležiti datum prodaje, kategorijo, tip in količino izdelkov, vsebnost HOS, podatke o proizvajalcu in številko dovoljenja. Navedene podatke za preteklo koledarsko leto morajo osebe, ki dajejo proizvode v promet, sporočiti agenciji najkasneje do 20. januarja tekočega leta na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen
(označevanje proizvodov)
(1) Proizvodi iz priloge 1, ki so dani v promet, morajo biti označeni z nalepko, na kateri so navedeni podatki o skladnosti proizvoda v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede najvišjih vsebnosti HOS, in sicer:
– oznaka podkategorije proizvoda iz priloge 1 in najvišja dovoljena vsebnost HOS v njem, izražena v g/l, v skladu z določbami priloge 2,
– dejanska vsebnost HOS v proizvodu v stanju, ko je ta pripravljen za uporabo, izražena v g/l.
(2) Priporočena oblika in velikost oznake iz prejšnjega odstavka sta oblika in velikost oznake, ki ju za proizvode iz priloge 1 objavi Evropsko združenje proizvajalcev barv in lakov na svojih spletnih straneh.
III. MONITORING DAJANJA PROIZVODOV V PROMET
7. člen
(podatki o dajanju proizvodov v promet)
(1) Učinkovitost ukrepov iz te uredbe v zvezi z zmanjševanjem emisij HOS v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil spremlja in ugotavlja ministrstvo na podlagi podatkov o dajanju proizvodov iz priloge 1 v promet.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so podatki o vplačani okoljski dajatvi, ki jo zavezanci pri dajanju teh proizvodov v promet plačujejo v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe HOS, in podatki iz petega odstavka 5. člena te uredbe.
8. člen
(preverjanje izpolnjevanja zahtev za proizvode)
(1) Izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka 5. člena in 6. člena te uredbe se ugotavlja s preverjanjem proizvodov iz priloge 1 na trgu v okviru inšpekcijskega nadzora (v nadaljnjem besedilu: preverjanje).
(2) V okviru preverjanja se pri osebah, ki izvajajo promet s proizvodi iz priloge 1, na kraju skladiščenja ali na kraju dajanja v promet preverja označenost proizvodov z nalepko in jemlje vzorce za laboratorijsko analizo na vsebnost HOS.
(3) Mesta odvzema in število vzorcev po podkategorijah proizvodov iz priloge 1 iz posameznega mesta odvzema določi inšpekcija z letnim programom, določenim na podlagi podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena. Preverjanje lahko poteka tudi z odvzemom naključnih vzorcev. Za vsako podkategorijo proizvodov iz priloge 1 mora biti odvzet vsaj en vzorec letno.
(4) Odvzeti vzorci se analizirajo na vsebnost HOS. Za določanje skladnosti proizvodov iz priloge 1 z najvišjimi vsebnostmi HOS iz priloge 2 se uporabljajo preskusne metode, določene v prilogi 3.
(5) O monitoringu izdela inšpekcija letno poročilo, ki vsebuje za vsak vzorec podatek o firmi osebe, ki je izvedla promet, trgovskem imenu in podkategoriji proizvoda iz priloge 1 in skladnosti z zahtevami te uredbe glede vsebnosti HOS in označevanja. Poročilo za preteklo leto do 31. marca tekočega leta pošlje agenciji in Carinski upravi Republike Slovenije.
IV. POSREDOVANJE POROČIL KOMISIJI
9. člen
(poročanje)
(1) Ministrstvo poroča Komisiji o rezultatih ukrepov iz te uredbe v zvezi z zmanjševanjem emisij HOS v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.
(2) Zbirno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati pregled podatkov o:
– podkategorijah, letnih količinah proizvodov in vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1, ki so bili dani v promet, in
– kategorijah in letnih količinah proizvodov, ki so bili dani v promet v skladu z določbami drugega in tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
(3) Zbirno poročilo iz prvega odstavka tega člena predloži ministrstvo Komisiji za obdobje petih let. Letni podatki iz zbirnega poročila se predložijo Komisiji le na njeno zahtevo.
V. PROST PRETOK BLAGA
10. člen
(prost pretok blaga)
Uporaba in dajanje v promet sta dovoljena za proizvode iz priloge 1, ki v stanju, ko so pripravljeni za uporabo, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe ali pa so dani v promet pod pogoji iz drugega in tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
VI. NADZORSTVO
11. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za nadzor nad kemikalijami.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 5.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:
– kot proizvajalec, uvoznik, pridobitelj ali trgovec daje v promet proizvode iz priloge 1, ki presegajo mejne vrednosti iz priloge 2 v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena te uredbe, ali
– proizvodov iz priloge 1 ne označuje v skladu s prvim odstavkom 6. člena.
(2) Z globo od 3.000 do 12.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če ne poroča v skladu s petim odstavkom 5. člena.
(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
(prehodna določba)
Proizvodi iz priloge 1, proizvedeni pred 1. januarjem 2010, se lahko dajejo v promet do 1. januarja 2011, čeprav ne izpolnjujejo zahtev iz priloge 2.
14. člen
(prvo zbirno poročilo)
Ministrstvo posreduje Komisiji prvo zbirno poročilo o rezultatih izvajanja ukrepov iz 9. člena te uredbe najpozneje do 30. junija 2011.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Uradni list RS, št. 12/06 in 122/07) in Pravilnik o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil (Uradni list RS, št. 105/08).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2511-0084
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost