Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010, stran 13919.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 5. izredni seji dne 3. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------+-------------+
|Skupina / Podskupina kontov   | Proračun  |
|                |leta 2010  |
+-----+--------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV     |  V EUR  |
|   |IN ODHODKOV        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |8.889.440,00 |
|   |(70 + 71 + 72 + 73 + 74) |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) |6.511.124,00 |
+-----+--------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |4.381.628,00 |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in  |3.064.038,00 |
|   |dobiček          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje  |1.029.865,00 |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago |287.725,00  |
|   |in storitve        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki      |    0  |
+-----+--------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |2.129.496,00 |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku  |1.716.356,00 |
|   |in dohodki        |       |
|   |od premoženja       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine | 1.648,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni     |15.021,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |  103,00  |
|   |blaga in storitev     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni    |396.368,00  |
|   |prihodki         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |358.356,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |358.356,00  |
|   |zgradb          |       |
|   |in prostorov       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |2.019.960,00 |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki  |2.019.960,00 |
|   |iz drugih         |       |
|   |javnofinančnih institucij |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + |10.865.576,00|
|   |42 + 43)         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |3.257.068,00 |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi    |583.509,00  |
|   |izdatki zaposlenim    |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki       |92.230,00  |
|   |delodajalcev za socialno |       |
|   |varnost          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in  |2.404.382,00 |
|   |storitve         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih    |51.392,00  |
|   |obresti          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve        |125.555,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |2.044.049,00 |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije      |183.500,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |411 Transferi       |247.017,00  |
|   |posameznikom       |       |
|   |in gospodinjstvom     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim |234.962,00  |
|   |organizacijam in     |       |
|   |ustanovam         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |1.378.570,00 |
|   |transferi         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v  |    0  |
|   |tujino          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |5.096.459,00 |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja   |5.096.459,00 |
|   |osnovnih sredstev     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |468.000,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski     |50.000,00  |
|   |transferi pravnim     |       |
|   |in fizičnim osebam, ki  |       |
|   |niso prorač.       |       |
|   |uporabniki        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski     |418.000,00  |
|   |transferi proračunskim  |       |
|   |uporabnikom        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. |    –  |
|   |– II.) PRORAČUNSKI    |1.976.136,00 |
|   |PRIMANJKLJAJ       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |       |
|   |IN NALOŽB         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |33.000,00  |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 |       |
|   |+ 751 + 752)       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |33.000,00  |
|   |POSOJIL (750 + 751 + 752) |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih |33.000,00  |
|   |posojil          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |       |
|   |deležev          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova  |       |
|   |privatizacije       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN     |100.000,00  |
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |       |
|   |DELEŽEV          |       |
|   |(440 + 441 + 442)     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN     |100.000,00  |
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |       |
|   |DELEŽEV          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |100.000,00  |
|   |deležev          |       |
|   |in naložb         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev    |       |
|   |kupnin iz naslova     |       |
|   |privatizacije       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |    –  |
|   |POSOJILA         |67.000,00  |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |       |
|   |DELEŽEV (IV. – V)     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA    |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    |386.400,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |386.400,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje  |386.400,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |120.000,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |120.000,00  |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega  |120.000,00  |
|   |dolga           |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA NA    |    –  |
|   |RAČUNIH (I. + IV. + VII. |1.776.736,00 |
|   |– II. – V. – VIII.)    |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. |266.400,00  |
|   |– IX.)          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |1.976.136,00 |
|   |(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA    |1.776.736,00 |
|   |RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. |       |
|   |LETA           |       |
+-----+--------------------------+-------------+
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-8/2010-14
Šempeter pri Gorici, dne 3. novembra 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti