Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996

Kazalo

2789. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne, stran 3871.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. 57/94 in št. 14/95) in v skladu s statuti občin so sveti Občin Beltinci, dne 5. 12. 1995, Cankova-Tišina, dne 14. 12. 1995, Črenšovci, dne 21. 12. 1995, Gornja Radgona, dne 11. 1. 1996, Hodoš-Šalovci, dne 28. 12. 1995, Kobilje, dne 24. 11. 1995, Kuzma, dne 11. 12. 1995, Lendava, dne 25. 4. 1996, Ljutomer, dne 19. 6. 1996, Moravske Toplice, dne 5. 7. 1996, Murska Sobota, dne 21. 12. 1995, Odranci, dne 2. 2. 1996, Puconci, dne 2. 12. 1995, Radenci, dne 29. 7. 1996, Sveti Jurij, dne 16. 7. 1996, Turnišče, dne 22. 12. 1995, v enakem besedilu sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne
I. USTANOVITELJSTVO
1. člen
Občine Beltinci, Cankova-Tišina, Črenšovci, Gornja Radgona, Hodoš-Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, M. Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Sveti Jurij in Turnišče (v nadaljevanju: ustanoviteljice) s tem odlokom ustanavljajo javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju navedenih občin.
2. člen
S tem odlokom prenašajo ustanoviteljice izvrševanje ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda Pomurske lekarne, ki se nanašajo na imenovanje direktorja in na sprejem statuta, na Občino Murska Sobota.
Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, uredijo ustanoviteljice s pogodbo, ki jo v njihovem imenu sklenejo župani.
3. člen
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
Zavod ima v okviru svoje dejavnosti vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA.
Skrajšano ime zavoda je POMURSKE LEKARNE.
Sedež zavoda je v MURSKI SOBOTI, KOCLJEVA 2.
S statutom zavoda se lahko določi tudi znak ali grafična podoba imena zavoda.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljicami.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja kot javno službo naslednjo dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 52.31 Dejavnost lekarn;
V smislu zakona o lekarniški dejavnosti obsega dejavnost lekarn:
– preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdaja zdravil na recepte in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil;
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
– izdajanje veterinarskih zdravil;
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
Zavod opravlja poleg lekarniške dejavnosti še:
– 72.20 Svetovanje in opremljanje s programsko opremo;
– 72.30 Obdelovanje podatkov;
– 72.40 Dejavnosti povezane z bazami podatkov;
– 74.12 Računovodske in knjigovodske dejavnosti;
– 74.83 Tajniška dela.
Zavod lahko v okviru svojih kadrovskih kapacitet in opreme, opravlja dejavnosti iz prejšnjega odstavka tudi za druge zavode in organizacije.
6. člen
Dejavnost iz 5. člena tega odloka opravljajo naslednje organizacijske enote zavoda:
– Lekarna Beltinci,
– Lekarna Gornja Radgona,
– Lekarna Lendava s podružnicami v Črenšovcih, Dobrovniku in Turnišču,
– Lekarna Ljutomer,
– Lekarna Murska Sobota s podružnicami v Gornjih Petrovcih, pri Gradu in v Moravskih Toplicah,
– uprava zavoda.
Zavod lahko organizira nove lekarne, podružnice lekarn in priročne zaloge zdravil ali obstoječe ukinja, v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljico, na območju katere želi ustanoviti novo ali ukiniti obstoječo organizacijsko enoto.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
V statutu zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
a) Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 23 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– 16 predstavnikov ustanoviteljic,
– en predstavnik zavarovancev in
– šest predstavnikov delavcev zavoda.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo sveti občin ustanoviteljic. Vsaka ustanoviteljica ima v svetu zavoda enega predstavnika. Predstavnika zavarovancev imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci neposredno na tajnih volitvah. Način in postopek volitev predstavnikov delavcev se opredeli v statutu oziroma drugem splošnem aktu zavoda.
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta zavoda izmed svojih članov.
9. člen
Mandat predsednika in članov sveta zavoda traja štiri leta. Predsednik in člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni za to funkcijo.
Pristojnosti in način dela sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
b) Direktor
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda, v kolikor poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja dela nista ločeni.
11. člen
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice, ki izvršuje ustanoviteljske pravice za imenovanje direktorja zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje pogoje določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
c) Strokovni svet
12. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
Sestavo, način oblikovanja in pristojnosti strokovnega sveta določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
13. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 5. člena tega odloka ostaja zavodu v upravljanju premoženje s katerim zavod že upravlja do uveljavitve tega odloka.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem in premoženjem sklada skupne porabe, za pravne posle v zvezi z drugim nepremičnim premoženjem pa mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice, na območju katere se nepremično premoženje nahaja.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– na osnovi pogodbe za opravljanje lekarniške dejavnosti, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic na osnovi dodatnega zdravstvenega zavarovanja uporabnikov,
– s prodajo blaga in storitev drugim,
– iz proračunov ustanoviteljic,
– in iz drugih virov.
Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljajo ustanoviteljice iz proračunov, uporabljati za namene določene v proračunih.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
S presežki prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže izven dejavnosti javne službe, razpolaga zavod samostojno.
16. člen
O načinu ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dela dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
Primanjkljaj, ki nastane izven dejavnosti javne službe, pokriva zavod sam.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, razen v primerih, ki so določeni s tem odlokom.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Ustanoviteljice prevzemajo odgovornost za obveznosti zavoda do višine vrednosti premoženja, ki ga zavod upravlja v skladu s 13. členom tega odloka.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMI IN ZAVODOM
19. člen
Ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotavljati sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti na svojem območju.
Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena, se ustanoviteljice o deležih dogovorijo ob vsakokratnih vlaganjih.
20. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam občasno, zlasti pa na njihovo zahtevo nuditi podatke o izvajanju lekarniške dejavnosti, podatke o poslovanju zavoda in poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcije ustanoviteljice.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zavod mora vskladiti svojo organiziranost, konstituirati svet zavoda in druge organe in sprejeti statut najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Do imenovanja novega sveta zavoda, opravlja njegove naloge svet zavoda v dosedanji sestavi.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-9/95
Murska Sobota, dne 29. julija 1996.
Predsednik Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar l. r.
Predsednik Občinskega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Sveti Jurij
Franc Lančič l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti