Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4839. Aneks h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 13773.

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbeni stranki: kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje celulozne, papirne in papirno predelovalne industrije Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in papir
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
– Konfederacija Sindikatov Slovenije Pergam
sklepata
A N E K S
h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
– da je sklenjena Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/09, s spremembami in dopolnitvami) s katero sta stranki uredili medsebojne odnose do 31. 12. 2010 ter pravice delavcev in delodajalcev še do 28. 2. 2011,
– da želita spremeniti določbe predmetne KP, ki se nanašajo na plačilo za delo.
1. člen
S tem aneksom h kolektivni pogodbi se ne posega v veljavnost in rok uporabe Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/09).
2. člen
(1) Na dan podpisa veljavne izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, v skladu z veljavno kolektivno pogodbo celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/09), se za mesec avgust 2010 in dalje povečajo za 2%.
(2) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
Tabela
+-----+-------------------+---------+----------+
|   |Tarifni razred   |Relativno|Izhodiščne|
|   |          |razmerje | plače v |
|   |          |     |  EUR  |
+-----+-------------------+---------+----------+
|I.  |Enostavna dela   | 1,0000 | 428,50  |
+-----+-------------------+---------+----------+
|II. |Manj zahtevna dela | 1,1349 | 486,30  |
+-----+-------------------+---------+----------+
|III. |Srednje zahtevna  | 1,2701 | 544,24  |
|   |dela        |     |     |
+-----+-------------------+---------+----------+
|IV. |Zahtevna dela   | 1,4051 | 602,09  |
+-----+-------------------+---------+----------+
|V.  |Bolj zahtevna dela | 1,6422 | 703,68  |
+-----+-------------------+---------+----------+
|VI. |Zelo zahtevna dela | 2,1251 | 910,61  |
+-----+-------------------+---------+----------+
|VII. |Visoko zahtevna  | 2,5115 |1.076,18 |
|   |dela        |     |     |
+-----+-------------------+---------+----------+
|VIII.|Najbolj zahtevna  | 3,1877 |1.365,93 |
|   |dela        |     |     |
+-----+-------------------+---------+----------+
|IX. |Izjemno pomembna, | 3,6707 |1.572,89 |
|   |najbolj zahtevna  |     |     |
|   |dela        |     |     |
+-----+-------------------+---------+----------+
3. člen
(1) Na dan podpisa veljavne osnovne plače, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/09), se za mesec avgust 2010 in dalje povečajo za 2%.
(2) Morebitni že izvedeni dvigi plač na ravni podjetja v letu 2010, se vštevajo v dvig osnovnih plač iz prejšnjega odstavka.
(3) Delodajalci in sindikati v podjetju se lahko dogovorijo za drugačen dvig osnovnih plač v okviru dogovorjenega dviga plač za 2% – tudi v enakih zneskih.
4. člen
(1) V primeru, da poslovni rezultati delodajalca ne omogočajo izplačila plač, določenih v tem dodatku oziroma bi takojšnji dvig plač povzročil resne težave v poslovanju, se lahko plače povečujejo postopno, vendar pa morajo biti z izhodiščnimi in osnovnimi plačami, določenimi v drugem in tretjem členu, usklajene najkasneje v roku šestih mesecev od dneva dviga izhodiščnih in osnovnih plač za posamezno leto.
(2) Delodajalci, ki ne dosegajo pozitivnih rezultatov in je politika plač del sanacijskega programa ter bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca ali povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko dogovorijo s sindikatom za drugačno politiko plač, vendar le začasno do 6 mesecev.
(3) Delodajalci in sindikati v podjetju se lahko izjemoma dogovorijo za podaljšanje roka za postopno povečanje plač iz prvega odstavka tega člena vendar največ do treh mesecev.
5. člen
S tem aneksom se ne posega v druge določbe Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/09).
6. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2010.
Ljubljana, dne 13. oktobra 2010
Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za celulozno, papirno in papirno
predelovalno industrijo Slovenije
Predsednik upravnega odbora
Andro Ocvirk l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za les in papir
Predsednik odbora sekcije
Milan Lukič l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
Predsednik
Stane Ravnikar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 29. 10. 2010 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005/19 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/7.