Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4828. Popravki Slovenskih računovodskih standardov (2006), stran 13695.

V Slovenskih računovodskih standardih (2006), objavljenih v Uradnih listih RS, št. 118/05, 10/06, 57/06, 112/06, 3/07, 12/08, 119/08 in 1/10, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) Slovenski inštitut za revizijo daje
P O P R A V K E
Slovenskih računovodskih standardov (2006)
SRS 1 (2006) – Opredmetena osnovna sredstva
V SRS 1.12 se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ne sestavljajo je stroški, ki niso povezani z njegovo zgraditvijo ali izdelavo, in stroški, ki jih trg ne prizna, sestavljajo pa jo stroški izposojanja za njegovo zgraditev ali izdelavo in usposobitev za uporabo.«
V SRS 1.49 se črta beseda »lahko«, besedilo »predvsem če nastaja dlje, kot traja obračunsko obdobje.« pa se nadomesti z besedilom »če nastaja dlje časa.«
SRS 2 (2006) – Neopredmetena sredstva
V SRS 2.17 se v zadnjem stavku beseda »lahko« črta, beseda »obresti« pa se nadomesti z besedama »stroški izposojanja«.
V SRS 2.19 se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ne sestavljajo je stroški, ki niso povezani z njegovo zgraditvijo ali izdelavo, in stroški, ki jih trg ne prizna, sestavljajo pa jo stroški izposojanja za njegovo zgraditev ali izdelavo in usposobitev za uporabo.«
SRS 4 (2006) – Zaloge
V SRS 4.38 se v prvem stavku črta besedilo »še zlasti«. Drugi stavek se črta.
SRS 6 (2006) – Naložbene nepremičnine
V SRS 6.6 se v tretjem stavku za besedo »nepremičnine« doda besedilo », stroške izposojanja«.
SRS 11 (2006) – Kratkoročni dolgovi
V SRS 11.4 se v prvem stavku vejica za besedo »vrednost« spremeni v piko, besedilo v nadaljevanju tega stavka pa se črta.
SRS 25 (2006) – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
V SRS 25.18 se v drugem stavku drugega odstavka beseda »je« zamenja z besedo »se«.
SRS 27 (2010) – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje
V SRS 27.14 se črta besedilo », naložbenih premičnin«.
V SRS 27.15 se za besedilom » to je kapitalskih rezerv,« doda besedilo »zakonskih rezerv,«.
V SRS 27.17 se besedilo »in tako naprej (ob hkratnem povečanju sredstev)« nadomesti z besedilom » (ob hkratnem povečanju sredstev),«. Črta se besedilo »zmanjšanje zaradi prenosa v rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže (ob povečanju rezerv za lastne delnice),«.
V SRS 27.18 se črta zadnja vejica in doda besedilo » ter zmanjšanje zaradi povečanja osnovnega kapitala,«.
V SRS 27.22 se črta besedilo »zmanjšanje zaradi umika kapitala (ob hkratnem povečanju kapitalskih rezerv),«.
SRS 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
V SRS 33.8 se 19. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»19. Presežek odhodkov obračunskega obdobja (6 + 7 + 8 + 9 + 10 +11 + 13 +15 + 16 ± 17 – 5 –12 – 14)«
SRS 39 (2006) – Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih
V SRS 39.27 se v zadnjem stavku tretjega odstavka beseda »lahko« črta.
Št. 14/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost