Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4775. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, stran 13627.

D O G O V O R
o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo:
1. Javni uslužbenci začasno v letu 2011 ne napredujejo v višji plačni razred. Glede na ne napredovanje v višji plačni razred v letu 2011, se leto 2011 ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred, se pa tudi za leto 2011 izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti.
Javni uslužbenci, ki v letu 2011 napredujejo v naziv ali višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 1. 2012. Javni uslužbenci pa napredujejo v višji naziv in pridobijo plačilo v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom tudi v letu 2011 v primerih, ko je pridobitev višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.
Enak ukrep Vlada Republike Slovenije načrtuje tudi za pravosodne funkcionarje.
O ukrepih na področju napredovanja v višji plačni razred v letu 2012 se pogodbeni stranki dogovorita v okviru sprememb sistema napredovanj v plačne razrede.
2. Obdobje, v katerem javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, se od novembra 2011 podaljša do novembra 2012.
3. Omejitev višine izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki velja za obdobje od decembra 2009 do decembra 2011, velja tudi za obdobje od decembra 2011 do novembra 2012.
4. Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 1. oktobrom 2010.
Ne glede na prejšnji odstavek se višja osnovna plača, ki pripada javnemu uslužbencu zaradi odprave nesorazmerja, začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave nesorazmerja v osnovni plači javnega uslužbenca, in v drugem letu pa še za vrednost četrte četrtine odprave nesorazmerja.
V obdobju iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju pred 1. oktobrom 2010, obračuna in določi osnovna plača na način, kot se jim je določila za mesec september 2010. Javnim uslužbencem, ki se zaposlijo po 1. oktobru 2010 ali so po tem datumu premeščeni na drugo delovno mesto oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, so imenovani v naziv oziroma višji naziv ali napredujejo v višji plačni razred, se v obdobju ne izplačevanja plač, doseženih v skladu s prvim odstavkom tega člena, določi osnovna plača na način, kot bi se jim v enakih primerih določila za mesec september 2010.
Črta se dosedanji peti odstavek 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor.
5. Črta se drugi odstavek 3. člena Aneksa št. 2 h KPJS, ki določa uskladitev osnovnih plač v januarju 2011.
6. Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne izvede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2%, se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko nad 2%.
7. Vlada RS se zavezuje, da v kolikor bo v parlamentarni obravnavi predloga zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize prišlo do kakršnih koli sprememb določb glede usklajevanja z inflacijo v letu 2011 pokojnin ali transferov posameznikom in gospodinjstvom enak način usklajevanja zagotovila tudi za plače v javnem sektorju.
8. Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi v roku iz 5. člena ZSPJS.
9. Regres za letni dopust se v letih 2011 in 2012 izplača v višini 692 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2011 in april 2012. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo predlagala zakonsko rešitev, ki bi zagotovila, da funkcionarji v letih 2011 in 2012 glede regresa ne bodo v ugodnejšem položaju kot javni uslužbenci.
10. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju do vključno leta 2013 ne bo preseglo 1% na letni ravni od skupnega števila zaposlenih v javnem sektorju.
11. Vlada RS kot ustanoviteljica javnih zavodov ne bo zmanjševala števila zaposlenih v javnem sektorju na način, da bi se iz javnih zavodov izločali deli dejavnosti in na teh delih zaposleni delavci.
12. Do konca leta 2011 se zaključijo pogajanja in usklajevanja o odpravi pomanjkljivosti novega plačnega sistema, in sicer usklajevanja sprememb zakonodaje, ki se nanašajo zlasti na napredovanje, delovno uspešnost in nedoseganje zahtevane izobrazbe ter pogajanja o spremembah uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede v KPJS in panožnih kolektivnih pogodbah, vključno z odpravo pomanjkljivosti, dogovorjene v Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 in 2010 z dne 24. 2. 2009.
13. Vlada RS se zavezuje, da za leto 2011 ne bo enostransko posegala v politiko plač dogovorjeno z Aneksom št. 4 h KPJS in tem dogovorom.
13. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-704/2010/86
Ljubljana, dne 5. novembra 2010
EVA 2010-3111-0070
Vlada Republike Slovenije
 
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica za javno upravo
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister za finance
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Drago Ščernjavič
NI PODPISAL
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Boris Mazalin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Zoran Kejžar
NI PODPISAL
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač
NI PODPISAL
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner
NI PODPISAL
 
SIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc
NI PODPISAL
 
SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por
NI PODPISAL
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Stanislav Košir
NI PODPISAL
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti