Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4709. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H), stran 13404.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. redni seji 26. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-17
Ljubljana, dne 3. novembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-H)
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07) se v 5. členu na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Ko taksna obveznost nastane, organ obvesti taksnega zavezanca o višini takse tako, da mu pošlje plačilni nalog iz prvega odstavka 16. člena tega zakona.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo upravne takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja, izdajo dokumenta oziroma vodenje postopka.«.
V drugem odstavku se črta prvi stavek.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 13. člena se črtata.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 14. člena se črtata.
5. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
Zoper plačilni nalog iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga dopusten ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je bila taksa napačno odmerjena.
O ugovoru v 15 dneh odloči organ, ki je izdal plačilni nalog, s sklepom.
Organ iz prejšnjega odstavka s sklepom ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. Če ugotovi, da je bila taksa že plačana ali pa da taksna obveznost ni nastala, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog odpravi. Če ugotovi, da je bila taksa napačno odmerjena, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog nadomesti z novim plačilnim nalogom.
Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa.
Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti iz 19. člena tega zakona nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper nov plačilni nalog je dopusten ugovor, za katerega se uporabljajo določbe tega člena.
Ugovor zoper plačilni nalog zadrži izvršitev.
Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.«.
6. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »vodi postopek na prvi stopnji« nadomesti z besedilom »na prvi oziroma drugi stopnji vodi upravni postopek oziroma ki na prvi oziroma drugi stopnji opravi dejanja oziroma izda dokumente, predvidene v taksni tarifi«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
7. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih s tem zakonom, in taksni zavezanec ne vloži ugovora iz 16. člena tega zakona ali vloge za oprostitev iz 25. člena tega zakona, pristojni organ potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje carinskemu organu v izvršitev.«.
Četrti odstavek se črta.
8. člen
V prvem odstavku 23. člena se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava,«.
V 4. točki se za besedo »mladoletniki« dodata besedi »in obsojenci«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. taksni zavezanci posamezniki v slabih premoženjskih razmerah, razen taks po tarifni številki 12, po točkah 1.d), 1.e), 2.d), 2.e), 3.c) in 3.č) tarifne številke 14, po tarifni številki 21 ter tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega zakona«.
9. člen
V prvem odstavku 24. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve v postopkih izvajanja ukrepov države na trgu dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, in za dokumente in dejanja v zvezi z nacionalno poklicno kvalifikacijo«.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. pravne osebe, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma, za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, in za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu.«.
10. člen
V prvem odstavku 25. člena se v drugi alineji beseda »denarnega« nadomesti z besedo »varstvenega«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Vloga za oprostitev takse se vloži najkasneje do poteka roka za ugovor zoper plačilni nalog.
O vlogi odloči organ s sklepom.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Do odločitve o vlogi za oprostitev takse zaradi slabih premoženjskih razmer plačilni nalog ni izvršljiv.«.
11. člen
V 28. členu se doda nova 1.b točka, ki se glasi:
»1.b vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike;«.
V 2. točki se črta besedilo »ter prošnje za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o takih prošnjah ter pritožbe obsojencev zoper odločbe o disciplinski kazni«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom, razen v taksni tarifi naštetih odločb, ki jih izdaja Carinska uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine, in zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;«.
Doda se nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a dokumenti in dejanja v postopku vpisa oziroma vpisa sprememb podatkov in izbrisa iz registra neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov;«.
21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. izvirne diplome, spričevala in druge listine o uspešno končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov, nadomestnih spričeval in izpisov iz evidence;«.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. vloge za vpis podatkov v uradne evidence ali izbris podatkov iz njih ter odločbe oziroma potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc;«.
32. točka se črta.
Dosedanja 33. točka postane 32. točka.
Na koncu 34. točke, ki postane 33. točka, se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 34. in 35. točka, ki se glasita:
»34. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pridobivanja dovoljenja za opravljanje postopkov VEM oziroma postopki za pridobitev položaja točke VEM;
35. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo projektnih pogojev in soglasij ter soglasij za priključitev v zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj.«.
12. člen
Priloga taksna tarifa se nadomesti z novo prilogo taksno tarifo, ki je priloga in sestavni del tega zakona.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Postopki odmere upravnih taks, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se končajo po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07).
14. člen
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu A, se plačujejo od uveljavitve tega zakona do 30. junija 2011.
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu B, se plačujejo od 1. julija 2011 do 31. decembra 2011.
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu C, se plačujejo od 1. januarja 2012 dalje.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/10-2/30
Ljubljana, dne 26. oktobra 2010
EPA 1204-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
                    Priloga - TAKSNA TARIFA
                   +--------+--------+--------+
                   |A    |B    |C    |
                   +--------+--------+--------+
                   |Do   |Od   |Od 1. 1.|
                   |30. 6. |1. 7.  |2012  |
                   |2011  |2011 do |dalje  |
                   |    |31. 12. |    |
                   |    |2011  |    |
                   +--------+--------+--------+
              I. VLOGE              
            Tarifna številka 1           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za prošnje, zahteve, predloge,   |3,88  |4,21  |4,54  |
|prijave, priglasitve in druge    |    |    |    |
|vloge, če ni v tej tarifi      |    |    |    |
|predpisana kakšna druga taksa    |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva  
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.  
(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila ali druge  
listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca, za   
vračilo takse, pritožbo in ugovor zoper plačilni nalog.    
(3) Taksa se ne plača za elektronske vloge.          
(4) Za vloge, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj 
postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja
pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.    

            Tarifna številka 2           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za pritožbo in dru    ga pravna |15,49  |16,81  |18,12  |
|sredstva, ugovor zoper odločbo ali |    |    |    |
|sklep, izdan v upravni zadevi, ter |    |    |    |
|ugovor na oceno opravljenega    |    |    |    |
|vozniškega izpita          |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           II. ODLOČBE IN SKLEPI           
           Tarifna številka 3           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za vse odločbe, za   katere ni |15,49  |16,81  |18,12  |
|predpisana posebna taksa      |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za sklepe, s katerimi se konča  |15,49  |16,81  |18,12  |
|postopek, oziroma sklepe, ki so   |    |    |    |
|izdani na zahtevo stranke in za   |    |    |    |
|katere ni predpisana posebna taksa |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se  
plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb,    
katerim se odločba ali sklep vroči.              
(2) Za odločbo oziroma sklep o pritožbi in odločbo o vračilu  
takse se taksa ne plača.                    
(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj 
postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja
pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.    
(4) Za sklepe, s katerimi se zavržejo vloge, se taksa ne plača.

             III. POTRDILA             
            Tarifna številka 4           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za potrdila, izdana na podlagi   |3,88  |4,21  |4,54  |
|posebnega ugotovitvenega postopka, |    |    |    |
|če ni s to tarifo ali zakonom    |    |    |    |
|drugače določeno          |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se  
taksa ne plača.                        

            Tarifna številka 5           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za redni izpisek i  z elektronske |3,49  |3,78  |4,08  |
|zemljiške knjige, če se izda na   |    |    |    |
|zahtevo stranke, se plača od    |    |    |    |
|zemljiškoknjižnega lista      |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali   
fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se 
plača polovica takse iz te tarifne številke.          

            Tarifna številka 6           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za dvojnik diplome   , dvojnik  |1,55  |1,68  |1,81  |
|spričevala, dvojnik druge listine o |    |    |    |
|uspešno končanem izobraževanju,   |    |    |    |
|nadomestno spričevalo oziroma izpis |    |    |    |
|iz evidence šolske javne listine o |    |    |    |
|izobraževanju ali strokovnem    |    |    |    |
|usposabljanju            |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

            Tarifna številka 7           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za vlogo za pri   znavanje na |15,00  |15,00  |15,00  |
|podlagi minimalnih pogojev     |    |    |    |
|usposobljenosti za sektorske    |    |    |    |
|poklice               |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|2. Za vlogo za priznavanje po    |25,00  |25,00  |25,00  |
|splošnem sistemu in v postopkih   |    |    |    |
|priznavanja izobraževanja      |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|3. Za vlogo za priznavanje     |15,00  |15,00  |15,00  |
|poklicnih izkušenj         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|4. Za odločbo za priznavanje na   |15,00  |15,00  |15,00  |
|podlagi minimalnih pogojev     |    |    |    |
|usposobljenosti za sektorske    |    |    |    |
|poklice               |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|5. Za odločbo za priznavanje po   |25,00  |25,00  |25,00  |
|splošnem sistemu in v postopkih   |    |    |    |
|priznavanja izobraževanja      |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|6. Za odločbo za priznavanje    |15,00  |15,00  |15,00  |
|poklicnih izkušenj         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|7. Za odločbo o priznavanju     |30,00  |30,00  |30,00  |
|poklicnih kvalifikacij s področja  |    |    |    |
|graditve objektov (avtomatično   |    |    |    |
|priznavanje)            |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|8. Za odločbo o priznavanju     |50,00  |50,00  |50,00  |
|poklicnih kvalifikacij s področja  |    |    |    |
|graditve objektov (po splošnem   |    |    |    |
|sistemu)              |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

            Tarifna številka 8           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za potrdila in spr   ičevala, s |2,33  |2,52  |2,72  |
|katerimi se dokazuje poreklo,    |    |    |    |
|vrednost, količina, kakovost ali  |    |    |    |
|zdravstvena neoporečnost blaga,   |    |    |    |
|razen potrdil o poreklu blaga, ki  |    |    |    |
|jih potrjujejo carinski organi   |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

          IV. OVERITVE IN PREVODI          
            Tarifna številka 9           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za overitev načrta s e plača od |    |    |    |
|celega ali začetega kvadratnega   |    |    |    |
|metra:               |    |    |    |
|a) za overitev prvega izvoda    |3,88  |4,21  |4,54  |
|b) za overitev vsakega nadaljnjega |1,16  |1,26  |1,35  |
|izvoda               |    |    |    |
|c) za overitev kopije        |1,16  |1,26  |1,35  |
|                  |    |    |    |
|2. Za overitev knjige gostov    |3,88  |4,21  |4,54  |
|                  |    |    |    |
|3. Za overitev knjig v zvezi s   |3,88  |4,21  |4,54  |
|predpisi o orožju          |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 10           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za overitev podpisa , prepisa ali |1,16  |1,26  |1,35  |
|kopije               |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 11           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za prevode iz enega    jezika v |    |    |    |
|drugega:              |    |    |    |
|a) če besedilo izvirnika ne presega |2,33  |2,52  |2,72  |
|100 besed              |    |    |    |
|b) če zajema besedilo izvirnika več |4,64  |5,04  |5,43  |
|kot 100 besed od vsake začete    |    |    |    |
|polovice pole prevoda        |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

  V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV  
           Tarifna številka 12           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za odločbe o prošnji tujca za  |154,93 |168,06 |181,22 |
|sprejem v državljanstvo Republike  |    |    |    |
|Slovenije (10., 12., 13. in 14.   |    |    |    |
|člen Zakona o državljanstvu     |    |    |    |
|Republike Slovenije, Uradni list  |    |    |    |
|RS, št. 24/07 – UPB2) ali za    |    |    |    |
|prenehanje državljanstva Republike |    |    |    |
|Slovenije (18. in 22. člen Zakona o |    |    |    |
|državljanstvu Republike Slovenije) |    |    |    |
|ali za odločbo o ugotovitvi, da je |    |    |    |
|državljanu Republike Slovenije   |    |    |    |
|prenehalo državljanstvo zaradi   |    |    |    |
|odreka (25. člen Zakona o      |    |    |    |
|državljanstvu Republike Slovenije) |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za izdajo zagotovila, da bo   |7,75  |8,40  |9,06  |
|vložnik zahtevka sprejet v     |    |    |    |
|državljanstvo (11. člen Zakona o  |    |    |    |
|državljanstvu Republike Slovenije) |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni   
otroci, katere sta po predpisih, ki urejajo družinska razmerja,
dolžna preživljati oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, 
katere je po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, dolžan 
preživljati.                          
(2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v      
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali    
sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, 
se plača za vse družinske člane ena sama taksa.        
(3) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11.  
člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se izda  
sočasno več članom iste družine.                
(4) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike   
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.       

           Tarifna številka 13           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za ugotovitveno odl    očbo o  |154,93 |168,06 |181,22 |
|državljanstvu            |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 14           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za odločbe o vlo  gi državljana |    |    |    |
|Republike Slovenije:        |    |    |    |
|a) za izdajo potnega lista z    |1,93  |2,10  |2,26  |
|veljavnostjo 1 leta         |    |    |    |
|b) za izdajo potnega lista z    |2,33  |2,52  |2,72  |
|veljavnostjo 3 let         |    |    |    |
|c) za izdajo potnega lista z    |5,81  |6,31  |6,80  |
|veljavnostjo 5 let         |    |    |    |
|č) za izdajo potnega lista z    |11,63  |12,61  |13,60  |
|veljavnostjo 10 let         |    |    |    |
|d) za izdajo novega potnega lista  |    |    |    |
|ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini |    |    |    |
|ali poškodbi potnega lista zaradi  |    |    |    |
|neprimernega ravnanja imetnika se  |    |    |    |
|plača dvakratna vrednost takse iz  |    |    |    |
|točk a), b), c) in č)        |    |    |    |
|e) za izdajo novega potnega lista  |    |    |    |
|ob vsaki naslednji pogrešitvi,   |    |    |    |
|izgubi, tatvini ali poškodbi    |    |    |    |
|potnega lista zaradi neprimernega  |    |    |    |
|ravnanja imetnika v obdobju petih  |    |    |    |
|let pred vložitvijo vloge se plača |    |    |    |
|štirikratna vrednost takse iz točk |    |    |    |
|a), b), c) in č)          |    |    |    |
|f) vloga za izdajo potnega lista  |0,38  |0,41  |0,45  |
|                  |    |    |    |
|2. Za odločbe o vlogi državljana  |    |    |    |
|Republike Slovenije:        |    |    |    |
|a) za izdajo osebne izkaznice z   |1,93  |2,10  |2,26  |
|veljavnostjo 1 leta         |    |    |    |
|b) za izdajo osebne izkaznice z   |2,33  |2,52  |2,72  |
|veljavnostjo 3 let         |    |    |    |
|c) za izdajo osebne izkaznice z   |3,88  |4,21  |4,54  |
|veljavnostjo 5 let         |    |    |    |
|č) za izdajo osebne izkaznice z   |7,75  |8,40  |9,06  |
|veljavnostjo 10 let         |    |    |    |
|d) za izdajo nove osebne izkaznice |    |    |    |
|ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini |    |    |    |
|ali poškodbi osebne izkaznice    |    |    |    |
|zaradi neprimernega ravnanja    |    |    |    |
|imetnika se plača dvakratna     |    |    |    |
|vrednost takse iz točk a), b), c)  |    |    |    |
|in č)                |    |    |    |
|e) za izdajo nove osebne izkaznice |    |    |    |
|ob vsaki naslednji pogrešitvi,   |    |    |    |
|izgubi, tatvini ali poškodbi osebne |    |    |    |
|izkaznice zaradi neprimernega    |    |    |    |
|ravnanja imetnika v obdobju petih  |    |    |    |
|let pred vložitvijo vloge se plača |    |    |    |
|štirikratna vrednost takse iz točk |    |    |    |
|a), b), c) in č)          |    |    |    |
|f) vloga za izdajo osebne izkaznice |0,38  |0,41  |0,45  |
|                  |    |    |    |
|3. Za odločbe o prošnji tujca:   |    |    |    |
|a) za izdajo potnega lista za tujca |23,24  |25,21  |27,18  |
|b) za izdajo potnega lista za    |6,80  |6,80  |6,80  |
|begunca               |    |    |    |
|c) za izdajo novega potnega lista  |    |    |    |
|ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini |    |    |    |
|ali poškodbi potnega lista zaradi  |    |    |    |
|neprimernega ravnanja imetnika se  |    |    |    |
|plača dvakratna vrednost takse iz  |    |    |    |
|točk a) in b)            |    |    |    |
|č) za izdajo novega potnega lista  |    |    |    |
|ob vsaki naslednji pogrešitvi,   |    |    |    |
|izgubi, tatvini ali poškodbi    |    |    |    |
|potnega lista zaradi neprimernega  |    |    |    |
|ravnanja imetnika se plača     |    |    |    |
|štirikratna vrednost takse iz točk |    |    |    |
|a) in b)              |    |    |    |
|d) za izdajo osebne izkaznice za  |7,75  |8,40  |9,06  |
|tujca                |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo 
tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.    
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točk 1.d) in 1.e) oziroma 
2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal
z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk 1.a), 
1.b), 1.c) in 1.č) ali 2.a), 2.b), 2.c) in 2.č) te tarifne   
številke.                           
(3) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica
neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, se za vlogo in   
izdajo potne listine taksa iz točk 1.a), 1.b), 1.c), 1.č) in  
1.f) te tarifne številke ne plača.               
(4) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni    
posledica neskrbnega ravnanja imetnika osebne izkaznice, se za 
vlogo in izdajo osebne izkaznice taksa iz točk 2.a), 2.b),   
2.c), 2.č) in 2.f) te tarifne številke ne plača.        
(5) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti
star potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica   
ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega    
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali      
preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v   
potni list ni več mogoč, se taksa iz točk 1.a), 1.b), 1.c),  
1.č) in 1.f) te tarifne številke ne plača.           
(6) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se    
nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki 
je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe  
uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali 
preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točk 2.a), 2.b),  
2.c), 2.č) in 2.f) te tarifne številke ne plača.        
(7) Za vlogo in za izdajo potnega lista v drugih nujnih    
primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne 
listine, se plača dvakratna vrednost takse iz točk 1.a), 1.b), 
1.c), 1.č) in 1.f) te tarifne številke.            
(8) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih   
primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno 
izkaznico, se plača dvakratna vrednost takse iz točk 2.a),   
2.b), 2.c), 2.č) in 2.f) te tarifne številke.         
(9) Če taksni zavezanec za takso iz točk 3.c) in 3.č) te    
tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno    
skrbnostjo, plača samo takso iz točk 3.a) in 3.b) te tarifne  
številke.                           
(10) Ob reklamaciji potnega lista zaradi napake, ki ni     
posledica neskrbnega ravnanja imetnika, se taksa iz točk 3.a) 
in 3.b) te tarifne številke ne plača.             

           Tarifna številka 15           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Pri pristojnem orga  nu za izdajo |    |    |    |
|dovoljenja:             |    |    |    |
|a) za dovoljenje za začasno     |30,99  |33,61  |50,00  |
|prebivanje             |    |    |    |
|b) za dovoljenje za stalno     |77,47  |84,03  |90,61  |
|prebivanje             |    |    |    |
|c) za dovoljenje za zadrževanje   |7,75  |8,40  |9,06  |
|č) za novo dovoljenje za prebivanje |    |    |    |
|v obliki samostojne listine se ob  |    |    |    |
|prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini  |    |    |    |
|ali poškodbi dovoljenja zaradi   |    |    |    |
|neprimernega ravnanja imetnika   |    |    |    |
|plača dvakratna vrednost takse iz  |    |    |    |
|točk a) in b) te tarifne številke  |    |    |    |
|d) za novo dovoljenje za prebivanje |    |    |    |
|v obliki samostojne listine se ob  |    |    |    |
|vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, |    |    |    |
|tatvini ali poškodbi dovoljenja   |    |    |    |
|zaradi neprimernega ravnanja    |    |    |    |
|imetnika plača štirikratna vrednost |    |    |    |
|takse iz točk a) in b) te tarifne  |    |    |    |
|številke              |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+
Opombe:                            
(1) Odločbe te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in    
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.           
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točk č) ali d) te tarifne 
številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo,  
plača samo takso iz točk a) in b) te tarifne številke.     
(3) Ob reklamaciji dovoljenja za prebivanje v obliki samostojne
listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja   
imetnika dovoljenja, se taksa iz točk a) in b) te tarifne   
številke ne plača.                       

           Tarifna številka 16           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za izdajo odločb   e o vpisu  |23,24  |25,21  |27,18  |
|društva v register društev oziroma |    |    |    |
|podružnice tujega društva v     |    |    |    |
|register podružnic tujih društev  |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za izdajo odločbe o vpisu    |15,49  |16,81  |18,12  |
|spremembe temeljnega akta v     |    |    |    |
|register društev          |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. Za izdajo odločbe o vpisu    |3,88  |4,21  |4,54  |
|spremembe imena, sedeža, naslova  |    |    |    |
|sedeža ali zakonitega zastopnika  |    |    |    |
|društva oziroma podružnice tujega  |    |    |    |
|društva               |    |    |    |
|                  |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+
Opomba:                            
Za izdajo odločbe iz 2. in 3. točke te tarifne številke se   
plača le taksa iz 2. točke te tarifne številke.        

           Tarifna številka 17           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Posamezniki plač ajo za odločbe o|    |    |    |
|vlogi:               |    |    |    |
|a) za dovoljenje za nabavo lovskega |30,99  |33,61  |36,24  |
|in športnega orožja         |    |    |    |
|b) za dovoljenje za nabavo     |46,48  |50,42  |54,37  |
|varnostnega in drugega orožja    |    |    |    |
|c) za dovoljenje za nabavo orožja z |11,63  |12,61  |13,60  |
|namenom zbiranja          |    |    |    |
|č) za dovoljenje za nabavo streliva |7,75  |8,40  |9,06  |
|ali delov streliva         |    |    |    |
|d) za orožni list za varnostno in  |46,48  |50,42  |54,37  |
|drugo orožje            |    |    |    |
|e) za orožni list za lovsko in   |23,24  |25,21  |27,18  |
|športno orožje           |    |    |    |
|f) za dovoljenje za posest orožja  |23,24  |25,21  |27,18  |
|g) za dovoljenje za posest     |19,37  |21,01  |22,66  |
|podedovanega orožja in spremembo  |    |    |    |
|orožnega lista v dovoljenje za   |    |    |    |
|posest               |    |    |    |
|h) za dovoljenje za zbiranje orožja |61,97  |67,22  |72,49  |
|i) za dovoljenje za nabavo delov  |7,75  |8,40  |9,06  |
|orožja z namenom zamenjave     |    |    |    |
|j) za izdajo priglasitvenega lista |11,63  |12,61  |13,60  |
|k) za zamenjavo izrabljene ali   |3,88  |4,21  |4,54  |
|poškodovane orožne listine ter za  |    |    |    |
|zamenjavo orožne listine zaradi   |    |    |    |
|spremembe stalnega prebivališča, če |    |    |    |
|vpis spremembe v obstoječo listino |    |    |    |
|ni mogoč              |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Pravne osebe in podjetniki    |    |    |    |
|plačajo za odločbe o vlogi:     |    |    |    |
|a) za dovoljenje za nabavo orožja  |92,96  |100,84 |108,73 |
|b) za orožni posestni list     |61,97  |67,22  |72,49  |
|c) za potrditev pooblastila za   |61,97  |67,22  |72,49  |
|nošenje orožja           |    |    |    |
|č) za potrditev pooblastila za   |30,99  |33,61  |36,24  |
|prenos orožja            |    |    |    |
|d) za dovoljenje za zbiranje orožja |77,47  |84,03  |90,61  |
|e) za dovoljenje za nabavo orožja z |23,24  |25,21  |27,18  |
|namenom zbiranja          |    |    |    |
|f) za dovoljenje za nabavo delov  |7,75  |8,40  |9,06  |
|orožja z namenom zamenjave     |    |    |    |
|g) za zamenjavo izrabljene ali   |7,75  |8,40  |9,06  |
|poškodovane orožne listine ter za  |    |    |    |
|zamenjavo orožne listine zaradi   |    |    |    |
|statusne spremembe družbe      |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. Pravne osebe in podjetniki    |    |    |    |
|plačajo za odločbe o vlogi:     |    |    |    |
|a) za dovoljenje za opravljanje   |154,93 |168,06 |181,22 |
|prometa z orožjem          |    |    |    |
|b) za dovoljenje za opravljanje   |154,93 |168,06 |181,22 |
|dejavnosti strelišča        |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+
Opombe:                            
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno 
orožje, razen v primerih iz točk 1.g) in 1.k) ter 2.g) te   
tarifne številke, ko se plača ena taksa za vse podedovano   
orožje oziroma za vse orožje, za katero se menjajo listine.  
(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz  
tarifne številke 1 te taksne tarife.              
(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno   
orožje polovična taksa iz te tarifne številke.         
(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest 
za lovsko ali športno orožje, plača polovično takso iz te   
tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet
kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos   
lovskega ali športnega orožja se plača polna taksa iz te    
tarifne številke.                       
(5) Taksa iz točk 2.a), 2.b) in 2.f) te tarifne številke se ne 
plača za orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove  
panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove  
športne dejavnosti, lovske organizacije, vključene v Lovsko  
zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot  
pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v   
Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z   
ribolovom kot pridobitno dejavnostjo, ter organizacije     
rezervnih častnikov.                      
(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem    
odstavku 84. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se plača taksa iz točke  
1.k) oziroma iz 2.g) te tarifne številke.           
(7) Za vlogo in za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest 
orožja, dovoljenja za zbiranje orožja, priglasitvenega lista, 
orožnega posestnega lista, potrditev pooblastila za nošenje  
orožja in potrditev pooblastila za prenos orožja, s katerimi se
nadomestijo naštete stare orožne listine zaradi spremembe   
naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali      
preimenovanja ulice z občinskim odlokom, če je en vpis     
spremembe naslova v orožno listino že porabljen, se taksa iz  
točk 1.d), 1.e), 1.f) in 1.j) ter 2.b), 2.c), 2.č) in 2.d) ne 
plača. Enako se ravna ob zamenjavi evropske orožne prepustnice.

           Tarifna številka 18           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za izdajo dovoljenja:        |    |    |    |
|a) za vnos in nošenje orožja in   |7,75  |8,40  |9,06  |
|streliva v času (začasnega)     |    |    |    |
|prebivanja v Republiki Sloveniji  |    |    |    |
|b) tujcu, ki gre na lov, ali članu |7,75  |8,40  |9,06  |
|strelskega društva za tranzit    |    |    |    |
|lovskega ali športnega orožja in  |    |    |    |
|streliva zanj čez ozemlje Republike |    |    |    |
|Slovenije              |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+
Opomba:                            
Za športna društva in državne reprezentance se izda eno    
dovoljenje iz točk a) in b) te tarifne številke in plača ena  
taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.        

           Tarifna številka 19           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za izdajo dovoljenj a za gradnjo ali|23,24  |25,21  |27,18  |
|postavitev objektov in naprav na  |    |    |    |
|območju mejnega prehoda       |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 20           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za izdajo dovoljenj a za proizvodnjo|116,20 |126,05 |135,92 |
|eksplozivov ali za promet z njimi  |    |    |    |
|in izdajo soglasja k navodilu za  |    |    |    |
|varno uporabo in uničenje      |    |    |    |
|eksplozivov             |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 21           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za izdajo dovolj enja za izvoz, |38,73  |42,02  |45,31  |
|uvoz eksplozivnih snovi ali orožja |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za izdajo dovoljenja za tranzit |77,47  |84,03  |90,61  |
|eksplozivnih snovi ali orožja    |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. Za izdajo dovoljenja za transfer |38,73  |42,02  |45,31  |
|oziroma prenos ali izdajo predhodne |    |    |    |
|privolitve za vnos oziroma izdajo  |    |    |    |
|dovoljenja za iznos orožja,     |    |    |    |
|streliva ali eksplozivov      |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|4. Za izdajo dovoljenja za     |46,48  |50,42  |54,37  |
|strokovno usposabljanje pri     |    |    |    |
|ravnanju z eksplozivi        |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 22           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Taksa se plača za:        |    |    |    |
|a) pripustitev k vozniškemu izpitu |11,63  |12,61  |13,60  |
|(teoretični in praktični del    |    |    |    |
|izpita) ali za izdajo vozniškega  |    |    |    |
|dovoljenja, dovoljenja za učitelja |    |    |    |
|vožnje, učitelja predpisov in    |    |    |    |
|strokovnega vodjo avtošole     |    |    |    |
|b) zamenjavo oziroma podaljšanje  |6,20  |6,72  |7,25  |
|veljavnosti vozniškega dovoljenja, |    |    |    |
|dovoljenja za učitelja vožnje in  |    |    |    |
|učitelja predpisov         |    |    |    |
|c) vpis spremembe podatkov o    |6,20  |6,72  |7,25  |
|imetniku vozniškega dovoljenja,   |    |    |    |
|imetniku dovoljenja za učitelja   |    |    |    |
|vožnje, učitelja predpisov in    |    |    |    |
|strokovnega vodjo avtošole     |    |    |    |
|č) izdajo novega vozniškega     |    |    |    |
|dovoljenja se pri prvi pogrešitvi  |    |    |    |
|(izguba, odtujitev) vozniškega   |    |    |    |
|dovoljenja plača dvakratna vrednost |    |    |    |
|takse iz točke 1.a) te tarifne   |    |    |    |
|številke              |    |    |    |
|d) izdajo novega vozniškega     |    |    |    |
|dovoljenja se pri vsaki naslednji  |    |    |    |
|pogrešitvi (izguba, odtujitev)   |    |    |    |
|vozniškega dovoljenja plača     |    |    |    |
|štirikratna vrednost takse iz točke |    |    |    |
|1.a) te tarifne številke      |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Taksa se plača za:        |    |    |    |
|a) izdajo prometnega d ovoljenja za |11,63  |12,61  |13,60  |
|motorno vozilo ali priklopno vozilo |    |    |    |
|b) podaljšanje veljavnosti     |6,20  |6,72  |7,25  |
|prometnega dovoljenja za motorno  |    |    |    |
|vozilo ali priklopno vozilo     |    |    |    |
|c) vpis spremembe, ki vpliva na   |6,20  |6,72  |7,25  |
|spremembo podatkov v prometnem   |    |    |    |
|dovoljenju             |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+
Opombe:                            
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega   
dovoljenja se plača taksa iz točke 1.b) te tarifne številke.  
(2) Če taksni zavezanec iz točk 1.č) in 1.d) dokaže, da je z  
listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točke 
1.a) te tarifne številke.                   
(3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti, se 
ne plača taksa iz te tarifne številke, ampak taksa iz tarifne 
številke 1 te taksne tarife.                  
(4) Če se prometno dovoljenje iz točke 2.b) podaljša po spletu,
se plača polovična taksa.                   
(5) Za vlogo in za izdajo prometnega dovoljenja, vozniškega  
dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov 
in strokovnega vodjo avtošole, s katerim se nadomesti staro  
prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, dovoljenje za    
učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo    
avtošol, zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe   
uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom, 
se taksa iz točk 1.c) in 2.c) ne plača.            
(6) Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po    
prenehanju statusa voznika začetnika se taksa ne plača.    
(7) Za vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja v nujnih primerih 
se plača taksa po točki 1.a) te tarifne številke, povečana za 
50 odstotkov.                         

           Tarifna številka 23           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za prvo odločbo   o spremembi |46,48  |50,42  |54,37  |
|osebnega imena, izdano na zahtevo  |    |    |    |
|taksnega zavezanca         |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za vsako naslednjo odločbo o   |    |    |    |
|spremembi osebnega imena, izdano na |    |    |    |
|zahtevo taksnega zavezanca, se   |    |    |    |
|plača dvakratna vrednost takse iz  |    |    |    |
|prejšnje točke           |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+
Opomba:                            
Če se osebno ime spreminja zaradi uskladitve osebnega imena med
posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se 
taksa ne plača.                        

           Tarifna številka 24           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za odločbe o vlogah   za izdajo |    |    |    |
|delovnih dovoljenj:         |    |    |    |
|1. za osebna delovna dovoljenja:  |    |    |    |
|a) za nedoločen čas         |77,47  |84,03  |90,61  |
|b) za določen čas          |77,47  |84,03  |90,61  |
|                  |    |    |    |
|2. za delovna dovoljenja na vlogo  |77,47  |84,03  |90,61  |
|delodajalca za sklenitev delovnega |    |    |    |
|razmerja ali za sklenitev pogodbe o |    |    |    |
|delu                |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+
Opombi:                            
(1) Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo v 
kmetijstvu, se taksa ne plača.                 
(2) Odločbe iz te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in   
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.           

           Tarifna številka 25           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Odobritev kontingen  ta delovnih  |    |    |    |
|dovoljenj za delo v tujini:     |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za vlogo             |7,75  |8,40  |9,06  |
|                  |    |    |    |
|2. Za odobritev kontingenta     |    |    |    |
|delovnih dovoljenj za izvedbo    |    |    |    |
|pogodbe o delu:           |    |    |    |
|a) do vključno 5 delavcev      |77,47  |84,03  |90,61  |
|b) do vključno 15 delavcev     |154,93 |168,06 |181,22 |
|c) do vključno 50 delavcev     |309,86 |336,12 |362,44 |
|č) več kot 50 delavcev       |464,79 |504,18 |543,66 |
|                  |    |    |    |
|3. za dodatno odobritev kontingenta |38,73  |42,02  |45,31  |
|delovnih dovoljenj po isti pogodbi |    |    |    |
|o delu oziroma podaljšanje     |    |    |    |
|izvajanja pogodbe          |    |    |    |

           Tarifna številka 26           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|V postopku za dodel itev koncesije |    |    |    |
|za posredovanje dela in zaposlitve |    |    |    |
|ter v postopku vpisa v register za |    |    |    |
|zagotavljanje dela:         |    |    |    |
|a) vloga za podelitev koncesije za |77,47  |84,03  |90,61  |
|posredovanje dela in zaposlitve   |    |    |    |
|b) vloga za vpis v register agencij |77,47  |84,03  |90,61  |
|za zagotavljanje dela        |    |    |    |
|c) odločba o podelitvi koncesije za |77,47  |84,03  |90,61  |
|posredovanje dela in zaposlitve   |    |    |    |
|č) odločba o vpisu v register    |77,47  |84,03  |90,61  |
|agencij za zagotavljanje dela    |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+
Opomba:                            
Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske 
organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o skupnosti   
študentov (Uradni list RS, št. 38/94).            

           Tarifna številka 27           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za akt, s kateri m organ ugotovi,|23,24  |25,21  |27,18  |
|da posameznik oziroma gospodarska  |    |    |    |
|družba izpolnjuje vse pogoje za   |    |    |    |
|opravljanje dejavnosti       |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za akte, ki jih izdajajo     |11,63  |12,61  |13,60  |
|pristojni organi posameznikom, ki  |    |    |    |
|niso samostojni podjetniki     |    |    |    |
|posamezniki, in z njimi pridobijo  |    |    |    |
|pravico opravljati dejavnost    |    |    |    |
+---------------------------------------------------------------+

       VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ       
           Tarifna številka 28           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za odločbo, s katero se     |    |    |    |
|dovoljuje vpis plovil in plavajočih |    |    |    |
|naprav na morju:          |    |    |    |
|a) za vpis v vpisnik morskih ladij |46,48  |50,42  |54,37  |
|b) za izdajo začasnega vpisnega   |30,99  |33,61  |36,24  |
|lista za ladjo           |    |    |    |
|c) za vpis v vpisnik plavajočih   |9,30  |10,09  |10,88  |
|naprav na morju           |    |    |    |
|č) za vpis v vpisnik morskih čolnov |4,64  |5,04  |5,43  |
|d) za izdajo začasnega dovoljenja  |15,49  |16,81  |18,12  |
|za plovbo čolna           |    |    |    |
|e) za izdajo odločbe o vpisu ali  |15,49  |16,81  |18,12  |
|izbrisu hipoteke na morski ladji  |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za izdajo vpisnega lista za   |15,49  |16,81  |18,12  |
|morsko ladjo in vpisnega lista za  |    |    |    |
|plavajoči objekt na morju      |    |    |    |
|a) za spremembo podatkov vpisnega  |6,20  |6,72  |7,25  |
|lista za morsko ladjo in za     |    |    |    |
|podaljšanje veljavnosti ter za   |    |    |    |
|spremembo podatkov vpisnega lista  |    |    |    |
|za plavajoči objekt na morju    |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. Za vpis spremembe za morsko   |7,75  |8,40  |9,06  |
|ladjo in plavajoči objekt na morju |    |    |    |
|v vpisnik ali izbris morske ladje  |    |    |    |
|in plavajočega objekta na morju iz |    |    |    |
|vpisnika ter za izvleček iz     |    |    |    |
|vpisnika morskih ladij in      |    |    |    |
|plavajočih objektov na morju    |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|4. Za izdajo vpisnega lista za   |7,75  |8,40  |9,06  |
|morski čoln             |    |    |    |
|a) za podaljšanje veljavnosti in  |2,33  |2,52  |2,72  |
|vsako spremembo podatkov vpisnega  |    |    |    |
|lista za morski čoln        |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|5. Odločba o določitvi imena    |10,07  |10,93  |11,78  |
|morskih ladij            |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|6. Za vpis spremembe za morski čoln |3,88  |4,21  |4,54  |
|v vpisnik morskih čolnov ali izbris |    |    |    |
|morskega čolna iz vpisnika morskih |    |    |    |
|čolnov               |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|7. Prijava pomorske nezgode     |6,20  |6,72  |7,25  |
|                  |    |    |    |
|8. Za pripustitev k izpitu za    |    |12,61  |13,60  |
|voditelja čolna, preizkusu znanja  |    |    |    |
|za upravljanje čolna in izpitu za  |11,63  |    |    |
|upravljanje z radijsko postajo –  |    |    |    |
|izpitu VHF GMDSS (teoretični in   |    |    |    |
|praktični del izpita), za izdajo  |    |    |    |
|potrdila o usposobljenosti za    |    |    |    |
|voditelja čolna, potrdila o     |    |    |    |
|opravljenem preizkusu znanja za   |    |    |    |
|upravljanje čolna ali za izdajo   |    |    |    |
|potrdila o usposobljenosti za    |    |    |    |
|upravljanje z radijsko postajo   |    |    |    |
|a) za podaljšanje veljavnosti    |6,20  |6,72  |7,25  |
|potrdil iz 8. točke         |    |    |    |
|b) za vpis spremembe podatkov o   |6,20  |6,72  |7,25  |
|imetniku potrdil iz 8. točke    |    |    |    |
|c) za izdajo novega potrdila iz 8. |    |    |    |
|točke se pri prvi pogrešitvi    |    |    |    |
|(izguba, odtujitev) omenjenih    |    |    |    |
|potrdil plača dvakratna vrednost  |    |    |    |
|takse, določene v 8. točki te    |    |    |    |
|tarifne številke          |    |    |    |
|č) za izdajo novega potrdila iz 8. |    |    |    |
|točke se pri vsaki naslednji    |    |    |    |
|pogrešitvi (izguba, odtujitev)   |    |    |    |
|potrdila plača štirikratna vrednost |    |    |    |
|takse, določene v 8. točki te    |    |    |    |
|tarifne številke          |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Če taksni zavezanec iz točk 8.c) in 8.č) dokaže, da je z  
listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz 8.   
točke te tarifne številke.                   
(2) Za izdajo potrdil iz 8. točke na podlagi priznavanja    
usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se
plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.          
(3) Za izdajo potrdila na podlagi priznavanja enakovrednosti  
tujih dokazil o usposobljenosti za upravljanje čolna iz 8.   
točke se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.     

           Tarifna številka 29           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za odločbo, s ka    tero se |    |    |    |
|dovoljuje vpis plovnega in     |    |    |    |
|plavajočega objekta na celinskih  |    |    |    |
|vodah:               |    |    |    |
|a) za vpis v vpisnik ladij notranje |46,48  |50,42  |54,37  |
|plovbe               |    |    |    |
|b) za vpis v vpisnik plavajočih   |9,30  |10,09  |10,88  |
|objektov na celinskih vodah, ki se |    |    |    |
|vpisujejo v vpisnik pri Upravi   |    |    |    |
|Republike Slovenije za pomorstvo  |    |    |    |
|c) za vpis v vpisnik drugih     |4,64  |5,04  |5,43  |
|plavajočih objektov na celinskih  |    |    |    |
|vodah                |    |    |    |
|č) za vpis v vpisnik čolnov na   |4,64  |5,04  |5,43  |
|celinskih vodah           |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za izdajo vpisnega lista za   |15,49  |16,81  |18,12  |
|ladjo notranje plovbe in vpisnega  |    |    |    |
|lista za plavajoči objekt na    |    |    |    |
|celinskih vodah iz točke 1.b)    |    |    |    |
|a) za spremembo podatkov vpisnega  |6,20  |6,72  |7,25  |
|lista za ladjo notranje plovbe in  |    |    |    |
|za podaljšanje veljavnosti ter za  |    |    |    |
|spremembo podatkov vpisnega lista  |    |    |    |
|za plavajoči objekt na celinskih  |    |    |    |
|vodah iz točke 1.b)         |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. Za vpis spremembe za ladjo    |7,75  |8,40  |9,06  |
|notranje plovbe in plavajoči objekt |    |    |    |
|iz točke 1.b) v vpisnik ali izbris |    |    |    |
|ladje notranje plovbe in      |    |    |    |
|plavajočega objekta iz točke 1.b)  |    |    |    |
|iz vpisnika ter za izvleček iz   |    |    |    |
|vpisnika ladij notranje plovbe in  |    |    |    |
|plavajočih objektov iz točke 1.b)  |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|4. Za izdajo vpisnega lista za   |7,75  |8,40  |9,06  |
|plavajoči objekt na celinskih vodah |    |    |    |
|iz točke 1.c)            |    |    |    |
|a) za podaljšanje veljavnosti    |2,33  |2,52  |2,72  |
|vpisnega lista za plavajoči objekt |    |    |    |
|na celinskih vodah iz točke 1.c) in |    |    |    |
|vsako spremembo podatkov      |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|5. Za odločbo o določitvi imena   |10,07  |10,93  |11,78  |
|ladij notranje plovbe        |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|6. Za vpis spremembe za plavajoči  |3,88  |4,21  |4,54  |
|objekt iz točke 1.c) v vpisnik ali |    |    |    |
|izbris plavajočega objekta iz točke |    |    |    |
|1.c) iz vpisnika ter za izpis iz  |    |    |    |
|vpisnika plavajočih objektov iz   |    |    |    |
|točke 1.c)             |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|7. Za izdajo vpisnega lista za čoln |7,75  |8,40  |9,06  |
|na celinskih vodah         |    |    |    |
|a) podaljšanje veljavnosti in vsako |2,33  |2,52  |2,72  |
|spremembo podatkov vpisnega lista  |    |    |    |
|za čoln na celinskih vodah     |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|8. Za vpis spremembe za čoln na   |3,88  |4,21  |4,54  |
|celinskih vodah v vpisnik ali    |    |    |    |
|izbris čolna na celinskih vodah iz |    |    |    |
|vpisnika ter za izpis iz vpisnika  |    |    |    |
|čolnov na celinskih vodah      |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|9. Za pripustitev k izpitu za    |11,63  |12,61  |13,60  |
|voditelja čolna in preizkusu znanja |    |    |    |
|za upravljanje čolna na celinskih  |    |    |    |
|vodah (teoretični in praktični del |    |    |    |
|izpita), za izdajo potrdila o    |    |    |    |
|usposobljenosti za voditelja čolna, |    |    |    |
|potrdila o opravljenem preizkusu  |    |    |    |
|znanja za upravljanje čolna     |    |    |    |
|a) za podaljšanje veljavnosti    |6,20  |6,72  |7,25  |
|potrdil iz 9. točke         |    |    |    |
|b) za vpis spremembe podatkov o   |6,20  |6,72  |7,25  |
|imetniku potrdil iz 9. točke    |    |    |    |
|c) za izdajo novega potrdila iz 9. |    |    |    |
|točke se pri prvi pogrešitvi    |    |    |    |
|(izguba, odtujitev) omenjenih    |    |    |    |
|potrdil plača dvakratna vrednost  |    |    |    |
|takse, določene v 9. točki te    |    |    |    |
|tarifne številke          |    |    |    |
|č) za izdajo novega potrdila iz 9. |    |    |    |
|točke se pri vsaki naslednji    |    |    |    |
|pogrešitvi (izguba, odtujitev)   |    |    |    |
|vozniškega dovoljenja plača     |    |    |    |
|štirikratna vrednost takse,     |    |    |    |
|določene v točki 9. te tarifne   |    |    |    |
|številke.              |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombi:                            
(1) Če taksni zavezanec iz točk 9.c) in 9.č) dokaže, da je z  
listino ravnal z dolžno skrbnostjo, se plača samo taksa iz 9. 
točke te tarifne številke.                   
(2) Za izdajo potrdil iz 9. točke na podlagi priznavanja    
usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se
plača taksa iz 9. točke te tarifne številke.          

           Tarifna številka 30           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za izdajo dovoljenj , soglasij in |    |    |    |
|drugih dokumentov v zvezi z ukrepi |    |    |    |
|za varstvo javnih cest in promet na |    |    |    |
|njih:                |    |    |    |
|a) za izjavo o ustreznosti     |1,55  |1,68  |1,81  |
|izvedenih del            |    |    |    |
|b) za mnenje o ustrezni ureditvi  |1,55  |1,68  |1,81  |
|cestnega priključka in parkirišča  |    |    |    |
|za poslovne objekte ob javni cesti |    |    |    |
|zunaj naselja            |    |    |    |
|c) za delno zaporo javne ceste   |1,55  |1,68  |1,81  |
|zaradi izvajanja del na njej    |    |    |    |
|č) za popolno zaporo javne ceste  |1,55  |1,68  |1,81  |
|zaradi izvajanja del na njej    |    |    |    |
|d) za delno zaporo javne ceste   |15,49  |16,81  |18,12  |
|zaradi prireditve na njej      |    |    |    |
|e) za popolno zaporo javne ceste  |15,49  |16,81  |18,12  |
|zaradi prireditve na njej      |    |    |    |
|f) za izredni prevoz po javni cesti |15,49  |16,81  |18,12  |
|g) za gradnjo avtobusnega      |1,55  |1,68  |1,81  |
|postajališča zunaj vozišča javne  |    |    |    |
|ceste                |    |    |    |
|h) za ureditev avtobusnega     |30,99  |33,61  |36,24  |
|postajališča na vozišču javne ceste |    |    |    |
|i) za postavitev turistične in   |15,49  |16,81  |18,12  |
|obvestilne signalizacije ob javni  |    |    |    |
|cesti                |    |    |    |
|j) za obveščanje in oglaševanje v  |30,99  |33,61  |36,24  |
|varovalnem pasu javnih cest zunaj  |    |    |    |
|naselja, če za to ni predpisana   |    |    |    |
|prometna signalizacija in so    |    |    |    |
|obvestila pomembna za udeležence v |    |    |    |
|prometu               |    |    |    |
|k) za obveščanje in oglaševanje ob |30,99  |33,61  |36,24  |
|javnih cestah v naselju       |    |    |    |
|l) za gradnjo in rekonstrukcijo   |30,99  |33,61  |36,24  |
|gradbenih objektov ter postavljanje |    |    |    |
|kakršnih koli drugih objektov in  |    |    |    |
|naprav v varovalnem pasu javne   |    |    |    |
|ceste                |    |    |    |
|m) za dela na zemljiščih in     |30,99  |33,61  |36,24  |
|objektih vzdolž javne ceste, ki bi |    |    |    |
|lahko vplivala na stanje javne   |    |    |    |
|ceste in varnost prometa na njej  |    |    |    |
|n) za dela ob javni cesti, ki    |30,99  |33,61  |36,24  |
|vplivajo na vodostaj ali višino   |    |    |    |
|podzemnih voda in zato ogrožajo   |    |    |    |
|stabilnost cestnega telesa     |    |    |    |
|o) za ureditev cestnega priključka |15,49  |16,81  |18,12  |
|na javno cesto           |    |    |    |
|p) za prekopavanje, podkopavanje,  |30,99  |33,61  |36,24  |
|prebitje in druga dela na javni   |    |    |    |
|cesti                |    |    |    |
|r) za napeljevanje podzemnih in   |30,99  |33,61  |36,24  |
|nadzemnih vodov in naprav na    |    |    |    |
|območju javne ceste in njenega   |    |    |    |
|varovalnega pasu          |    |    |    |
|s) za graditev žičniških naprav nad |30,99  |33,61  |36,24  |
|javno cesto in v njenem varovalnem |    |    |    |
|pasu                |    |    |    |
|š) za odpiranje kamnolomov,     |30,99  |33,61  |36,24  |
|peskokopov in glinokopov ob javni  |    |    |    |
|cesti                |    |    |    |
|t) za spremembo objektov in naprav |15,49  |16,81  |18,12  |
|za opravljanje spremljajočih    |    |    |    |
|dejavnosti ali za spremembo teh   |    |    |    |
|dejavnosti ob javni cesti      |    |    |    |
|u) za pridobitev pravice graditi na |30,99  |33,61  |36,24  |
|javni cesti             |    |    |    |
|v) za pridobitev pravice služnosti |30,99  |33,61  |36,24  |
|na javni cesti           |    |    |    |
|z) za postavitev začasne stojnice  |15,49  |16,81  |18,12  |
|na počivališčih ob javnih cestah za |    |    |    |
|prodajo kmetijskih pridelkov    |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 31           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Na področju prevozo v oseb v rednem |    |    |    |
|linijskem prometu:         |    |    |    |
|1. za izdajo dovoljenja za     |    |    |    |
|opravljanje prevoza oseb v     |    |    |    |
|mednarodnem linijskem cestnem    |    |    |    |
|prometu za:             |    |    |    |
|a) izvirnik dovoljenja za      |77,47  |84,03  |90,61  |
|bilateralne linije         |    |    |    |
|b) izvirnik dovoljenja za tranzitne |154,93 |168,06 |181,22 |
|linije               |    |    |    |
|c) izdajo vsakega naslednjega    |1,55  |1,68  |1,81  |
|primerka dovoljenja za tranzitne  |    |    |    |
|linije iz točke 1.b)        |    |    |    |
|č) izdajo vsakega nadaljnjega    |7,75  |8,40  |9,06  |
|primerka dovoljenja za bilateralne |    |    |    |
|linije               |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. za potrditev voznega reda    |6,20  |6,72  |7,25  |
|                  |    |    |    |
|3. za potrditev cenika       |6,20  |6,72  |7,25  |
|                  |    |    |    |
|4. za potrditev itinerarja     |6,20  |6,72  |7,25  |
|                  |    |    |    |
|5. za dovoljenje za začasno     |38,73  |42,02  |45,31  |
|prekinitev prevoza na liniji    |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|6. za dovoljenje za trajno     |38,73  |42,02  |45,31  |
|ustavitev na liniji         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti    
oproščena plačila takse.                    

           Tarifna številka 32           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za odločbo za oprav ljanje občasnih |    |    |    |
|prevozov potnikov v cestnem     |    |    |    |
|prometu:              |    |    |    |
|a) za dovoljenje tujemu prevozniku |7,75  |8,40  |9,06  |
|za vstop praznega avtobusa     |    |    |    |
|b) za dovoljenje tujemu prevozniku |38,73  |42,02  |45,31  |
|za izmenične vožnje         |    |    |    |
|c) za dovoljenje za ostale občasne |7,75  |8,40  |9,06  |
|prevoze               |    |    |    |
|č) za dovoljenje domačemu      |3,88  |4,21  |4,54  |
|prevozniku za opravljanje občasnih |    |    |    |
|prevozov              |    |    |    |
|d) za odločbo, s katero se zavrne  |7,75  |8,40  |9,06  |
|zahtevek za izdajo dovoljenja iz  |    |    |    |
|točk a) do č) te tarifne številke  |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti    
oproščena plačila takse iz točk a), b) ali c) te tarifne    
številke.                           

           Tarifna številka 33           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|V zvezi z opravljan  jem posebnih |38,73  |42,02  |45,31  |
|linijskih prevozov potnikov v    |    |    |    |
|cestnem prometu za izdajo      |    |    |    |
|dovoljenja za opravljanje posebnih |    |    |    |
|linijskih prevozov         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 34           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Na področju delitve  dovolilnic za |    |    |    |
|mednarodni prevoz blaga se plača  |    |    |    |
|taksa:               |    |    |    |
|a) za dovoljenje za kabotažo za   |38,73  |42,02  |45,31  |
|enkratni prevoz           |    |    |    |
|b) za dovoljenje za kabotažo za   |77,47  |84,03  |90,61  |
|večkratni prevoz          |    |    |    |
|c) za vpis v evidenco mednarodnih  |23,24  |25,21  |27,18  |
|prevoznikov             |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 35           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Na področju žele zniškega prometa|    |    |    |
|se plača upravna taksa:       |    |    |    |
|a) za izdajo tehničnega soglasja o |38,73  |42,02  |45,31  |
|ustreznosti sestavnega dela proge  |    |    |    |
|b) za licenco prevoznika v     |1549,31 |1680,61 |1812,20 |
|železniškem prometu         |    |    |    |
|c) za varnostno spričevalo     |1549,31 |1680,61 |1812,20 |
|prevozniku v železniškem prometu  |    |    |    |
|č) za izdajo izjemnega soglasja za |30,99  |33,61  |36,24  |
|gradnjo v varovalnem pasu      |    |    |    |
|d) za izdajo obratovalnega     |38,73  |42,02  |45,31  |
|dovoljenja za železniška nova ali  |    |    |    |
|rekonstruirana vozila oziroma    |    |    |    |
|njihove sestavne dele za železniška |    |    |    |
|vozila               |    |    |    |
|e) za slovensko tehnično soglasje o |38,73  |42,02  |45,31  |
|ustreznosti železniškega vozila   |    |    |    |
|f) za tehnični pregled novih ali  |6,82  |7,40  |7,97  |
|rekonstruiranih železniških vozil  |    |    |    |
|oziroma njihovih sestavnih delov,  |    |    |    |
|ki morajo biti po veljavnih     |    |    |    |
|predpisih pregledani, da se dovoli |    |    |    |
|njihova uporaba, od delovne ure   |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za odločbe in druge akte, ki jih |    |    |    |
|v upravnem postopku izda      |    |    |    |
|upravljavec:            |    |    |    |
|a) za odločbo o dodelitvi vlakovne |30,99  |33,61  |36,24  |
|poti                |    |    |    |
|b) za soglasje za izredne prevoze  |30,99  |33,61  |36,24  |
|c) za pisno dovoljenje za osebe, ki |30,99  |33,61  |36,24  |
|opravljajo določena dela na     |    |    |    |
|železniškem območju         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 36           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za posamezno radijsko      |    |    |    |
|dovoljenje:             |    |    |    |
|a) za bazno radijsko postajo    |23,24  |25,21  |27,18  |
|b) za fiksno, mobilno satelitsko,  |15,49  |16,81  |18,12  |
|ladijsko in letalsko radijsko    |    |    |    |
|postajo               |    |    |    |
|c) za mobilno in ročno radijsko   |7,75  |8,40  |9,06  |
|postajo               |    |    |    |
|č) za radioamatersko radijsko    |7,75  |8,40  |9,06  |
|postajo in radijsko postajo, ki jo |    |    |    |
|uporabljajo občani znotraj 27 Mhz  |    |    |    |
|(CB-postaje)            |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za dovoljenje za radijsko    |    |    |    |
|difuzno postajo:          |    |    |    |
|a) do 0,5 kW            |7,75  |8,40  |9,06  |
|b) več kot 0,5 do 5 kW       |10,07  |10,93  |11,78  |
|c) več kot 5 do 10 kW        |10,85  |11,77  |12,69  |
|č) več kot 10 do 50 kW       |16,27  |17,65  |19,03  |
|d) več kot 50 kW          |30,21  |32,77  |35,34  |
|                  |    |    |    |
|3. Za dovoljenje za vključevanje v |19,37  |21,01  |22,66  |
|javno telekomunikacijsko omrežje  |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|4. Za izdajo potrdila o skladnosti |11,63  |12,61  |13,60  |
|telekomunikacijskih projektov s   |    |    |    |
|predpisi o telekomunikacijah za   |    |    |    |
|javno telekomunikacijsko opremo   |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|5. Za potrdila v zvezi z vlogo za  |7,75  |8,40  |9,06  |
|izdajo dovoljenj za vključevanje v |    |    |    |
|javno telekomunikacijsko omrežje  |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Za začasno dovoljenje in podaljšanje roka za začetek uporabe se
plača polovica takse iz ustrezne točke te tarifne številke.  

           VII. GRADBENE TAKSE           
           Tarifna številka 37           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za lokacijsko informacijo:     |    |    |    |
|za gradnjo objektov in izvajanje  |19,37  |21,01  |22,66  |
|drugih del             |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 38           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za akt, s katerim s   e dovoljuje |    |    |    |
|gradnja hidrotehničnih naprav za  |    |    |    |
|izkoriščanje vodnih sil za naprave |    |    |    |
|za vodovode ter drugačne vodne   |    |    |    |
|zajeme:               |    |    |    |
|a) z zmogljivostjo do 1000 litrov v |5,81  |6,31  |6,80  |
|sekundi               |    |    |    |
|b) z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 |29,05  |31,51  |33,98  |
|litrov v sekundi          |    |    |    |
|c) z zmogljivostjo nad 3000 litrov |145,25 |157,56 |169,90 |
|v sekundi              |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Taksa se po tej tarifni številki ne plačuje za dovoljenja, za 
katera se plačuje taksa po tarifni številki 40 te taksne    
tarife.                            

           Tarifna številka 39           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za dovoljenja za po     stavitev|23,24  |25,21  |27,18  |
|radijske postaje          |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombi:                            
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se 
plača polovica takse iz te tarifne številke.          
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, 
ne plačajo te takse.                      

           Tarifna številka 40           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za dovoljenje za gradnjo:      |    |    |    |
|a) če znaša vrednost objekta do   |46,48  |50,42  |54,37  |
|13.000 eurov            |    |    |    |
|b) če znaša vrednost objekta 13.000 |116,20 |126,05 |135,92 |
|eurov                |    |    |    |
| in za vrednost nad 13.000 eurov do |0,01%  |0,01%  |0,01%  |
|42.000 eurov            |    |    |    |
|c) če znaša vrednost objekta 42.000 |232,40 |252,09 |271,83 |
|eurov                |    |    |    |
| in za vrednost nad 42 000 eurov do |0,01%  |0,01%  |0,01%  |
|420 000 eurov            |    |    |    |
|č) če znaša vrednost objekta 420  |619,72 |672,24 |724,88 |
|000 eurov              |    |    |    |
| in za vrednost nad 420 000 eurov  |0,01%  |0,01%  |0,01%  |
|d) nezahtevnega objekta       |15,49  |16,81  |18,12  |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj 
stanovanjski problem.                     
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v  
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na  
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. 
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to 
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se   
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.             

           Tarifna številka 41           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za ogled lokacije,  na kateri se |30,99  |33,61  |36,24  |
|namerava postaviti objekt ali    |    |    |    |
|naprava               |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 42           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. za uporabno dovoljenje:     |    |    |    |
|a) za enostanovanjsko stavbo    |7,75  |8,40  |9,06  |
|b) za druge stavbe, vključno z   |23,24  |25,21  |27,18  |
|rekonstrukcijo           |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. za druge objekte se plača 0,05  |    |    |    |
|odstotka obračunske vrednosti    |    |    |    |
|objekta               |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Taksa po 2. točki te tarifne številke ne sme presegati   
271,83 eura.                          
(2) Taksa po 2. točki te tarifne številke se ne nanaša na   
objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da   
smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni
številki 43 te taksne tarife.                 
(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj 
stanovanjski problem.                     
(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v  
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na  
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. 
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to 
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se   
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.             

           Tarifna številka 43           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za tehnični pregled    strojnih,|6,82  |7,40  |7,97  |
|električnih, elektrostrojnih,    |    |    |    |
|plinskih, toplovodnih in drugih   |    |    |    |
|naprav, ki morajo biti po veljavnih |    |    |    |
|predpisih pregledane, da se dovoli |    |    |    |
|njihova uporaba, od delovne ure   |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali  
začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem 
pregledu.                           

 VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN IN DAVKA NA DODANO VREDNOST 
           Tarifna številka 44           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za odločbe, ki jih izdajajo     |    |    |    |
|carinski organi v skladu z zakonom, |    |    |    |
|ki ureja trošarine, in zakonom, ki |    |    |    |
|ureja davek na dodano vrednost:   |    |    |    |
|a) za izdajo dovoljenja za odprtje |774,65 |840,31 |906,10 |
|trošarinskega skladišča       |    |    |    |
|b) za izdajo dovoljenja za davčna  |774,65 |840,31 |906,10 |
|skladišča              |    |    |    |
|c) za izdajo dovoljenja za     |464,79 |504,18 |543,66 |
|oproščenega uporabnika       |    |    |    |
|č) za izdajo dovoljenja za     |387,33 |420,15 |453,05 |
|pooblaščenega prejemnika      |    |    |    |
|d) za izdajo dovoljenja za davčnega |387,33 |420,15 |453,05 |
|zastopnika             |    |    |    |
|e) za dovoljenje za pooblaščenega  |387,33 |420,15 |453,05 |
|uvoznika              |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombi:                            
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje     
spremeni, dopolni ali nadomesti, ter za odločbo, s katero se na
zahtevo taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se  
plača taksa v višini 10 odstotkov takse, določene v ustrezni  
točki te tarifne številke.                   
(2) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za formalno    
spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le   
spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je 
bilo dovoljenje prvotno izdano.                
+------------------------------------+--------+--------+--------+

 IX. TAKSE S PODROČJA UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI 
  ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE, S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA  
VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA, S PODROČJA VZORČENJA UVOŽENIH
  POŠILJK VINA IN DRUGIH PROIZVODOV IZ GROZDJA IN VINA TER S 
        PODROČJA PROMETA S KEMIKALIJAMI        
           Tarifna številka 45           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za ugotovitev zd    ravstvene|2,56  |2,77  |2,99  |
|neoporečnosti živil in predmetov  |    |    |    |
|splošne rabe, ki se opravi ob uvozu |    |    |    |
|blaga                |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za zdravstveni pregled živil ali |5,19  |5,63  |6,07  |
|predmetov splošne rabe, ki se    |    |    |    |
|opravi zunaj rednega delovnega časa |    |    |    |
|zdravstvenega inšpektorja ali    |    |    |    |
|ponoči               |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov splošne 
rabe za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor pa pride na 
njegov poziv na kraj pregleda ob določenem času, mora uvoznik 
za izgubo časa zdravstvenega inšpektorja plačati takso v    
vrednosti 1,81 eura za vsako začeto uro čakanja.        

           Tarifna številka 46           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za kritje stroškov    kmetijskega|    |    |    |
|inšpektorja pri pregledu pošiljk  |    |    |    |
|vina in drugih proizvodov iz    |    |    |    |
|grozdja in vina v          |    |    |    |
|zunanjetrgovinskem prometu:     |    |    |    |
|a) za pošiljke do 5000 litrov    |4,64  |5,04  |5,43  |
|b) za vsakih nadaljnjih začetih   |0,47  |0,51  |0,55  |
|1000 litrov             |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem  
prazniku se povračilo stroškov iz točk a) in b) poveča za 100 
odstotkov. Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure.    
(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno    
proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob 
določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 4,54 eura.  
(3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo  
najprej na analizo, se povračilo stroškov iz točk a) in b)   
poveča za 50 odstotkov.                    

           Tarifna številka 47           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za postopke v zvezi s kemikalijami: |    |    |    |
|1. izdaja dovoljenj za opravljanje |    |    |    |
|dejavnosti:             |    |    |    |
|a) proizvodnje nevarnih kemikalij  |473,00 |473,00 |473,00 |
|a) prometa z nevarnimi kemikalijami |236,00 |236,00 |236,00 |
|c) skladiščenja nevarnih kemikalij |150,00 |150,00 |150,00 |
|č) uporabe nevarnih kemikalij    |50,00  |50,00  |50,00  |
|                  |    |    |    |
|2. izdaja dovoljenj za predhodne  |    |    |    |
|sestavine za prepovedane droge   |    |    |    |
|a) licenca (vključno s posebno   |150,00 |150,00 |150,00 |
|licenco)              |    |    |    |
|b) sprememba licence (vključno s  |50,00  |50,00  |50,00  |
|posebno licenco)          |    |    |    |
|c) registracija (vključno s posebno |50,00  |50,00  |50,00  |
|registracijo)            |    |    |    |
|č) sprememba registracije (vključno |25,00  |25,00  |25,00  |
|s posebno registracijo)       |    |    |    |
|d) uvozno dovoljenje        |25,00  |25,00  |25,00  |
|e) izvozno dovoljenje (skupina 1 ne |35,00  |35,00  |35,00  |
|glede na količino, skupini 2 in 3  |    |    |    |
|nad 10 kg)             |    |    |    |
|f) izvozno dovoljenje (skupini 2 in |15,00  |15,00  |15,00  |
|3 do vključno 10 kg)        |    |    |    |
|g) izvozno dovoljenje        |35,00  |35,00  |35,00  |
|(poenostavljen postopek)      |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. izdaja dovoljenj za strateško  |    |    |    |
|blago posebnega pomena za varnost  |    |    |    |
|in zdravje             |    |    |    |
|a) priglasitev strateške dejavnosti |50,00  |50,00  |50,00  |
|b) sprememba priglasitve strateške |25,00  |25,00  |25,00  |
|dejavnosti             |    |    |    |
|c) dovoljenje za opravljanje    |50,00  |50,00  |50,00  |
|strateške dejavnosti        |    |    |    |
|č) sprememba dovoljenja za     |25,00  |25,00  |25,00  |
|opravljanje strateške dejavnosti  |    |    |    |
|d) dovoljenje za izvedbo strateške |35,00  |35,00  |35,00  |
|dejavnosti (nad 10 kg)       |    |    |    |
|e) dovoljenje za izvedbo strateške |15,00  |15,00  |15,00  |
|dejavnosti (do vključno 10 kg)   |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|4. izvedba postopka soglasja po   |    |    |    |
|predhodnem obveščanju        |    |    |    |
|a) izvoz v količinah nad 10 kg   |35,00  |35,00  |35,00  |
|b) izvoz v količinah do vključno 10 |15,00  |15,00  |15,00  |
|kg                 |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Taksa iz 1. točke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja,
s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne 
vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje  
izdano.                            

       X. TAKSE S PODROČJA VARSTVA KONKURENCE      
           Tarifna številka 48           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|V postopku za presojo koncentracije |2000,00 |2000,00 |2000,00 |
|za priglasitev koncentracije Uradu |    |    |    |
|Republike Slovenije za varstvo   |    |    |    |
|konkurence             |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

    XI. TAKSE S PODROČJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE   
           Tarifna številka 49           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za potrdila v zvezi s pravicami   |    |    |    |
|industrijske lastnine, za      |    |    |    |
|opravljanje strokovnega izpita in  |    |    |    |
|vpis v register zastopnikov:    |    |    |    |
|a) za potrdilo o prednostni pravici |13,17  |14,28  |15,40  |
|b) za potrdilo iz registra pravic  |7,75  |8,40  |9,06  |
|industrijske lastnine        |    |    |    |
|c) za opravljanje strokovnega    |139,44 |151,25 |163,10 |
|izpita               |    |    |    |
|č) za popravni izpit        |46,48  |50,42  |54,37  |
|d) za vpis v register zastopnikov  |1032,85 |1120,38 |1208,11 |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

 XII. TAKSE S PODROČJA HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH 
               KOVIN               
           Tarifna številka 50           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za izdajo odločbe o   homologaciji|    |    |    |
|vozila:               |    |    |    |
|a) za osebna in lahka tovorna    |619,72 |672,24 |724,88 |
|vozila ter traktorje kategorije M1, |    |    |    |
|N1, T in C             |    |    |    |
|b) za avtobuse, tovornjake in    |929,58 |1008,37 |1087,32 |
|vlačilce kategorije M2, M3, N2 in  |    |    |    |
|N3                 |    |    |    |
|c) za priklopnike nad 3500 kg    |495,78 |537,80 |579,91 |
|kategorije O3, O4, R3, R4 in S2   |    |    |    |
|č) za priklopnike do 3500 kg    |309,86 |336,12 |362,44 |
|kategorije O1, O2, R1, R2 in S1   |    |    |    |
|d) za motocikle in mopede      |413,12 |448,14 |483,22 |
|kategorije L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, |    |    |    |
|L6e in L7e             |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 
50 odstotkov takse po tej tarifni številki.          
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri      
večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50 odstotkov
takse po tej tarifni številki.                 
(3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje  
nacionalne homologacije.                    

           Tarifna številka 51           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|V postopku homologa cije sistemov, |    |    |    |
|sestavnih delov in samostojnih   |    |    |    |
|tehničnih enot vozila:       |    |    |    |
|a) za izdajo odločbe o homologaciji |413,12 |448,14 |483,22 |
|b) za izdajo odločbe o razširitvi  |206,60 |224,11 |241,66 |
|homologacije            |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 52           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|V postopku preizkus a in odobritve |    |    |    |
|tipa merila:            |    |    |    |
|a) za izdajo certifikata o     |619,72 |672,24 |724,88 |
|odobritvi tipa merila        |    |    |    |
|b) za izdajo dodatka k certifikatu |309,86 |336,12 |362,44 |
|o odobritvi tipa merila       |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 53           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|V postopku registra   cije znaka |41,29  |44,79  |48,30  |
|proizvajalca predmetov iz      |    |    |    |
|plemenitih kovin, za odločbo o   |    |    |    |
|znaku proizvajalca         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

      XIII. TAKSE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU      
           Tarifna številka 54           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|V postopku za pridobitev dovoljenja |    |    |    |
|za opravljanje strokovnih nalog po |    |    |    |
|predpisih o varnosti pri delu se  |    |    |    |
|plača:               |    |    |    |
|a) prijavna taksa          |77,47  |84,03  |90,61  |
|b) za ocenjevalni obisk       |77,47  |84,03  |90,61  |
|izpolnjevanja predpisanih pogojev, |    |    |    |
|za vsakega ocenjevalca in vsak dan |    |    |    |
|ocenjevanja             |    |    |    |
|c) za odločbo o danem dovoljenju  |232,40 |252,09 |271,83 |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           XIV. KONZULARNE TAKSE           
           Tarifna številka 55           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za prošnje in drug  e vloge pri |11,00  |12,00  |13,00  |
|diplomatskih ali konzularnih    |    |    |    |
|predstavništvih Republike Slovenije |    |    |    |
|v tujini, za katere ni predpisana  |    |    |    |
|posebna taksa            |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za vsako naslednjo vlogo v isti |5,00  |6,00  |6,00  |
|zadevi, če ni potrebna nova     |    |    |    |
|samostojna odločba         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombi:                            
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve,  
dane ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v       
predstavništvu.                        
(2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača  
naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 
1 te taksne tarife.                      

           Tarifna številka 56           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za vročanje pisnih prošenj taksnih |    |    |    |
|zavezancev organom Republike    |    |    |    |
|Slovenije ali za vročanje odločb  |    |    |    |
|organov Republike Slovenije taksnim |    |    |    |
|zavezancem ter za vročanje odločb  |    |    |    |
|tujih oblastvenih organov      |    |    |    |
|zainteresiranim osebam:       |    |    |    |
|a) za vročanje v evropskih državah |5,00  |6,00  |6,00  |
|b) za vročanje v neevropskih    |11,00  |12,00  |13,00  |
|državah               |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo    
Republike Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri 
pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in   
odgovor.                            
(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.        
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 57           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za potne liste, ki   jih izdajajo |    |    |    |
|diplomatska ali konzularna     |    |    |    |
|predstavništva Republike Slovenije |    |    |    |
|v tujini:              |    |    |    |
|a) za izdajo potnega lista z    |35,00  |38,00  |41,00  |
|veljavnostjo 1 leta         |    |    |    |
|b) za izdajo potnega lista z    |44,00  |47,00  |51,00  |
|veljavnostjo 3 let         |    |    |    |
|c) za izdajo potnega lista z    |60,00  |65,00  |70,00  |
|veljavnostjo 5 let         |    |    |    |
|č) za izdajo potnega lista z    |93,00  |100,00 |109,00 |
|veljavnostjo 10 let         |    |    |    |
|d) za izdajo potnega lista za    |11,00  |12,00  |13,00  |
|vrnitev               |    |    |    |
|e) za izdajo evropskega potnega   |11,00  |12,00  |13,00  |
|lista za vrnitev          |    |    |    |
|f) za izdajo novega potnega lista  |5,00  |6,00  |6,00  |
|ob prvi pogrešitvi, izgubi,     |    |    |    |
|tatvini, ali poškodbi potnega lista |    |    |    |
|zaradi neprimernega ravnanja    |    |    |    |
|imetnika se plača dvakratna     |    |    |    |
|vrednost takse iz točk a), b), c)  |    |    |    |
|in č)                |    |    |    |
|g) za izdajo novega potnega lista  |    |    |    |
|ob vsaki naslednji pogrešitvi,   |    |    |    |
|izgubi, tatvini ali poškodbi    |    |    |    |
|potnega lista zaradi neprimernega  |    |    |    |
|ravnanja imetnika v obdobju petih  |    |    |    |
|let pred vložitvijo vloge se plača |    |    |    |
|štirikratna vrednost takse iz točk |    |    |    |
|a), b), c) in č)          |    |    |    |
|h) vloga za izdajo potnega lista  |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na
njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti   
plačila takse.                         
(2) V primeru izdaje evropskega potnega lista za vrnitev (ETD) 
ne velja oprostitev plačila takse zaradi upoštevanja      
premoženjskega stanja taksnega zavezanca.           
(3) Če taksni zavezanec za takso iz točk f) in g) te tarifne  
številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo,  
plača za izdajo samo takso iz točk a), b) in c) in č) te    
tarifne številke.                       
(4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica
neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, se za vlogo in za 
izdajo potne listine taksa iz točk a), b), c) č) in h) te   
tarifne številke ne plača.                   
(5) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti
star potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica   
ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega    
sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali      
preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v   
potni list ni več mogoč, se taksa iz točk a), b), c), č) in h) 
te tarifne številke ne plača.                 
(6) Za vlogo in za izdajo potnega lista v drugih nujnih    
primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne 
listine, se plača taksa iz točk a), b), c), č) in h) te tarifne
številke, povišana za 50 odstotkov.              

           Tarifna številka 58           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za osebne izkaznice   , ki jih  |    |    |    |
|izdajajo diplomatska ali konzularna |    |    |    |
|predstavništva Republike Slovenije |    |    |    |
|v tujini:              |    |    |    |
|a) za izdajo osebne izkaznice z   |31,00  |31,00  |31,00  |
|veljavnostjo 1 leta         |    |    |    |
|b) za izdajo osebne izkaznice z   |38,00  |38,00  |38,00  |
|veljavnostjo 3 let         |    |    |    |
|c) za izdajo osebne izkaznice z   |54,00  |54,00  |54,00  |
|veljavnostjo 5 let         |    |    |    |
|č) za izdajo osebne izkaznice z   |70,00  |70,00  |70,00  |
|veljavnostjo 10 let         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|d) za izdajo nove osebne izkaznice |    |    |    |
|ob prvi pogrešitvi, izgubi,     |    |    |    |
|tatvini, ali poškodbi osebne    |    |    |    |
|izkaznice zaradi neprimernega    |    |    |    |
|ravnanja imetnika se plača     |    |    |    |
|dvakratna vrednost takse iz točk  |    |    |    |
|a), b), c) in č)          |    |    |    |
|e) za izdajo nove osebne izkaznice |    |    |    |
|ob vsaki naslednji pogrešitvi,   |    |    |    |
|izgubi, tatvini ali poškodbi osebne |    |    |    |
|izkaznice zaradi neprimernega    |    |    |    |
|ravnanja imetnika v obdobju petih  |    |    |    |
|let pred vložitvijo vloge se plača |    |    |    |
|štirikratna vrednost takse iz točk |    |    |    |
|a), b), c) in č)          |    |    |    |
|f) vloga za izdajo osebne      |5,00  |6,00  |6,00  |
|izkaznice              |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
(1) Če taksni zavezanec za takso iz točk d) in e) te tarifne  
številke dokaže, da je z osebno izkaznico ravnal z dolžno   
skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a), b) in c) in 
č) te tarifne številke.                    
(2) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni    
posledica neskrbnega ravnanja imetnika osebne izkaznice, se za 
vlogo in za izdajo osebne izkaznice taksa iz točk a), b), c), 
č) in f) te tarifne številke ne plača.             
(3) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se    
nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki 
je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe  
uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali 
preštevilčenja hišne številke se taksa iz točk a), b), c), č) 
in f) te tarifne številke ne plača.              
(4) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih   
primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno 
izkaznico, se plača taksa iz točk a), b), c), č) in f) te   
tarifne številke, povišana za 50 odstotkov.          

           Tarifna številka 59           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za potne liste, ki   jih izdajajo |55,00  |60,00  |64,00  |
|diplomatska ali konzularna     |    |    |    |
|predstavništva Republike Slovenije |    |    |    |
|v tujini tujim osebam, za izdajo  |    |    |    |
|potnega lista za tujce       |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v
tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in  
druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni    
številki.                           

           Tarifna številka 60           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za overitev podp isa na prošnji |295,00 |320,00 |354,00 |
|in upravna dejanja v zvezi z izdajo |    |    |    |
|odločbe za odpust iz državljanstva |    |    |    |
|Republike Slovenije ali sprejem v  |    |    |    |
|državljanstvo Republike Slovenije  |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za overitev podpisa na vlogi in |142,00 |154,00 |181,00 |
|upravna dejanja v zvezi z izdajo  |    |    |    |
|odločbe za ugotavljanje       |    |    |    |
|državljanstva Republike Slovenije  |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni   
otroci, katere sta po predpisih, ki urejajo družinska razmerja,
dolžna preživljati oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, 
katere je po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, dolžan 
preživljati.                          
(2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v      
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali    
sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, 
se plača za vse družinske člane ena sama taksa.        
(3) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni    
številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni   
številki 75.                          

           Tarifna številka 61           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za vsa upravna d ejanja v zvezi z|44,00  |48,00  |51,00  |
|izdajo prve odločbe o spremembi   |    |    |    |
|osebnega imena, izdane na zahtevo  |    |    |    |
|taksnega zavezanca         |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za vsa upravna dejanja v zvezi z |    |    |    |
|vsako naslednjo odločbo o spremembi |    |    |    |
|osebnega imena, izdano na zahtevo  |    |    |    |
|taksnega zavezanca, se plača    |    |    |    |
|dvakratna vrednost takse iz 1.   |    |    |    |
|točke                |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med
posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se 
taksa ne plača.                        

           Tarifna številka 62           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Taksa za dovolje  nje za prvo |87,00  |94,00  |102,00 |
|prebivanje             |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Vizum za dolgoročno bivanje   |66,00  |71,00  |77,00  |
|(kategorija D)           |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 63           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Pritožba na zavrnitev vizuma    |153,00 |153,00 |153,00 |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 64           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za potrdila, spriče   vala ali  |12,00  |13,00  |14,00  |
|spremnico za prenos posmrtnih    |    |    |    |
|ostankov, ki jih izda diplomatsko  |    |    |    |
|ali konzularno predstavništvo    |    |    |    |
|Republike Slovenije, če ni drugače |    |    |    |
|predpisano             |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 65           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za izdajo potrdil,     ki se  |30,00  |32,00  |35,00  |
|uporabljajo za ureditev carinskih  |    |    |    |
|formalnosti in potrdil o izvzetju  |    |    |    |
|iz postopka homologacije osebnega  |    |    |    |
|vozila ob vrnitvi iz tujine v    |    |    |    |
|Republiko Slovenijo         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 66           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za vsak prepis ali    fotokopijo,|    |    |    |
|narejeno na diplomatskem ali    |    |    |    |
|konzularnem predstavništvu     |    |    |    |
|Republike Slovenije v tujini z   |    |    |    |
|overitvijo:             |    |    |    |
|a) za prvo stran          |12,00  |13,00  |14,00  |
|b) za vsako naslednjo stran     |5,00  |6,00  |6,00  |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se  
plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod 
pa polovica takse iz te tarifne številke.           

           Tarifna številka 67           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za overitev prepisa ali kopije, ki |    |    |    |
|jo naredi zainteresirana oseba:   |    |    |    |
|a) za prvo stran          |12,00  |13,00  |14,00  |
|b) za vsako naslednjo stran     |5,00  |6,00  |6,00  |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 68           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za overitev prev oda iz tujega |12,00  |13,00  |14,00  |
|jezika v slovenski jezik ali    |    |    |    |
|obratno               |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za vsako stran prevoda iz tujega |30,00  |32,00  |35,00  |
|jezika v slovenski jezik ali    |    |    |    |
|obratno, ki ga opravi in overi   |    |    |    |
|diplomatsko ali konzularno     |    |    |    |
|predstavništvo Republike Slovenije |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 69           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za sestavitev oporoke:       |    |    |    |
|a) v pisarni predstavništva     |59,00  |64,00  |69,00  |
|b) zunaj pisarne predstavništva   |95,00  |103,00 |111,00 |
|c) za sestavitev akta o preklicu  |30,00  |32,00  |35,00  |
|oporoke               |    |    |    |
|č) za sestavitev dopolnitve oporoke |47,00  |51,00  |55,00  |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 70           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za sestavitev pogod  be v pisarni |47,00  |51,00  |55,00  |
|diplomatskega ali konzularnega   |    |    |    |
|predstavništva Republike Slovenije |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 71           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za sestavitev pooblastila      |12,00  |13,00  |14,00  |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 72           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za sestavitev druge   listine ali |33,00  |36,00  |38,00  |
|potrdila na prošnjo zainteresirane |    |    |    |
|osebe, za katere ni predpisana   |    |    |    |
|posebna taksa            |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 73           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za overitev spričev    ala o  |21,00  |23,00  |24,00  |
|zdravstveni neoporečnosti poslanega |    |    |    |
|blaga                |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 74           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za overitev potrdil  a o poreklu  |38,00  |41,00  |45,00  |
|blaga, za overitev računa ali    |    |    |    |
|kakšne druge listine, s katero se  |    |    |    |
|potrjuje poreklo blaga ali     |    |    |    |
|upravičenost kakšnega blaga do   |    |    |    |
|posebnega varstva porekla ali imena |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 75           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za izvedbo postopka  identifikacije|16,00  |18,00  |19,00  |
|podpisnika in overitev zasebnega  |    |    |    |
|podpisa na listini         |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega   
podpisa na listini.                      

           Tarifna številka 76           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za overitev tujega uradnega podpisa|12,00  |13,00  |14,00  |
|in pečata na listini        |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 77           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za deponiranje podp isa in pečata |94,00  |102,00 |110,00 |
|notarja pri diplomatskem ali    |    |    |    |
|konzularnem predstavništvu     |    |    |    |
|Republike Slovenije v tujini    |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

           Tarifna številka 78           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za opravila v zapuščinskih zadevah: |    |    |    |
|1. Za sestavitev zapisnika v    |    |    |    |
|prostorih diplomatskega ali     |    |    |    |
|konzularnega predstavništva     |    |    |    |
|Republike Slovenije v tujini:    |    |    |    |
|a) za prvo stran zapisnika     |30,00  |32,00  |35,00  |
|b) za vsako naslednjo stran     |4,00  |5,00  |5,00  |
|zapisnika              |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za uradna opravila zunaj     |83,00  |90,00  |97,00  |
|prostorov predstavništva      |    |    |    |
|(zastopanje pred lokalnimi organi, |    |    |    |
|sodelovanje pri njihovih uradnih  |    |    |    |
|opravilih idr.), če ni v tej tarifi |    |    |    |
|drugače predpisano, za vsako uro  |    |    |    |
|uradnega dela            |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. Za popis zapuščine s cenitvijo  |95,00  |103,00 |111,00 |
|in navedbo vrednosti predmetov za  |    |    |    |
|vsako cenitev ali vsak dejanski   |    |    |    |
|izvid ali izvid z izvedencem    |    |    |    |
|a) poleg tega od celotne vrednosti |1%   |1%   |1%   |
|popisanih ocenjenih predmetov    |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|4. Za upravljanje zapuščine, glede |6%   |6%   |6%   |
|katere je bila opravljena      |    |    |    |
|zapuščinska obravnava, ali za    |    |    |    |
|upravljanje drugega premoženja, ki |    |    |    |
|ne izvira iz zapuščine, od čistega |    |    |    |
|dohodka (mesečno ali letno)     |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe 
vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne številke. 

           Tarifna številka 79           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za vročitev denarja  , vrednostnih |3%   |3%   |3%   |
|papirjev, hranilnih knjižic in   |    |    |    |
|drugih vrednih predmetov se plača  |    |    |    |
|taksa od vročenega zneska ali od  |    |    |    |
|vrednosti vročenega predmeta    |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se      
diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike    
Slovenije v tujini ob naravni ali drugi nesreči vroči denar ali
druge vrednosti za poškodovance ali njihove družinske člane.  

           Tarifna številka 80           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za hrambo depozitov:        |    |    |    |
|1. za akt, s katerim se potrjuje  |12,00  |13,00  |14,00  |
|sprejem depozita v hrambo      |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. za hrambo in izročitev denarja, |    |    |    |
|vrednostnih papirjev, hranilnih   |    |    |    |
|knjižic in vrednostnih predmetov  |    |    |    |
|(dragocenosti):           |    |    |    |
|a) za prvo leto ali del tega časa, |5%   |5%   |5%   |
|od vrednosti            |    |    |    |
|b) za vsako nadaljnje leto ali del |4%   |4%   |4%   |
|tega časa, od vrednosti       |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. za hrambo oporoke ali drugih   |38,00  |41,00  |45,00  |
|listin v korist posameznikov ali  |    |    |    |
|pravnih oseb            |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opomba:                            
Taksa po tej tarifni številki se ne plača za denarne zneske,  
položene vnaprej za kritje taks in stroškov podobnih terjatev 
diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike    
Slovenije, za denar položen – prejet kot odškodnina za     
državljane Republike Slovenije iz raznih naslovov, ter ob   
bolezni, odvzemu prostosti idr.                

           Tarifna številka 81           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|1. Za vpis v seznam     posadke|5,00  |6,00  |6,00  |
|podatkov o vkrcanju ali izkrcanju  |    |    |    |
|članov posadke           |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|2. Za akt, s katerim se dovoljuje  |5,00  |6,00  |6,00  |
|vkrcanje tujega državljana kot   |    |    |    |
|člana posadke na ladjo slovenske  |    |    |    |
|trgovske mornarice         |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|3. Za overitev ladijskega dnevnika |4,00  |5,00  |5,00  |
|in drugih ladijskih knjig in listin |    |    |    |
|ter potrditev vsakega vpisa v te  |    |    |    |
|knjige in listine          |    |    |    |
|                  |    |    |    |
|4. Za izdajo in overitev izpiska iz |    |    |    |
|ladijskega dnevnika:        |    |    |    |
|a) za prvo stran          |5,00  |6,00  |6,00  |
|b) za vsako nadaljnjo začeto stran |4,00  |5,00  |5,00  |
+------------------------------------+--------+--------+--------+

   XV. TAKSE S PODROČJA PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN   
          INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA          
           Tarifna številka 82           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za odločbo, s kater  o se odobri |774,65 |840,31 |906,10 |
|pokojninski načrt prostovoljnega  |    |    |    |
|dodatnega zavarovanja        |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
       XVI. TAKSE S PODROČJA VARSTVA OKOLJA       
           Tarifna številka 83           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za okoljevarstveno dovoljenje za  |    |    |    |
|naprave, ki povzročajo       |    |    |    |
|onesnaževanje okolja večjega    |    |    |    |
|obsega:               |    |    |    |
|a) za vlogo             |50,00  |50,00  |50,00  |
|b) za okoljevarstveno dovoljenje  |500,00 |500,00 |500,00 |
|c) za spremembo okoljevarstvenega  |200,00 |200,00 |200,00 |
|dovoljenja             |    |    |    |
|č) za podaljšanje okoljevarstvenega |100,00 |100,00 |100,00 |
|dovoljenja             |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
             XVII. RAZNO             
           Tarifna številka 84           
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Za hrambo (depozit) denarja, stvari |1,16  |1,26  |1,35  |
|in vrednostnih papirjev, ki jih   |    |    |    |
|izročijo deponenti v hrambo     |    |    |    |
|organom, se plača taksa na leto od |    |    |    |
|vsakih začetih 10 eurov vrednosti  |    |    |    |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Opombe:                            
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.    
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej,
za druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se 
šteje za celo.                         
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega    
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.   
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite,   
položene na zahtevo državnega organa oziroma po uradni     
dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.          

AAA Zlata odličnost