Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4709. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H), stran 13404.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. redni seji 26. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-17
Ljubljana, dne 3. novembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-H)
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07) se v 5. členu na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Ko taksna obveznost nastane, organ obvesti taksnega zavezanca o višini takse tako, da mu pošlje plačilni nalog iz prvega odstavka 16. člena tega zakona.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo upravne takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja, izdajo dokumenta oziroma vodenje postopka.«.
V drugem odstavku se črta prvi stavek.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 13. člena se črtata.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 14. člena se črtata.
5. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
Zoper plačilni nalog iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga dopusten ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je bila taksa napačno odmerjena.
O ugovoru v 15 dneh odloči organ, ki je izdal plačilni nalog, s sklepom.
Organ iz prejšnjega odstavka s sklepom ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. Če ugotovi, da je bila taksa že plačana ali pa da taksna obveznost ni nastala, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog odpravi. Če ugotovi, da je bila taksa napačno odmerjena, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog nadomesti z novim plačilnim nalogom.
Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa.
Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti iz 19. člena tega zakona nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper nov plačilni nalog je dopusten ugovor, za katerega se uporabljajo določbe tega člena.
Ugovor zoper plačilni nalog zadrži izvršitev.
Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.«.
6. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »vodi postopek na prvi stopnji« nadomesti z besedilom »na prvi oziroma drugi stopnji vodi upravni postopek oziroma ki na prvi oziroma drugi stopnji opravi dejanja oziroma izda dokumente, predvidene v taksni tarifi«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
7. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih s tem zakonom, in taksni zavezanec ne vloži ugovora iz 16. člena tega zakona ali vloge za oprostitev iz 25. člena tega zakona, pristojni organ potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje carinskemu organu v izvršitev.«.
Četrti odstavek se črta.
8. člen
V prvem odstavku 23. člena se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava,«.
V 4. točki se za besedo »mladoletniki« dodata besedi »in obsojenci«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. taksni zavezanci posamezniki v slabih premoženjskih razmerah, razen taks po tarifni številki 12, po točkah 1.d), 1.e), 2.d), 2.e), 3.c) in 3.č) tarifne številke 14, po tarifni številki 21 ter tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega zakona«.
9. člen
V prvem odstavku 24. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve v postopkih izvajanja ukrepov države na trgu dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, in za dokumente in dejanja v zvezi z nacionalno poklicno kvalifikacijo«.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. pravne osebe, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma, za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, in za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu.«.
10. člen
V prvem odstavku 25. člena se v drugi alineji beseda »denarnega« nadomesti z besedo »varstvenega«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Vloga za oprostitev takse se vloži najkasneje do poteka roka za ugovor zoper plačilni nalog.
O vlogi odloči organ s sklepom.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Do odločitve o vlogi za oprostitev takse zaradi slabih premoženjskih razmer plačilni nalog ni izvršljiv.«.
11. člen
V 28. členu se doda nova 1.b točka, ki se glasi:
»1.b vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike;«.
V 2. točki se črta besedilo »ter prošnje za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o takih prošnjah ter pritožbe obsojencev zoper odločbe o disciplinski kazni«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom, razen v taksni tarifi naštetih odločb, ki jih izdaja Carinska uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine, in zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;«.
Doda se nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a dokumenti in dejanja v postopku vpisa oziroma vpisa sprememb podatkov in izbrisa iz registra neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov;«.
21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. izvirne diplome, spričevala in druge listine o uspešno končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov, nadomestnih spričeval in izpisov iz evidence;«.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. vloge za vpis podatkov v uradne evidence ali izbris podatkov iz njih ter odločbe oziroma potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc;«.
32. točka se črta.
Dosedanja 33. točka postane 32. točka.
Na koncu 34. točke, ki postane 33. točka, se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 34. in 35. točka, ki se glasita:
»34. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pridobivanja dovoljenja za opravljanje postopkov VEM oziroma postopki za pridobitev položaja točke VEM;
35. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo projektnih pogojev in soglasij ter soglasij za priključitev v zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj.«.
12. člen
Priloga taksna tarifa se nadomesti z novo prilogo taksno tarifo, ki je priloga in sestavni del tega zakona.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Postopki odmere upravnih taks, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se končajo po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07).
14. člen
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu A, se plačujejo od uveljavitve tega zakona do 30. junija 2011.
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu B, se plačujejo od 1. julija 2011 do 31. decembra 2011.
Takse, določene v prilogi taksna tarifa v stolpcu C, se plačujejo od 1. januarja 2012 dalje.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/10-2/30
Ljubljana, dne 26. oktobra 2010
EPA 1204-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik