Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010

Kazalo

4661. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, stran 13145.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen
(status)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z Zakonom o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10; v nadaljnjem besedilu: ZJAJN), Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A; v nadaljnjem besedilu: ZJA) in s tem sklepom.
(2) Agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
3. člen
(ime agencije in žig)
(1) Ime agencije je: Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije.
(2) Skrajšano ime agencije je: AJN.
(3) Angleški prevod imena agencije je: Slovenian Public Procurement Agency, skrajšano ime angleškega prevoda je: PPA.
(4) Agencija ima žig okrogle oblike s premerom štiri centimetre, z besedilom, ki sledi v koncentričnih krogih in se glasi: Republika Slovenija, Javna agencija za javno naročanje. V sredini je državni grb. Žig agencije je enobarven. Agencija lahko uporablja pomanjšan žig s premerom dva centimetra z enako vsebino.
(5) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma logotipa določi agencija s splošnim aktom.
4. člen
(sedež agencije)
(1) Sedež agencije je v Ljubljani.
(2) Za spremembo sedeža je potrebno soglasje vlade.
(3) Posamezne naloge agencije se lahko izvajajo tudi na drugih lokacijah, če to zahteva oziroma omogoča narava dela.
II. NAMEN, NALOGE IN DEJAVNOST AGENCIJE
5. člen
(namen ustanovitve agencije)
Agencija je ustanovljena za opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi s sistemom in izvajanjem javnih naročil ter za opravljanje drugih nalog, vezanih na spodbujanje razvoja sistema javnega naročanja in prenos dobrih praks, skladno z namenom, da zagotovi trajne pogoje za razvoj področja javnega naročanja ter za strokovno in neodvisno oddajanje javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti, ki jih je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije, izvajanje skupnih javnih naročil in naročil po pooblastilu.
6. člen
(naloge agencije)
(1) Agencija opravlja kot dejavnost naslednje izvedbene naloge:
– za organe Republike Slovenije izvaja skupno javno naročanje vlade v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in druga naročila, za katera vlada pooblasti agencijo;
– za organe državne uprave izvaja javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije;
– zbira potrebe organov Republike Slovenije in vladi predlaga v sprejem izvedbo skupnih javnih naročil;
– izvaja javna naročila za organe državne uprave in druge organe po pooblastilu;
– upravlja informacijski sistem, ki v okviru sklenjene pogodbe ali okvirnega sporazuma omogoča oddajanje posameznih naročil;
– pripravlja vzorčno razpisno dokumentacijo za tipične vrste javnih naročil;
– poroča vladi o izvedenih nalogah v skladu s 7. členom ZJAJN;
– vzpostavi in skrbi za bazo tržnih informacij za tipske predmete naročil.
(2) Agencija izvaja tudi naslednje sistemske naloge:
– skrbi za prenos dobrih praks v slovenski prostor;
– svetuje vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, na področju javnega naročanja;
– skrbi za implementacijo zelenega javnega naročanja;
– pripravlja analize in priporočila za vlado o sistemu javnega naročanja;
– sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja;
– svetuje naročnikom pri pomembnejših javnih naročilih;
– skrbi za informatizacijo in razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja;
– v sodelovanju z resornimi ministrstvi skrbi za standardizacijo tipskih nabav;
– na različne načine vzpodbuja sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v postopkih oddaje javnih naročil.
(3) Agencija opravlja tudi druge naloge, vezane na spodbujanje razvoja sistema javnega naročanja, prenos dobrih praks ter tudi druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma, če so nujen pogoj za opravljanje teh nalog.
Kot druge naloge agencija lahko:
– v sodelovanju z Upravno akademijo Ministrstva za javno upravo izvaja usposabljanja s področja javnega naročanja in
– na različne načine vzpodbuja izvajanje zelenega javnega naročanja.
(4) Agencija v imenu in za račun ministrstva, pristojnega za javno upravo, izvaja javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za objavo na portalu javnih naročil, razen postopkov oddaje naročil male vrednosti in naročil, ki po vsebini preidejo na Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije.
(5) Agencija sodeluje v bilateralnih odnosih in mednarodnih organizacijah s področja skupnega javnega naročanja, s področja postopkov oddaje javnih naročil in drugih področij, povezanih z javnim naročanjem.
(6) Agencija mora v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripraviti podlage za določitev standardov pri izvedbi skupnih javnih naročil.
7. člen
(način izvajanja nalog agencije)
(1) Agencija izvaja naloge iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena kot naročnik v lastnem imenu in imenu organov, ki so zavezani k oddaji javnih naročil.
(2) Naloge iz druge in četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena izvaja agencija kot pooblaščenec teh organov ter nastopa v imenu in za račun naročnika in opravlja tista dejanja, za katera jo naročnik pooblasti.
8. člen
(klasifikacija dejavnosti)
(1) Agencija opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
+----------------+--------------------------------------------+
|63.11      |Obdelava podatkov in s tem povezane     |
|        |dejavnosti                 |
+----------------+--------------------------------------------+
|70.220     |Drugo podjetniško svetovanje        |
+----------------+--------------------------------------------+
|72.2      |Raziskovalna in razvojna dejavnost na    |
|        |področju družboslovja in humanistike    |
+----------------+--------------------------------------------+
|73.20      |Raziskovanje trga in javnega mnenja     |
+----------------+--------------------------------------------+
|85.5      |Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in   |
|        |usposabljanje                |
+----------------+--------------------------------------------+
(2) Agencija lahko brez vpisa v sodni register opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register, v manjšem obsegu ali občasno ali, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.
III. ORGANI AGENCIJE
9. člen
(organa agencije)
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor.
10. člen
(svet)
(1) Svet ima pet članov.
(2) Svet je za svoje delo odgovoren vladi.
11. člen
(imenovanje članov in predsednika sveta)
(1) Člane sveta imenuje izmed neodvisnih strokovnjakov s področja dela agencije ustanovitelj na predlog ministrstva, pristojnega za javno upravo, na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta.
(2) Člani sveta so imenovani za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov.
12. člen
(pogoji za imenovanje članov sveta)
(1) Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je neodvisni strokovnjak z izkušnjami s področja dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
(2) Člani sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v agenciji, funkcionarji v izvršilni veji oblasti in osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija.
13. člen
(naloge sveta)
(1) Naloge sveta:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,
– sprejema program dela, finančni načrt in letno poročilo agencije,
– na predlog direktorja in v soglasju z vlado odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki,
– s soglasjem vlade sprejema tarifo za izvajanje storitev agencije skladno z 31. členom tega sklepa,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja,
– daje direktorju usmeritve in navodila za delo,
– daje vladi in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje pooblaščenega revizorja ali revizorko (v nadaljnjem besedilu: revizor), ki pregleda letno poročilo agencije,
– imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih vprašanj iz pristojnosti sveta,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem sklepom.
(2) Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo agencije.
(3) Svet lahko zahteva od direktorja predložitev poročila o posameznih dejanjih oziroma dejavnostih in drugih zadevah iz njegove pristojnosti.
14. člen
(način dela in odločanja sveta)
(1) Svet odloča in dela na sejah. Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov sveta.
(2) Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
(3) Agencija podrobneje ureja način dela in odločanja sveta s poslovnikom.
15. člen
(način dela članov sveta)
(1) Člani sveta morajo biti pri svojem delu nepristranski in ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovne skrivnosti agencije.
(2) Za svoje delo so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov skladno s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi.
(3) Člani sveta so odgovorni za škodo, ki nastane kot posledica njihovega ravnanja in odločanja.
16. člen
(razrešitev člana sveta)
Vlada lahko člana sveta predčasno razreši na njegovo zahtevo in v ostalih primerih, ki jih določa ZJA.
17. člen
(imenovanje direktorja)
(1) Direktorja agencije imenuje vlada na predlog sveta, na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z ZJA, ZJAJN in s tem sklepom.
(2) Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan.
(3) Direktor ne sme biti član poslovodstva ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu družb, ki se v Republiki Sloveniji pojavljajo kot ponudniki.
18. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge bolonjske stopnje ali njej enakovredno raven, in izpolnjuje naslednje dodatne pogoje:
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj,
– ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika,
– je strokovnjak z najmanj petimi leti izkušenj s področja dela agencije,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2).
(2) Prijavi za imenovanje mora kandidat priložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
(3) Javni natečaj izvede svet skladno z določili zakona, ki ureja javne uslužbence.
19. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja)
(1) Pristojnosti direktorja:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– svetu predlaga program dela ter finančni načrt agencije ter letno poročilo agencije,
– svetu predlaga v sprejem predloge splošnih aktov in druge strokovne podlage za delo agencije,
– izvaja program dela in poslovno politiko agencije,
– podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni in tem sklepom,
– predlaga sklic seje sveta,
– pripravlja druga poročila o delu in poslovanju agencije ter poroča svetu o poslovanju agencije,
– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja zaposlenih v agenciji in
– opravlja druge naloge na podlagi ZJAJN in ZJA, tega sklepa in drugih predpisov ter sklepov in usmeritev sveta.
(2) Direktor sklene z vlado pogodbo, v kateri so za dobo imenovanja določeni cilji in pričakovani rezultati njegovega dela.
(3) Direktor agencije je za svoje delo odgovoren vladi in ministroma, pristojnima za javno upravo in finance.
(4) Pri svojem delu je direktor dolžan varovati poslovne skrivnosti agencije ter odgovarja za škodo, ki jo povzroči s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
20. člen
(razrešitev direktorja)
Direktorja lahko predčasno razreši vlada s sklepom na lastno pobudo ali na predlog sveta v primerih in po postopkih, določenih v ZJA.
21. člen
(namestnik direktorja)
Direktor lahko imenuje namestnika direktorja v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
22. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Če direktorju preneha delovno razmerje, vlada na predlog sveta, do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za dobo šestih mesecev, imenuje vršilca dolžnosti.
IV. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV
23. člen
(pristojnosti ustanovitelja)
Vlada v imenu ustanovitelja:
– imenuje in razrešuje člane sveta,
– na predlog sveta imenuje in razrešuje direktorja agencije in vršilca dolžnosti direktorja,
– daje soglasje k programu dela in finančnem načrtu ter k letnemu poročilu agencije in drugim poročilom agencije,
– daje soglasje k izdaji ali spremembi tarife,
– daje soglasje k odločitvi o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki in
– odloča o statusnih spremembah in o prenehanju agencije.
24. člen
(poročanje vladi)
(1) Agencija letno poroča vladi o izvedenih nalogah ter razmerah na področju javnega naročanja, in sicer do 30. maja tekočega leta za preteklo leto.
(2) Letno poročilo agencije iz prejšnjega odstavka mora vključevati podatke o izvedenih javnih naročilih, njihovem rezultatu, informacijskih rešitvah in informatizaciji na področju javnega naročanja, prenosu dobrih praks in druge pomembne informacije o delu agencije in sistemu javnega naročanja v Republiki Sloveniji.
(3) Agencija mora vladi na njeno zahtevo predložiti poročilo o posameznih dejavnostih in drugih zadevah, povezanih s poslovanjem agencije.
25. člen
(javnost dela agencije)
(1) Delo agencije je javno. Za javnost dela je odgovoren direktor.
(2) Agencija je dolžna na svoji spletni strani javno objaviti letno poročilo agencije. Agencija je dolžna na svoji spletni strani redno objavljati tudi analize, druga poročila in ocene stanja na področju javnega naročanja, ki jih je izdelala, razen če so bila izdelana za posameznega naročnika.
26. člen
(sodelovanje agencije z drugimi institucijami)
Agencija lahko sodeluje z raziskovalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi organi, društvi in ostalimi institucijami, ki delujejo na področju javnega naročanja ter drugih področjih, pomembnih za področje javnega naročanja, ter s posameznimi znanstvenimi delavci in strokovnjaki, ki delujejo na področjih, pomembnih za področje javnega naročanja.
V. AKTI AGENCIJE
27. člen
(splošni akti)
(1) Za ureditev notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest agencije sprejme svet Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
(2) Agencija lahko sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se skladno s predpisi in tem sklepom ureja delo in poslovanje agencije.
28. člen
(posamični akti agencije)
(1) S posamičnim aktom direktor agencije odloča v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, odloča o pravicah in obveznostih ter odgovornostih zaposlenih in o drugih vprašanjih vodenja agencije.
(2) Posamične akte, s katerimi se odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti agencije, izdaja direktor oziroma od njega pisno pooblaščena oseba, skladno s predpisi, ki urejajo upravni postopek.
VI. PROGRAM DELA IN FINANCIRANJE AGENCIJE
29. člen
(program dela in finančni načrt agencije)
(1) Svet sprejema letni program dela, finančni načrt in odloča o obsegu sredstev, potrebnih za delo agencije, s soglasjem vlade.
(2) V letnem programu dela agencije se določijo letni cilji in naloge agencije.
(3) V programu dela se določijo tudi načini doseganja ciljev in roki za izvajanje nalog ter kazalniki uspešnosti in učinkovitosti izvedbe nalog oziroma doseganja ciljev učinkovite porabe javnih sredstev.
(4) Agencija pripravi program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto do 31. oktobra tekočega leta in ga predloži vladi v soglasje. Če vlada do 15. decembra ne da soglasja, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto.
(5) Če pridobljena finančna sredstva ne dosegajo višine sredstev v finančnem načrtu in je s tem ogroženo izvajanje dejavnosti agencije, svet o tem obvesti vlado, pri čemer predlaga tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.
30. člen
(financiranje agencije)
(1) Prihodki agencije so sredstva zagotovljena iz državnega proračuna za opravljanje nalog iz 6. člena tega sklepa, razen za naloge, za katere agencija pridobiva prihodke iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Sredstva iz državnega proračuna se zagotavljajo na podlagi pogodbe, sklenjene z ministrstvom, pristojnim za javno upravo, letnega programa in finančnega načrta agencije.
(3) Drugi prihodki so:
– prihodki, pridobljeni pri izvedbi skupnih javnih naročil vlade za organe samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih skladov, javnih agencij, javnih zavodov ter javnih gospodarskih zavodov, kadar ti pri teh naročilih pooblastijo agencijo in
– druga sredstva.
(4) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v ZJAJN in temu sklepu, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
(5) Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti, za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji, skladno z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ali ga vplača v državni proračun.
(6) Prihodke in odhodke iz sredstev proračuna se evidentira ločeno od drugih prihodkov in odhodkov.
(7) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet na predlog direktorja v soglasju z vlado.
31. člen
(tarifa)
(1) Za izvajanje dejavnosti proti plačilu agencija izda tarifo, s katero določi višino plačila za svoje storitve. Za izdajo tarife in njeno spremembo je potrebno predhodno pridobiti soglasje vlade.
(2) Tarifa je splošni akt agencije, ki mora vsebovati posebno obrazložitev v skladu s 40. členom ZJA in mora biti skupaj s to obrazložitvijo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
32. člen
(odgovornost agencije in vlade za obveznosti agencije)
(1) Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Agencija se sme zadolžiti samo, če je to določeno v finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance.
(3) Vlada je odgovorna za obveznosti agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje njenih nalog.
33. člen
(poslovna poročila)
(1) Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z določili zakona, ki ureja računovodstvo, zakona, ki ureja javne finance, in predpisi, izdanimi na njuni podlagi.
(2) Agencija mora zagotavljati ločeno evidenco prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja dejavnosti v javnem interesu od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja storitev iz tretjega odstavka 30. člena tega sklepa.
(3) Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor. Revizorjevo poročilo priloži agencija k letnemu poročilu.
34. člen
(vodenje evidenc)
Agencija je pristojna, da vzpostavi in skrbi za bazo tržnih informacij tipskih predmetov naročil.
VII. ZAPOSLENI V AGENCIJI
35. člen
(zaposleni v agenciji)
(1) Javni uslužbenec sklene delovno razmerje s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
(2) Plače zaposlenih v agenciji se določajo v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. Drugi prejemki zaposlenih v agenciji se urejajo v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi.
(3) Za zaposlene v agenciji v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja veljajo določila zakona, ki ureja javne agencije, zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev, zakona, ki ureja delovna razmerja, in kolektivne pogodbe za javni sektor.
VIII. NADZOR
36. člen
(nadzor nad delom agencije)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravljata ministrstvi, pristojni za javno upravo in finance, in sicer skladno s svojimi delovnimi področji.
37. člen
(nadzor nad poslovanjem agencije)
(1) Nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, določb o imenovanju direktorja, poslovnem času in uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja opravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.
(2) Agencija je dolžna zagotoviti oziroma posredovati vse podatke, potrebne za izvajanje nadzora.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(pogoji za začetek dela in poslovanja agencije)
(1) Vlada zagotovi agenciji materialne in finančne pogoje za začetek dela in poslovanja in v ta namen zagotovi kadre, prostore, opremo in potrebna finančna sredstva.
(2) Prostori in oprema iz prejšnjega odstavka se prenesejo v uporabo in upravljanje agencije.
(3) Prenos prostorov, opreme in kadrov se izvede na podlagi programa prenosa, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za javno upravo, in ga potrdi vlada.
(4) Agencija vstopi kot pogodbena stranka v pogodbena razmerja, ki jih ima sklenjene ministrstvo, pristojno za javno upravo, na podlagi izvedenih skupnih javnih naročil.
(5) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, sklene z agencijo pogodbo, s katero se agenciji zagotovijo proračunska sredstva za začetek dela in poslovanje v letu 2011.
(6) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, mora v letu 2011 vzpostaviti informacijski sistem iz pete alinee prvega odstavka 6. člena tega sklepa na podlagi vsebinskih usmeritev, ki jih pripravi agencija. Ministrstvo, pristojno za javno upravo, zagotavlja vzdrževanje informacijskega sistema iz pete alinee prvega odstavka 6. člena tega sklepa.
39. člen
(prevzem javnih uslužbencev)
(1) Javni uslužbenci preidejo z dnem začetka delovanja agencije na delo v agencijo. Seznam javnih uslužbencev in višina sredstev za plače in druge osebne prejemke ter materialne stroške teh javnih uslužbencev je sestavni del programa prenosa iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka sklenejo pogodbo o zaposlitvi z agencijo za delovna mesta, določena v aktu o začasni organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije, pri čemer se jim morajo zagotoviti najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred prehodom v agencijo. Akt o začasni organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije v roku enega meseca od sprejetja tega sklepa pripravi vršilec dolžnosti direktorja v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javno upravo.
(3) Do ustrezne spremembe pravilnikov ali drugih aktov Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo, zaposleni s prevzemom na agencijo obdržijo vse pravice, povezane s službenimi stanovanji. Zaposleni s prevzemom obdržijo pravico do dodeljenega službenega stanovanja Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo, ter vse pravice, povezane z dodeljenim stanovanjem.
(4) Zaposleni s prevzemom obdržijo pravico do letovanja v počitniških enotah v lasti Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije pod enakimi pogoji kot drugi zaposleni v državni upravi.
40. člen
(prenos evidenc)
Evidence, ki se prenašajo na agencijo, prevzame agencija na podlagi primopredajnih zapisnikov, ki jih podpišejo ministri pristojnih ministrstev in direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja agencije.
41. člen
(dokumentarno in arhivsko gradivo)
Agencija prevzame tudi vso dokumentarno in arhivsko gradivo pristojnih ministrstev, ki se nanaša na javna naročila, katerih izvajanje se prenese na agencijo in postopki še niso zaključeni. Zapisnik o prevzemu tega gradiva podpišejo ministri pristojnih ministrstev in direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja agencije.
42. člen
(vpis v sodni register)
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, pripravi predlog za vpis agencije v sodni register v roku 60 dni od uveljavitve tega sklepa.
43. člen
(rok za imenovanje in konstituiranje prvega sveta agencije)
(1) Člani prvega sveta morajo biti imenovani v roku 30 dni od uveljavitve tega sklepa. Člane prvega sveta imenuje vlada, in sicer dva člana na predlog ministra, pristojnega za finance, dva člana na predlog ministra, pristojnega za javno upravo, ter enega člana na predlog ministra, pristojnega za razvoj in evropske zadeve. Člani prvega sveta so imenovani za obdobje do imenovanja sveta agencije v skladu z 11. členom tega sklepa, vendar najdlje za obdobje štirih mesecev.
(2) Člani prvega sveta pričnejo opravljati svojo funkcijo s konstituiranjem sveta. Svet na svoji prvi seji izvoli predsednika prvega sveta.
(3) Prvo sejo sveta skliče minister, pristojen za javno upravo, in sicer v roku 15 dni od imenovanja prvega sveta agencije.
(4) Naloge prvega sveta so:
– sprejme sklep o objavi javnega natečaja za izbiro direktorja najkasneje v 60 dneh po konstituiranju ter poskrbi, da je objava javnega natečaja izvedena najkasneje v roku 15 dni po sprejemu sklepa o objavi,
– daje usmeritve in navodila vršilcu dolžnosti direktorja ter opravlja le tiste naloge iz pristojnosti sveta agencije, ki so potrebne za začetek dela agencije.
44. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
(1) Do imenovanja direktorja agencije vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo, imenuje vršilca dolžnosti direktorja, najdlje za obdobje šestih mesecev.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agencijo in
– v štirih mesecih od imenovanja, na podlagi sklepov in usmeritev, ki jih sprejme minister, pristojen za javno upravo, pripravi program dela in finančni načrt agencije za tekoče leto.
(3) Agencija začne delovati v prostorih ministrstva, pristojnega za javno upravo, in pri tem uporablja opremo, arhiv, evidence in dokumentacijo ministrstva, pristojnega za javno upravo. Ministrstvo, pristojno za javno upravo, zagotovi vršilcu dolžnosti direktorja v tem obdobju potrebno pomoč pri njegovem delu.
45. člen
(rok za sprejetje akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)
Svet mora sprejeti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku šestih mesecev od konstituiranja sveta agencije, pri čemer se morajo zaposlenim zagotoviti najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred prehodom v agencijo.
46. člen
(začetek delovanja agencije)
Agencija začne delovati 1. januarja 2011.
47. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-6/2010
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
EVA 2010-3111-0048
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost