Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010

Kazalo

4657. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-A), stran 13142.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. seji 20. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-11
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODŠKODNINI ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ (ZOZKD-A)
1. člen
V Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05) se tretja alineja 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»– nasilno naklepno dejanje je dejanje, storjeno z neposrednim napadom na življenje in telo, z uporabo sile ali kršitvijo spolne nedotakljivosti in za katero se sme po kazenskem zakoniku izreči kazen enega ali več let zapora,«.
Za tretjo alinejo se dodajo nova četrta, peta in šesta alineja, ki se glasijo:
»– žrtev nasilja v družini je družinski član po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, in proti kateremu je drugi družinski član storil nasilno naklepno dejanje;
– otrok je oseba, ki v času storitve naklepnega kaznivega dejanja še ni dopolnila 18 let;
– invalid je oseba, za katero je ugotovljeno, da ji je v času storitve kaznivega dejanja priznana invalidnost v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo invalidov,«.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo sedma, osma, deveta in deseta alineja.
Za deseto alinejo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– komisija je Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se na začetku prve alineje doda besedilo »da obstaja utemeljen sum,«.
V drugi alineji se besedi »zračnem plovilu« nadomestita z besedo »zrakoplovu«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– da je bilo dejanje zaznano ali pristojnemu organu naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje,«.
Za šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– če je verjetno, da storilec dejanja ne bo mogel izplačati odškodnine za škodo iz prejšnje alineje.«
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Domneva neplačevitosti
7. člen
Domneva se, da storilec ne bo mogel izplačati odškodnine v naslednjih primerih:
– če storilec ostane neznan v treh mesecih od zaznave ali naznanitve dejanja in se ga do odločanja komisije ne odkrije ali če storilca ni mogoče preganjati;
– če je upravičenec otrok, invalid ali žrtev nasilja v družini;
– če gre za domač čezmejni primer.«.
4. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
»Obveznost uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka
7.a člen
(1) Upravičenec je dolžan, razen v primerih iz prejšnjega člena, zoper storilca uveljavljati premoženjskopravni zahtevek v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, ali vložiti odškodninsko tožbo.
(2) Če oškodovanec ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, je upravičen do odškodnine po tem zakonu, če v skladu s tem zakonom izkaže, da izvršba ni bila uspešna.«.
5. člen
Šesta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– škodo za uničene medicinske pripomočke,«.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odškodnina za telesne bolečine ali okvaro zdravja
9. člen
(1) Odškodnina se ne prizna za telesne poškodbe, s katerimi je le začasno prizadeta zunanjost, ali začasno in v manjši meri okvarjeno zdravje.
(2) Odškodnina za telesne bolečine po tem zakonu se glede na okoliščine primera, stopnjo bolečine zaradi poškodbe ali okvare zdravja, trajanja bolečin in v skladu z načelom pravične denarne odškodnine določi po naslednjih stopnjah:
– lažji primeri od 50 do 500 evrov,
– srednje hudi primeri od 100 do 1.000 evrov,
– hudi primeri od 250 do 2.500 evrov,
– zelo hudi primeri od 500 do 5.000 evrov,
– izjemno hudi primeri od 1.000 do 10.000 evrov.
(3) Značilne poškodbe za posamezne stopnje primerov iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.«.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odškodnina za duševne bolečine
10. člen
(1) Za duševne bolečine se glede na okoliščine primera, stopnjo in trajanje bolečin ter vrsto poškodb v skladu z načelom pravične denarne odškodnine določi odškodnina po naslednjih stopnjah:
– za zmanjšanje življenjske aktivnosti do 7.500 evrov,
– za okrnitev svobode do 5.000 evrov,
– za skaženost do 3.000 evrov,
– za kršitev dostojanstva (osebnosti) do 1.500 evrov,
– za okrnitev drugih osebnostnih pravic do 2.500 evrov.
(2) Odškodnina, priznana v skladu s prejšnjim odstavkom, skupno ne sme presegati 10.000 evrov.
(3) Odškodnina zaradi smrti bližnjega se lahko vsem svojcem ene osebe skupno prizna največ do 10.000 evrov.«
8. člen
V prvem odstavku 12. člena se pred besedo »zavarovanju« doda beseda »zdravstvenem«.
V drugem odstavku se za besedo »podlagi« dodata besedi »obveznega in prostovoljnega«.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se pred besedo »zavarovanju« doda beseda »zdravstvenem«.
V drugem odstavku se pred besedo »zdravstvenega« doda beseda »obveznega«.
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Škoda za uničene medicinske pripomočke
14. člen
Upravičencu se povrne celotna škoda, nastala na medicinskih pripomočkih, če niso do njih upravičeni po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.«.
11. člen
Za drugim odstavkom 15. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prosilcu se v primeru utemeljene zahteve vrnejo tisti stroški, ki jih je imel v zvezi s storitvami, ki so potrebne za ugotavljanje zdravstvenega stanja za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu.«.
12. člen
Prvi stavek v drugem odstavku 25. člena se spremeni tako, da se glasi: »Na zahtevo osebe iz prejšnjega odstavka izda policija potrdilo o tem, da je bilo dejanje zaznano ali naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje.«.
13. člen
Za prvim odstavkom 28. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zahteva, vložena na podlagi drugega odstavka 7.a člena tega zakona, mora vsebovati podatke iz prve in četrte alineje prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
14. člen
Za drugim odstavkom 29. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zahteva na podlagi drugega odstavka 7.a člena tega zakona mora biti vložena v treh mesecih od prejema odločbe ali obvestila, da izvršba ni bila uspešna, če izvršba ni bila predlagana, pa v treh mesecih od prejema podatkov, iz katerih izhaja, da izvršba ni možna.«.
15. člen
V prvem odstavku 30. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– potrdilo policije o zaznavi ali naznanitvi ter obravnavi kaznivega dejanja,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) K zahtevi, vloženi na podlagi drugega odstavka 7.a člena tega zakona, morajo biti poleg listin iz prve, četrte in pete alineje prejšnjega odstavka, priloženi tudi:
– izvod sodbe,
– izvod sklepa o izvršbi in dokazila, da izvršba ni bila uspešna, oziroma dokazila, da izvršba ni možna.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
16. člen
Za četrtim odstavkom 32. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je priznana odškodnina otroku, komisija del vsebine odločbe, ki se nanaša na varstvo otrokove koristi, posreduje tudi pristojnemu centru za socialno delo, ki poskrbi, da se odškodnina uporabi v korist otroka, posredovane podatke pa lahko uporabi za uvedbo drugih ukrepov v skladu z zakonom.«.
17. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posredovanje in dostop do podatkov
33. člen
(1) Upravljavci zbirk osebnih podatkov, državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki razpolagajo s podatki o okoliščinah in dejstvih, pomembnimi za odločitev, morajo komisiji na njeno pisno zahtevo te podatke brezplačno posredovati.
(2) Podatke o okoliščinah in dejstvih, ki so pomembni za odločitev, lahko komisiji na podlagi pisnega zaprosila prostovoljno posredujejo tudi posamezniki, ki z njimi razpolagajo.
(3) Dostop do vsebine ovadbe, njenih prilog, poročil državnemu tožilstvu, obtožnih aktov in sodnih odločb, s katerimi za potrebe odločanja razpolaga komisija, imajo le člani komisije, oškodovanec ali njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ter pristojni državni organi.«.
18. člen
V drugem odstavku 36. člena se besedilo »po 2. točki prvega odstavka 162. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 110/02 – ZDT-B, 56/03 in 43/04)« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Pristojni minister uskladi podzakonski predpis iz tretjega odstavka 9. člena, drugega odstavka 25. člena in drugega odstavka 27. člena zakona z določbami tega zakona v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.
Postopki, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
20. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2011.
Št. 713-01/10-59/16
Ljubljana, dne 20. oktobra 2010
EPA 1232-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost