Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4645. Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, stran 13117.

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10, v nadaljnjem besedilu; ZSPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta uredba določa kriterije za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.
2. člen
(obseg veljavnosti)
(1) Subjekti, za katere veljajo določbe te uredbe in sestavljajo javni sektor, so vsi subjekti iz 1. in 2. točke 2. člena ZSPJS in subjekti, ki so navedeni v Sklepu o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
(2) Položajni dodatek po tej uredbi pripada javnim uslužbencem v plačnih skupinah C, D, E, F, G, H, I, J in K, kot so opredeljene v 7. členu ZSPJS.
II. KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE POLOŽAJNEGA DODATKA
3. člen
(položajni dodatek)
(1) Položajni dodatek je del plače, ki pripada javnemu uslužbencu, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela kot vodja notranje organizacijske enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo delovnega mesta ali naziva. V Slovenski vojski se za vodenje, usklajevanje in izvajanje dela štejejo tudi naloge v zvezi s poveljevanjem. Do položajnega dodatka je upravičen tudi pomočnik oziroma namestnik vodje notranje organizacijske enote ali drug javni uslužbenec, za čas, ko izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote v primeru celodnevne odsotnosti ali zadržanosti vodje notranje organizacijske enote.
(2) Za potrebe te uredbe se kot notranja organizacijska enota šteje enota, ki je kot taka določena z zakonom, podzakonskim aktom ali s splošnim ali drugim aktom delodajalca, v kateri se izvršuje naloge v zaključenem procesu dela oziroma na zaključenem delovnem področju. Kot notranja organizacijska enota se šteje tudi izmena, kadar je za vodenje izmene določen vodja.
(3) Javnemu uslužbencu pripada položajni dodatek v primeru, ko je v posamezni notranji organizacijski enoti na sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih najmanj pet javnih uslužbencev, vključno z javnim uslužbencem, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji organizacijski enoti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada javnim uslužbencem iz prvega odstavka tega člena položajni dodatek tudi, če je v notranji organizacijski enoti na sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih manj kot pet javnih uslužbencev, vendar ne manj kot trije javni uslužbenci, vključno z javnim uslužbencem, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji organizacijski enoti v primerih, ko gre za:
– delovna mesta v plačni skupini J,
– zaposlene v Slovenski vojski, kadar se oblikujejo delovne, začasne, bojne in operativne skupine, katerih organizacija in vodenje je določeno v splošnem ali drugem aktu delodajalca, ali
– zaposlene v Policiji, kadar se oblikujejo operativne skupine v Specialni enoti in v Nacionalnem preiskovalnem uradu, katerih organizacija in vodenje je določeno v splošnem ali drugem aktu delodajalca, ali
– zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, kadar se oblikujejo operativne skupine, katerih organizacija in vodenje je določeno v splošnem ali drugem aktu delodajalca.
4. člen
(višina položajnega dodatka)
Višina položajnega dodatka se določi glede na število zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih in v nazivih v notranji organizacijski enoti, in sicer:
+-------------------+--------------------+
| število zaposlenih|   odstotek   |
|     na    |   položajnega  |
|  sistemiziranih |    dodatka   |
|   delovnih   |          |
|mestih in v nazivih|          |
|   v notranji  |          |
|  organizacijski |          |
|    enoti    |          |
+-------------------+--------------------+
|   41 ali več  | 12% osnovne plače |
+-------------------+--------------------+
|   31 do 40   | 10% osnovne plače |
+-------------------+--------------------+
|   11 do 30   | 8% osnovne plače |
+-------------------+--------------------+
|    do 10    | 5% osnovne plače |
+-------------------+--------------------+
5. člen
(sprememba števila zaposlenih)
V primeru spremembe števila zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih se sprememba upošteva pri izračunu višine položajnega dodatka s prvim dnem naslednjega meseca.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
(prehodno obdobje za plačno skupino J)
Javnim uslužbencem iz plačne skupine J, ki so do uveljavitve te uredbe prejemali položajni dodatek v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 57/08), upoštevaje naloge iz aktov delodajalca, in ob uveljavitvi te uredbe ne izpolnjujejo pogojev iz drugega odstavka 3. člena te uredbe, pripada položajni dodatek v višini 5% osnovne plače do uskladitve aktov iz drugega odstavka 3. člena te uredbe s to uredbo, vendar ne dlje kot za mesec november.
7. člen
(razveljavitev uredbe)
Z dnem začetka uporabe te uredbe preneha veljati Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 57/08).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2010.
Št. 00714-28/2010
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
EVA 2010-3111-0052
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost