Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4555. Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-B), stran 12922.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. seji 19. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-5
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O USKLAJEVANJU TRANSFERJEV POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZUTPG-B)
1. člen
V Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK in 62/10 – ZUPJS) se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Ne glede na določbo 2. člena tega zakona se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek za družinskega pomočnika po predpisih o socialnem varstvu in višina delnega plačila za izgubljeni dohodek starša po predpisih o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določi v višini 734,15 eurov.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ne glede na določbo 5.a člena zakona se v obdobju od prvega dne naslednjega meseca po dnevu uveljavitve tega zakona do 30. decembra 2011 delno plačilo za izgubljeni dohodek določi v višini 660,74 eurov, v obdobju od 31. decembra 2011 do 30. decembra 2012 pa v višini 697,44 eurov.
3. člen
(1) Za osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem varstvu oziroma do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, centri za socialno delo ponovno odločijo o višini in načinu usklajevanja navedenih transferjev v skladu s tem zakonom, pri čemer se na novo določena višina in usklajevanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu določita od prvega dne naslednjega meseca od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Za osebe, ki jim je bila pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem varstvu oziroma do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o starševskem varstvu in družinskih prejemkih priznana pred 1. januarjem 2007, centri za socialno delo ponovno odločijo o višini in načinu usklajevanja navedenih transferjev v skladu s tem zakonom tako, da se določi delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini iz 5.a člena zakona, pri čemer se tako določena višina prične usklajevati v skladu s prvim odstavkom 3. člena zakona s 1. januarjem 2013.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/10-13/24
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
EPA 1181-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik