Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996

Kazalo

2701. Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (ZPUODO), stran 3797.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (ZPUODO)
Razglašam zakon o postopku za ustanovitev občine ter za določitev njihovih območij (ZPUODO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. julija 1996 in o njem ponovno odločal na seji dne 26. julija 1996.
Št. 001-22-85/96
Ljubljana, dne 29. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POSTOPKU ZA USTANOVITEV OBČIN TER ZA DOLOČITEV NJIHOVIH OBMOČIJ (ZPUODO)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma za spremembo njihovih območij obsega:
– predhodni postopek z referendumom,
– zakonodajni postopek in
– postopek konstituiranja novoustanovljenih občin.
Ta zakon ureja predhodni postopek z referendumom, pogoje za uvedbo postopka za sprejem zakona o ustanovitvi občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in določena vprašanja postopka konstituiranja novoustanovljenih občin.
Ta zakon ureja tudi pogoje za uvedbo zakonodajnega postopka za spremembo imena in sedeža občine.
2. člen
Občine se ustanovijo in njihova območja določijo:
– z združitvijo dveh ali več sosednjih občin v novo občino,
– z razdelitvijo občine na dvoje ali več novih občin,
– z izločitvijo dela občine ali delov dveh ali več sosednjih občin v novo občino.
Območja občin se spremenijo:
– z izločitvijo dela občine v novo občino po tretji alinei prejšnjega odstavka,
– z izločitvijo dela občine in njegovo priključitvijo k sosednji občini.
Za del občine iz prejšnjih odstavkov se šteje območje naselja ali več sosednjih naselij.
3. člen
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma za spremembo njihovih območij začne državni zbor na predlog, ki ga vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona in drugi s tem zakonom določeni predlagatelji.
4. člen
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma za spremembo njihovih območij se lahko izvede enkrat v obdobju med dvemi rednimi volitvami v občinske svete. Nove občine se ustanovijo oziroma območja občin spremenijo najkasneje šest mesecev pred razpisom rednih volitev v občinske svete.
Postopek iz 14. člena tega zakona začne državni zbor najkasneje eno leto pred rokom, ki je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v občinske svete. V tem postopku državni zbor obravnava vse predloge, ki so bili vloženi do navedenega roka.
II. PREDHODNI POSTOPEK
1. Postopek o predlogih
5. člen
V predhodnem postopku se obravnavajo predlogi in ugotovijo pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij ter izvede referendum, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju.
6. člen
Predlog za začetek postopka v vseh primerih iz 2. člena tega zakona lahko vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona in delovno telo državnega zbora, pristojno za vprašanja lokalne samouprave.
7. člen
Predlog za začetek postopka v posameznih primerih iz 2. člena tega zakona lahko vložijo tudi občinski sveti, in sicer:
– predlog za združitev dveh ali več sosednjih občin v novo občino lahko vložijo sporazumno občinski sveti teh občin;
– predlog za razdelitev občine na dvoje ali več novih občin lahko vloži občinski svet;
– predlog za izločitev dela občine v novo občino lahko vloži občinski svet občine, katere del naj bi se izločil v novo občino; če naj bi se v novo občino izločili deli dveh ali več sosednjih občin, lahko vložijo predlog sporazumno občinski sveti teh občin;
– predlog za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini lahko vložita sporazumno občinska sveta teh občin.
Pobudo za izločitev dela občine v novo občino oziroma za njegovo priključitev k sosednji občini lahko da svet krajevne skupnosti ali vaške skupnosti ali zbor občanov.
8. člen
Predlog za izločitev dela občine v novo občino ali za njegovo priključitev k sosednji občini (tretja alinea prvega odstavka in drugi odstavek 2. člena tega zakona) lahko vloži tudi svet krajevne ali vaške skupnosti ali zbor občanov dela občine, ki je dal pobudo za izločitev dela občine v novo občino ali za njegovo priključitev k sosednji občini, če občinski svet pobude ni sprejel.
9. člen
V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni razlogi, ki utemeljujejo združitev občin v novo občino ali razdelitev občine na nove občine oziroma izločitev dela občine v novo občino ali njegovo priključitev k sosednji občini.
V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni tudi podatki, iz katerih je razvidno, da območje, na katerem naj bi se ustanovila nova občina, izpolnjuje z ustavo in zakonom določene pogoje za občino.
V predlogu za izločitev dela občine v novo občino ali za njegovo priključitev k sosednji občini morajo biti navedeni tudi podatki, iz katerih je razvidno, da preostali del občine, iz katere se izloča del, izpolnjuje z ustavo in zakonom določene pogoje za občino.
Če se predlaga ustanovitev občine na območju z manj kot 5000 prebivalcev, morajo biti v predlogu navedeni razlogi, ki utemeljujejo ustanovitev občine na takem območju (geografski, obmejni, narodnostni, zgodovinski, gospodarski).
Predlog za začetek postopka v primerih iz prvega odstavka 2. člena tega zakona mora vsebovati tudi ime in sedež nove občine.
10. člen
Predloge iz 6. in 8. člena tega zakona pošlje državni zbor v mnenje občinskim svetom prizadetih občin.
Občinski sveti prizadetih občin dajo v 30 dneh mnenje k predlogom iz prejšnjega odstavka po obravnavi predlogov na zborih občanov.
11. člen
Predloge in mnenja iz prejšnjih členov pošlje državni zbor vladi, ki predloži državnemu zboru svoje mnenje in predlog.
12. člen
Mnenje in predlog vlade, skupaj s predlogi in mnenji iz prejšnjih členov, obravnava matično delovno telo in predloži državnemu zboru poročilo s svojim mnenjem.
13. člen
Če državni zbor ob obravnavi posameznih predlogov oceni, da niso izpolnjeni z ustavo in zakonom določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma za spremembo območij občin, to ugotovi s svojim aktom, ki ga pošlje predlagatelju.
14. člen
Če državni zbor ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in
Zakonom določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma za spremembo območij občin, določi območje, na katerem se izvede referendum za ugotovitev volje prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: referendumska območja), in razpiše referendum.
15. člen
Kot referendumska območja se določijo:
– območja občin, ki naj bi se združile v novo občino;
– območja delov občine, na katerih naj bi se ustanovile nove občine;
– območje dela občine, ki naj bi se izločil v novo občino;
– območje dela občine, ki naj bi se izločil in priključil k sosednji občini, in območje občine, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine.
2. Referendum
16. člen
Referendum se izvede po določbah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo posvetovalni referendum in postopek za izvedbo referenduma, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
17. člen
Akt o razpisu referenduma določi referendumska območja, besedilo vprašanja, ki se daje na referendum na posameznem referendumskem območju, dan razpisa referenduma in dan glasovanja.
18. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo državljani s stalnim prebivališčem na referendumskem območju, ki imajo volilno pravico.
Organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice, sestavi volilni imenik za referendumsko območje.
19. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna komisija, volilne komisije referendumskih območij in volilni odbori.
20. člen
Volilne komisije referendumskih območij imenuje republiška volilna komisija.
Republiška volilna komisija lahko pooblasti za izvedbo referenduma občinske volilne komisije.
Volilna komisija referendumskega območja določi volišča in imenuje volilne odbore.
21. člen
Glede oblikovanja in dela volilnih komisij in volilnih odborov se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
22. člen
Glasovnica vsebuje:
– območje, za katero je razpisan referendum;
– vprašanje, o katerem se odloča na referendumu;
– navodilo o načinu glasovanja.
23. člen
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
1) v primeru iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona:
“Ali ste za to, da se naša občina združi z občino (občinami) ... v novo občino z imenom ... in sedežem ...?”;
2) v primeru iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona:
“Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom ... in sedežem ...?”;
3) v primeru iz tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine ... v novo občino z imenom ... in sedežem ...?”;
4) v primeru iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega zakona:
a) v delu občine, ki naj bi se izločil in priključil k sosednji občini:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine ... in priključi k občini ...?”;
b) v občini, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine:
“Ali ste za to, da se k naši občini priključi del sosednje občine, ki obsega območje naselja (naselij) ...?”.
V primerih iz 1), 2) in 3) točke prejšnjega odstavka se vprašanja glede območja, imena in sedeža občine lahko postavijo ločeno.
24. člen
Volilni odbori pošljejo zapisnike o izidu glasovanja volilni komisiji referendumskega območja.
Volilna komisija referendumskega območja ugotovi izid glasovanja na referendumskem območju in pošlje zapisnik o izidu glasovanja republiški volilni komisiji.
III. ZAKONODAJNI POSTOPEK
25. člen
Postopek za sprejem zakona, s katerim se ustanovijo občine oziroma spremenijo območja občin, se lahko začne po opravljenem referendumu.
26. člen
Z zakonom se lahko ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če se je za to na ustreznih referendumskih območjih izrekla večina volivcev, ki so glasovali.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z zakonom lahko ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če državni zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti s pogoji, ki jih določata ustava in zakon.
IV. POSTOPEK KONSTITUIRANJA NOVOUSTANOVLJENIH OBČIN
27. člen
V postopku konstituiranja novoustanovljenih občin se izvolijo in konstituirajo njihovi organi ter sprejmejo statut in drugi akti, potrebni za delovanje občine.
28. člen
Občinske volilne komisije novoustanovljenih občin imenujejo:
– občinski sveti občin, ki so združene v novo občino;
– občinski svet občine, ki je razdeljena na nove občine;
– občinski svet občine, iz katere je izločen del občine v novo občino.
Če je nova občina ustanovljena iz izločenih delov dveh ali več sosednjih občin, imenuje občinsko volilno komisijo občinski svet občine, iz katere je izločen del, v katerem je sedež nove občine.
29. člen
Občinske volilne komisije imenujejo občinski sveti najkasneje v roku, ki je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v občinske svete. Če jih ne imenujejo v tem roku, jih imenuje republiška volilna komisija.
30. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
31. člen
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta v novoustanovljeni občini skliče predsednik občinske volilne komisije najkasneje v 20 dneh po izvolitvi.
Prvo sejo občinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko občinski svet odloči, da vodi prvo sejo drug član.
32. člen
Občinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika občinski svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
33. člen
O potrditvi mandatov članov občinskega sveta odloča občinski svet na podlagi poročila komisije iz prejšnjega člena o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
Občinski svet na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana. Če občinski svet pritožbi ne ugodi, pritožnik lahko uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
34. člen
Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvoli predsednika in podpredsednika občinskega sveta ter imenuje sekretarja občinskega sveta in komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta.
35. člen
Občinski svet novoustanovljene občine sprejme statut občine v treh mesecih po konstituiranju sveta, poslovnik o svojem delu in akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave pa v enem mesecu po sprejemu statuta.
Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu akta o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.
Naloge občinske uprave za novoustanovljene občine opravljajo do njihovega konstituiranja občinske uprave občin, ki so se združile; občinska uprava občine, ki se je razdelila; občinska uprava občine, iz katere se je del občine izločil v novo občino oziroma občinska uprava občine, ki se ji je del druge občine priključil.
36. člen
Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske proračune v šestih mesecih po začetku proračunskega leta.
Občinski sveti morajo pred sprejemom občinskih proračunov urediti premoženjsko-pravna razmerja med novoustanovljenimi občinami, ki so nastale z delitvijo prejšnje občine, oziroma med občino, katere del se je izločil v novo občino ali priključil k sosednji občini, in novoustanovljeno občino oziroma občino, h kateri se je izločeni del občine priključil.
37. člen
Za izvrševanje občinskih proračunov pristojni organi
občin, ki prenehajo z ustanovitvijo novih občin, izvršijo občinski proračun in pripravijo zaključni račun občinskega proračuna ter ga predložijo občinskim svetom novoustanovljenih občin v roku, ki je določen za predložitev zaključnega računa občinskega proračuna.
Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske proračune po potrditvi zaključnih računov občinskih proračunov prejšnjih občin.
Do sprejema občinskega proračuna se delovanje novoustanovljene občine začasno financira na podlagi občinskega proračuna prejšnje občine v sorazmerju z nalogami, ki jih je prevzela nova občina.
V. SPREMEMBA IMENA IN SEDEŽA OBČINE
38. člen
Predlagatelj zakona lahko predlaga spremembo imena ali sedeža občine na pobudo občinskega sveta.
39. člen
O predlogu iz prejšnjega člena se izvede referendum po določbah tega zakona.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
1) “Ali ste za to, da se ime naše občine spremeni in se glasi ...?”;
2) “Ali ste za to, da je sedež naše občine ...?”.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
40. člen
Ne glede na določbo četrtega člena tega zakona državni zbor lahko odloči, da se v času do enega leta pred rokom, ki je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v občinske svete v letu 1998, izvede postopek o posameznih predlogih za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o referendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 4/94).
42. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-01/95-4/4
Ljubljana, dne 26. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost