Številka 160
Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2833. Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021

Odloki

2834. Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
2835. Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
2836. Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota
2837. Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

Sklepi

2838. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

MINISTRSTVA

2785. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
2786. Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu
2787. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2021
2839. Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

SODNI SVET

2788. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2789. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2790. Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra 2020
2791. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2020
2792. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. decembra 2020
2793. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
2794. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
2795. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
2796. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
2797. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
2798. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
2799. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
2800. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah
2801. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Vransko

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2802. Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
2803. Razlaga Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

OBČINE

Borovnica

2831. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 – rebalans

Cerkno

2804. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
2805. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Jesenice

2806. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2021

Koper

2832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper

Kranj

2807. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 998/4 (ID 6929977)

Krško

2808. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021
2809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod
2810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško
2811. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju predvidenega občinskega prostorskega načrta (EUP SEN 034)
2812. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2020

Ljubljana

2813. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta

Piran

2814. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Sevnica

2815. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1)
2816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj

Slovenj Gradec

2817. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 3.2)
2818. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 3.3)

Škocjan

2819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
2820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan
2821. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
2822. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tišina

2823. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina
2824. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021

Trebnje

2825. Sklep o lokacijski preveritvi za prilagajanje in določitev natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009

Žalec

2826. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
2827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
2828. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec
2829. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
2830. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v Občini Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti