Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2020 z dne 9. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2020 z dne 9. 3. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

480. Avtentična razlaga prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ORZIUFSZZ7)

Sklepi

481. Sklep o imenovanju namestnice varuha človekovih pravic
482. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
483. Sklep o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih
484. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
485. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
486. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
487. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
488. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
489. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
490. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
491. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

492. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
493. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

MINISTRSTVA

494. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
495. Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji

OBČINE

Ajdovščina

496. Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Predmeja

Grosuplje

497. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1025/6, 1025/7, 1025/8 in 1025/9, vse k.o. 1784 Stranska vas
498. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2475/12, k.o. 1791 Žalna
499. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2194/14, k.o. 1789 Ponova vas
500. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2200/6, 2201/7 in 2201/12, vse k.o. 1794 Račna
501. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2292/4, 2292/6 in 2292/7, vse k.o. 1790 Slivnica

Horjul

502. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranj

503. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2103 Predoslje parcela 760/1, katastrska občina 2103 Predoslje parcela 760/2 in katastrska občina 2103 Predoslje parcela 760/3

Lendava

504. Poročilo o izidu naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Čentiba dne 1. marca 2020

Slovenj Gradec

505. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LE-11 – del Dvorska vas (PZOP) – Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1569

Šempeter-Vrtojba

506. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
AAA Zlata odličnost