Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2012 z dne 2. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2012 z dne 2. 3. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

623. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji

MINISTRSTVA

624. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu
625. Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov

USTAVNO SODIŠČE

626. Odločba o razveljavitvi 47. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur, kolikor v določbah pod naslovom »Konkretne določbe« na območju naselja Planinska vas (PI2) načrtuje legalizacijo asfaltne baze

OBČINE

Brežice

627. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kamnolom Bizeljsko«

Cerkno

628. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2012
629. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Cerkno

Dobrepolje

631. Sklep o soglasju k višini cene socialnovarstvene storitve pomoči na domu

Dobrova-Polhov Gradec

632. Sklep o dopolnitvi ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Prostorska enota VP 41-1-1- del Polhov Gradec

Grosuplje

651. Odlok o Krajinskem parku Radensko polje

Ivančna Gorica

652. Sklep o višini cen programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

Kranj

653. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2728/4 in 2727/7, obe k.o. Bitnje

Lendava

654. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava

Litija

633. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
634. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Loški Potok

635. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok
636. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
637. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mežica

655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mežica

Naklo

638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
639. Sklep o financiranju političnih strank

Nova Gorica

640. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
656. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste

Oplotnica

641. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za hlev za molznice s pripadajočimi prostori na parcelah 156/1, 154, 155, 156/2, k.o. Koritno

Sevnica

657. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega načrta za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

Sežana

658. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2012

Šentrupert

642. Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Šentrupert
643. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije

Šmartno pri Litiji

644. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Ciciban
645. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
646. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012

Zreče

647. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli
648. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Zreče
649. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

650. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

PREKLICI

659. Preklic Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti