Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2003 z dne 5. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2003 z dne 5. 9. 2003, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

4045. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana računskega sodišča, in sicer predsednika in prvega namestnika predsednika

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4046. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Antwerpnu
4047. Sklep o razrešitvi častnega konzula v zvezni državi Sao Paulo v Braziliji
4048. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Torontu
4049. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Haagu
4050. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Haagu

MINISTRSTVA

4051. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje
4052. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

BANKA SLOVENIJE

4053. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 60. obletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4054. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin
4055. Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4056. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
4057. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj

OBČINE

Beltinci

4058. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

Bled

4059. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno-Polica ZN KO - S2

Brežice

4060. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
4061. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: I. - območje izkoriščanja gramoza v k.o. Šentlenart in k.o. Krška vas in širitev poslovnega območja v k.o. Šentlenart, - širitev poslovno stanovanjskega območja v k.o. Šentlenart, - širitev poslovnega območja v k.o. Cerina; II. - izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna v kamnolomu Bizeljsko v k.o. Bizeljsko, - širitev poslovnega območja v k.o. Dečno selo, - območje čistilne naprave Globoko v k.o. Globoko

Dol pri Ljubljani

4062. Odredba o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v Občinskem uradu občine Dol pri Ljubljani

Ig

4063. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig

Krško

4064. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško

Ljubljana

4065. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

4066. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok

Novo mesto

4067. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Novo mesto - služnostne pravice

Slovenj Gradec

4068. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Sotočje"

Sveti Jurij ob Ščavnici

4069. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Škofljica

4070. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1998 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Škofljica, dopolnjenega leta 1998
4071. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VS 9/10 Škofljica - morfološka enota 5A

Videm

4072. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm

Zreče

4073. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
2. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti