Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2000 z dne 16. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2000 z dne 16. 6. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2496. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP)
2497. Zakon o kmetijstvu (ZKme)

Odloki

2498. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklepi

2499. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
2500. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
2501. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
2502. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
2503. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih
2504. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih
2505. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih
2506. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2507. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2508. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar
2509. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2510. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
2511. Uredba o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
2512. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo
2513. Uredba o načinu in postopku prodaje kapitalskih naložb
2514. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
2515. Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
2516. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
2517. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

Sklepi

2518. Sklep o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji
2519. Sklep o določitvi upravljalcev distribucijskih omrežij električne energije v Republiki Sloveniji
2520. Sklep o ustanovitvi Agencije za energijo

MINISTRSTVA

2521. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza govedi, ki izvirajo iz Republike Romunije
2522. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Loški Potok
2523. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za zdravstvenega inšpektorja
2541. Odredba o obveznih sestavinah sporočila o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
2542. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu 2000

USTAVNO SODIŠČE

2524. Odločba o razveljavitvi prve, druge in tretje alinee 3. člena zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji
2525. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 40. člena in peti odstavek 64. člena zakona o osnovni šoli nista v neskladju z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2526. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2000
2527. Pravila o pogojih, merilih in postopku za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih
2528. Aneks k tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2529. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Brežice

2530. Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice

Črenšovci

2531. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji
2532. Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci

Črna na Koroškem

2533. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 1999
2534. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
2535. Spremembe in dopolnitve odloka o prazniku občine, priznanjih in nagradah občine Črna na Koroškem

Dobrepolje

2536. Odlok o zazidalnem načrtu - ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta - UrN Predstruge

Kozje

2537. Sklep o znižanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje

Kuzma

2538. Sklep o začasni razglasitvi vaškega zvonika za etnološki spomenik

Ljubno ob Savinji

2539. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Slovenj Gradec

2540. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1999
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti