Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1993 z dne 22. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1993 z dne 22. 7. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1696. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
1697. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih
1698. Zakon o spremembi Zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje

Odloki

1699. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1991 in o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki
1700. Odlok o potrditvi finančnega načrta prihodkov in odhodkov Banke Slovenije za leto 1992
1701. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1992 in o razporeditvi presežkov prihodkov nad dohodki
1702. Odlok o potrditvi finančnega načrta prihodkov in odhodkov Banke Slovenije za leto 1993

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1703. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1993
1704. Uredba o spremembah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini

Sklepi

1705. Sklep o pogojih predčasne poravnave refinanciranih oziroma reprogramiranih obveznosti

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1706. Odredba o dopolnitvi Odredbe o pogojih sklepanja poslov z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, d.d. Ljubljana
1707. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
1708. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije maja 1993 in višini neto plače na zaposlenega v obdobju marec-maj 1993

USTAVNO SODIŠČE

1709. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 9. člena navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja
1710. Odločba v sporu o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom, ker oba zavračata pristojnost v isti zadevi
1711. Odločba, da drugi odstavek 145.b člena Zakona o podjetjih, ni bil v nasprotju z ustavo

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1712. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju marec-maj 1993

OBČINE

Brežice

1713. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks

Kamnik

1714. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta območja S-14 Kalcit
1715. Sklep o uskladitvi cen zbiranja in odvoza smeti na širšem območju Velike planine

Krško

1716. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v lll. trimesečju leta 1993

Laško

1717. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe Ureditvenega načrta mestnega središča v Radečah

Ljutomer

1718. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje naselja Veržej

Slovenska Bistrica

1719. Odlok o spremembi Odloka o gospodarjenju z javnimi potmi

Škofja Loka

1720. Odlok o uvedbi agromelioracijskih postopkov po projektih: Leskovica, Delnice in območje Škofje Loke
1721. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Škofja Loka
1722. Odlok o preimenovanju naselja Hotovlje v naselje Hotovlja
1723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Žiri
1724. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin

Trebnje

1725. Sklep o povprečni gradbeni ceni
AAA Zlata odličnost