Napoved izida naslednjih številk

Številka
100/2023
predvidoma izide 29. 9. 2023
Rezultati iskanja
1. 2776. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
UL št. 99, 22. 9. 2023 / Ig
2. 2775. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2023
UL št. 99, 22. 9. 2023 / Ig
3. 2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC
UL št. 99, 22. 9. 2023 / Ig
4. 2773. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2023
UL št. 99, 22. 9. 2023 / Ig
5. 2555. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2023
UL št. 82, 28. 7. 2023 / Ig
6. 2120. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023
UL št. 69, 23. 6. 2023 / Ig
7. 2119. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
UL št. 69, 23. 6. 2023 / Ig
8. 1959. Dopolnitev sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN)
UL št. 63, 9. 6. 2023 / Ig
9. 1794. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni v Vrtcu Ig
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Ig
10. 1793. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez predhodne spremembe namenske rabe za območji VR-1 in VR-4 v Občini Ig
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Ig
11. 1586. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig
UL št. 50, 5. 5. 2023 / Ig
12. 1471. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
UL št. 48, 26. 4. 2023 / Ig
13. 1470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig
UL št. 48, 26. 4. 2023 / Ig
14. 1469. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ig
UL št. 48, 26. 4. 2023 / Ig
15. 1468. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2023
UL št. 48, 26. 4. 2023 / Ig
16. 1467. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2022
UL št. 48, 26. 4. 2023 / Ig
17. 1189. Odlok o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig
UL št. 42, 7. 4. 2023 / Ig
18. 1188. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
UL št. 42, 7. 4. 2023 / Ig
19. 930. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023
UL št. 34, 24. 3. 2023 / Ig
20. 467. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN)
UL št. 25, 24. 2. 2023 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3622
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost