Napoved izida naslednjih številk

Številka
165/2021
predvidoma izide 22. 10. 2021
Rezultati iskanja
1. 3087. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021
UL št. 161, 6. 10. 2021 / Ig
2. 2524. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 2021
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Ig
3. 2018. Sklep o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
4. 2017. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
5. 2016. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
6. 2015. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
7. 2014. Odlok o poimenovanju Obrtniške ulice in Ulice Josipa Palmeta na območju naselja Ig
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
8. 2013. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
9. 2012. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2020
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
10. 1703. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2021
UL št. 80, 21. 5. 2021 / Ig
11. 1702. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021
UL št. 80, 21. 5. 2021 / Ig
12. 807. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 1/2021
UL št. 38, 16. 3. 2021 / Ig
13. 806. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021
UL št. 38, 16. 3. 2021 / Ig
14. 745. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
UL št. 36, 12. 3. 2021 / Ig
15. 744. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig
UL št. 36, 12. 3. 2021 / Ig
16. 3660. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2021
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Ig
17. 3510. Sklep o potrditvi cene pomoči na domu v Občini Ig
UL št. 195, 23. 12. 2020 / Ig
18. 3509. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ig
UL št. 195, 23. 12. 2020 / Ig
19. 3508. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ig
UL št. 195, 23. 12. 2020 / Ig
20. 3507. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja OPPN IG01-9
UL št. 195, 23. 12. 2020 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3311
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost