Napoved izida naslednjih številk

Številka
77/2021
predvidoma izide 21. 5. 2021
Rezultati iskanja
1. 807. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 1/2021
UL št. 38, 16. 3. 2021 / Ig
2. 806. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021
UL št. 38, 16. 3. 2021 / Ig
3. 745. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
UL št. 36, 12. 3. 2021 / Ig
4. 744. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig
UL št. 36, 12. 3. 2021 / Ig
5. 3660. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2021
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Ig
6. 3510. Sklep o potrditvi cene pomoči na domu v Občini Ig
UL št. 195, 23. 12. 2020 / Ig
7. 3509. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ig
UL št. 195, 23. 12. 2020 / Ig
8. 3508. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ig
UL št. 195, 23. 12. 2020 / Ig
9. 3507. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja OPPN IG01-9
UL št. 195, 23. 12. 2020 / Ig
10. 2253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
UL št. 123, 18. 9. 2020 / Ig
11. 2252. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2020
UL št. 123, 18. 9. 2020 / Ig
12. 2238. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig
UL št. 123, 18. 9. 2020 / Ig
13. 2092. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN DNEVNI CENTER V OBČINI IG«
UL št. 108, 7. 8. 2020 / Ig
14. 1594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2020
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Ig
15. 1593. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Ig
16. 1592. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Ig
17. 1591. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2019
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Ig
18. 1274. Odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar
UL št. 82, 5. 6. 2020 / Ig
19. 590. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020
UL št. 29, 18. 3. 2020 / Ig
20. 472. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020
UL št. 15, 7. 3. 2020 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3223
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost