Napoved izida naslednjih številk

Številka
41/2020
predvidoma izide 3. 4. 2020
Rezultati iskanja
1. 590. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020
UL št. 29, 18. 3. 2020 / Ig
2. 472. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020
UL št. 15, 7. 3. 2020 / Ig
3. 396. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2020
UL št. 12, 28. 2. 2020 / Ig
4. 152. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
UL št. 5, 28. 1. 2020 / Ig
5. 3750. Sklep o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec
UL št. 81, 27. 12. 2019 / Ig
6. 3416. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2020
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Ig
7. 3415. Odlok o priznanjih Občine Ig
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Ig
8. 3140. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2019
UL št. 70, 29. 11. 2019 / Ig
9. 2236. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
UL št. 46, 19. 7. 2019 / Ig
10. 2235. Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig
UL št. 46, 19. 7. 2019 / Ig
11. 1842. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2019
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Ig
12. 1841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2019
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Ig
13. 1840. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Ig
14. 1758. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
UL št. 38, 14. 6. 2019 / Ig
15. 1557. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019
UL št. 34, 24. 5. 2019 / Ig
16. 1556. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019
UL št. 34, 24. 5. 2019 / Ig
17. 1555. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2019
UL št. 34, 24. 5. 2019 / Ig
18. 1554. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2018
UL št. 34, 24. 5. 2019 / Ig
19. 1226. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig
UL št. 26, 26. 4. 2019 / Ig
20. 1062. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig
UL št. 24, 12. 4. 2019 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

29
Let izdaje
2983
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov