Napoved izida naslednjih številk

Številka
35/2018
predvidoma izide 25. 5. 2018
Rezultati iskanja
1. 1485. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 32, 11. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
2. 1484. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
UL št. 32, 11. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
3. 837. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
4. 836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
5. 835. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
6. 834. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
7. 833. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
8. 3906. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«
UL št. 80, 29. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
9. 3746. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 77, 27. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
10. 3366. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
UL št. 69, 8. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
11. 2810. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
12. 2809. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
13. 2808. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
14. 2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – rebalans II.
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
15. 2806. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
16. 2106. Sklep o višini najemnine za grobove in cene storitev za pokopališko dejavnost
UL št. 41, 28. 7. 2017 / Dolenjske Toplice
17. 1560. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
18. 1559. Pravilnik o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
19. 1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
20. 1557. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

27
Let izdaje
2809
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov