Napoved izida naslednjih številk

Številka
100/2023
predvidoma izide 29. 9. 2023
Številka
101/2023
predvidoma izide 6. 10. 2023
Rezultati iskanja
1. 338. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 17, 11. 2. 2022 / Dolenjske Toplice
2. 4183. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
UL št. 204, 28. 12. 2021 / Dolenjske Toplice
3. 4182. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
UL št. 204, 28. 12. 2021 / Dolenjske Toplice
4. 4181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022
UL št. 204, 28. 12. 2021 / Dolenjske Toplice
5. 4180. Sprememba Statuta Občine Dolenjske Toplice
UL št. 204, 28. 12. 2021 / Dolenjske Toplice
6. 3438. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 173, 5. 11. 2021 / Dolenjske Toplice
7. 3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice
UL št. 167, 22. 10. 2021 / Dolenjske Toplice
8. 3296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 167, 22. 10. 2021 / Dolenjske Toplice
9. 3295. Odlok o pokopališkem redu v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 167, 22. 10. 2021 / Dolenjske Toplice
10. 3294. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 167, 22. 10. 2021 / Dolenjske Toplice
11. 2365. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 108, 9. 7. 2021 / Dolenjske Toplice
12. 2364. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
UL št. 108, 9. 7. 2021 / Dolenjske Toplice
13. 2363. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dolenjske Toplice
UL št. 108, 9. 7. 2021 / Dolenjske Toplice
14. 2247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2021 – rebalans I
UL št. 105, 2. 7. 2021 / Dolenjske Toplice
15. 1000. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
16. 999. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
17. 998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
18. 997. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
19. 996. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
20. 324. Sklep o sofinanciranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 15, 4. 2. 2021 / Dolenjske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3622
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost