Napoved izida naslednjih številk

Številka
81/2018
predvidoma izide 14. 12. 2018
Rezultati iskanja
1. 3808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2
UL št. 79, 7. 12. 2018 / Dolenjske Toplice
2. 3346. Sklep o korekciji območja stavbnih zemljišč
UL št. 68, 26. 10. 2018 / Dolenjske Toplice
3. 3178. Odlok o rebalansu III. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 66, 12. 10. 2018 / Dolenjske Toplice
4. 2978. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 61, 14. 9. 2018 / Dolenjske Toplice
5. 2552. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
UL št. 50, 20. 7. 2018 / Dolenjske Toplice
6. 2551. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
UL št. 50, 20. 7. 2018 / Dolenjske Toplice
7. 2550. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 50, 20. 7. 2018 / Dolenjske Toplice
8. 2549. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 50, 20. 7. 2018 / Dolenjske Toplice
9. 2467. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 48, 13. 7. 2018 / Dolenjske Toplice
10. 1948. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 39, 8. 6. 2018 / Dolenjske Toplice
11. 1947. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 39, 8. 6. 2018 / Dolenjske Toplice
12. 1783. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 3
UL št. 36, 30. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
13. 1782. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2
UL št. 36, 30. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
14. 1485. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 32, 11. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
15. 1484. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
UL št. 32, 11. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
16. 837. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
17. 836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
18. 835. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
19. 834. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
20. 833. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

27
Let izdaje
2855
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov