Napoved izida naslednjih številk

Številka
10/2018
predvidoma izide 21. 2. 2018
Številka
11/2018
predvidoma izide 23. 2. 2018
Rezultati iskanja
1. 3906. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«
UL št. 80, 29. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
2. 3746. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 77, 27. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
3. 3366. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
UL št. 69, 8. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
4. 2810. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
5. 2809. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
6. 2808. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
7. 2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – rebalans II.
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
8. 2806. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
9. 2106. Sklep o višini najemnine za grobove in cene storitev za pokopališko dejavnost
UL št. 41, 28. 7. 2017 / Dolenjske Toplice
10. 1560. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
11. 1559. Pravilnik o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
12. 1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
13. 1557. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
14. 1556. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
15. 690. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2016
UL št. 14, 24. 3. 2017 / Dolenjske Toplice
16. 469. Sklep OVK o nadomestnem mandatu
UL št. 10, 27. 2. 2017 / Dolenjske Toplice
17. 295. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice
UL št. 6, 10. 2. 2017 / Dolenjske Toplice
18. 294. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 6, 10. 2. 2017 / Dolenjske Toplice
19. 293. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
UL št. 6, 10. 2. 2017 / Dolenjske Toplice
20. 114. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
UL št. 3, 20. 1. 2017 / Dolenjske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

27
Let izdaje
2784
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov