Napoved izida naslednjih številk

Številka
50/2018
predvidoma izide 20. 7. 2018
Številka
51/2018
predvidoma izide 23. 7. 2018
Številka
52/2018
predvidoma izide 27. 7. 2018
Rezultati iskanja
1. 2467. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 48, 13. 7. 2018 / Dolenjske Toplice
2. 1948. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 39, 8. 6. 2018 / Dolenjske Toplice
3. 1947. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 39, 8. 6. 2018 / Dolenjske Toplice
4. 1783. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 3
UL št. 36, 30. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
5. 1782. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2
UL št. 36, 30. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
6. 1485. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 32, 11. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
7. 1484. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
UL št. 32, 11. 5. 2018 / Dolenjske Toplice
8. 837. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
9. 836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
10. 835. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
11. 834. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
12. 833. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Dolenjske Toplice
13. 3906. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«
UL št. 80, 29. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
14. 3746. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 77, 27. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
15. 3366. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
UL št. 69, 8. 12. 2017 / Dolenjske Toplice
16. 2810. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
17. 2809. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
18. 2808. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
19. 2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – rebalans II.
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice
20. 2806. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 59, 27. 10. 2017 / Dolenjske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

27
Let izdaje
2824
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov