Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022

Kazalo

880. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2C), stran 2471.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.
Št. 003-02-1/2022-68
Ljubljana, dne 24. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU (ZMR-2C) 
1. člen
V Zakonu o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) se v 1. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/863 z dne 22. junija 2020 o popravku nemške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 200 z dne 24. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena Uredba 404/2011/EU),
– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105) in«
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2017, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena Uredba 2017/218/EU).«.
2. člen 
V 13.a členu se v četrtem odstavku beseda »Uredbe« nadomesti z besedama »Izvedbene uredbe«.
3. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »prve« dodata besedi »ali druge«, za besedo »zakona« pa se beseda »in« nadomesti z vejico.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– v primeru iz 4. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona in«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda imetniku veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov, ki poda vlogo na podlagi javnega poziva ministrstva, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave, v katerem se določijo območje, obdobje, način in največji dovoljeni obseg izvajanja ribolova, vrste, število in lastnosti ribolovnih orodij, vrste rib, ki so cilj ribolova, število izdanih posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov in rok za oddajo vloge. Prednost pri izdaji posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov imajo plovila, ki izkazujejo največjo aktivnost v preteklem koledarskem letu, v primeru posebnega dovoljenja za izlov orad in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, zaradi preprečitve škod v marikulturi, pa tudi nosilci vodne pravice na posameznem območju za gojenje morskih organizmov.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo pred objavo javnega poziva iz prejšnjega odstavka pridobi strokovno mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, v katerem so opredeljeni območje in obdobje, način in pogoji izvajanja ribolova, največje dovoljeno število plovil, ki lahko hkrati izvajajo ribolov, ter ocenjeni morebitni vplivi ribolova na stanje rib in habitatov.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedo »marikulturi« dodata vejica in besedilo »razen na podlagi posebnega dovoljenja za izlov orad in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, zaradi preprečitve škod v marikulturi«.
5. člen 
V prvem odstavku 20. člena ter v prvem in četrtem odstavku 21.a člena se besedilo »Uredba 26/2004/ES« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Izvedbena uredba 2017/218/EU« v ustreznem sklonu.
6. člen 
V 32. členu se v četrtem odstavku v prvi alineji beseda »in« nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– izlov orad in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, zaradi preprečitve škod v marikulturi na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov in«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
7. člen 
V 51. členu se v prvem odstavku v 3. točki črta besedilo »z odločbo«.
V 6. točki se beseda »četrti« nadomesti z besedo »peti«.
V 10. točki se besedilo »za marikulturo« nadomesti z besedilom »marikulturi, razen na podlagi posebnega dovoljenja za izlov orad in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, zaradi preprečitve škod v marikulturi«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-04/21-3/12
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2341-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost