Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4192. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), stran 13709.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. julija 2022.
Št. 003-02-3/2022-5
Ljubljana, dne 27. decembra 2022
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1B) 
1. člen
V Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) se v 6. členu v četrtem odstavku besedilo »Nadzorni svet RTV Slovenija« nadomesti z besedilom »svet RTV Slovenija«.
2. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku besedilo »Programski svet RTV Slovenija« nadomesti z besedilom »svet RTV Slovenija«.
3. člen 
Za naslovom III. poglavja se naslov »Programski svet RTV Slovenija« spremeni tako, da se glasi: »Svet RTV Slovenija«.
4. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(1) Svet RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: svet):
1. na predlog uprave sprejme statut RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: statut);
2. na predlog uprave sprejme programsko produkcijski načrt, ki je usklajen s finančnimi možnostmi RTV Slovenija;
3. na predlog uprave sprejme finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
4. na predlog uprave sprejema strateški načrt ter programske standarde in programske zasnove v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja medije, ter mednarodnimi akti;
5. obravnava uresničevanje programsko produkcijskega in finančnega načrta;
6. imenuje varuha pravic gledalcev in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: varuh) in sprejme pravila o njegovem delovanju;
7. obravnava poročila varuha o pripombah in predlogih gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija;
8. obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija;
9. imenuje in razrešuje upravo;
10. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja radia, direktorja televizije oziroma direktorja digitalnih vsebin;
11. nadzira poslovanje RTV Slovenija;
12. sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v skladu s tem poslovnikom;
13. potrjuje predloge finančnega odbora;
14. odloča o drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut v skladu z zakonom.
(2) Svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezana z objavo delov programa. Svet vodi razpravo o objavljenih delih programa le na podlagi poročil varuha, ki vključujejo odziv odgovornih urednikov in avtorjev.
(3) Svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: člani).
(4) Svet sprejema odločitve iz 1., 2., 3., 9. in 12. točke prvega odstavka tega člena z večino glasov vseh članov. O preostalih zadevah iz svoje pristojnosti odloča z večino glasov prisotnih članov.
(5) Svet sprejema odločitve iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena na podlagi predhodnega mnenja finančnega odbora.
(6) Za revidiranje pravilnosti in smotrnosti poslovanja RTV Slovenije ter revidiranje aktov o preteklem poslovanju in aktov o načrtovanem poslovanju RTV Slovenije je pristojno Računsko sodišče Republike Slovenije.«.
5. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(1) V Svet so imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.
(2) Člani Sveta svoje delo opravljajo neodvisno ter nepristransko in uresničujejo izključno interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije, zakon in statut.
(3) Svet sestavlja 17 članov, od katerih:
1. šest članov predstavnikov zaposlenih, ki jih zaposleni RTV Slovenija izberejo izmed sebe, in sicer jih pet izvolijo na neposrednih volitvah, od tega enega za področje informativne dejavnosti, enega za kulturno-umetniške dejavnosti, enega za razvedrilno-športne dejavnosti, enega za tehniko, kamor sodijo tudi oddajniki in zveze, ter enega za digitalni razvoj; enega pa imenuje Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: Svet delavcev);
2. 11 predstavnikov javnosti se imenuje tako, da:
a) enega člana imenuje italijanska narodna skupnost na podlagi javnega poziva;
b) enega člana imenuje madžarska narodna skupnost na podlagi javnega poziva;
c) enega člana imenuje predsednik Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim;
č) enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti na podlagi javnega poziva univerzam in raziskovalnim inštitutom;
d) dva člana imenuje Nacionalni svet za kulturo, in sicer enega na podlagi javnega poziva kulturnim in umetniškim organizacijam, enega člana pa imenuje na podlagi javnega poziva organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja;
e) enega člana imenuje Olimpijski komite Slovenije na podlagi javnega poziva nacionalnim in občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam;
f) enega člana imenuje Informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti;
g) enega člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja;
h) enega člana imenuje krovna organizacija invalidskih organizacij po zakonu, ki ureja invalidske organizacije, nacionalni svet invalidskih organizacij;
i) enega člana imenuje Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin.«.
6. člen 
Za 17. členom se dodata nova 17.a in 17.b člen, ki se glasita:
»17.a člen 
(1) V svet ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:
– člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni;
– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
– generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi in vladnih služb, načelniki upravnih enot ter direktorji občinske uprave ali tajniki občine.
(2) V svet prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so:
1. člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže;
2. zaposlene na RTV Slovenija, razen oseb iz 1. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona;
3. člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odločitev;
4. člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
5. ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: vodilnih delavcev) RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.
(3) Ožji družinski člani iz 5. točke prejšnjega odstavka so zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, otroci ter vnuki in starši ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
(4) Pogoji za imenovanje članov sveta so:
1. dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
2. najmanj deset let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prvega odstavka tega člena;
3. visoka osebna integriteta in moralni ugled;
4. pripravljenost in zmožnost s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na relevantnem področju družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini;
5. državljanstvo Republike Slovenije;
6. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
7. da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(5) Pogoji iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za člane sveta, ki jih izmed sebe izberejo zaposleni RTV Slovenija.
17.b člen 
(1) Upravičenci za imenovanje članov sveta iz 2. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona za namen imenovanja članov sveta objavijo javni poziv z določitvijo najmanj 15-dnevnega roka za prijavo. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh upravičencev.
(2) Pri imenovanju predstavnikov javnosti upravičenci za imenovanje upoštevajo izkušnje in delovanje kandidatov na relevantnem področju ter njihovo vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije.
(3) Upravičenec imenuje člana sveta z izdajo sklepa o imenovanju. Sklep o imenovanju se izda v 30 dneh od poteka roka za prijavo iz javnega poziva. Sklep o imenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v petih dneh po imenovanju.«.
7. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(1) Mandat članov sveta je štiri leta od dneva, ko je svet konstituiran v skladu s tem zakonom. Po poteku mandatne dobe je član sveta lahko ponovno izvoljen oziroma imenovan še največ enkrat.
(2) Svet je konstituiran, ko so v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni sklepi o imenovanju oziroma izvolitvi večine vseh članov sveta.
(3) Član sveta je lahko razrešen pred koncem mandata:
– če to sam zahteva;
– če iz katerega koli razloga ne more opravljati svoje dolžnosti;
– če več ne izpolnjuje pogojev za člana sveta, določenih v 17.a členu tega zakona;
– če se naknadno ugotovi, da je pred imenovanjem navedel neresnične podatke iz četrtega odstavka 17.a člena tega zakona;
– če po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, Komisija za preprečevanje korupcije:
a) v okviru postopka zaradi suma korupcije pri opravljanju njegovega dela zazna znake kaznivega dejanja in zoper njega vloži ovadbo,
b) z vidika krepitve integritete v ugotovitvi o konkretnem primeru pri opravljanju njegovega dela poda oceno kršitve uradne osebe,
c) zaradi ugotovljenih ali ponavljajočih kršitev zakona in statuta pri njegovem delovanju pošlje pobudo za začetek postopka za njegovo razrešitev;
– če zanemarja oziroma opravlja svoje delo nevestno ali če opravlja svoje delo v nasprotju s tem zakonom, splošnimi akti RTV Slovenija in v nasprotju z interesi RTV Slovenija kot javne radiotelevizije.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka svet predlaga upravičencu, ki je takega člana sveta imenoval oziroma izvolil, da ga razreši in imenuje oziroma izvoli novega člana sveta. Do sprejetja odločitve o razrešitvi član sveta, katerega odpoklic je svet predlagal, nima glasovalne pravice.
(5) Nov član sveta se imenuje oziroma izvoli po postopku, ki je predviden za imenovanje oziroma izvolitev člana sveta, ki je bil razrešen pred koncem mandata. Nov član sveta se imenuje oziroma izvoli za preostanek mandata, za katerega je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«.
8. člen 
V 19. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo »Programski svet« v vseh sklonih nadomesti z besedo »svet« v ustreznem sklonu.
9. člen
V 20. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo »Programski svet« v vseh sklonih nadomesti z besedo »svet« v ustreznem sklonu, besedilo »Nadzorni svet« v vseh sklonih pa se nadomesti z besedilom »finančni odbor« v ustreznem sklonu.
10. člen 
Za 20. členom se naslov »Generalni direktor RTV Slovenija« spremeni tako, da se glasi: »Uprava«.
11. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
(1) RTV Slovenija vodi in upravlja uprava, ki jo sestavljajo štirje članice ali člani (v nadaljnjem besedilu: člani). Vodi jo predsednica ali predsednik uprave (v nadaljnjem besedilu: predsednik), pri čemer je en član uprave delavski direktor. Mandat članov uprave je štiri leta.
(2) Predsednika uprave imenuje svet na podlagi javnega razpisa, dva dodatna člana uprave imenuje svet na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa izvolijo zaposleni RTV Slovenija na neposrednih volitvah. Delavski direktor ne sme biti hkrati predsednik ali član Sveta delavcev, predsednik sindikata ali sindikalni zaupnik.
(3) Pogoji za imenovanje članov uprave so:
1. dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
2. aktivno znanje slovenskega jezika;
3. aktivno (na ravni vsaj B2) morajo obvladati najmanj en svetovni jezik;
4. najmanj deset let delovnih izkušenj s področja, za katerega so zadolženi, od tega mora imeti predsednik uprave vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z najmanj 100 zaposlenimi;
5. poznavanje problematike dejavnosti javnih medijskih servisov;
6. ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
7. usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, kar izkazujejo s potrdilom o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, veljavnim v Republiki Sloveniji, oziroma ga morajo pridobiti v enem letu od nastopa mandata;
8. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
9. da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja.
(5) Za predsednika in člane uprave se smiselno uporabljajo določbe o skrbnosti in odgovornosti, kot jih za člane organov vodenja oziroma nadzora določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
(6) Uprava odloča z večino glasov vseh svojih članov, če ta zakon ne določa drugače. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.
(7) Svet razreši predsednika ali člane uprave pred potekom časa, za katerega so imenovani, če:
1. predsednik ali član uprave sam zahteva svojo razrešitev;
2. nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih v skladu z zakonom, ki urejajo delovna razmerja, preneha delovno razmerje po samem zakonu;
3. predsednik ali član uprave pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti RTV Slovenija ali ne izvršuje sklepov organov RTV Slovenija ali ravna v nasprotju z njimi;
4. predsednik ali član uprave s svojim delovanjem povzroči RTV Slovenija večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri delu;
5. ne izpolnjujejo več pogojev za imenovanje za člana uprave iz tretjega odstavka tega člena;
6. razrešitev člana uprave, razen delavskega direktorja, predlaga predsednik uprave.
(8) Poleg razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena je delavski direktor razrešen tudi, če predlog za razrešitev, ki ga je podala najmanj desetina vseh zaposlenih na RTV Slovenija, podpre večina vseh zaposlenih na RTV Slovenija.
(9) Podrobnejši postopek razrešitve članov uprave določi statut.
(10) Za vprašanja v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo delavskega direktorja, ki niso urejena v tem zakonu, se smiselno uporablja zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.«.
12. člen 
Za 21. členom se dodata nova 21.a in 21.b člen, ki se glasita:
»21.a člen 
(1) Direktorje in vodje enot, določene v statutu, imenuje uprava na podlagi javnega razpisa v skladu s statutom. Pomočnika predsednika uprave, ki strokovno vodita narodnostna programa, imenuje uprava v soglasju s pristojnim Programskim odborom. Mandat direktorjev, vodij in pomočnikov iz tega odstavka je štiri leta.
(2) Direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin organizirajo in vodijo delo na svojem področju ter vodijo strokovno programsko delo na teh področjih, razen strokovno programskega vodenja v delu, ki se nanaša na narodnostna programa. Mandat direktorjev iz tega odstavka je štiri leta.
(3) Uprava imenuje in razrešuje tudi druge vodstvene delavce, ki jih določa statut.
21.b člen 
(1) Odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje uprava na predlog direktorjev, določenih v statutu. Za mesta odgovornih urednikov programov direktorji, določeni v statutu, izvedejo javne razpise. Mandat odgovornih urednikov je štiri leta. Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik programa.
(2) Direktorji, določeni v statutu, se pred podajo predloga o imenovanju odgovornega urednika posvetujejo o kandidatih za odgovornega urednika s programskimi delavci v uredništvu, za katero bo odgovorni urednik imenovan.
(3) Če direktorji, določeni v statutu, ne pridobijo pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, za katero je kandidat predlagan, mora uprava za imenovanje takega kandidata pridobiti soglasje sveta. V tem primeru ima uredništvo pravico predlagati svetu v soglasje svojega kandidata za odgovornega urednika, ki se je javil na javni razpis. Postopek izdaje soglasja na svetu določa statut.
(4) Uprava na predlog direktorjev, določenih v statutu, razreši odgovornega urednika pred iztekom njegovega mandata, če ta nima večinske podpore v svojem uredništvu, in ob soglasju sveta.
(5) Odgovorni urednik mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let delovnih izkušenj na področju, na katerem kandidira, v primeru informativnega programa pa vsaj pet let kot novinar ali urednik.
(6) Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik področja. Njihov mandat je vezan na mandat odgovornega urednika področja.
(7) Zaposlovanje v uredništvu se v okviru aktov RTV Slovenija, ki določajo kvote zaposlitev, izvaja na predlog odgovornega urednika.«.
13. člen 
V 22. členu se besedilo »generalni direktor« nadomesti z besedo »uprava«.
14. člen 
V 23. členu se besedilo »Programski svet« v vseh sklonih nadomesti z besedo »svet« v ustreznem sklonu.
V šestem odstavku se besedilo »Nadzorni svet« nadomesti z besedilom »finančni odbor«.
15. člen 
V 24. členu se besedilo »programski svet« nadomesti z besedo »svet«.
16. člen 
V 25. členu se v drugem odstavku za besedo »seje« besedilo »Programskega sveta in Nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »sveta in finančnega odbora«.
17. člen 
Za 25. členom se naslov »Nadzorni svet RTV Slovenija« spremeni tako, da se glasi: »Finančni odbor«.
18. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen 
(1) Svet imenuje in razrešuje finančni odbor, ki ima pet članov. Po enega člana predlagajo v imenovanje:
– ministrstvo, pristojno za finance,
– ministrstvo, pristojno za medije,
– Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija,
– Združenje nadzornikov Slovenije in
– Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
(2) Za člane finančnega odbora ne morejo biti imenovane osebe iz prvega in drugega odstavka 17.a člena tega zakona. Za člana finančnega odbora ne more biti imenovan član sveta. Za člana finančnega odbora Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija ne more predlagati vodilnih delavcev RTV Slovenija.
(3) Pogoji za imenovanje članov finančnega odbora so:
1. dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
2. aktivno znanje slovenskega jezika;
3. najmanj deset let delovnih izkušenj s finančnega področja;
4. ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
5. oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
6. zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(4) Člani finančnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika finančnega odbora.
(5) Mandat članov finančnega odbora je štiri leta. Člani finančnega odbora so predčasno razrešeni na lastno zahtevo ali če svet ugotovi, da pri svojem delu ne ravnajo v skladu s predpisi in splošnimi akti RTV Slovenija ali ne izvršujejo sklepov sveta in zato ne uživajo njegovega zaupanja.«.
19. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(1) Finančni odbor daje predhodno mnenje svetu k:
1. osnutku statuta;
2. osnutku finančnega načrta in osnutku letnega poročila RTV Slovenija ter
3. predlogu uporabe morebitnega presežka prihodkov nad odhodki.
(2) Finančni odbor na podlagi predloga uprave predlaga v potrditev svetu:
1. cene storitev, ki niso del javne službe;
2. način plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija v skladu s tem zakonom;
3. način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;
4. višino tarif in druge pogoje za oddajanje programov drugih izdajateljev;
5. splošna pravila računovodstva RTV Slovenija in pravila strokovnega računovodstva;
6. imenovanje pooblaščenega revizorja oziroma revizijske družbe, v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.
(3) Finančni odbor:
– ima pravico do vpogleda v poslovne knjige, periodične obračune in vso drugo dokumentacijo celotnega javnega zavoda;
– opravlja druge naloge, ki jih določi poslovnik sveta oziroma statut;
– o svojih ugotovitvah poroča svetu.
(4) Kadar finančni odbor obravnava vprašanja s področja storitev elektronskih komunikacij, zlasti ko sprejema predlog tarif in drugih pogojev za oddajanje programov drugih izdajateljev, na svoje seje vabi tudi predstavnika Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.«.
20. člen 
V 28. členu se besedilo »Programski svet« v vseh sklonih nadomesti z besedo »svet« v ustreznem sklonu, v prvem in tretjem odstavku pa se besedilo »Nadzorni svet« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »finančni odbor« v ustreznem sklonu.
21. člen 
V 29. členu se v prvem odstavku tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– pogoji za imenovanje in razrešitev članov uprave;
– pogoji za imenovanje in razrešitev direktorjev radia, televizije in digitalnih vsebin;«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat članov Programskega sveta in članov Nadzornega sveta, mandat nanju vezanih odborov ter mandat generalnega direktorja, direktorja radia in direktorja televizije.
(2) Do konstituiranja sveta nadaljujejo z delom Programski svet in Nadzorni svet ter nanju vezani odbori v sestavi in s pristojnostmi, ki jih imajo do uveljavitve tega zakona.
(3) Do imenovanja uprave opravlja svojo funkcijo generalni direktor kot vršilec dolžnosti. Funkcijo vršilca dolžnosti opravlja s pristojnostmi, ki jih je imel do uveljavitve tega zakona, pri čemer znotraj pristojnosti iz 22. člena zakona opravlja le tekoče posle, ki omogočajo nemoteno delovanje RTV Slovenija in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju izvajanja radijske in televizijske dejavnosti.
(4) Do imenovanja novega direktorja radia in direktorja televizije opravljata direktor radia oziroma televizije svoje zadolžitve kot vršilca dolžnosti s pristojnostmi, ki sta jih imela do uveljavitve tega zakona, pri čemer znotraj pristojnosti iz 22. člena zakona lahko opravljata le tekoče posle, ki omogočajo nemoteno delovanje RTV Slovenija in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju izvajanja radijske in televizijske dejavnosti.
23. člen 
(1) Svet se v skladu s tem zakonom konstituira najpozneje v 60 dneh po njegovi uveljavitvi.
(2) Pri prvem imenovanju članov sveta iz tretjega odstavka 17. člena zakona se imenuje oziroma izvoli vseh 17 članov sveta, pri čemer se devet članov imenuje oziroma izvoli za dobo dveh let.
(3) Predsednik Republike Slovenije v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona opravi žreb, katere člane sveta se imenuje za dve oziroma štiri leta, objavi poziv upravičencem iz tretjega odstavka 17. člena zakona, da imenujejo oziroma izvolijo člane sveta v skladu s tem zakonom, ter jih obvesti o trajanju mandatov, ki jih je določil žreb.
(4) Prvo sejo sveta skliče vršilec dolžnosti generalnega direktorja oziroma oseba, ki ga nadomešča, najpozneje v 15 dneh po tem, ko so v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni sklepi o imenovanju in izvolitvi večine vseh članov sveta. Če seje ne skliče vršilec dolžnosti generalnega direktorja ali oseba, ki ga nadomešča, lahko prvo sejo skliče vsaj ena tretjina članov sveta.
(5) Svet najpozneje v 15 dneh po konstituiranju objavi poziv upravičencem iz prvega odstavka 26. člena zakona, da mu v 15 dneh po objavi poziva sporočijo imena članov, ki so jih imenovali. Prvo sejo finančnega odbora skliče predsednik sveta.
24. člen 
(1) Svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme nov statut.
(2) Svet najpozneje v 90 dneh po konstituiranju sprejme nove programske standarde za programe RTV Slovenija in njihove programske zasnove.
25. člen 
(1) Svet najpozneje v 15 dneh po konstituiranju objavi javni razpis za predsednika in člane uprave.
(2) Za predsednika in vsakega člana uprave se glasuje ločeno. Do sprejetja novega statuta se postopek izbire in imenovanja izvede na naslednji način:
1. Svet glasuje tako, da ima vsak član Sveta pravico glasovati za enega kandidata. Glasovanje je javno. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov Sveta.
2. Če v prvem krogu glasovanja ni bil izvoljen noben kandidat, se v drugem krogu glasuje o tistih treh kandidatih, ki so v prvem krogu dobili največ glasov. Če tudi v drugem krogu ni bil izvoljen noben kandidat, se v tretji krog glasovanja uvrstita dva kandidata z največjim številom glasov, dobljenih v drugem krogu. Če v tretjem krogu ni bil izvoljen noben kandidat, se v četrtem krogu glasuje o kandidatu, ki je dobil v tretjem krogu največ glasov.
3. Če tudi v četrtem krogu kandidat ni dobil dovolj glasov, lahko svet sklene, da bo ponovno glasoval v 14 dneh o kandidatih iz tretjega kroga. Pred ponovnim glasovanjem svet na seji omogoči obema kandidatoma iz tretjega kroga predstavitev njunega koncepta. Če tudi pri ponovnem glasovanju kandidat ni bil izvoljen, se razpis ponovi.
26. člen 
Odgovorni uredniki programov in predstojniki drugih notranjih organizacijskih enot nadaljujejo z delom do izteka svojega mandata.
27. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/22-30/66
Ljubljana, dne 21. julija 2022
EPA 153-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost