Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022

Kazalo

3551. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022, stran 10908.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 24. redni seji dne 10. 11 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022 
1. člen 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.692.612,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.572.039,42
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.674.345,42
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.234.695,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
437.650,42
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.002.000,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.897.694,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
703.355,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
9.000,00
712 DENARNE KAZNI
60.400,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
301.276,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
823.663,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
710.171,54
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
220.016,39
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
490.155,15
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.205,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.205,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.409.196,90
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.543.201,86
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
865.995,04
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.668.270,10
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.339.419,92
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
485.086,74
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
74.434,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.627.728,75
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
2.650,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
149.520,43
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.312.436,66
410 SUBVENCIJE
234.707,53
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
668.186,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
177.710,44
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.231.832,69
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.820.747,60
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.820.747,60
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
195.665,92
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
131.170,92
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
64.495,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
24.342,76
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
25.899,16
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
25.899,16
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
25.899,16
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
376.955,28
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
376.955,28
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–326.713,36
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–376.955,28
XI.
NETO FINANCIRANJE
–24.342,76
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
2.968.649,36
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2021-07
Bovec, dne 10. novembra 2022
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 
 

AAA Zlata odličnost