Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2022 z dne 7. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2022 z dne 7. 11. 2022

Kazalo

3467. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H), stran 10706.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-265
Ljubljana, dne 4. novembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-H) 
1. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP) se v 25. členu v prvem odstavku v 14. točki črta besedilo »v intervencijskih primerih«.
2. člen 
V 43. členu se v drugem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za delovna mesta, za katera se zahteva poklic policista, se zahteva najmanj višješolska strokovna izobrazba ali najmanj srednješolska izobrazba in certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, pogoj glede predpisane izobrazbe za imenovanje v nazive četrtega kariernega razreda na delovnih mestih, za katera se zahteva poklic policista, izpolnjujejo tudi osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in pridobijo certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Delovna mesta, ki jih lahko zasedejo osebe, ki pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, se določijo v aktu o organizaciji in sistemizaciji.«.
Dosedanji četrti do enajsti odstavek postanejo peti do dvanajsti odstavek.
3. člen 
V 101. členu v petem odstavku se za besedilom »pravosodni policist« dodata vejica in besedilo »občinski redar«.
4. člen 
V 102.a členu se v 3. točki za besedilom »pravosodni policist« dodata vejica in besedilo »občinski redar«.
5. člen 
V 110. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Policisti, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, morajo do 1. januarja 2026 pridobiti to izobrazbo ali certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Delodajalec do 1. januarja 2026 vsem policistom, ki so bili premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, omogoči pridobitev navedene izobrazbe ali certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. V času od 1. januarja 2018 do izteka roka, v katerem morajo pridobiti višjo strokovno izobrazbo oziroma certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist, lahko policisti napredujejo v višje plačne razrede, kot če bi ves ta čas že imeli pridobljeno višjo strokovno izobrazbo. Vse te policiste je mogoče premeščati na delovna mesta, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, ki so bila sistemizirana zaradi uvedbe višješolskega poklicnega standarda in se opravljajo v nazivu z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu.
(5) Policisti, ki višje strokovne izobrazbe ali certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist ne pridobijo v roku iz prejšnjega odstavka, se premestijo na delovna mesta, za katera izpolnjujejo pogoje. Če tako delovno mesto ni prosto, jim preneha delovno razmerje.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v policiji se uskladi z novim četrtim odstavkom 43. člena zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
7. člen 
(pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji) 
Pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji, sklenjene z občinskimi redarji, veljavne na dan uveljavitve tega zakona, ostanejo v veljavi do njihovega izteka.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/22-13/15
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EPA 249-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Danijel Krivec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost