Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2022 z dne 12. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2022 z dne 12. 10. 2022

Kazalo

3100. Odlok o dodeljevanju denarnih sredstev Občine Grosuplje za tisk in vezavo diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij, stran 9801.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju denarnih sredstev Občine Grosuplje za tisk in vezavo diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa upravičence, postopek in merila za (so)financiranje tiska in vezave diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij.
UPRAVIČENCI, NAMEN, MERILA IN VIŠINA (SO)FINANCIRANJA 
2. člen 
Do (so)financiranja tiska in vezave so upravičeni diplomanti, magistri in doktorji znanosti, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Grosuplje.
3. člen 
Upravičenci lahko uveljavljajo stroške tiska in vezave diplomskih nalog (1. bolonjska stopnja), magistrskih nalog (2. bolonjska stopnja) in doktorskih disertacij (3. bolonjska stopnja) z vseh področij.
4. člen 
Sredstva za ta namen se zagotavljajo v proračunu Občine Grosuplje.
5. člen 
Vlagatelj pravico do (so)financiranja uveljavlja z vlogo, ki je dostopna na spletni strani Občine Grosuplje. Če vloga ni popolna, se vlagatelju za odpravo pomanjkljivosti določi rok, v katerem mora vlagatelj pomanjkljivosti odpraviti. Če v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi oziroma vloge ne dopolni, organ takšno vlogo s sklepom zavrže.
6. člen 
Upravičenec je dolžan ob vložitvi vloge na Občino Grosuplje, predložiti (so)financerju:
– račun za tisk in trdo vezavo zaključne naloge, pri čemer skupni znesek za diplomsko nalogo znaša do 100 EUR, za magistrsko nalogo do 120 EUR in za doktorsko disertacijo do 140 EUR,
– uradno potrdilo s strani fakultete o uspešnem zagovoru diplomske naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev,
– en izvod zaključne naloge v trdi vezavi, ki ostane Mestni knjižnici Grosuplje za potrebe domoznanske zbirke.
K vlogi je potrebno navesti tudi enotno matično številko in davčno številko vlagatelja, banko in številko bančnega računa vlagatelja.
7. člen 
O upravičenosti do (so)financiranja odloča pristojni občinski organ s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba županu Občine Grosuplje v roku 15 dni po vročitvi sklepa in je takse prosta.
Denarna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku na podlagi izpolnjene vloge neposredno upravičencu, v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa na osebni račun upravičenca.
8. člen. 
Rok za oddajo izpolnjene vloge je najkasneje 6 mesecev po zaključku študija. Po preteku tega roka se vloga kot prepozna zavrže.
9. člen 
Pri odločanju o upravičenosti do prejema denarnih sredstev, se poleg določb tega odloka, smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.
KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti