Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2022 z dne 12. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2022 z dne 12. 10. 2022

Kazalo

3099. Odlok o nagradah Občine Grosuplje mladim za izjemne dosežke, stran 9801.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o nagradah Občine Grosuplje mladim za izjemne dosežke 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa upravičence, postopek in merila za dodeljevanje nagrad Občine Grosuplje za izjemne dosežke na področju izobraževanja, raziskovanja, umetnosti in športa mladim v Občini Grosuplje.
2. člen 
Namen nagrajevanja je večanje vloge znanja v družbi, priznanje najuspešnejšim ter motivacija za nadaljnje uspešno delo in šolanje.
3. člen 
Višino sredstev, namenjenih podeljevanju nagrad za izjemne dosežke iz 1. člena tega odloka, se zagotovi v proračunu Občine Grosuplje za tekoče leto.
SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NAGRADE 
4. člen 
Do nagrade so upravičeni kandidati, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju Občine Grosuplje in niso starejši od 30 let.
KLASIFIKACIJA IN VIŠINA DENARNIH NAGRAD ZA IZJEMNE DOSEŽKE 
5. člen 
Izjemen dosežek na izobraževalnem, raziskovalnem, umetniškem ali športnem področju
VIŠINA NAGRADE
– Nagrajeno znanstvenoraziskovalno, umetniško ali drugo delo na državni ali mednarodni ravni, 
– Prešernova nagrada, 
– naziv Diamantni maturant.
1.000 EUR
– Prvo, drugo ali tretje mesto na evropskih/mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, umetnosti ali športa.
700 EUR
– Raziskovalno, umetniško ali drugo delo, objavljeno v strokovni publikaciji, ki je dobilo pozitivno strokovno kritiko, oziroma je bilo predstavljeno na mednarodni razstavi, koncertu ali festivalu, 
– naziv Zlati maturant.
500 EUR
– Vlagatelj lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek, dosežen v skupini, ki šteje največ pet članov.
– Za izjemni dosežek šteje dosežek na najvišjem možnem nivoju nagrajevanja oziroma tekmovanja.
– Vlagatelj lahko letno prejme denarne nagrade za izjemne dosežke do višine 1.700 EUR.
– Za isti dosežek lahko prejmeš denarno nagrado zgolj iz ene kategorije.
POSTOPEK DODELJEVANJA NAGRAD 
6. člen 
Vlagatelj pravico do nagrade uveljavlja z vlogo, ki je dostopna na spletni strani Občine Grosuplje. Če vloga ni popolna, se vlagatelju za odpravo pomanjkljivosti določi rok, v katerem mora vlagatelj pomanjkljivosti odpraviti. Če v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi oziroma vloge ne dopolni, organ takšno vlogo s sklepom zavrže.
7. člen 
Upravičenec je ob vložitvi vloge na Občino Grosuplje dolžan predložiti:
– dokazila glede izjemnih dosežkov, ki niso starejši od šestih mesecev,
– enotno matično številko in davčno številko vlagatelja,
– banko in številko bančnega računa vlagatelja.
Potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Grosuplje ter potrdilo o državljanstvu bo Občina Grosuplje pridobila iz uradnih evidenc.
8. člen 
O upravičenosti do nagrade za izjemni dosežek odloča pristojni občinski organ z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Grosuplje v roku 15 dni po vročitvi odločbe in je takse prosta.
Denarna nagrada se dodeli v enkratnem znesku na podlagi izpolnjene vloge neposredno upravičencu, v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe na osebni račun upravičenca.
9. člen 
Pri odločanju o upravičenosti do prejema denarnih sredstev, se poleg določb tega odloka, smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.
KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti