Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2022 z dne 5. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2022 z dne 5. 10. 2022

Kazalo

2997. Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žirovnica, stran 9093.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, 13/02, 89/07, 73/16) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 in 48/18) je Občinski svet Občine Žirovnica na 20. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žirovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Žirovnica se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Žirovnica izbrala v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Žirovnica kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
– dejavnost, ki je predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu z veljavnimi predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter s podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
3. člen 
Območje izvajanja javne službe iz 1. člena tega odloka obsega območje Občine Žirovnica.
4. člen 
Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) imajo na območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zaščito živali, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
IV. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
5. člen 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Koncesionar mora za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe, izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti zavetišča, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča in ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izkaže kadrovsko sposobnost za izvajanje koncesije (ustrezno usposobljen kader, zadostno število oskrbnikov),
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
VI. OBSEG MONOPOLA 
7. člen 
Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na območju občine se podeli enemu koncesionarju.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
8. člen 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
9. člen 
Koncesija se podeli za obdobje deset let.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA 
10. člen 
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
11. člen 
(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je ponudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za koncesionarja predloži v postopku podelitve koncesije. Cena in način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
12. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pooblaščena oseba koncendenta. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncendenta. O nadzoru se izdela zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncendenta.
(4) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
13. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
14. člen 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dotedanji koncesionar izvajati javno službo do izbire novega koncesionarja.
(3) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen 
(1) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, tako da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in z navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije določiti primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
XI. NAČIN IZBIRE KONCESIONARJA 
16. člen 
(1) Koncedent koncesionarja za izvajanje koncesije izbere na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
17. člen 
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe:
– predmeta in območja koncesije,
– začetka in časa trajanja koncesije,
– pogojev, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavin prijave na razpis,
– strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– meril, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja,
– roka in načina predložitve prijav,
– roka za izbiro koncesionarja,
– roka, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri koncesionarja,
– roka, v katerem je treba začeti z izvajanjem javne službe,
– podatkov o pooblaščeni osebi za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostalih pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredeli sestavine iz prejšnjega odstavka.
18. člen 
 Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo:
– ponujena cena za opredeljen sklop storitev oskrbe zapuščenih živali,
– reference prijavitelja: število pogodbenih razmerij s posameznimi občinami,
– morebitna druga merila, določena z razpisom.
19. člen 
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso formalno popolne, se pozove, da prijave v določenem roku dopolnijo.
20. člen 
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav komisija pripravi predlog izbire koncesionarja.
(2) O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave (v nadaljevanju: pristojni organ).
(3) Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozno prispele prijave pristojni organ s sklepom zavrže.
(4) Zoper odločbo iz prvega in sklep iz drugega odstavka tega člena je možna pritožba v roku 15 dni od vročitve na župana Občine Žirovnica.
XII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
21. člen 
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba, s katero pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(2) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku osem dni od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
XIII. POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE 
22. člen 
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na drugo pravno ali fizično osebo.
23. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
24. člen 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
25. člen 
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe koncedentu predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncedentu ali tretji osebi.
26. člen 
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
27. člen 
(1) Koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe poročati najmanj dvakrat letno, in sicer do konca meseca avgusta za prvo polovico leta in najkasneje do konca meseca januarja za preteklo leto.
(2) Koncesionar mora oddati tudi vmesno poročilo, kadar to zahteva koncedent.
XIV. KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022
Breznica, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti