Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2022 z dne 5. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2022 z dne 5. 10. 2022

Kazalo

2992. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje, stran 9084.

  
Na podlagi tretjega odstavka 165. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 26. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje (Uradni list RS, št. 115/21) (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
2. člen 
(program opremljanja) 
Program opremljanja določa:
– območje opremljanja stavbnih zemljišč,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja stavbnih zemljišč,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja stavbnih zemljišč in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
3. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje besedilni del (besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del programa opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Grafični prikaz 1: Območje opremljanja;
– Grafični prikaz 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture;
– Grafični prikaz 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč;
– Grafični prikaz 4: Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme.
(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo prostor.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
5. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja stavbnih zemljišč obsega območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje, tj. enoto urejanja prostora ŠE-518 ter dela enot urejanja prostora ŠE-752 in ŠE-697 (v nadaljnjem besedilu: območje opremljanja).
(2) Območje opremljanja je podrobneje prikazano na grafičnem prikazu »Grafični prikaz 1: Območje opremljanja«.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
6. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje nove komunalne opreme:
– ceste s pripadajočimi objekti;
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo.
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarske javne infrastrukture:
– elektroenergetska omrežja;
– elektronsko komunikacijsko omrežje.
(3) Načrtovana nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura sta prikazani na grafičnem prikazu »Grafični prikaz 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture«.
(4) Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za izvedbo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, so prikazana na grafičnem prikazu »Grafični prikaz 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč«.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
7. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v treh etapah:
– 1. etapa: gradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo;
– 2. etapa: gradnja površin za kolesarje in pešce med Celovško cesto in P+R Stanežiče;
– 3. etapa: gradnja površin za kolesarje in pešce na Celovški cesti.
(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v 1. etapi je predvidoma junij 2023. Rok za predajo nove komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo v 1. etapi je predvidoma december 2023.
(3) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v 2. etapi je predvidoma december 2023. Rok za predajo nove komunalne opreme v upravljanje v 2. etapi je predvidoma december 2024.
(4) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v 3. etapi je predvidoma junij 2028 oziroma začetek del za razširitev Celovške ceste. Rok za predajo komunalne opreme v upravljanje v 3. etapi je predvidoma december 2029 oziroma po zaključku razširitve Celovške ceste.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
8. člen 
(finančna sredstva in viri financiranja) 
(1) Finančna sredstva in viri financiranja za izvedbo opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah nove komunalne opreme, znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva 
za izvedbo opremljanja (EUR)
Vir financiranja
Občinski proračun (EUR)
Drugi viri (EUR)
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (vključno 
s potrebnimi lastniškimi upravičenji za gradnjo) – 1. etapa (KA)
87.596,40
87.596,40
0,00
Cesta s pripadajočimi objekti – 2. etapa (CE)
gradnja površin za kolesarje in pešce med Celovško cesto in P+R Stanežiče, vključno z odkupi zemljišč
677.971,21
677.971,21
0,00
Cesta s pripadajočimi objekti – 3. etapa (CE)
gradnja površin za kolesarje in pešce na Celovški cesti, vključno z odkupi zemljišč
1.536.316,78
1.536.316,78
0,00
Skupaj
2.301.884,39
2.301.884,39
0,00
(2) Finančna sredstva za izvedbo 1. etape opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah nove komunalne opreme znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, vključno s potrebnimi lastniškimi upravičenji za gradnjo – 1. etapa (KA)
87.596,40
Skupaj
87.596,40
(3) Finančna sredstva za izvedbo 2. etape opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah nove komunalne opreme znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Cesta s pripadajočimi objekti – 2. etapa (CE)
gradnja površin za kolesarje in pešce med Celovško cesto in P+R Stanežiče
661.512,46
odkupi zemljišč za gradnjo površin za kolesarje in pešce med Celovško cesto in P+R Stanežiče
16.458,75
Skupaj
677.971,21
(4) Finančna sredstva za izvedbo 3. etape opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah nove komunalne opreme znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Cesta s pripadajočimi objekti – 3. etapa (CE)
gradnja površin za kolesarje in pešce na Celovški cesti
1.407.719,08
odkupi zemljišč za gradnjo površin za kolesarje in pešce na Celovški cesti
128.597,70
Skupaj
1.536.316,78
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Ceste s pripadajočimi objekti 
CE
Kanalizacijsko omrežje 
za komunalno odpadno vodo
KA
(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu »Grafični prikaz 4: Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme«.
10. člen 
(določitev skupnih stroškov nove komunalne opreme) 
(1) Skupni strošek za gradnjo nove komunalne opreme se za gradnjo cest s pripadajočimi objekti določi kot sorazmerni del finančnih sredstev za gradnjo cest s pripadajočimi objekti iz 8. člena tega odloka glede na delež obremenitve nove komunalne opreme, ki za območje opremljanja v skladu s 7. členom Odloka o prostorskem podrobnem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje (Uradni list RS, št. 115/21) znaša 24 %.
(2) Pri izračunu skupnega stroška za gradnjo cest s pripadajočimi objekti v skladu s prejšnjim odstavkom se ne upošteva stroškov odkupa zemljišč iz 8. člena tega odloka, kot je to določeno v Oceni vpliva gradnje stavb na območju OPPN 121: Poslovna cona Vižmarje, ki je kot strokovna podlaga priloga Odloka o prostorskem podrobnem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje (Uradni list RS, št. 115/21).
11. člen 
(skupni stroški nove komunalne opreme) 
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški nove komunalne 
opreme (EUR)
Ceste s pripadajočimi objekti
CE
496.615,57
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
KA
87.596,40
Skupaj
584.211,97
12. člen 
(obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Ceste s pripadajočimi objekti
CE
496.615,57
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
KA
87.596,40
Skupaj
584.211,97
13. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
Ceste s pripadajočimi objekti
CE
15,43
25,13
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
KA
2,72
4,43
Skupaj
18,15
29,56
14. člen 
(določitev razmerja med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,3:0,7.
VII. ELABORAT 
15. člen 
(elaborat) 
Elaborat programa opremljanja, ki je podlaga za pripravo tega programa opremljanja, je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2019-56
Ljubljana, dne 26. septembra 2022
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost