Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2022 z dne 9. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2022 z dne 9. 2. 2022

Kazalo

299. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106), stran 754.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 23. seji dne 27. januarja 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106) (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novo omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Murska Sobota).
(3) Splošni odlok Mestne občine Murska Sobota se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega celotno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106) (Uradni list RS, št. 69/20).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in predvidena komunalna oprema) 
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje objektov, kot so načrtovani s prostorskim aktom. Infrastruktura, na katero se bo novozgrajena komunalna oprema navezovala, se nahaja v bližini. Gre za obstoječe cestno, obstoječe kanalizacijsko in obstoječe vodovodno omrežje, v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Murska Sobota.
(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna ureditev nove komunalne opreme. Gre za novo cestno omrežje, vključno s pločnikom in javno razsvetljavo, novo vodovodno omrežje in novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih komunalnih voda. Za stavbna zemljišča na območju je predvidena tudi opremljenost z elektroenergetskim in telekomunikacijskim omrežjem, pri čemer bodo za ti dve omrežji poskrbeli upravljavci posameznih sistemov.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Komunalna oprema
Skupni stroški v EUR
Proračunska sredstva in ostali viri
Obračunski stroški v EUR
1. nova cestna infrastruktura
454.957
368.515
86.442
2. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda
30.826
0
30.826
3. nova vodovodna infrastruktura
68.469
43.135
25.334
Skupaj
554.252
411.650
142.602
7. člen
(časovni načrt) 
Gradnja nove komunalne opreme na območju opremljanja je predvidena najkasneje do leta 2026. Predaja komunalne opreme v upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do 31. 12. 2026.
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Mestna občina Murska Sobota iz proračuna, delno v obliki nepovratnega vložka proračuna, delno pa na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) se povzame po Splošnem odloku Mestne občine Murska Sobota.
(3) Površina gradbene parcele objekta in bruto tlorisna površina objekta se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
CpN(ij) (EUR/m2)
CtN(ij) (EUR/m2)
1. nova cestna infrastruktura
6,50
24,01
2. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda
2,32
8,56
3. nova vodovodna infrastruktura
1,90
7,04
Skupaj
10,72
39,61
12. člen
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Mestne občine Murska Sobota, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe cestno omrežje in
– obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106) velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Murska Sobota.
14. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2021-5(710)
Murska Sobota, dne 27. januarja 2022
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti