Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022

Kazalo

2603. Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), stran 7913.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP) 
Razglašam Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 7. 2022.
Št. 003-02-1/2022-156
Ljubljana, dne 29. julija 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije
Z A K O N 
ZA ZMANJŠANJE NEENAKOSTI IN ŠKODLJIVIH POSEGOV POLITIKE TER ZAGOTAVLJANJE SPOŠTOVANJA PRAVNE DRŽAVE (ZZNŠPP) 
PRVI DEL 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
S tem zakonom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21);
2. Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21);
3. Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21);
4. Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21);
5. Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb);
6. Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21);
7. Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 172/21);
8. Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.);
9. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb);
10. Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in 54/22);
11. Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21).
DRUGI DEL 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV 
1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
2. člen 
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) se v 46. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.«.
2. Kazenski zakonik
3. člen 
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21) se v 132. členu drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pregon se začne na predlog.«.
4. člen 
V 135. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.«.
3. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
5. člen 
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21) se v 31. členu v prvem odstavku besedilo »v višini 60 %« nadomesti z besedilom »v višini 50 %.«.
4. Zakon o državnem tožilstvu
6. člen 
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) se 169. člen spremeni tako, da se glasi:
»169. člen 
(učinkovitost in enotnost pregona) 
(1) Vodja državnega tožilstva v skladu z Državnotožilskim redom in splošnimi navodili določi vrsto zadev in način obveščanja o zadevah, v katerih mu morajo državni tožilci pred odločitvijo predložiti na vpogled osnutek svojega akta zaradi zagotavljanja učinkovitosti in enotnosti pregona.
(2) Če vodja državnega tožilstva ob predložitvi osnutka iz prejšnjega odstavka meni, da je osnutek pomanjkljiv ali nerazumljiv, lahko o tem obvesti državnega tožilca in mu predlaga možen način odprave pomanjkljivosti ali nerazumljivosti. Obvestilo je lahko pisno ali zaznamovano na osnutku.
(3) Če se vodja državnega tožilstva ob predložitvi osnutka iz prvega odstavka tega člena ne strinja z odločitvijo državnega tožilca, sme postopati le po določbah tega zakona, ki veljajo za prevzem zadeve.«.
5. Zakon o ohranjanju narave
7. člen 
V Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) se v 59. členu v drugem odstavku črta besedilo »v organizacijski enoti,«.
8. člen 
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»137. člen 
(status nevladne organizacije v javnem interesu) 
Nevladna organizacija, ki pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave v skladu z zakonom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih.«.
6. Zakon o orožju
9. člen 
V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o orožju) se v 17.a členu v naslovu besedilo »6.a, 7. in 8.a« nadomesti z besedilom »6.a in 7.«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku besedilo »iz 6.a točke kategorije A, 7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A« nadomesti z besedilom »iz 6.a točke kategorije A in 7. točke kategorije A«.
V prvi alineji se črta besedilo »ali strelske organizacije, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe«.
V tretji alineji se besedilo »iz 6.a točke kategorije A ali 7. točke kategorije A ali 8.a točke kategorije A« nadomesti z besedilom »iz 6.a točke kategorije A ali 7. točke kategorije A«.
V drugem odstavku se besedilo »iz 6.a točke kategorije A, 7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A« nadomesti z besedilom »iz 6.a točke kategorije A in 7. točke kategorije A«.
7. Zakon o organiziranosti in delu v policiji
10. člen 
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 172/21) se v 4. členu na koncu osmega odstavka doda besedilo »Ne glede na zakon, ki ureja kazenski postopek, se šteje, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku od trenutka, ko je bil obveščen o kaznivem dejanju.«.
11. člen 
V 8. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
12. člen 
V 21. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri izvajanju svojih nalog je avtonomen.«.
13. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku črta besedilo »direktorja Uprave kriminalistične policije in«.
14. člen 
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen 
(imenovanje in razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada) 
Direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada imenuje in razrešuje generalni direktor policije. Za postopek se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, o imenovanju in razrešitvi direktorja organa v sestavi.«.
15. člen 
49.a in 49.b člen se črtata.
8. Zakon o tujcih
16. člen 
V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.) se v 44. členu na koncu prvega odstavka doda besedilo »Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, se lahko dokazuje tudi s pisno izjavo študentovih staršev oziroma zakonitega zastopnika o tem, da ga bodo v času študija oziroma izobraževanja preživljali, če so ga starši po pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati. Na enak način izpolnjevanje tega pogoja dokazujejo tudi tujci iz 44.a člena tega zakona.«.
9. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
17. člen 
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) se v 113. členu na koncu prvega odstavka doda besedilo »Minister lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta in ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo enkrat.«.
18. člen 
V 120. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo »Minister lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta ter ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo enkrat.«.
10. Zakon o prevozih v cestnem prometu
19. člen 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in 54/22) se v 57. členu v prvem odstavku črta besedilo »ali elektronsko aplikacijo iz a57.a člena tega zakona«.
20. člen 
a57.a člen se črta.
21. člen 
Naslov poglavja »1.1.7. Najem vozila z voznikom« in 57.c člen se črtata.
22. člen 
131.č člen se črta.
11. Gradbeni zakon
23. člen 
V Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21) se v 14. členu v drugem odstavku na koncu druge alineje za vejico doda besedilo »ki je iz stroke, katere vsebina predstavlja glede na namembnost objekta in vrsto gradnje osnovno vsebino projektiranja,«.
24. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku črta besedilo »v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost«.
TRETJI DEL 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
25. člen 
Ustanovitelji javnih vrtcev in šol uskladijo akte o ustanovitvi z 2. členom tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
26. člen 
V svete javnih vrtcev in šol, oblikovane na podlagi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21), se v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita dva dodatna člana predstavnika delavcev, ki jima poteče mandat hkrati s potekom mandata drugim članom predstavnikom delavcev.
V svete javnih poklicnih oziroma strokovnih šol, gimnazij in javnih dijaških domov, oblikovane na podlagi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21), se v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita dva dodatna člana predstavnika delavcev, en dodaten predstavnik staršev in en dodaten predstavnik dijakov. Dodatnima članoma predstavnikoma delavcev poteče mandat hkrati s potekom mandata drugim članom predstavnikom delavcev.
2. Kazenski zakonik
27. člen 
Spremenjeni tretji odstavek, ki postane drugi odstavek 132. člena zakonika, se uporablja za kazniva dejanja, storjena po uveljavitvi tega zakona.
Za kazniva dejanja iz dosedanjega drugega odstavka 132. člena zakonika, storjena pred uveljavitvijo tega zakona, se glede načina pregona uporabljajo določbe Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21).
28. člen 
Spremenjeni tretji odstavek 135. člena zakonika se uporablja za kazniva dejanja, storjena po uveljavitvi tega zakona.
Za kazniva dejanja iz 135. člena zakonika, storjena pred uveljavitvijo tega zakona, se glede načina pregona uporabljajo določbe Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21).
3. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
29. člen 
Spremenjeni prvi odstavek 31. člena zakona se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023.
Do začetka uporabe spremenjenega prvega odstavka 31. člena zakona se uporablja prvi odstavek 31. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21).
4. Zakon o ohranjanju narave
30. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi stavek prvega odstavka 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22).
5. Zakon o orožju
31. člen 
Posameznik, ki je pridobil orožno listino za orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A v skladu s 17.a členom Zakona o orožju na podlagi dokazila o članstvu v strelski organizaciji, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, mora v enem letu po uveljavitvi tega zakona:
– pri pristojnem organu vložiti vlogo za pridobitev orožne listine za orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A na podlagi dokazila, da je član strelske športne organizacije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze ob izpolnjevanju pogojev iz druge, tretje, četrte in pete alineje 17.a člena Zakona o orožju, ali
– zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi.
Pravna oseba, ki je pridobila orožje ali dovoljenje za nabavo orožja iz 6.a ali 7. točke kategorije A po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 125/21) na podlagi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, mora v enem letu po uveljavitvi tega zakona:
– pri pristojnem organu vložiti vlogo za pridobitev orožne listine za orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A na podlagi dokazila, da je članica strelske športne organizacije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze, da se v okviru pravne osebe aktivno vadi za tekmovanja ali tekmuje na strelskih tekmovanjih, na katerih se uporablja orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A, da strelska tekmovanja priznava strelska organizacija iz prve alineje prvega odstavka 17.a člena Zakona o orožju ali mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza in da nabavljeno orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A izpolnjuje pogoje, določene za strelsko disciplino, ki jo priznava mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza, ali
– zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi.
Posameznik, ki je pridobil orožno listino za orožje iz 8.a točke kategorije A v skladu s 17.a členom Zakona o orožju, ter pravna oseba, ki je pridobila orožje ali dovoljenje za nabavo orožja iz 8.a točke kategorije A po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 125/21) na podlagi dokazila o članstvu v strelski organizaciji, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe oziroma na podlagi dokazila o statusu nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, mora v enem letu po uveljavitvi tega zakona zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi.
Orožje in orožna listina se odvzameta:
– posamezniku iz prvega odstavka tega člena, če ne pridobi orožne listine na podlagi prve alineje prvega odstavka tega člena oziroma posamezniku iz prvega in tretjega odstavka tega člena, če ne zaprosi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožja odsvoji ali pridobi potrdila o onesposobitvi,
– pravni osebi iz drugega odstavka tega člena, če ne pridobi orožne listine iz prve alineje drugega odstavka tega člena, oziroma pravni osebi iz drugega in tretjega odstavka tega člena, če ne zaprosi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožja odsvoji ali pridobi potrdila o onesposobitvi.
32. člen 
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpise, izdane na podlagi Zakona o orožju, z določbami spremenjenega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Do uskladitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o orožju, če niso v nasprotju z določbami spremenjenega zakona.
6. Zakon o organiziranosti in delu v policiji
33. člen 
Šteje se, da policistom iz drugega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) položaj ni prenehal.
7. Gradbeni zakon
34. člen 
(imenovanja vodje projektiranja v prehodnem obdobju) 
Ne glede na spremenjeno drugo alinejo drugega odstavka 14. člena zakona lahko projektant, ki je sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije pred uveljavitvijo tega zakona, za vodenje izdelave te projektne dokumentacije določi vodjo projektiranja v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21).
KONČNA DOLOČBA 
35. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-01/22-3/62
Ljubljana, dne 21. julija 2022
EPA 2707-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Danijel Krivec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti