Uradni list

Številka 186
Uradni list RS, št. 186/2021 z dne 30. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 186/2021 z dne 30. 11. 2021

Kazalo

3697. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), stran 10958.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-275
Ljubljana, dne 26. novembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1I) 
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 95/21) se za besedilom 61. člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se je v roku za izpolnitev obveznosti iz tretjega odstavka 57. člena tega zakonika, ki je bil obsojencu določen v sodbi, nad njim začel osebni stečaj, se tek roka za izpolnitev te obveznosti za čas trajanja osebnega stečaja prekine, rok, v katerem lahko sodišče sprejme odločitve iz prejšnjega odstavka, pa se ne glede na prejšnji odstavek za čas takšne prekinitve podaljša tudi čez mejo določene preizkusne dobe.«.
2. člen 
V 62. členu se v drugem odstavku za besedo »dobe« doda besedilo »oziroma po poteku roka iz drugega odstavka prejšnjega člena«.
3. člen 
V 65. členu se v tretjem odstavku v točki 8) pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka 9), ki se glasi:
»9) vključitev v eno ali več socialnovarstvenih storitev centra za socialno delo.«.
4. člen 
V 66. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svetovalec obsojencu v skladu z zakonom, ki ureja probacijo, nudi pomoč in varstvo ter nadzira izpolnjevanje navodil, ki jih je sodišče izreklo obsojencu.«.
5. člen 
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posledice neizpolnjevanja navodil 
67. člen 
(1) Če obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil, se izmika stikom s svetovalcem ali kako drugače krši osebni načrt, pripravljen v skladu z zakonom, ki ureja probacijo, ga sme sodišče posvariti, spremeniti navodila, podaljšati varstveno nadzorstvo tudi čez mejo določene preizkusne dobe za čas neizpolnjevanja navodil, izmikanja stikom ali drugačne kršitve osebnega načrta ali preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena v pogojni obsodbi.
(2) Če obsojenec tudi v času podaljšanega varstvenega nadzorstva iz prejšnjega odstavka ne izpolnjuje navodil, se izmika stikom s svetovalcem ali kako drugače krši osebni načrt, pripravljen v skladu z zakonom, ki ureja probacijo, sme sodišče preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena v pogojni obsodbi.«.
6. člen 
V 82. členu se v četrtem odstavku v točki 2) za besedo »doba« doda besedilo »oziroma rok iz drugega odstavka 61. člena oziroma 67. člena tega zakonika«.
7. člen 
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dajanje podatkov iz kazenske evidence 
84. člen 
(1) Podatki o izrečenih sodbah se vodijo v kazenskih evidencah. Z zakonom se določita obseg podatkov in dajanje podatkov iz kazenskih evidenc pred izbrisom.
(2) Na zahtevo vrtcev, varuhov predšolskih otrok, šol, drugih zavodov, ustanov ali društev, ki so jim otroci ali mladoletniki zaupani v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev za njihovega delavca ali drugo osebo, ki za njih opravlja ali bo opravljala delo, dajo podatki iz kazenskih evidenc tudi za izbrisane obsodbe za kazniva dejanja po 170. členu, po 171. členu, po 172. členu, po 173. členu, po 173.a členu, po drugem odstavku 174. člena, izvršena proti mladoletni osebi, po drugem odstavku 175. člena in po 176. členu tega zakonika ter za izbrisane obsodbe za primerljiva kazniva dejanja, ki jih državljanom Republike Slovenije izrečejo tuja sodišča.
(3) Z zakonom se določi, da se obsodbe za kazniva dejanja iz prejšnjega odstavka vpišejo v evidenco izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in se predpišejo pogoji, omejitve in postopek za dajanje podatkov o takih obsodbah; v primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, se obsodba kljub ohranitvi v tej evidenci šteje za izbrisano (prvi odstavek tega člena).«.
8. člen 
V 86. členu se v osmem odstavku besedilo »največ dveh let« nadomesti z besedilom »največ treh let«.
9. člen 
V 91. členu se v naslovu za besedo »pregona« doda besedilo »in roka za novo sojenje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je pravnomočna sodba v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo razveljavljena, je rok za novo sojenje pet let od razveljavitve pravnomočne sodbe.«.
V tretjem odstavku se besedilo »ne teče« nadomesti z besedilom »in rok za novo sojenje ne tečeta«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zastaranje in rok za novo sojenje se pretrgata, če storilec v času, ko teče zastaralni rok ali rok za novo sojenje, stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, po pretrganju pa začne zastaranje ali rok za novo sojenje znova teči.«.
10. člen 
V 99. členu se v prvem odstavku v točki 2) besedilo »državni pravobranilec« nadomesti z besedilom »višji državni odvetnik«.
V šestem odstavku se za besedo »daljavo« doda besedilo »ter virtualna valuta«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Za blagovno promptno pogodbo po tem zakoniku se šteje pogodba za dobavo blaga, razen energetskih proizvodov na debelo, s katerim se trguje na promptnem trgu in ki se dostavi takoj ob poravnavi posla, in pogodba za dobavo blaga, ki ni finančni instrument, vključno s fizično poravnano terminsko pogodbo.«.
11. člen 
V 101. členu se deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prisilno izginotje oseb, ki pomeni prijetje, pridržanje, ugrabitev ali vsako drugo obliko odvzema prostosti osebi po nalogu države ali politične organizacije ali z njenim pooblastilom, podporo ali soglasjem, ki potem takega odvzema prostosti ne prizna ali noče dati podatkov o usodi teh oseb ali o tem, kje so, in s tem odvzame tem osebam pravno varstvo;«.
12. člen 
V 104. členu se v prvem odstavku za besedo »člena« doda besedilo »ali tretjega odstavka 134. člena«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za dejanja iz prvega in drugega odstavka tega člena se vojaški poveljnik ali oseba, ki dejansko nastopa kot vojaški poveljnik, ali oseba, ki v civilni organizaciji ali podjetju dejansko izvaja vodstveno oblast in nadzorstvo, ki bi moral ali mogel vedeti, da so njegove enote ali drugi podrejeni storili ali bi v danih okoliščinah lahko storili kazniva dejanja iz 100. do 103. člena ali tretjega odstavka 134. člena tega zakonika, kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.«.
13. člen 
V 109. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom ali za katerega ve, da bo deloma ali v celoti uporabljeno za storitev dejanja iz 108., 108.a, 110., 111., 307., 329., 330., 352., 353., 354., 355., 371. in 373. člena tega zakonika, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.«.
14. člen 
V 111. členu se v prvem odstavku besedilo »kaznivih dejanj iz 108. člena« nadomesti z besedilom »kaznivega dejanja iz 108. člena«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Enako se kaznuje, kdor usposablja druge za izdelavo in uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja, škodljivih ali nevarnih snovi ali za druge posebne metode in tehnike z namenom storitve ali sodelovanja pri storitvi kaznivega dejanja iz 108. člena tega zakonika.
(3) Enako se kaznuje, kdor se z aktivnim sodelovanjem usposablja za izdelavo in uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja, škodljivih ali nevarnih snovi ali za druge posebne metode in tehnike z namenom storitve ali sodelovanja pri storitvi kaznivega dejanja iz 108. člena tega zakonika.«.
15. člen 
V 132. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka zoper uradno osebo z namenom ustrahovanja, tako da uradna oseba v mejah svojih uradnih pravic opravi uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali ne opravi dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti, se kaznuje z zaporom do dveh let.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog, za dejanje iz prejšnjega odstavka pa po uradni dolžnosti.«.
16. člen 
V 134. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Ugrabitev in prisilno izginotje«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kdor koga prime, pridrži, ugrabi ali mu na drug način odvzame prostost po nalogu države ali politične organizacije ali z njenim pooblastilom, podporo ali soglasjem, ki potem takega odvzema prostosti ne prizna ali noče dati podatkov o usodi take osebe ali o tem, kje je, in s tem odvzame tej osebi pravno varstvo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
17. člen 
V 135. členu se v tretjem odstavku pika na koncu besedila nadomesti z vejico in doda besedilo »razen, če je dejanje storjeno zoper koga od najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega.«.
18. člen 
V 143. členu se v četrtem odstavku besedilo »prevzame identiteto« nadomesti z besedilom »s prevzemom identitete«.
19. člen 
V 176. členu se v tretjem odstavku beseda »proizvede« nadomesti z besedo »izdela«, besedilo »ali pridobi dostop« pa se nadomesti z besedilom », pridobi dostop ali namerno dostopa«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Dejanje iz tretjega odstavka tega člena v delu, ki pomeni pridobivanje, izdelavo, posedovanje ali pridobivanje dostopa s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij do pornografskega ali drugačnega seksualnega gradiva, ni protipravno, če je bilo storjeno med mladoletnimi osebami primerljive starosti, ki so se z dejanjem strinjale, ustreza stopnji njihove duševne in telesne zrelosti ter prikazuje take osebe.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
20. člen 
V 181. členu se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Kdor v nasprotju s predpisi s področja pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja živemu ali mrtvemu odvzame del človeškega telesa zaradi presaditve ali drugih namenov, ali kdor komu v nasprotju s temi predpisi presadi del človeškega telesa, ali kdor del človeškega telesa, za katerega ve, da je bil odvzet v nasprotju s predpisi s področja pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, presadi ali uporabi za drug namen, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor protipravno odvzame spolne celice, kri ali komponente krvi, nedovoljeno ravna z njimi ali krši anonimnost dajalca.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena oseba z zlorabo svojega položaja, ali če je dejanje storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico posebno hudo telesno poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb, ali če je bilo dejanje storjeno zoper mladoletno ali drugo ranljivo osebo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se črta.
21. člen 
Za 181. členom se doda nov 181.a člen, ki se glasi:
»Trgovina z deli človeškega telesa, spolnimi celicami, krvjo in komponentami krvi 
181.a člen 
(1) Kdor zato, da bi pridobil plačilo ali drugo premoženjsko korist sebi ali komu drugemu, oglašuje razpoložljivost ali potrebo po delih človeškega telesa ali koga nagovarja ali novači, da bi bil darovalec ali prejemnik delov človeškega telesa, ali drugače posreduje pri dajanju delov telesa žive ali umrle osebe za presaditev, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zato, da bi pridobil plačilo ali drugo premoženjsko korist sebi ali komu drugemu, oglašuje razpoložljivost ali potrebo po spolnih celicah, krvi ali komponentah krvi ali koga nagovarja ali novači, da bi bil darovalec ali prejemnik spolnih celic, krvi ali komponent krvi, ali drugače posreduje pri dajanju spolnih celic, krvi ali komponent krvi.
(3) Enako kot v prvem odstavku tega člena se kaznuje, kdor odvzame ali pridobi odvzeti del človeškega telesa, spolne celice, kri ali komponente krvi, za katere darovalec prejme plačilo ali drugo premoženjsko korist, kdor nezakonito razpolaga z odvzetim delom človeškega telesa, spolnimi celicami, krvjo ali komponentami krvi ali kdor uporabi človeško telo, njegove dele, spolne celice, kri ali komponente krvi z namenom pridobivanja premoženjske koristi sebi ali komu drugemu.
(4) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje, kdor pripravlja, ohranja, hrani, prevaža, prenaša, sprejema, uvaža ali izvaža dele človeškega telesa, spolne celice, kri ali komponente krvi, ki so bili odvzeti v nasprotju s predpisi s področja pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa, spolnih celic, krvi ali komponent krvi zaradi zdravljenja.
(5) Če stori dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena oseba z zlorabo svojega položaja, ali če je dejanje storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(6) Če ima dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka tega člena za posledico posebno hudo telesno poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb, ali če je bilo dejanje storjeno zoper mladoletno ali drugo ranljivo osebo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(7) Če ima dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.«.
22. člen 
V 183. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Kdor proizvaja, pripravlja, izdeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje ali hrani, ali posreduje pri prodaji ali nakupu, uvaža ali izvaža, vnaša ali iznaša ali kako drugače daje v promet zdravila, zdravilne učinkovine, pomožne snovi, medicinske pripomočke ali njihove dele ali dodatke ali druga sredstva za zdravljenje, ki so škodljiva za zdravje, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor pridobiva, pripravlja, izdeluje, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje ali hrani, ali posreduje pri prodaji ali nakupu, uvaža ali izvaža, vnaša ali iznaša ali kako drugače daje v promet okuženo kri ali drugo tkivo ali iz tega izdelano snov za zdravljenje.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb, ali če dejanje stori oseba, ki je zlorabila dano zaupanje, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena z zaporom od enega do desetih let, za dejanje iz prejšnjega odstavka pa z zaporom do petih let.«.
V petem odstavku se besedilo »od enega do petnajstih let« nadomesti z besedilom »od dveh do petnajstih let«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Škodljiva zdravila, zdravilne učinkovine, pomožne snovi, medicinski pripomočki, njihovi deli, dodatki ali druga sredstva za zdravljenje, okužena kri, drugo tkivo ali iz tega izdelana snov za zdravljenje se vzamejo.«.
23. člen 
Za 183. členom se doda nov 183.a člen, ki se glasi:
»Proizvodnja in promet ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti 
183.a člen 
(1) Kdor proizvaja, pripravlja, izdeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje ali hrani, ali posreduje pri prodaji ali nakupu, uvaža ali izvaža, vnaša ali iznaša ali kako drugače daje v promet zdravila, zdravilne učinkovine, pomožne snovi, medicinske pripomočke ali njihove dele ali dodatke ali druga sredstva za zdravljenje, ki so ponarejena, in ni podano hujše kaznivo dejanje po tem zakoniku, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z zdravili, ki nimajo dovoljenja za promet, ali z medicinskimi pripomočki, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena oseba, ki je zlorabila dano zaupanje, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(4) Zdravila, zdravilne učinkovine, pomožne snovi, medicinski pripomočki, njihovi deli, dodatki ali druga sredstva za zdravljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena se vzamejo.«.
24. člen 
V 186. členu se v naslovu besedilo »snovmi v športu in« nadomesti z besedilom »snovmi in postopki v športu ter«.
V prvem odstavku se za besedo »drog,« doda besedilo »ali sredstva ali sestavine, ki se uporabljajo za postopke, ki so razvrščeni kot nedovoljeni v športu, ali postopke, ki so razvrščeni kot nedovoljeni v športu,«.
V drugem odstavku se za besedo »drog« dodata vejica in besedilo »ali kdor prodaja, ponuja ali izvaja nedovoljene postopke v športu«.
V četrtem odstavku se za besedo »športu« doda besedilo »ali za uporabo nedovoljenih postopkov v športu«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu, sredstva ali sestavine, ki omogočajo uporabo nedovoljenih postopkov v športu, in sredstva za njihovo izdelovanje se vzamejo. Prevozna sredstva, uporabljena za prevoz in hrambo drog, nedovoljenih snovi v športu ali sredstev, ki omogočajo uporabo nedovoljenih postopkov v športu, se odvzamejo, če imajo za prevoz in hrambo drog ali nedovoljenih snovi in postopkov v športu posebej prirejene prostore ali če je njihov lastnik vedel ali bi bil mogel vedeti, da bodo uporabljena za tak namen.«.
25. člen 
V 187. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Omogočanje uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi ali postopkov v športu«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor napelje drugega k uživanju prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu ali k uporabi nedovoljenih postopkov v športu ali mu jih da, da jih uživa ali uporabi on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za uživanje ali uporabo prepovedanih drog, nedovoljenih snovi ali postopkov v športu ali kako drugače omogoči drugemu, da uživa ali uporabi prepovedane droge, nedovoljene snovi ali postopke v športu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.«.
V tretjem odstavku se za besedo »uživanje« doda besedilo »ter sredstva in sestavine, ki omogočajo uporabo nedovoljenih postopkov v športu,«.
26. člen 
V 212. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Organiziranje denarnih verig, nedovoljeno prirejanje iger na srečo in nedovoljeno prirejanje rezultatov športnih tekmovanj«.
V drugem odstavku se za besedo »pridobil« doda beseda »večjo«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Enako kot v prvem odstavku tega člena se kaznuje oseba, ki se zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobila premoženjsko ali kakšno drugo korist, dogovori za nedovoljeno spremembo rezultata ali poteka uradnega športnega tekmovanja ali za tako spremembo kaj stori ali opusti.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prejšnjih odstavkov« nadomesti z besedilom »prvega ali tretjega odstavka tega člena«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prvega ali drugega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega ali tretjega«.
27. člen 
V 218. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Nedovoljena posest in promet s stvarmi, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Enako se kaznuje, kdor daje na trg ali drugače ponuja naprodaj stvari iz prejšnjega odstavka, za katere ve, da so bile pridobljene protipravno, ali kdor protipravno poseduje stvar, ki je posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega ali drugega odstavka tega člena«.
28. člen 
V 219. členu se v naslovu za besedo »Poškodovanje« dodata vejica in beseda »odstranitev«.
V prvem odstavku se za besedo »poškoduje« dodata vejica in beseda »odstrani«.
29. člen 
V 221. členu se v prvem odstavku besedilo »enega leta« nadomesti z besedilom »dveh let«.
V drugem odstavku se besedilo »ovira prenos podatkov ali delovanje« nadomesti z besedilom »ovira prenos ali dostop do podatkov ali ovira delovanje«, beseda »za« se nadomesti z besedo »z«, beseda »dveh« pa se nadomesti z besedo »treh«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka z uporabo pripomočkov iz tretjega odstavka 306. člena tega zakonika ovirano delovanje ali so bili drugače prizadeti trije ali več informacijskih sistemov, se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do štirih let.«.
V četrtem odstavku se za besedo »škoda« doda besedilo »ali je bilo dejanje storjeno v hudodelski združbi ali nad informacijskim sistemom upravljavca kritične infrastrukture ali nad informacijskim sistemom zavezanca po zakonu, ki ureja informacijsko varnost«.
30. člen 
226. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem 
226. člen 
(1) Kdor ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik insolventen, pa onemogoči ali zmanjša možnost poravnave obveznosti do upnikov, tako da:
1) premoženje ali njegov del prikrije, poškoduje, odstrani, navidezno, brezplačno ali za nerazumno nizko ceno odsvoji ali uniči;
2) sklene lažno pogodbo o dolgu ali prizna neresnično terjatev;
3) prikrije, uniči, spremeni ali tako vodi poslovne knjige, listine ali poročila, da iz njih ni mogoče pravočasno ali pravilno ugotoviti dejanskega premoženjskega stanja, plačilne sposobnosti ali kapitalske ustreznosti dolžnika, oziroma poslovnih knjig, listin ali poročil sploh ne vodi;
4) na drug goljufiv način navidezno ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega dolžnika,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik insolventen, pa navidezno ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega dolžnika, tako da:
1) nesmotrno troši sredstva, se nesorazmerno zadolžuje, opušča pravočasno zavarovanje in uveljavljanje terjatev ali sklepa špekulativne ali škodljive posle;
2) brez potrebe prenaša na druge osebe, obremenjuje ali drugače zmanjšuje vrednost svojega premoženja ali premoženja oziroma podjetja, ki ga upravlja;
3) ne izvršuje zakonskih obveznosti pri nastanku insolventnosti ali krši temeljna pravila v postopkih insolventnosti;
4) kako drugače očitno krši svoje dolžnosti pri vodenju gospodarske dejavnosti ali finančnem poslovanju,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če je zaradi dejanj iz prvega ali drugega odstavka tega člena nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.
31. člen 
227. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dajanje prednosti upnikom 
227. člen 
(1) Kdor ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik insolventen, pa izplača dolg ali kako drugače namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj in tako povzroči premoženjsko škodo drugim upnikom, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzročena velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.
32. člen 
V 229. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor se izogne odhodkom s tem, da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne razkrije podatkov in tako povzroči škodo splošnemu proračunu Evropske unije, proračunu, ki ga upravlja Evropska unija, ali proračunu, ki se upravlja v imenu Evropske unije, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Enako se kaznuje, kdor poneveri, neupravičeno zadržuje ali neustrezno uporabi sredstva splošnega proračuna Evropske unije, proračuna, ki ga upravlja Evropska unija, ali proračuna, ki se upravlja v imenu Evropske unije.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Enako se kaznuje, kdor pridobi sredstva iz proračunov iz prvega in drugega odstavka tega člena s tem, da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne razkrije podatkov.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
33. člen 
V 237. členu se v prvem odstavku besedilo »ovira prenos podatkov ali delovanje« nadomesti z besedilom »ovira prenos ali dostop do podatkov ali ovira delovanje«.
V drugem odstavku se za besedo »škodo« dodata vejica in besedilo »ali če je bilo storjeno v hudodelski združbi ali nad informacijskim sistemom upravljavca kritične infrastrukture ali nad informacijskim sistemom zavezanca po zakonu, ki ureja informacijsko varnost«, besedilo »do petih let« pa se nadomesti z besedilom »od treh mesecev do petih let«.
34. člen 
V 238. členu se v prvem odstavku za besedilom »organiziran trg« doda besedilo »ali drugo mesto trgovanja«, za besedilom »tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta« pa se doda besedilo »ali za preklic ali spremembo naročila za trgovanje, če je bilo naročilo oddano, preden je oseba imela notranje informacije«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Enako kot v prvem odstavku tega člena se kaznuje oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena z vrednostnimi papirji ali drugimi finančnimi instrumenti na prostem trgu, če je njihova cena ali vrednost odvisna od cene ali vrednosti finančnih instrumentov na trgih iz prvega odstavka tega člena ali vpliva nanjo.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
35. člen 
V 239. členu se v prvem odstavku:
– točka 1) spremeni tako, da se glasi:
»1) sklene posel, izda naročilo za trgovanje ali drugače ravna tako, da udeležencem trga da napačno ali zavajajočo predstavo glede ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega instrumenta ali povezane blagovne promptne pogodbe, ali s tem ena ali več povezanih oseb zagotovi ceno enega ali več finančnih instrumentov ali povezanih blagovnih promptnih pogodb na nenormalni ali umetni ravni;«;
– vejica na koncu točke 3) pa se nadomesti s podpičjem in se doda nova točka 4), ki se glasi:
»4) posreduje lažne ali zavajajoče informacije ali zagotavlja lažne ali zavajajoče vhodne podatke ali drugače ravna tako, da se manipulira izračun referenčne vrednosti,«.
36. člen 
V 243. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Enako se kaznuje kdor uvozi, izvozi, prevaža, prejme ali si drugače preskrbi ponarejen denar, da bi ga spravil v obtok kot pravega.«.
37. člen 
V 246. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Kdor uporabi ček, kreditno ali plačilno kartico ali drugo negotovinsko plačilno sredstvo v izvorni obliki, ki ga ni upravičen uporabljati in je bilo pridobljeno na nezakonit način, ter s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Kdor z namenom nezakonite uporabe poseduje, kupi ali drugače pridobi zase ali za drugega, prenese, uvozi, izvozi, proda ali drugače razširi na nezakonit način pridobljeno negotovinsko plačilno sredstvo, se kaznuje z zaporom do enega leta.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prvega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega, drugega ali tretjega odstavka«, za besedo »korist« pa se doda besedilo »ali če je bilo storjeno v hudodelski združbi«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
38. člen 
V 247. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Kdor namesti na bančni avtomat ali aparat za vplačila s kartico napravo za preslikavanje podatkov plačilnih, kreditnih ali drugih kartic ali drugega negotovinskega plačilnega sredstva ali njihove podatke pridobi na celotnem medmrežju ali na drug način ali negotovinsko plačilno sredstvo ponaredi, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor uporabi ponarejeno plačilno, kreditno ali drugo kartico ali drugo negotovinsko plačilno sredstvo ali njihove podatke in si pridobi premoženjsko korist.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kdor z namenom nezakonite uporabe poseduje, kupi ali drugače pridobi zase ali za drugega, prenese, uvozi, izvozi, proda ali drugače razširi ponarejeno negotovinsko plačilno sredstvo ali njegove podatke, se kaznuje z zaporom do enega leta.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prvega ali drugega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega ali tretjega«, za besedo »korist« pa se doda besedilo »ali če je bilo storjeno v hudodelski združbi«.
39. člen 
V 306. členu se v drugem odstavku besedilo »enega leta« nadomesti z besedilom »dveh let«.
V tretjem odstavku se za besedo »vdor« doda vejica, besedilo »ali neupravičen vstop v informacijski sistem« pa se nadomesti z besedilom »neupravičen vstop ali poseg v informacijski sistem ali v njegov del ali za neupravičen poseg v podatke v informacijskem sistemu ali za njihovo prestrezanje«.
40. člen 
V 308. členu se v tretjem odstavku besedilo »za plačilo« nadomesti z besedilom »z namenom pridobitve premoženjske koristi zase ali za koga drugega«, za besedo »države« pa se dodata vejica in besedilo »jih po njem prevaža«.
V šestem odstavku se besedilo »povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi« nadomesti z besedilom »koga izpostavi nevarnosti za življenje ali zdravje«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Prevozno sredstvo, uporabljeno za prevoz ene ali več oseb, ki prepovedano prehajajo mejo ali ozemlje države, se odvzame, če je storilčeva last. Če prevozno sredstvo ni storilčeva last, se poleg primerov iz drugega odstavka 73. člena tega zakonika to odvzame tudi, če je posebej prirejeno, predelano ali prilagojeno za prevoz takih oseb, ali če je lastnik ali izročitelj prevoznega sredstva vedel ali bi bil mogel vedeti, da bo vozilo uporabljeno za tak namen.«.
41. člen 
V 344. členu se v naslovu besedilo »zaščitenimi živalmi in rastlinami« nadomesti z besedilom »zavarovanimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami«.
V prvem odstavku se za besedo »uvaža« doda vejica in besedilo »iznaša, vnaša«, besedilo »zaščitenimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami« pa se nadomesti z besedilom »zavarovanimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
42. člen 
Do ustrezne spremembe osmega odstavka 250.a člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18 in 200/20 – ZOOMTVI) se na zahtevo vrtcev, šol, drugih zavodov, ustanov ali društev, ki so jim otroci ali mladoletniki zaupani v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev za njihovega delavca ali drugo osebo, ki za njih opravlja ali bo opravljala delo, dajo podatki iz kazenskih evidenc tudi za izbrisane obsodbe za kazniva dejanja po 170. členu, po 171. členu, po 172. členu, po 173. členu, po 173.a členu, po drugem odstavku 174. člena, izvršena proti mladoletni osebi, po drugem odstavku 175. člena in po 176. členu zakonika ter za izbrisane obsodbe za primerljiva kazniva dejanja, ki jih državljanom Republike Slovenije izrečejo tuja sodišča, neposredno na podlagi določb spremenjenega drugega odstavka 84. člena zakonika.
43. člen 
Določba dopolnjenega tretjega odstavka 135. člena zakonika se uporablja za kazniva dejanja, storjena po začetku veljavnosti tega zakona.
44. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 1. točka prvega odstavka in tretji odstavek 46. člena Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se 1. točka prvega odstavka in tretji odstavek 46. člena Zakona o pridobitvi in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15) uporabljata za dejanja, storjena pred uveljavitvijo tega zakona, že začeti postopki o prekrških, ki do dneva uveljavitve tega zakona niso pravnomočno končani, pa se dokončajo po dosedanjih predpisih.
45. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/21-20/32
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 2112-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost