Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2021 z dne 25. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2021 z dne 25. 8. 2021

Kazalo

2771. Statut Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, stran 8133.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) in Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 77/21) je Svet Javnega zavoda za šport Občine Kočevje na 59. redni seji dne 14. 7. 2021 sprejel
S T A T U T 
Javnega zavoda za šport Občine Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(osnova in vsebina) 
(1) Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje in Športna zveza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, Kočevje (v nadaljevanju besedila: soustanoviteljici), sta za izvajanje nacionalnega programa športa, letnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov in športnih igrišč ustanovili Javni zavod za šport Občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu: Zavod za šport).
(2) S tem statutom se določa dejavnost Zavoda za šport, njegovi organi in njihove pristojnosti, financiranje in urejanje medsebojnih razmerij med soustanoviteljicama in javnim zavodom.
2. člen 
(ime in sedež) 
(1) Skrajšano ime Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, ki ga uporablja tudi pri poslovanju je: Zavod za šport Kočevje.
(2) Sedež javnega zavoda je: Trg zbora odposlancev 30, Kočevje.
(3) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnemu sodišču v Ljubljani, registrski vl. št. 14392100, št. srg 200602388.
3. člen 
(žig) 
(1) Zavod za šport ima žig okrogle oblike, premera 30 mm.
(2) Žig je obrobljen z dvema tankima črtama. V sredini žiga je tekač, ki ga na zgornji in desni strani obroblja vejica z lipovimi listi. Pod obrobo (od sredine leve strani proti desni strani) krožno piše Javni zavod za šport Občine, na spodnjem robu pa (od leve proti desni) KOČEVJE.
(3) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor Zavoda za šport.
4. člen
(pravni promet) 
(1) Zavod za šport kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru dejavnosti, določenih s tem statutom in vpisanih v sodni register.
(2) Zavod za šport odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Soustanoviteljici za obveznosti Zavoda za šport Kočevje ne odgovarjata.
5. člen 
(zastopanje in predstavljanje) 
Zavod za šport Kočevje zastopa in predstavlja direktor zavoda, in sicer brez omejitev.
II. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA 
6. člen 
(dejavnosti) 
(1) Zavod za šport izvaja naslednje naloge:
– upravlja in vzdržuje športne objekte,
– upravlja in vzdržuje športna igrišča in druge športne naprave na javnih površinah, razen igral s katerimi upravljajo vrtci, osnovne šol in drugi upravljavci,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– načrtovanje, obnova, izgradnja in upravljanje javnih športnih objektov v občini,
– izvaja del letnega programa športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
– daje pobude in predloge soustanoviteljicama za izboljšanje stanja v športu, skrbi za celovit razvoj športa v občini,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za soustanoviteljici s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč športnim društvom in klubom,
– organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke in mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
– spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja letne programe v športu,
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih sodelavcev za delo v športu,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
(2) S predhodnim soglasjem soustanoviteljic zavod lahko izvaja tudi druge naloge:
– proti plačilu s strani lastnikov upravlja z drugimi športnimi objekti na območju Občine Kočevje in sosednjih občin, katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda,
– izvaja lastno promocijsko dejavnost.
7. člen 
(1) Zavod je registriran za opravljanje javne službe na področju:
– R93.110 Obratovanje športnih objektov
– L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo po pogodbi
– N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– R93.190 Druge športne dejavnosti
– R93.299 Druge dejavnosti za prosti čas
(2) Zavod v okviru javne službe opravlja tudi druge dejavnosti:
– I56.300 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
– K74.70 Čiščenje objektov in opreme
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– M73.120 Oglaševanje
– M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
– O92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– R.93.130 Obratovanje fitness objektov
(3) Zavod za šport lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
(4) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se izvajajo kot tržna dejavnost.
(5) Zavod za šport lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem soustanoviteljic.
III. ORGANI ZAVODA ZA ŠPORT 
8. člen
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor.
1. Svet zavoda
9. člen 
(sestava) 
Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki soustanoviteljic, od tega 2 predstavnika soustanoviteljice Občine Kočevje in 1 predstavnik soustanoviteljice Športne zveze Kočevje,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja športa.
10. člen 
(mandat) 
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
11. člen 
(imenovanje oziroma izvolitev članov sveta) 
(1) Člane sveta – predstavnike soustanoviteljice Občine Kočevje imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta. Za člane sveta – predstavnika soustanoviteljice je lahko imenovana oseba, izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.
(2) Člana sveta – predstavnika soustanoviteljice Športne zveze Kočevje se izvoli na skupščini Športne zveze Kočevje izmed izvajalcev letnega programa športa.
(3) Člana sveta – predstavnika delavcev zavoda volijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne le, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred pretekom mandata.
(4) Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja športa imenuje župan Občine Kočevje, na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva.
12. člen 
(konstituiranje sveta) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda za šport, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta tudi vodi, najpozneje v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.
13. člen 
(vodenje sveta) 
(1) Svet zavoda ima predsednika in namestnika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi konstitutivni seji z večino glasov vseh prisotnih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta zavoda, skrbi za komunikacijo s soustanoviteljicama (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja s soustanoviteljicama) in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori soustanoviteljici oziroma organ oziroma organizacijo, katerega predstavnik je. V imenu sveta zavoda podpisuje pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta v primeru njegove odsotnosti.
(4) Mandat članov sveta traja štiri leta in prične teči z dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta in imenovanje novega člana, traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata sveta zavoda.
(5) Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov.
(6) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov.
14. člen 
(pristojnosti sveta) 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju soustanoviteljic,
– sprejema program razvoja zavoda in spremlja njegovo izvrševanje,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– potrjuje predlog finančnega načrta, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– predlaga soustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor soustanoviteljic,
– ocenjuje delo direktorja, delovno uspešnost na seji sveta zavoda, kjer se obravnava zaključno poročilo,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih športnih dobrin,
– razpisuje volitve članov sveta – predstavnikov delavcev, skladno z določili tega odloka,
– predlaga soustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom oziroma pravili zavoda.
15. člen 
(prenehanje mandata člana sveta) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan poteče mandat članu sveta zavoda:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi,
– če je razrešen z dnem razrešitve.
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
(3) Člana sveta lahko razreši organ, ki ga je imenoval oziroma izvolil, in sicer:
– se ne udeležuje sej sveta,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta ali se sej udeležuje neredno, brez opravičenih razlogov,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno,
– če soustanoviteljici ugotovita, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(4) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
(5) V primeru predčasne razrešitve člana sveta, se za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član, po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni član.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
1. Direktor
16. člen 
(pristojnosti in naloge) 
(1) Poslovodni organ zavoda za šport je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda za šport, predstavlja in zastopa zavod za šport in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela v zavodu.
(3) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča soustanoviteljicama in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja letno poročilo, finančni načrt in druge akte zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci Zavoda za šport in druge delovršne pogodbe v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo,
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
17. člen 
(pogoji za imenovanje) 
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno ali drugo ustrezno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– poznavanje dejavnosti s področja delovanja zavoda in športnih organizacij v lokalni skupnosti,
– izpolnjuje druge, z razpisom določene pogoje.
(2) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program razvoja zavoda za šport, za mandatno obdobje.
(3) Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razpis pa se objavi v sredstvih javnega obveščanja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
18. člen 
(imenovanje in mandat) 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem soustanoviteljic. Mandat direktorja traja 4 leta in je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan. Javni razpis za imenovanje direktorja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
(2) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– soglasje soustanoviteljic.
(3) Če organ iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda soglasja v 60 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje da so bila soglasja podana.
(4) Svet zavoda za šport po pridobitvi soglasja imenuje direktorja z večino glasov vseh članov.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, v imenu sveta, predsednik sveta. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
19. člen 
(prenehanje mandata) 
(1) Direktorju preneha mandat s potekom časa za katerega je imenovan.
(2) Direktorju poteče mandat pred potekom časa za katerega je imenovan:
– če to sam zahteva;
– če je razrešen.
(3) Direktor je lahko razrešen:
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(4) Direktorja razreši svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta.
(5) Pred razrešitvijo direktorja mora svet pridobiti soglasje soustanoviteljic.
(6) Če organ iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda soglasja v 60 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje da so bila soglasja podana.
(7) Direktorja se seznani o razlogih za njegovo razrešitev in se mu poda možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
20. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če za direktorja ni imenovan nihče izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti.
(2) Vršilca dolžnosti direktorja zavoda lahko svet zavoda imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, po predhodnem soglasju soustanoviteljic.
(3) Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda do imenovanja novega direktorja, vendar največ za eno leto.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
21. člen
(financiranje zavoda) 
(1) Zavod za šport se financira v skladu z zakonom, ki določa financiranje športne dejavnosti in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Zavod za šport pridobiva sredstva za svoje delo:
– proračuna soustanoviteljice, Občine Kočevje,
– iz lastnih sredstev,
– proračuna Republike Slovenije,
– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– z dotacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(3) Zavodu za šport se zagotavljajo sredstva iz proračuna soustanoviteljice Občine Kočevje na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerim je podala soglasje.
22. člen 
(presežki) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim načrtom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih odobri svet zavoda za šport in za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora Zavod za šport vplačati v proračun Občine Kočevje.
(2) Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora Zavod za šport prenesti na soustanoviteljico Občino Kočevje najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
23. člen 
(primanjkljaj) 
(1) Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem obračunu, krije soustanoviteljica Občina Kočevje, če Zavod za šport z analizo stanja dokaže, soustanoviteljica Občina Kočevje pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri čemer mora Zavod za šport dokazati, da ima sistemizirano število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu z dogovorjenim programom na ravni občine oziroma mesta (nadstandardi) ter da je realizirana masa sredstev za osebne dohodke enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih osebnih dohodkov za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
(2) Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih osebnih dohodkov krije Zavod za šport iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem osebnih dohodkov.
V. MEDSEBOJNA RAZMERJA 
24. člen
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi) 
(1) Sredstva in premoženje, s katerimi Zavod za šport upravlja, Zavodu za šport, zagotavlja soustanoviteljica Občina Kočevje.
(2) Zavod za šport samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
(3) Za upravljanje s premoženjem je Zavod za šport odgovoren soustanoviteljici Občini Kočevje.
(4) Zavod za šport se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem soustanoviteljice Občine Kočevje.
25. člen 
(upravljanje) 
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja soustanoviteljica Občina Kočevje in Zavod za šport uredita s posebno pogodbo.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi seznam nepremičnin, ki so dane Zavodu za šport v upravljanje.
26. člen 
(poročanje in nadzor) 
(1) Zavod za šport je dolžan vsako leto soustanoviteljici Občini Kočevje predložiti letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto.
(2) Zavod za šport je dolžan soustanoviteljici Občini Kočevje poslati vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Soustanoviteljica Občina Kočevje lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda za šport in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko Zavod za šport predloži tudi na lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti Zavod za šport. Poročilo o notranji reviziji morajo pristojni organi, določeni v tem odstavku, soustanoviteljici, Občini Kočevje posredovati najmanj dvakrat v mandatnem obdobju.
27. člen 
(soglasje soustanoviteljic) 
Zavod za šport mora pridobiti soglasje soustanoviteljic za:
– spremembo imena in sedeža,
– spremembo statusa,
– razširitev ali spremembo dejavnosti,
– imenovanje in razrešitev direktorja.
28. člen 
(pošiljanje gradiva) 
En izvod gradiva za sejo sveta Zavoda za šport se pošlje soustanoviteljici Občini Kočevje, Občinska uprava. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta Zavoda za šport (zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen
(mandat članov sveta zavoda) 
Članom sveta zavoda, imenovanim pred uveljavitvijo tega statuta, funkcija poteče s potekom mandata za katerega so bili imenovani.
30. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 75/06).
31. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103/2021
Kočevje, dne 14. julija 2021
Svet Javnega zavoda za šport 
Občine Kočevje 
Damjan Murn 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti