Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2021 z dne 12. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2021 z dne 12. 7. 2021

Kazalo

2431. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka, stran 6889.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. redni seji dne 1. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka 
1. člen 
S tem odlokom Občina Ajdovščina ureja dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu, posvojitvi otrok ter v primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev, določa višino enkratne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne pomoči.
2. člen 
(1) Enkratna denarna pomoč po tem odloku je
– enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka in
– enkratna denarna pomoč ob posvojitvi otroka ter v primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev.
(2) Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je enkratna denarna pomoč, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov za nego in varstvo, ki nastanejo z rojstvom otroka.
(3) Enkratna denarna pomoč ob posvojitvi otroka ter v primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev, je enkratna denarna pomoč namenjena posvojiteljem oziroma zakonitim zastopnikom iz naslova starševske skrbi oziroma skrbništva, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov za nego in varstvo, ki nastanejo ob prihodu novega družinskega člana.
3. člen 
Pravico do enkratne denarne pomoči po tem odloku uveljavlja eden izmed staršev, eden izmed posvojiteljev oziroma zakoniti zastopnik iz naslova starševske skrbi ali skrbništva pod naslednjimi pogoji:
– vlagatelj in novorojenec, posvojenec oziroma otrok, ki nima živih staršev, sta državljana Republike Slovenije,
– vlagatelj in novorojenec, posvojenec oziroma otrok, ki nima živih staršev, imata stalno prebivališče na območju občine Ajdovščina na dan oddaje vloge.
4. člen 
(1) Pravico do enkratnih denarnih pomoči po tem odloku se uveljavlja z vlogo na predpisanem obrazcu.
(2) Rok za vložitev vloge je najkasneje 6 mesecev:
– po rojstvu otroka. Rok začne teči z rojstvom otroka.
– po posvojitvi otroka oziroma po postavitvi pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev. Rok začne teči s pravnomočnostjo odločbe o posvojitvi, postavitve pod starševsko skrb ali skrbništvo. V teh primerih lahko posvojitelj oziroma zakoniti zastopnik iz naslova starševske skrbi ali skrbništva uveljavlja enkratno pomoč, če posvoji oziroma dobi v starševsko skrb ali skrbništvo otroka, ki še ni star 15 let.
(3) Vloga za uveljavljanje enkratne denarne pomoči, ki je vložena po preteku rokov iz prejšnjega odstavka, se kot prepozna s sklepom zavrže.
5. člen 
Vlogi za uveljavljanje enkratne denarne pomoči je potrebno priložiti izpisek iz rojstne matične knjige ali odločbo pristojnega organa o posvojitvi, postavitvi pod starševsko skrb ali skrbništvo.
6. člen 
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne pomoči po tem odloku vodi Občinska uprava Občine Ajdovščina, Oddelek za družbene zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek. O dodelitvi enkratne denarne pomoči po tem odloku se odloči s sklepom.
(2) Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi iz uradnih evidenc podatke o dejstvih, ki so potrebna za obravnavo vlog in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči.
(3) Enkratna denarna pomoč po tem odloku se upravičencu izplača na njegov transakcijski račun praviloma v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa, s katero mu je bila dodeljena pomoč.
(4) Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana.
7. člen 
(1) Višino enkratne denarne pomoči na podlagi tega odloka s sklepom določi Občinski svet Občine Ajdovščina, za vsako proračunsko leto posebej v sklopu sprejemanja proračuna.
(2) Z uveljavitvijo tega odloka znaša enkratna denarna pomoč 600 €.
8. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/03).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 561-1/2003
Ajdovščina, dne 1. julija 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti